1e zondag van de advent C 2009

(29 11 2009)


Begroeting

Van harte welkom in deze eucharistieviering.
Laten wij dit samenzijn en heel het komende kerkelijk jaar,
in het teken stellen van het kruis:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord met ontsteken van de eerste adventskaars

De advent begint met een oproep
om alert te zijn en te blijven:
“Wees waakzaam en bid”, horen we in de evangelielezing.
Soms kunnen de voorbereidingsperikelen voor Kerstmis
ons zozeer in beslag nemen
dat de diepere betekenis van deze tijd van verwachting en voorbereiding
niet voldoende aandacht krijgt.
Daarom steken we vandaag onze eerste kaars aan.
‘Verlangen’ is haar naam.
We laten haar branden
opdat ook in ons hart en in ons leven,
het verlangen zou groeien
naar meer diepte en naar een echte ontmoeting met Jezus.

Vergevingsmoment

-Heer, Gij die ons tegemoet komt
met het licht van uw menslievendheid,
verdrijf de duisternis uit ons denken en doen,
en laat in ons uw vrede geboren worden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, laat uw licht doordringen
tot in de schuilhoeken van ons hart.
Dan zullen we nieuwe mensen worden
die, vervuld van uw vreugde,
anderen opnieuw omarmen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, geef ons uw licht
zodat wij uw licht rondom ons uitdragen
en als gemeenschap uw licht uitstralen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Heer, Gij kent ons hart,
Gij weet hoezeer wij verlangen naar vreugde en geluk.
Als het donker is, zoeken we naar licht,
als het koud is, naar warmte.
Zijn we in nood,
dan zien we uit naar iemand die kan helpen.

Kom dan in ons bestaan,
neem ons bij de hand,
verwarm ons hart
en verlicht ons pad.
Spreek tot ons uw Woord van vrede
en laat ons geborgen zijn in uw liefde
die alle begrip te boven gaat. Amen.

Openingsgebed 2

Heer,
laat het Kind-van-Liefde
in ons geboren worden.
Maak zijn aanwezigheid voelbaar
in deze viering,
in onze geloofsgemeenschap,
in ons leven.
Zo zullen wij
herboren worden
tot kinderen
van uw en onze Vader. Amen.

Lezingen

Openen wij ons hart om te luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jer., 33, 14-16)

Uit de profeet Jeremia

14
        Zo spreekt de Heer:
`De tijd komt dat Ik de belofte vervul
die Ik Israël en Juda gedaan heb.
15         In die dagen, in die tijd schenk Ik David een wettelijke afstammeling
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
16         In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
En de stad zal heten
`De Heer, onze gerechtigheid”.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (1 Tess., 3, 13-4, 2)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
12 En moge de Heer uw liefde voor elkaar en voor allen
steeds groter maken,
even groot als onze liefde voor u.
13 Laat Hij uw hart sterken,
zodat u onberispelijk en heilig bent ten overstaan van God onze Vader,
bij de komst van onze Heer Jezus
met al zijn heiligen.
1
  En wat de rest betreft, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus,
dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen
omtrent een levenswandel die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan u al doet.
2  U kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 21, 25-28. 34-36)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
25 Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren,
en op aarde zullen de volken in paniek raken,
radeloos door het gebulder van de zee en de golven.
26 De mensen zullen het besterven van schrik en spanning
om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse machten zullen wankelen.
27 Dan zullen ze de Mensenzoon
met veel macht en heerlijkheid
zien komen op een wolk.
28 Als dat gaat gebeuren,
sta dan op, recht en fier,
want uw verlossing is dichtbij.’
34 Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap
en door de zorgen van het leven,
en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet.
35 Want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde.
36 Blijf te allen tijde waakzaam en bid
dat u de kracht zult hebben
om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren
en rechtop te staan voor de Mensenzoon.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God aan wie wij recht doen
als wij ons inzetten voor de minsten der mensen:

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn blijde boodschap te getuigen
in woord en daad
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor deze wereld die nog verre van ideaal is.
Dat er mensen mogen zijn die – ondanks alles –
lichtpunten blijven zien.
Dat er mensen mogen zijn die durven vasthouden aan de belofte
dat onze aarde ooit een stad van gerechtigheid
en een huis van vrede zal zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze Kerk,
vermoeid en verscheurd door tegenstellingen.
Dat er mensen mogen zijn die meer zien dan alleen maar het negatieve,
mensen die in de crisis van nu
de groeipijnen zien van een nieuw elan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die de zekerheden van vroeger zijn kwijtgeraakt.
Dat zij medemensen mogen ontmoeten
die hen opnieuw een hart onder de riem steken,
hun een houvast bieden
en hen hun zelfvertrouwen doen hervinden.
Laten wij bidden…

God,
blijf ons stimuleren
om te bouwen aan meer rechtvaardigheid en vrede
in deze wereld.
Kom ons tegemoet. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden we voor mensen die harde klappen hebben moeten incasseren,
mensen voor wie het leven veel van zijn glans heeft verloren.
Dat ze een hand op hun schouder mogen voelen
en nieuwe mogelijkheden leren zien.
Laten wij bidden…

-Bidden we in deze donkere dagen voor Kerstmis
dat we stilte zouden scheppen in ons hart,
zodat we oog krijgen voor wat
zo gemakkelijk ondergesneeuwd geraakt in ons leven.
Dat we in alles op zoek mogen blijven naar Gods Licht.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we kritisch mogen kijken
naar de manier waarop we met elkaar omgaan.
Dat we oor hebben voor elkaar.
Dat we elkaar zouden zien staan
en steeds naar mekaar op zoek zouden blijven.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we waakzaam mogen blijven
voor wat er om ons heen gebeurt.
Dat we onze ogen niet sluiten
voor de grote nood waarin veel mensen verkeren
en dat we niet in moedeloosheid zouden verzinken.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
luister naar ons bidden
en vervul ons van uw Licht,
zodat wij op onze beurt
licht kunnen zijn voor elkaar,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Seef Konijn

Voorbeden 3

Bidden wij tot God
die ons bij monde van de profeten oproept
tot waakzaamheid en toekomstvisie.

-Bidden wij voor de leiders in de Kerk,
voor alle mensen die het volk van God op weg helpen.
Dat zij blijven vasthouden aan een profetische taal
die getuigt van inzicht in de noden van mensen
en hen moed inspreekt,
op weg naar een nieuwe tijd.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die tastend en zoekend samenkomen
om te luisteren naar Gods Woord.
Dat ze durven volhouden
en met enthousiasme de toekomst tegemoet zien.
Laten wij bidden…

Bidden we voor deze geloofsgemeenschap.
Dat de advent een periode mag zijn van verjongen en vernieuwen,
zodat we met recht en rede met Kerstmis
mensen van goede wil kunnen worden genoemd.
Laten wij bidden…

God,
Gij roept ons op waakzaam te blijven
en open te staan voor uw Woord.
Help ons in te gaan op uw uitnodiging
en vol verwachting uit te kijken naar de komst van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Frans Van Den Brande

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
maak ons beschikbaar en breekbaar
als levend brood voor de toekomst van de minsten.
Maak ons genietbaar als tintelende wijn
voor hen die vreugde en vriendschap moeten missen.
Kom midden onder ons
en groei er.
Dan zal deze wereld
een wereld met een ‘hart’ worden. Amen.

Gebed over de gaven 2

God die ons oproept en uitdaagt,
samen met onze inzet en solidariteit
zetten wij brood en wijn op deze tafel:
een klein en kwetsbaar teken
dat breken en delen tot overvloed van leven leidt.
Jezus heeft ons ervan overtuigd
dat onze hoop niet ijdel is,
dat Gij een God zijt die naar mensen omkijkt.
Ga dan met ons mee, God,
op de moeilijke weg naar een nieuwe wereld. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drink er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn woord gelovend, mogen wij vol vertrouwen bidden
tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

God,
als wij ons gedragen weten door uw liefde
en erkennen dat Gij uw mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste
angst en stormwind luwen.
Als wij, in U verankerd,
rondom ons
uw rust en troost uitstralen, mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

God,
als wij uw vrede naderbij willen brengen,
dan zullen wij een eind moeten maken aan haat en oorlog.
Dan zullen wij mensen in hun waarde moeten laten
en geen discriminatie mogen toestaan.
Dan zullen we respect moeten opbrengen voor andersdenkenden.
Dan zullen we de schepping
niet enkel productief mogen maken in ons eigen voordeel.
Open ons hart, Heer,
voor uw visie op vrede,
dan zullen wij met Kerstmis
bij de mensen van goede wil kunnen worden gerekend.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

De Komende wil ons nabij blijven.
Daarom brak Hij zichzelf tot voedsel
en nodigt Hij ons uit aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Advent: tijd van verlangen

De mens
is een wezen van verlangen.
Alleen maar behoeften en begeerten bevredigen
is als zout water drinken.
De dorst wordt nooit gelest…
De mens
is een wezen van verlangen
naar het Absolute.
Een gespannen staan naar geborgenheid,
naar zich kunnen toevertrouwen aan Liefde
die tegelijkertijd bevestigt en aanvaardt,
en toch ook uitdaagt om vérder te gaan,
naar de ‘geheelheid’ toe,
de héle mens,
de heiligheid.

‘Is een mens niet meer waard
dan een schaap?
Dan een troep mussen?’
zei Jezus.
‘Denk je dat God, je Vader,
je in de steek zou laten
in je
uit-eindelijk verlangen?’

De mens
is een wezen van verlangen,
maar soms heeft hij ook angst
om zich toe te vertrouwen
aan het belofte-woord van God.

Hij wordt te voorzichtig
en te eigenwijs.
En waar overal voorzichtigheid is,
is nergens nog moed te vinden.
Ward Bruyninckx.

Bezinning 2

Er zullen tekenen zijn
van een wereld die ineenstort:
de almacht van de winst,
de onmacht van de liefde.
Terreur en angst zullen er heersen,
en het zal zijn alsof elk samenleven
onmogelijk geworden is.

Als je dat ziet gebeuren,
blijf dan recht
en zie de tekenen van hoop:
van God die komt
in mensen die Hem doen gebeuren.

Wees wakker en waakzaam
om dat te zien:
het aanbreken van een nieuwe wereld
gegrondvest op niets dan liefde,
op ‘Ik zal er zijn voor u’.

Wees waakzaam
en bid dat het kwaad
geen macht over je krijgt,
en dat je zo leeft
dat je God in de ogen kan zien.

Slotgebed 1

God, onze Vader,
met een hart, vervuld van hoop en geloof,
zien wij uit naar de komst van Jezus, uw Zoon.
Moge Hij ons leven zó raken
dat wij gevoeliger worden
voor wat om ons heen gebeurt
maar niet zou mogen gebeuren.
Moge uw Zoon geboren worden
in de kleinen en de armen,
de slachtoffers en de uitgebuitenen.
Moge wij beseffen dat
Gij uw arm bemoedigend om onze schouders legt
als wij hen in onze armen sluiten.
Dat vragen wij U, wachtend op uw licht. Amen.

Slotgebed 2

Kom in ons midden en groei in ons, God,
Gij die leven zijt en liefde,
die Vader, Moeder wordt genoemd,
die erkend wordt
in een Kind zonder macht maar vol beloften,
kwetsbaar en onweerstaanbaar,
een Kind, aangewezen op liefde en trouw van mensen.
Kom in ons midden,
sterk ons hart,
blijf ons nabij. Amen.

Zending en zegen

God wil ons allen zegenen
tot levende getuigen van zijn Rijk dat komt:
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.