1e zondag van de advent B 2008

(30 11 2008 )

Begroeting

Van harte welkom op de eerste zondag van de Adventtijd.
Laten wij dit samenzijn
en heel het komende kerkelijk jaar,
in het teken stellen van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Aansteken adventskaars

Van advent verwachten wij meer dan alleen sfeer.
Diep in ons leeft dat stil verlangen dat iets gebeuren mag.
Hopen dat het goddelijk Licht weer mag oplaaien,
verlangen dat Hij in ons zal groeien
en wij zijn licht kunnen doorgeven.
Als teken van dat verlangen
steken wij de eerste kaars van onze adventskrans aan.

Openingswoord

Advent is een tijd van wachten,
wachten op wat van God zal komen,
mogen blijven verwachten en hopen
dat God ons toekomst toezegt.

Advent is ook een tijd van verwachten.
Als een moeder een baby verwacht,
dan wacht en hoopt ze niet alleen,
maar ze werkt ook actief naar de komst van de baby toe.
Laten wij , in deze voorbereidingstijd op Kerstmis,
actief meewerken met God
die toekomst wil voor alle mensen.

Vergevingsmoment

Vergiffenis krijgen is het mooiste
wat iemand je kan geven.
God staat altijd voor ons klaar
als we Hem om vergeving komen vragen
voor ons tekortkomen.

–  Heer, als we het leven te weinig
als een geschenk uit uw handen weten te waarderen.
Heer, ontferm U over ons.

– Als wijzelf niet creatief genoeg zijn
en vele kansen onbenut laten.
Christus, ontferm U over ons.

– Als wij vaak weigeren mee te werken
aan dat stukje nieuwe hemel en nieuwe aarde
dat Gij ons beloofd hebt als wij van goede wil zijn.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

God, uw Zoon heeft ons gezegd:
“In het huis van mijn Vader
zijn vele woningen,
en daar is plaats voor velen”.
Wij bidden U voor alle mensen,
maar vooral voor hen
die in deze dagen op zoek zijn
naar een handjevol geluk.
Onze aandacht gaat
naar al wie geen vrede of veiligheid kent,
naar wie geen geborgenheid vindt en geen thuis.
Gij roept ons op om in deze dagen van de Advent
in ieder mens die bij ons aanklopt
uw uitnodiging te zien
om U gastvrij in ons huis en ons hart te ontvangen.
Geef ons de moed om daarover te durven nadenken
in dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.


Lezingen

Vanuit onmacht en schuldbesef bidt Jesaja,
namens het volk, tot God om ontferming.
Gods trouw is immers sterker dan de ontrouw van mensen.
In de tweede lezing spoort Paulus de Korintiërs en ook ons aan
om te blijven uitzien naar Jezus Christus, de komende.
In de evangelielezing worden wij aangemaand waakzaam te zijn,
want de Heer komt onverwachts.

Eerste lezing (Jesaja 63,16b-17.19. 64, 3b-7)
Uit de Profeet Jesaja

U, Heer, onze Vader,
van oudsher heet U onze verlosser.
17 Waarom, Heer, liet U ons van uw wegen afdwalen,
waarom liet U ons hart verstenen,
zodat het U niet meer vreest?
Keer terug, omwille van uw dienstknechten,
de stammen die uw eigendom zijn.
19bAls U de hemel toch openscheurt om af te dalen!
De bergen zouden wankelen voor uw aangezicht.
3b Geen oog heeft een god buiten U gezien,
die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen.
4  U ontmoet mensen die recht doen,
en uw wegen gedenken.
U bent kwaad, want wij zondigden.
U bent kwaad op ons omdat we zondigden,
toch worden wij gered.
5  Wij hebben ons allemaal verontreinigd,
heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren;
wij zijn allen als verwelkte bladeren
de wind van onze zonden blaast ons weg.
6  Niemand is er die uw naam nog aanroept,
niemand heeft de moed om op U te steunen;
want U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
en ons prijsgegeven aan onze schuld.
7  En toch, Heer, bent U onze vader.
Wij zijn de leem, U bent de boetseerder,
wij zijn allen het werk van uw hand.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 1,3-9)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

3        Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
 4        Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade,
ie u in Christus Jezus is gegeven.
5        Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis,
6        naarmate het getuigenis over Hem bij u ingang vond.
7        Geen enkele genadegave ontbreekt u,
en u ziet vol verwachting
uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
8        Hij zal u laten standhouden tot het einde,
zodat u geen verwijt kan treffen
op de dag van onze Heer Jezus Christus.
9        Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap
met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Marcus 13,33-37)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

33 Kijk uit, wees waakzaam.
Want je weet niet wanneer het moment daar is.
34 Het is als met iemand die naar het buitenland is,
zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen
aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak,
en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn.
35 Wees dus waakzaam,
want je weet niet wanneer de heer des huizes komt,
’s avonds laat of midden in de nacht
of bij het kraaien van de haan
of bij het eerste ochtendlicht,
36 zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt.
37 Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen:
wees waakzaam.’
KBS Willibrod 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God
aan wie wij recht doen
als wij ons inzetten voor de minsten der mensen.

Ik geloof in God die ik ‘Vader’ mag noemen
en die wil dat ik gelukkig ben.

Ik geloof in de verrezen Jezus;
Hij ging ons voor als medemens.
Al wat hij was,
al wat Hij bezat
deelde Hij mee tot geluk van velen.

Hij blijft ons nabij in brood en wijn.
Hij blijft ons nabij in mensen die leven vanuit zijn Geest.

Ik geloof in die Geest
die licht en warmte geeft,
energie
om lief te hebben,
om met anderen te delen,
om van anderen te ontvangen.
Die ons weghaalt uit ons ‘alleen zijn’.

Ik geloof in mensen.
Ik geloof in hen die gemeenschap vormen rond Jezus.
In hen die blijven geloven
dat we er zijn voor mekaar
en die werken aan een wereld
waar elke mens geborgenheid en levenskwaliteit vindt.

Ik geloof in de liefde van God
die vergeeft,
en mij op handen draagt
doorheen tijd en eeuwigheid. Amen.


Voorbeden

– Ons bestaan in deze wereld
is vaak zo broos en kwetsbaar.
Ons leven is lang niet altijd zo onschuldig.
God, maak ons waakzaam van hart
zodat wij leren leven met wijdopen ogen.
Laten wij bidden…

– Het leed waaronder mensen lijden
is vaak stil en verborgen.
God, maak ons waakzaam van hart
zodat wij met een scherpe en begrijpende blik zien
wat een ander bezighoudt.
Laten wij bidden…

De toekomst van uw aarde
is zo vaak somber en weinig hoopgevend.
God, maak ons waakzaam van hart
zodat deze Adventtijd een periode wordt
van inkeer en nieuwe toewijding.
Laten wij bidden…
vrij naar: Jan Groot en Henk Sechterberger

Gebed over de gaven

Vader,
deze tafel, uw tafel,
is gedekt met brood en wijn.
Laat Jezus deze gaven voor ons breken en delen,
zodat ze ons voorbereiden op zijn komst.
Aanvaard naast onze offerande ook onze gebeden
en onze goede voornemens om in deze advent
mee te werken aan vrede en rechtvaardigheid rondom ons. Amen.

Tafelgebed

Heer onze God,
schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Om de lamp van zijn Blijde Boodschap brandend te houden
ging Jezus geregeld de berg op om er zich biddend te bevoorraden.
Ook wij kunnen ons biddend bevoorraden
sinds Jezus ons leerde hoe Hij tot zijn Vader bad.
Onze Vader…

Vredewens

Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit brood,
om het weg te schenken voor het geluk van allen.
Zo kan er vrede groeien in deze wereld,
nu en in eeuwigheid. Amen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Hij die komt wil ons nabij blijven.
Daarom brak Hij zichzelf tot voedsel
en nodigt Hij ons uit aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Laat het aan mij te zien zijn
dat ik “in verwachting”
van Jezus ben, God,
en dat ik hoopvol uitkijk
naar zijn geboorte.
Geef mij een hart
dat wil luisteren naar de zorgen en vragen van medemensen
en dat U kan herkennen
in het gelaat van een arme
of een eenzame.
Help mij waakzaam te blijven
en mij niet in slaap te laten sussen
door het oppervlakkige in onze samenleving.
En doe mij geloven
dat bij U
alleen maar liefde is!


Bezinning 2

In het evangelie roept Jezus op tot waakzaamheid.
Waken, dat is niet alleen maar wachten.
Waken is vooral aandacht hebben voor
en klaar staan om te handelen.
Jezus waarschuwt ons:
“Ooit zal God je ter verantwoording roepen. Wanneer?
Dat weet niemand.
Blijf dus waakzaam en wakker.”
Waakzaamheid vraagt om in te gaan
tegen oppervlakkigheid,
te werken aan vrede en liefde,
attent te zijn voor God en onze medemensen.
Ook tijd maken voor gebed en stilte.
Want daarin kan een mens kracht vinden
en inspiratie putten om het goede te doen.
Als we zo leven,
groeit het licht niet alleen op de adventskrans,
maar ook in ons hart en in onze omgeving.
En ook de profeet Jesaja waarschuwt:
“Als je God vergeet, loopt het mis.
Je raakt ontworteld en je zult van Hem vervreemden.”
Wees dus waakzaam.
Luister naar Gods woord en leef in zijn Geest.
Dat is de Advent:
actief wachten op zijn komst.


Slotgebed

“Kijk uit, wees waakzaam,” zegt God.
Laat je hart niet verstenen.
Laat je ogen niet verblinden.
Kijk met je hart!
Mensen die zorgzaam omgaan met elkaar,
die wakker blijven en aandacht hebben
voor wat niet opvalt.
Is dat niet het Licht dat opgaat in ons midden?
Zal in deze zorg God niet opnieuw worden geboren?

Heer, wij willen graag attent blijven,
met een wakkere geest in het leven staan,
ons laten raken,
niet zomaar aan alles voorbijgaan.


Slotgebed 2

Kom in ons midden, God,
groei in ons van harte.
Wees hier en nu aanwezig,
Gij die leven, liefde heet,
Gij die Vader, Moeder wordt genoemd,
Gij die te zien zijt in een kind vol beloften,
zonder woorden, zonder macht,
kwetsbaar en toch onweerstaanbaar,
op liefde en trouw aangewezen.
God, kom in ons midden,
groei in ons van harte,
blijf ons nabij in de tijd die komt. Amen.


Zending en zegen

Laten wij in deze adventstijd op weg gaan,
luisterend naar de stem, die ons oproept tot waakzaamheid,
zoekend naar het licht dat komen gaat,
op zoek naar nieuwe geboorte.
Moge God ons daarbij vergezellen met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.