1e zondag van de advent A 2007

ZONDAGSVIERINGEN
eerste zondag van de advent A-jaar (02 12 2007)

Begroeting

Van harte welkom in deze eucharistieviering
op de eerste zondag van de Adventstijd.
Laten wij dit samenzijn en heel het komende kerkelijk jaar,
in het teken stellen van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Ontsteken van de adventskaars

Heer, onze God,
wij steken de eerste adventskaars aan.
Uw licht breekt door in al wat klein en kwetsbaar is.
Maak onze geest attent om te zien wat er rondom ons gebeurt.
Maak ons hart gereed voor uw komst
en laat onze inzet voor mensen die het moeilijk hebben, groeien. Amen.

Openingswoord

Hoe kouder en donkerder de dagen worden,
hoe meer we verlangen naar licht en warmte,
ook in onszelf…
De zondagsvieringen van de advent willen ons helpen
stil te staan bij onszelf en onze wereld.
De lezingen vertellen ons over visioenen vol verwachting.
Ze doen ons dromen van wat nog niet is,
niet om erbij weg te dromen,
maar om wakker te worden en attent te zijn.
Zeker het evangelie,
met de verhalen over de zondvloed en de dief die ’s nachts komt inbreken,
wil ons laten inzien dat we waakzaam moeten zijn,
dat we ons niet moeten laten meedrijven
op het eentonig ritme van de alledaagse sleur.
Welzijnszorg speelt daar elk jaar opnieuw op in:
kijk om je heen
en doe wat aan onrecht en armoede.

Vergevingsmoment

Wij laten ons soms zo gemakkelijk meesleuren
door een mentaliteit waarin de sterkste het wint van de anderen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
wij horen wel uw oproep tot waakzaamheid
die ons uitnodigt tot liefdevolle aandacht voor onze medemensen,
maar vaak zijn wij er doof voor.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij hebben daarnet de eerste adventskaars aangestoken
om te tonen dat Gij voor ons het Licht zijt,
maar dikwijls laten wij meer duisternis toe dan licht.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

God,
laat ons uw tekens van licht herkennen
en maak ons tot mensen van goede wil. Amen.

Openingsgebed

Heer, sleur en slenter dreigen ons af te stompen.
Laat uw woord ons genoeg zijn
om als gelovige christenen te leven.
Help ons U te herkennen in de mensen rondom ons.
Duidelijker tekens bezit Gij niet
om ons nader te brengen tot U.
Daarom rekenen wij op Jezus, uw Zoon, die onder ons blijft komen:
gisteren, vandaag en elke dag opnieuw. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, gij kent ons hart.
Gij weet hoezeer wij verlangen naar vreugde en geluk.
Als het donker is, zoeken wij naar licht en warmte.
Als wij in nood zijn,
dan zien wij uit naar iemand die kan helpen.
Neemt Gij ons bij de hand,
verwarm ons hart en verlicht onze levensweg.
Spreek tot ons uw woord van vrede
en laat ons geborgen zijn in uw liefde
die alle begrip te boven gaat. Amen.

Lezingen (Jesaja 2,1-5; Matteüs 24,37-44)
Openen wij ons hart om te luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing(Jesaja 2, 1-5)
Uit de profeet Jesaja

1
        De openbaring over Juda en Jeruzalem,
die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving.
2        Op het einde der dagen zal het gebeuren,
dat de berg van het huis van de Heer
gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen,
verheven boven de heuvels,
en alle volken stromen naar hem toe;
3        en zij zeggen:
`Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer,
naar het huis van Jakobs God:
dan zal Hij ons zijn wegen wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.
Want uit Sion komt de Wet,
uit Jeruzalem het woord van de Heer.’
4        Hij zal recht doen onder de volken,
en machtige naties straffen.
Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen
en hun speerpunten tot sikkels.
Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander
en oorlog leren ze niet meer.
5              Huis van Jakob, kom,
laat ons wandelen in het licht van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 13, 11-14)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters,
11
      U weet hoe laat het is,
u weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken
reeds is aangebroken.
Nu is onze redding dichterbij
dan toen wij tot het geloof kwamen.
12       De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.
Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis
en ons toerusten met de wapens van het licht.
13       Laten wij ons behoorlijk gedragen,
als op klaarlichte dag,
en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen,
van ontucht en losbandigheid,
van twist en nijd.
14       Bekleed u met de Heer Jezus Christus,
en vertroetel uw lichaam niet;
er mogen geen begeerten worden opgewekt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie(Matteüs 24, 37-44)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jesus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
37       Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.
38       Want zoals in de dagen van de zondvloed
de mensen aten en dronken,
huwden en uithuwelijkten,
tot de dag waarop Noach de ark binnenging,
39       en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam
en hen allemaal wegrukte,
zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.
40       Dan zullen er twee op het land zijn:
de een wordt meegenomen
en de ander wordt achtergelaten.
41       Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn:
de een wordt meegenomen
en de ander wordt achtergelaten.
42       Wees dus waakzaam,
want je weet niet op welke dag jullie Heer komt.
43       Want je weet:
als de heer des huizes geweten had
in welk deel van de nacht de dief zou komen,
dan was hij wakker geweest
en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd.
44       Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn,
omdat de Mensenzoon komt
op een uur waarop je het niet verwacht.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God
die met mensen steeds opnieuw wil beginnen.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen.
Amen.

Voorbeden

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

– Bidden wij U, God,
dat we waakzaam blijven
om de tekenen van uw komst niet te missen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat wij in deze aanloopperiode naar Kerstmis
ons niet laten overspoelen door een vloedgolf van materialisme
van steeds meer en duurdere cadeaus,
maar oog hebben voor de zwakken in onze maatschappij.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat wij door onze zorg voor elkaar en voor de schepping
de komst van uw rijk van gerechtigheid en liefde dichterbij brengen.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:


Gebed over de gaven

Goede God, hier bijeen willen we een eenvoudig gebaar stellen:
voor mensen brood en beker delen,
tekens van vriendschap en trouw.
Herschep ons tot mensen zoals Gij de mens gedroomd hebt.
Wees aanwezig in onze verbondenheid met elkaar
zodat we elkaar opnieuw leren zien
van hart tot hart.
Dat vragen wij U door Jezus,
ons voorbeeld en onze zekerheid
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden.
Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn woord gelovend,
mogen wij vol vertrouwen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Als wij ons gedragen weten door Gods liefde
en erkennen dat Hij zijn mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste angst en stormwind luwen.
Als wij, in Hem verankerd,
rondom ons
Gods rust en troost uitstralen
mogen wij vertrouwvol uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

God,
waar wij U in ons leven toelaten,
verdwijnt de angst.
Laat uw Geest in ons groeien
zodat wij nieuwe wegen gaan,
uw wegen van gerechtigheid, vrede en liefde.
Die Godsvrede moge altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Aan deze tafel lopen wij vooruit
op wat eens komen zal:
alle mensen samen aan het feestmaal dat God ons bereidt.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning

Net als Maria de dagen aftellen
en samen op zijn geboorte wachten.
Al de verhalen en de dromen
die de komst van dit kind oproepen
aan elkaar vertellen.
Ons huis klaarmaken
zodat elkeen die nu reeds binnenkomt
voelt dat het kind welkom is.
Met verlangen de naam uitspreken
die straks op de dag van zijn geboorte
met vreugde zal klinken: Jezus.

Advent is volop dromen van de dag
dat dit goddelijk kind er zal zijn.
naar Antoon Vandeputte

Slotgebed

Wees waakzaam, zegt God,
en hou je ogen en je hart open voor wat er rondom je gebeurt.
Durf te zien waar mensen in nood zijn
en probeer er iets aan te doen,
op je eigen, beperkte manier,
kwetsbaar, maar toch vastberaden.
Riskeer het om je leven te delen met armen en kleinen
en ontmoet in hen mijn eigen Zoon,
onverwacht, soms, heel even.
In eenvoudige en gekwetste mensen wil Ik geboren worden.
Kijk om je heen en je zult Mij ontdekken
in de glimlach van een kind en in de ogen van een zieke.
Wees dus waakzaam, want misschien herken je me niet.
Erwin Roosen


Zending en zegen

God wil ons allen zegenen
tot levende getuigen van zijn Rijk dat komt:
in de Naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.