19e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
negentiende zondag C (08/08/2010)

Begroeting

Waakzaam zijn wij hier samengekomen
voor een moment van bezinning en gebed
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Op deze 19de zondag door het jaar
worden wij opgeroepen om waakzaam te zijn.
Die oproep klinkt zó dikwijls in het evangelie,
dat waakzaamheid zeker een kenmerk van ons christen-zijn mag worden genoemd.
Verwonderlijk is dat niet:
-wie waakzaam is, houdt zijn ogen open,
ook voor de nood van de ander;
-wie waakzaam is, heeft verantwoordelijkheidsbesef
en is tot dienstbaarheid bereid.
Wie zo waakzaam is in het spoor van Jezus
hoeft geen schrik te hebben Gods beloofde koninkrijk te mislopen.

Openingswoord 2

In de evangelielezing van vandaag zit een zekere spanning.
Enerzijds is er de uitnodiging niet bevreesd te zijn:
het Koninkrijk is ons immers gegeven.
Anderzijds klinkt de oproep om te leven
als ‘wachtende en wakende’ mensen,
betrokken op de komst van de Mensenzoon.
Twee levenshoudingen die met elkaar op gespannen voet lijken te staan.
Omdat het Koninkrijk ons gegeven is
mogen we zonder vrees zijn, zorgeloos.
Waakzaam moeten zijn,
kan echter gemakkelijk iets van angst oproepen.
Maar er is nog een andere mogelijkheid:
vrij en ontspannen mogen leven in het besef dat alles ons gegeven is
kan ook helpen om waakzaam te blijven.
Immers, “waar uw schat geborgen is, daar zal ook uw hart zijn”.

Onze evangelielezing gaat over de richting van ons leven,
over de betrokkenheid van ons hart
in relatie tot het vele dat we bezitten,
en in relatie tot de duur van ons leven.
Bidden we daarom om Gods nabijheid.

Openingswoord 3

Vandaag horen wij de woorden
‘Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.’
De term ‘zich omgorden’ – veel gebruikt in bijbelse taal –
betekent ‘zich klaarmaken voor een taak’.
Met een gordel kon men de klederen opschorten
om degelijk te werken en flink te marcheren.
En de lamp was nodig
om ‘s nacht goed te kunnen zien.
‘Gelukkig zijn de knechten
die de heer wakend aantreft bij zijn komst.’
Het is een nieuwe zaligspreking.
Omdat wij al te vaak niet klaarstaan
keren wij ons tot de Barmhartige God
en vragen om vergeving.

Vergevingsmoment

Heer, op elk moment leven zoals Gij het wilt
is moeilijk in deze tijd van genot en comfort.
Om onze zwakheden:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, Gij reikt ons de mogelijkheid aan
om terug te keren van onze dwaalwegen.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, als wij uw komst vergeten
en uw boodschap veronachtzamen.
Heer, ontferm U dan over ons.

Barmhartige Heer, wees ons genadig,
verhoor ons bidden
en leid ons terug op uw weg
zodat Gij op elk moment bij ons kunt thuiskomen. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Levende God, Gij brengt ons samen in uw huis.
Maak ons stil en aandachtig.
Richt onze aandacht op U.
Doe ons beseffen dat Gij de enige zijt
die ons doet leven
en leer ons te leven vanuit dat geloof.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen. Amen.
Midden onder U, 2004

Openingsgebed 2

God van leven,
Gij verlangt naar onze vriendschap in woord en daad.
Gij wilt dat wij U dagelijks vol vertrouwen tegemoet komen.
Open onze oren opdat wij uw Blijde Boodschap zouden horen.
Open ons hart opdat wij ze zouden verstaan.
Laat ons mensen zijn die altijd leven naar uw woord.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren we naar God die ons toespreekt in de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Wijsheid 18,6-9)

Uit het boek Wijsheid

6        Die nacht van de uittocht uit Egypte
was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt,
zodat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden,
vol vreugde zouden zijn.
7        Wat door uw volk verwacht werd was:
redding voor de rechtvaardigen en
ondergang voor de vijanden.
8        Want door datgene waarmee U de tegenstanders strafte,
hebt U roem verleend aan ons,
de door U geroepenen.
9        In het verborgene
brachten de heilige zonen van de vrome mensen hun offer
en zij aanvaardden eensgezind de goddelijke Wet,
dat de heiligen gelijkelijk zouden delen
in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren;
vooraf zongen zij reeds
de lofzangen van hun vaderen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 11,1-2.8-19)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
1        Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen,
het bewijs van wat wij niet zien.
2        Om hun geloof werden de ouden met ere vermeld.
8
        Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven
aan de roepstem van God
en ging hij op weg naar een land dat bestemd was
voor hem en zijn erfgenamen;
hij vertrok zonder te weten waarheen.
9        Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob,
die dezelfde belofte erfden;
10       want hij zag uit naar de stad met fundamenten,
waarvan God de ontwerper en bouwer is.
11       Door het geloof heeft ook Sara, die onvruchtbaar was,
de kracht ontvangen om ondanks haar hoge leeftijd nog moeder te worden, omdat ze Hem die de belofte had gedaan, betrouwbaar achtte.
12       Daarom is ook uit één man, die totaal was afgeleefd,
een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.
13       In geloof zijn zij allen gestorven,
zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was.
Zij hebben het alleen uit de verte gezien en begroet.
Zij hebben zichzelf vreemdelingen en voorbijgangers op aarde genoemd.
14       Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen
dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
15       Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst,
dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren,
16       maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse.
Daarom schaamt God zich niet om hun God genoemd te worden,
want Hij heeft voor hen een stad gebouwd.
17       Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd,
Isaak ten offer gebracht. Hij stond op het punt om zijn enige zoon te offeren,
en dat terwijl hij de beloften had ontvangen
18       en tegen hem gezegd was:
Zij die van Isaak afstammen, zullen gelden als uw nageslacht.
19       Want hij was ervan overtuigd
dat God zelfs de macht heeft om doden tot leven te wekken;
daarom heeft hij zijn zoon ook teruggekregen,
bij wijze van voorafbeelding.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 12 32-48)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Jezus zei tot zijn leerlingen:
32       Wees niet bang, kleine kudde,
want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken.
33       Verkoop je bezit en geef aalmoezen.
Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel,
waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten.
34       Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
35       Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.
36       Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten
wanneer hij thuiskomt van de bruiloft,
om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen.
37       Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst.
Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt
en rondgaat om hen te bedienen.
38       Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft,
ook al komt hij om middernacht of nog later.
39       Bedenk wel: als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou,
dan had hij de inbraak wel verhinderd.
40       Ook jullie moeten voorbereid zijn,
want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.’
41
      `Heer, vertelt U deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen?’ vroeg Petrus.
42       De Heer antwoordde:
`Ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn,
die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven?
43       Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.
44       Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen.
45       Maar als die knecht bij zichzelf zegt:
`Mijn heer komt nog lang niet”, en de slaven en slavinnen mishandelt,
en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten,
46       dan komt de heer van die knecht op een dag
waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent.
Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen.
47       De knecht die weet wat zijn heer wil,
maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer,
zal zwaar worden gestraft.
48       Maar wie die wil niet kent, en heeft gedaan wat slaag verdient,
zal licht worden gestraft.
Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden;
als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed.
Een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing toe.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst bidden wij tot God
die ons leven begeleidt met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsintenties aan.

– Bidden wij voor hen
die Gods droom van vrede voor allen
durven blijven dromen
en die met wijsheid en tact
bemiddelen in conflicten.
Laten wij bidden..

– Bidden wij voor hen
die zich door niemand of niets uit het veld laten slaan
en zich durven vastklampen aan elk teken van hoop.
Voor hen die nog uitwegen zien
waar anderen moedeloos neerzitten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de twijfelaars:
om een steuntje in de rug.
Voor de verdwaalden:
om richtingwijzers onderweg.
Voor de vluchtelingen:
om een dak boven hun hoofd.
Voor de minstbedeelden:
om kansen zoals die van anderen.
Laten wij bidden…

God,
zie naar ons om en wees ons genadig.
Moge uw Geest over ons vaardig worden,
uw Geest die ons waakzaam maakt en attent
en ons doet opengaan voor elkaar
en voor uw toekomst die ons wacht. Amen.
naar Gerard Kock


Voorbeden 2

– Bidden wij
dat wij onszelf de tijd en vooral ook de rust gunnen
om de woorden van het evangelie
tot ons te laten doordringen.
Dat wij die woorden mogen verstaan
en ons leven ernaar richten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat wij met anderen zouden delen
wat we zelf allemaal ontvangen hebben.
Dat we vooral tijd mogen vinden
om stil te staan bij mensen om ons heen,
om te begrijpen wat er in hen omgaat
en om hen daarbij een vriendelijke hand te mogen reiken.
Laten wij bidden…
naar John Kuhlmann

Voorbeden 3

– Bidden wij voor allen die leiding geven in onze maatschappij.
Dat zij een rechtvaardige en duurzame samenleving zouden opbouwen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de leiders van onze Kerk.
Dat zij zich in de geest van Jezus
uitspreken tegen kwaad en onrecht.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen
die goed bedeeld zijn met aardse goederen.
Dat zij beseffen dat God ons alles heeft gegeven
om het met elkaar te delen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor vluchtelingen, asielzoekers en verdrukten.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die hen doen opstaan uit hun ellendige situatie.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onze eigen gemeenschap.
Dat zij vergevingsgezind mag zijn
en een klimaat schept
waarin iedereen kan opstaan om ten volle te kunnen leven.
Laten wij bidden…
naar Math Geurts

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God,
in deze tekens van brood en wijn
gedenken wij de boodschap van uw Zoon:
dat in breken en delen het geluk ligt
en dat uw Koninkrijk daarop gebouwd wordt.
Zegen daarom deze gaven
als symbool van onze bereidwilligheid om te leven naar Jezus’ voorbeeld,
vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer God,
laat dit brood ons hongerig maken
naar leven met anderen gedeeld.
Laat deze wijn ons dorstig maken
naar een wereld waar we het beste in elkaar wakker roepen.
Want in dit brood en deze wijn
wil uw Zoon zich aan ons brekend en delend geven. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Goede God, maak van ons waakzame en attente mensen,
die uitzien naar de komst van uw Rijk.
Daarvoor bidden wij samen
in het gebed dat wij van U geleerd hebben:
Onze Vader, …

Goede God, zet ons op weg naar een nieuwe wereld
waar mensen echt leren delen met elkaar
en mekaar helpen in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredewens

Wij zien uit naar vrede en gerechtigheid.
Heer, laat uw woorden van vrede tot ons doordringen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw Geest.
Die vrede willen wij elkaar van harte toewensen.

Lam Gods

Communie

God van liefde, altijd willen we voor U klaarstaan
als uw waakzame dienaren.
In brood en wijn komt Gij nu hier onder ons.
Wij willen U ontvangen met heel ons hart, met heel onze ziel,
zodat Gij kunt thuiskomen bij uw volk.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Jij vraagt van ons dienstbaarheid, Heer,
dienstbaar met heel mijn zijn en hebben…
Maar ik wil zo graag meester zijn,
meester, die vrij kan plannen en dromen,
die de situatie beheerst,
de touwtjes in handen heeft,
die mensen en dingen gehoorzaam doet dansen.

Jij vraagt ons wakkere dienaren te zijn, Heer…
Maar ik word zo graag in slaap gesust
met veiligheid en zekerheden
en correcte afspraken.
Help mij de sprong te wagen, Heer,
de knop om te draaien,
een andere bril op te zetten
om te zien wat niet zeker is
of netjes afgebakend,
om te dienen
wie en wat niet tot zijn recht komt.

Help mij alert te zijn, te blijven
zodat lk Jou ontmoeten kan
als Jij – als wie of wat dan ook –
mijn levensweg betreedt.
Laat het klinken in mijn oor,
dag en nacht,
wakend en slapend:
“Wat gij voor de kleinsten hebt gedaan,
hebt gij voor Mij gedaan.”
naar Ida Guetens

Bezinning 2

Een rijk man lag op sterven.
Zijn leven had hem geleerd
dat je met geld alles kunt bereiken.
‘Dat zal ook zo wel zijn aan de andere kant van het graf’,
dacht de rijke man.
En daarom zei hij tegen zijn zonen:
‘Leg een zak met goudstukken in mijn doodskist.’
Toen hij na een lange reis in de andere wereld aankwam,
had hij honger.
Hij zag een kraampje
waar een engel allerlei voedsel te koop aanbood.
‘Net wat ik dacht,’ zei de rijke man,
‘het is hier precies als in het aardse leven.
Ook hier kun je voor geld alles krijgen.
Goed dat ik wat meegenomen heb.’
Hij bestelde een maaltijd,
maar toen hij wilde betalen met een goudstuk,
werd dat door de engel afgewezen.
‘Je hebt op aarde niet veel geleerd,’ zei de engel.
‘Je kunt hier niet betalen met geld dat je bezit,
maar alleen met geld dat je hebt weggegeven.
Denk er eens over na.
Heb je in je leven ooit iets aan iemand weggegeven?
Of ooit eens iemand geholpen?’
De rijke man dacht na…
maar hij had nooit ook maar één cent aan iemand weggegeven…
Leo Tolstoi

Bezinning 3

Heer, geef mij niet te veel verstand,
maar genoeg om te leven en de mensen te verstaan.
Geef mij niet te veel kracht,
maar genoeg om te werken.
Geef mij niet te veel werk,
maar genoeg om te bouwen aan uw stad.
Geef mij niet te veel succes,
maar genoeg om te kunnen helpen.
Geef mij ook niet te veel braafheid,
maar genoeg offerzin om mijn plicht te doen.
En genoeg moed om uit te komen voor het goede.
Heer, welke mengeling van geluk en lijden
Gij mij precies wilt geven, laat ik aan U over,
als Gij mij maar helpt om vandaag gelukkig te zijn.
Eén ding, Heer vraag ik U zonder voorwaarde en zonder maat:
geef mij altijd méér liefde, voor U en voor allen,
door Jezus, uw Zoon, onze lotgenoot en onze Heer.
Chesterton

Slotgebed 1

Wij hebben uw woord gehoord, God,
uw opdracht aan ons vernomen.
Rust ons daarom toe voor het werk
dat Gij ons toevertrouwt,
opdat wij als trouwe beheerders
zorg dragen voor de wereld om ons heen.
Opdat wij met toewijding werken
aan recht en gerechtigheid,
aan vrijheid en vrede voor al uw mensenkinderen. Amen.

Slotgebed 2

God,
Gij roept ons weg uit onze zelfgenoegzaamheid
en wilt ons binnenleiden in uw toekomst
waar allen – zonder onderscheid – aanzitten aan dezelfde tafel.
Moge ons breken en delen hier,
dat visioen van U onder ons levendig houden.
Richt ons naar elkaar,
leer ons uw wegen gaan van mens tot mens. Amen.

Slotgebed 3

Heer, onze God,
wij danken U voor Jezus, uw Zoon,
hier in ons midden.
Zijn kracht zal ons uittillen boven onszelf.
Geef ons de moed om, zoals Hij, niet alleen te leven voor onszelf,
maar ten dienste van allen die met ons op weg zijn
naar een nieuwe toekomst. Amen.

Zending en zegen 1

Van ieder aan wie veel is gegeven,
zal veel worden gevraagd”
leerde ons het evangelie vandaag.
Moge dit woord ons uitdagen tot grote inzet
opdat Gods Rijk kome op aarde.
Daartoe moge God ons zegenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Waakzaam blijven,
niet indommelen in onze welvaart,
onderscheiden waar het in ons leven écht op aankomt…
Dat is de Boodschap en de zending
die wij vandaag ontvingen,
om er in de komende week werk van te maken.
Daartoe zegene God ons,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.