19e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
negentiende zondag B (12/08/2012)

Begroeting

Blij dat we hier samen zijn om te bidden, te luisteren
en te eten van het brood dat Jezus ons aanreikt.
We doen dit
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Wij zijn mensen ‘onderweg’,
onderweg dag in dag uit,
hopelijk onderweg naar een betere wereld,
en uiteindelijk
onderweg om thuis te komen bij God.
Voor deze tocht hebben we voedsel nodig,
niet alleen materieel, maar ook spiritueel.
Dat laatste hopen wij hier te vinden.
In dit samenzijn rond de tafel van de Heer
biedt Jezus zichzelf aan
als brood om van te leven.
Maken wij ons innerlijk klaar
om met Hem aan tafel te gaan.

Vergevingsmoment 1

– Heer, Gij doet mensen opstaan uit moedeloosheid.
Vergeef ons waar gebrek aan vertrouwen ons hindert.
Heer, ontferm U over ons.

– Heer, Gij leidt mensen door de woestijn.
Toon ons de weg die wij moeten gaan.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, Gij zijt het brood dat uit de hemel neerdaalt.
Geef ons iedere dag uw Brood.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend Woord ons maken
tot mensen die vrede willen en vrede brengen. Amen.

Gebed om ontferming 2

– Heer, Gij hebt behoeftigen bijgestaan in hun nood,
en mensen die uitgeput waren, kracht gegeven.
Wij lopen vaak  met een boog omheen mensen in nood.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, Gij hebt eenheid gebracht waar verdeeldheid heerste
en mensen steeds weer vriendschap geschonken.
Wij hebben het soms zo moeilijk om een ruzie bij te leggen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, Gij hebt nieuw leven geschonken aan wat gestorven was
en mensen voor altijd in uw licht opgenomen.
Wij vinden het dikwijls te lastig
om mensen over een dood moment heen te helpen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons tekortkomen vergeven
en ons tegemoet treden met zijn oneindige barmhartigheid. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God van ver en van dichtbij,
al schenkt Gij ons het leven,
de lasten zijn soms zwaar.
Al zijn wij uw beeld en gelijkenis,
onze krachten zijn begrensd.
Wij bidden U:
help ons te geloven dat Gij ons steunt
wanneer we luisteren naar uw Zoon.
Dat vragen we U door Jezus, onze Tochtgenoot. Amen.
naar André Janssen

Openingsgebed 2

God, Gij hebt uw Zoon in deze wereld gezonden
als levend brood voor ons bestaan.
Wij vragen U:
vermeerder ons geloof en onze toewijding.
Dat wij Jezus mogen erkennen als Gids en Leidsman
die met ons gaat en die ons voedt en sterkt op onze weg naar U. Amen.
Brasschaat

Lezingen

In de eerste lezing krijgt de profeet Elia van God ‘brood voor onderweg’.
In het evangelie horen we dat Jezus zelf ons ‘brood voor onderweg’ geworden is.
In de tweede lezing nodigt Paulus ons ertoe uit
om voor elkaar zo goed als God te zijn en Christus na te volgen.


Eerste lezing
(1 Koningen 19,4-8)

Uit het eerste boek der Koningen

4
        Na een tocht van een dag in de woestijn
kwam Elia bij een bremstruik.
Hij ging eronder zitten.
Hij wilde sterven en zei:
`Het wordt mij teveel, Heer;
laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn voorvaders.’
5        Daarna ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in.
Maar opeens stootte een engel hem aan en zei tegen hem:
`Sta op en eet.’
6        Hij keek op
en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek,
op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water.
Hij at en dronk en viel weer in slaap.
7        Maar opnieuw, voor de tweede maal,
stootte de engel van de Heer hem aan en zei:
`Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven.’
8        Toen stond hij op, at en dronk,
en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen en nachten,
tot hij de berg van God, de Horeb bereikte.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesiërs 4,30-5, 2)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
30 Bedroef Gods heilige Geest niet:
u bent met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag van de verlossing.
31 Alle wrok, drift, woede, geschreeuw en gevloek,
kortom: alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.
32 Wees goed en hartelijk voor elkaar.
Vergeef elkaar zoals ook God u vergeven heeft in Christus.
1        Wees dus navolgers van God,
als geliefde kinderen,
2        en leid een leven van liefde,
zoals ook Christus ons heeft liefgehad
en zich voor ons heeft overgeleverd
als offergave en slachtoffer,
een lieflijke geur voor God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 6,41-51)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

41       In die tijd morden de Joden omdat Hij gezegd had:
`Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.’
42       `Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef?’ zeiden ze.
`En zijn vader en moeder zijn hier toch bekend?
Hoe kan Hij dan beweren:
`Ik ben uit de hemel neergedaald”?’
43       Jezus gaf hun ten antwoord:
`Houd op met dat gemor!
44       Niemand kan naar Mij toe komen
tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft,
hem naar Mij toe haalt –
en Ik laat hem op de laatste dag opstaan.
45       Er staat geschreven bij de Profeten:
En allen zullen onderricht ontvangen van God.
Wie naar de Vader heeft geluisterd
en bij Hem in de leer is geweest,
komt naar Mij toe.
46       Niet dat iemand de Vader ooit gezien heeft:
alleen Hij die van God komt, heeft de Vader gezien.
47       Waarachtig, Ik verzeker u: wie gelooft, bezit eeuwig leven.
48       Ik ben het brood om van te leven.
49       Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten,
en toch zijn ze gestorven.
50       Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt:
wie daarvan eet zal niet sterven.
51       Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid.
En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,
voor het leven van de wereld.’

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God

die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn al onze dagen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth

in wie God zichtbaar is geworden:
mens onder de mensen
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest

die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Hij brengt mensen samen in liefde.

Ik geloof in de kerkgemeenschap
geroepen om deze wereld van dienst te zijn.

Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

– God,
laat ons ervaren dat gelovig zijn ons kracht geeft
om het dagelijkse leven zinvol aan te kunnen.
Want vaak voelen we ons als in een woestijn
en zijn we niet in staat goed met elkaar om te gaan.
Blijf ons nabij
zodat we opstaan en verder kunnen.
Laten wij bidden…

– God,
wij danken U voor alles wat ons gegeven is.
Wij hebben hier voedsel, een huis om in te wonen,
onderwijs en medische verzorging.
Laat ons niet opgesloten zitten in ons eigen wereldje,
maar laat ons verder zien naar de noden van anderen.
Dat wij ons ervan bewust mogen zijn
dat wij, elk op onze manier, daaraan kunnen verhelpen.
Laten wij bidden…

– God,
laat ons begrijpen dat regels als richtsnoer belangrijk
en onontbeerlijk zijn,
maar geef de kerkleiders het inzicht dat mensen
met hun eigen verantwoordelijkheid
vorm kunnen geven aan hun geloof.
Laten wij bidden…
naar Corry Schellekens

Voorbeden 2

– God,
Gij geeft mensen de ruimte om te verwerken wat hen overkomt.
Tijdens de tocht door de woestijn ging de profeet Elia door de knieën.
Ook in ons leven zijn er momenten waarop het ons tegenzit.
Leer ons dan, net als Elia, onze tegenslag onder ogen te zien
en met uw hulp erover heen te groeien.
Laten wij bidden…

– God,
Gij schudt mensen wakker
wanneer ze de moed hebben verloren.
Laat ook ons niet verloren gaan
en wees onze kracht en onze steun
wanneer onze weg lijkt dood te lopen.
Laat ons dan weer op krachten komen,
zodat we weer op weg kunnen gaan.
Laten we bidden…

– God,
op velerlei manieren komt Gij ons tegemoet.
Geef ons de ruimte om onze eigen weg te herkennen
en leer ons ook de weg van anderen te respecteren.
Laten wij bidden…

– God,
Gij hebt uw Zoon, Jezus, gezonden als brood uit de hemel,
als belofte voor eeuwig leven.
Leer ons te leven naar die hoopvolle belofte
en ze door te geven aan onze medemensen.
Laten wij bidden…
vrij naar Hans Peters


Gebed over de gaven 1

God van mensen,
stort uw Geest, uw Adem van liefde,
over ons uit,
opdat wij brood en wijn worden voor allen
die hongeren en dorsten
naar recht en gerechtigheid,
naar vriendschap en vrede,
vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
aanvaard deze gaven van brood en wijn.
Maak ze tot voedsel van eeuwig leven.
Brekend en delend in geloof,
belijden wij dat wie in U gelooft,
eeuwig leven zal hebben.
Maak ons tot navolgers van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Levensecht

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij zijn U dankbaar
omdat Gij ons neemt zoals wij zijn.
In geloof houden wij vast aan U:
wij weten dat Gij ons niet zult loslaten.
Wij danken U, God,
omdat Gij ons een toekomst aanzegt in Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
In Hem vondt Gij uw welbehagen.
Hij heeft geleefd eenvoudig en met overgave.
Hij ging om met mensen die soms bang
en kleinmoedig waren.
Hij heeft hun waardigheid geschonken.
Hij heeft hun vreugden en hun zorgen meegemaakt,
Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld.
Hij werd hun vriend,
omdat Hij naar hen toe ging met menselijke warmte en aandacht.
Wij zijn U dankbaar, God,
voor alle
mensen die zich laten inspireren door Jezus van Nazareth,
Hij, die uw onnoemlijke kracht zo sterk aanvoelde
dat Hij U zijn Vader durfde noemen.
Hij geloofde in de kracht van het kleine:
het is steeds genoeg voor een nieuw begin.
Dat toonde Hij ook op die avond
in een dagelijks gebaar
dat leven en voortbestaan betekent.
Hij nam wat brood,
met eerbied liet Hij het in zijn handen rusten,
Hij dankte God ervoor als gold het heel zijn rijkdom,
en brak het toen om het te verdelen.
“Neem allen een stuk, zei Hij, en eet het maar,
het is mijn leven voor u gegeven.”
Toen vulde Hij een beker met wijn en liet hem rondgaan,
want hun dorst naar diepe verbondenheid was groot.
“Drink ook hieruit, zei Hij, deze wijn moet liefde worden,
verwantschap in hetzelfde bloed.
Neem en drink ervan, het is mijn bloed.
Als gij later dit brood eet en uit deze beker drinkt, denk dan aan Mij.”
Zijn dood gedenken wij
zijn opstanding belijden wij
zijn toekomst verwachten wij.
In zijn Geest bidden wij U, God,
dat de stroming die van zijn gebaar is uitgegaan,
ook ons mag doorstromen.
Doe ons opstaan, Vader,
in de kracht van uw goede Geest.
Wek in ons het vermogen om mild en goed te leven
en doe ons uitzien naar uw Rijk.
Zoals het was op de dag dat Jezus in de rij ging staan,
mens tussen de mensen,
en Hij van U mocht ervaren:
‘Zo is het goed, op zulke mensen stel Ik mijn hoop.’
Laten wij dan eer betuigen aan de naam die Gij ons geeft:
kinderen van God.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal dan uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
vandaag en alle dagen tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredewens

Een nieuw cultuur is nodig,
een cultuur van zelfbewustzijn en van weten
dat wij als mensen
veel te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid, begrip, hoop.
Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig
die de vrede uitdraagt
die ons door de Mensenzoon werd aangereikt.
Zijn vrede zij altijd met u
En wensen wij die Godsvrede aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

“Ik ben het Brood des levens”, zegt Jezus.
Hij nodigt ons uit aan zijn tafel en schenkt ons zijn Leven.
Gelukkig wij die genodigd zijn om aan te zitten aan zijn tafel.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning

Als iemand bij je komt
en hij klaagt:
ik heb honger,
wat zeg jij dan?
Ach mens,
het systeem en de structuren zijn rot.
Ik zou je kunnen helpen,
maar wat lost dat op?

Als iemand bij je komt
en hij klaagt:
ik ben eenzaam,
wat zeg jij dan?
Ach mens,
je bent slachtoffer van een technocratische wereld.
Er zou weer liefde moeten komen van mens tot mens.
Wat is hij daarmee?

Als nu
jijzelf die iemand zou zijn
die zeggen zou:
ik heb honger,
ik ben eenzaam,
wat zou jij dan graag hebben?
Ward Bruyninckx

Slotgebed 1

God, onze Vader,
Gij hebt ons weer uw Zoon geschonken:
het Brood dat ons in leven houdt,
Jezus, de stuwende kracht naar geluk.
Dank U dat Hij met ons op weg wil gaan.
Dank U voor dit voedsel voor onderweg.
Blijf ons voeden, al onze dagen,
met Jezus’ brood, met zijn leven.
Dat vragen wij U in zijn naam,
Jezus Christus, levend tot in eeuwigheid. Amen.


Slotgebed 2 en zegen

Heer God,
wij danken U voor de kansen die ons geboden worden
om als brood te zijn om van te leven.
De waarde van ons leven halen wij uit de echtheid
waarmee we voor elkaar bestaan.
Geef dat wij uw levende gemeenschap mogen zijn en blijven,
waarin Gij herkenbaar wordt in ons omgaan met elkaar.
En om vol te houden vragen wij uw zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.