19e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
19e zondag B (09 08 2009)


Begroeting

Wie op tocht gaat
voorziet zich van proviand voor onderweg,
of weet waar en hoe hij voedsel kan vinden.
De mens leeft echter niet van brood alleen.
In dit besef zijn wij hier samen.
Jezus nodigt ons vandaag uit
om Hem te aanvaarden als geestelijk voedsel.
Zo krijgen wij de kracht om in zijn spoor te leven,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.”
Toch klopt dat gezegde niet altijd.
Maar vandaag wel, althans voor de profeet Elia, in onze eerste lezing.
Uitgehongerd en uitgedroogd ligt hij in de woestijn,
gevlucht, alle hoop verloren, levensmoe.
Plots daagt Gods engel op met brood en water.
Tot twee keer toe komt hij nieuwe levenskracht brengen aan Elia
die alleen nog maar dood wil.
En de profeet staat weer op,
beseffend dat hij niet geroepen is om te sterven,
maar om te leven,
om zijn volk te blijven aanmanen om opnieuw de weg van God te gaan.
Een verhaal van levenskracht
in een wereld
die lang niet altijd een paradijs is.

Openingswoord 2

Elk weekend in de kerk,
elke dag thuis,
houden wij maaltijd.
Dat is niet hetzelfde als ‘eten’,
dat is veel meer.
Maaltijd houden is:
gemeenschap maken en beleven,
met het hoofd en het hart bij de andere zijn.
Het is voedsel maken tot teken van hartelijkheid
en van vriendschap die binnenin zit.
Moge dit aanzitten aan de tafel van de Heer hartverwarmend zijn
naar Levensecht

Vergevingsmoment

Wij hebben allen onze goede en kwade dagen.
Laten wij ons daarom bij de aanvang van deze viering
bezinnen over onze houding tot de anderen
en willen wij elkaar vergeving vragen en schenken.

-Omdat wij onvoldoende begrip opbrengen voor elkaar,
en ons te weinig inzetten voor het geluk van anderen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij, uit zwakheid of onverschilligheid,
zo vaak voorbijgaan aan wie ons oprecht liefhebben,
omdat wij vergeten dankbaar te zijn:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om alles wat we voor onze medemens
hadden kunnen doen en zijn,
om alles wat ongezegd bleef en ongedaan:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
Gij zijt aan ons gehecht,
altijd met ons begaan.
Maak dat ook ons hart
altijd bij U wil zijn,
dat uw Woord
vlees en bloed mag worden in elk van ons,
vandaag en elke dag van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Zorgzame God,
ons wel en wee gaat U ter harte,
uw liefde gaat naar ons uit.
Geef ons de kracht om ons leven te geven en te delen.
Moge uw Woord krachtdadig worden in ieder van ons,
zoals het krachtdadig was in Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 3

Gij, God, die ons levend brood aanreikt,
die redding brengt aan wie in nood is,
die leven is voor elk van ons,
open ons hart
zodat het Woord dat wij horen
en de gaven die we delen
voor ons voedsel-ten-leven kunnen worden.
Wij weten dat wij U dit vragen mogen
dankzij Jezus, uw Gezant die ons tot redding is. Amen.

Lezingen

Luisteren we naar Gods Woord, ons toegesproken in de verhalen van de Schrift.

Eerste lezing (1 Koningen 19,4-8)

Uit het eerste boek der Koningen

4
           Na een tocht van een dag in de woestijn
kwam Elia bij een bremstruik.
Hij ging eronder zitten.
Hij wilde sterven en zei:
`Het wordt mij teveel, Heer;
laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn voorvaders.’
5           Daarna ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in.
Maar opeens stootte een engel hem aan en zei tegen hem:
`Sta op en eet.’
6           Hij keek op
en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek,
op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water.
Hij at en dronk en viel weer in slaap.
7           Maar opnieuw, voor de tweede maal,
stootte de engel van de Heer hem aan en zei:
`Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven.’
8           Toen stond hij op, at en dronk,
en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen en nachten,
tot hij de berg van God, de Horeb bereikte.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efeziërs 4,30-5, 2)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
30 Bedroef Gods heilige Geest niet:
u bent met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag van de verlossing.
31 Alle wrok, drift, woede, geschreeuw en gevloek,
kortom: alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.
32 Wees goed en hartelijk voor elkaar.
Vergeef elkaar zoals ook God u vergeven heeft in Christus.
1           Wees dus navolgers van God,
als geliefde kinderen,
2           en leid een leven van liefde,
zoals ook Christus ons heeft liefgehad
en zich voor ons heeft overgeleverd
als offergave en slachtoffer,
een lieflijke geur voor God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 6,41-51)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

41         In die tijd morden de Joden omdat Hij gezegd had:
`Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.’
42         `Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef?’ zeiden ze.
`En zijn vader en moeder zijn hier toch bekend?
Hoe kan Hij dan beweren:
`Ik ben uit de hemel neergedaald”?’
43         Jezus gaf hun ten antwoord:
`Houd op met dat gemor!
44         Niemand kan naar Mij toe komen
tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft,
hem naar Mij toe haalt –
en Ik laat hem op de laatste dag opstaan.
45         Er staat geschreven bij de Profeten:
En allen zullen onderricht ontvangen van God.
Wie naar de Vader heeft geluisterd
en bij Hem in de leer is geweest,
komt naar Mij toe.
46         Niet dat iemand de Vader ooit gezien heeft:
alleen Hij die van God komt, heeft de Vader gezien.
47         Waarachtig, Ik verzeker u: wie gelooft, bezit eeuwig leven.
48         Ik ben het brood om van te leven.
49         Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten,
en toch zijn ze gestorven.
50         Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt:
wie daarvan eet zal niet sterven.
51         Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid.
En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,
voor het leven van de wereld.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God,
die in zijn Zoon Jezus,
voor ons ‘Brood om van te leven’ wil zijn.

Wij geloven in God, die wil dat wij leven,
die ons in liefde bij de hand neemt
en ons wegen van leven wijst.

Niet via wetten en regels,
maar door geloof, hoop en liefde
wordt Gods Koninkrijk werkelijkheid.

Wij geloven in Christus, de Levende,
die ons leerde leven als kinderen van de Vader,
die in ons leeft als kracht van liefde,
die ons opwekt tot een nieuw bestaan.

Niet de oude mens leeft in ons voort,
maar Christus zelf brandt in ons hart als vuur.

Wij geloven in de Geest, Trooster en Helper,
die ons gaande houdt op weg naar vrede.

Niet de geest van geld en macht,
maar de Geest van liefde en gastvrijheid
brengt ons tot gemeenschap
en maakt ons tot mensen naar Gods hart. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven
aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor allen die dromen van een betere wereld,
en niet ophou­den zich daarvoor in te zetten.
Voor allen die het onrecht aan de kaak stellen
en het helpen be­strijden.
Dat hun gedrevenheid aanstekelijk moge werken
en zij resultaat mogen zien van hun inspanningen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die dromen van een betere wereld
en het tot hun taak rekenen
lijnen uit te zetten naar de toekomst.
Voor allen die het beleid uitstippelen in Kerk en wereld.
Dat zij vóór alles rekening houden met het welzijn van allen
en zeker met het welzijn van de zwaksten.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen die ooit droomden van een betere wereld
maar – teleurge­steld en ontgoocheld – de hoop en de moed verloren hebben.
Voor allen die zijn vastgelopen
omdat het hen teveel werd,
omdat ze zich niet begrepen voelden.
Dat zij opnieuw perspectief mogen zien.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen die nooit eens dromen van een betere wereld
omdat zij de stelling huldigen dat dromen bedrog zijn.
Voor de eeuwige twijfelaars en onverbeterlijke doemdenkers.
Dat zij het avontuur toch durven wagen
en in beweging komen.                                                                                
Laten we bidden…
vrij naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden we voor de mensen die het leven moe zijn,
die, in hun vertwijfeling,
niets liever willen dan sterven.
Laat hen niet in de steek, God,
maar red hen uit alles wat zij vrezen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de hongergebieden van onze wereld,
om meer solidariteit tussen Noord en Zuid.
Voor oorlogsslachtoffers in het Midden Oosten,
in Afganistan, in Pakistan, in Afrika
en op zoveel andere plaatsen.
Laat ook de ontwikkelingswerkers en vredezoekers niet in de steek, God.
Moge zij voor hun medemensen aldaar
’brood ten leven’ zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen, van hoog tot laag
die samen uw Kerk vormen.
Laat ons niet in de steek, God,
zodat wij elkaar in Jezus’ naam
’brood ten leven’ blijven aanreiken.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de vakantiegangers,
dat het voor hen dagen van verkwikking mogen zijn.
Voor de jongeren op kamp met de jeugdbeweging.
Dat inzet en samenzijn het kampleven mogen kleuren.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven 1

God van leven,
zie hier het brood en de wijn,
vrucht van uw schepping
en van mensenwerk.
Maak dit brood tot uw levend brood,
deze wijn tot uw kracht in ons,
zichtbaar en echt: Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen

Gebed over de gaven 2

God van ver en van dichtbij,
deze gaven verwijzen naar uw Zoon
die uit de hemel is neergedaald
als het brood dat leven eeuwigdurend maakt.
Geef dat wij in onze ontmoetingen
elkaar tot voedsel zijn.
Dat vragen we U door Jezus, onze Tochtgenoot. Amen.
naar André Janssen

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer…

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

            Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de ander,
waar bruggen gebouwd worden over de kloof tussen sociale klassen,
waar men elkaar eerbiedigt,
waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood,
waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde Vader.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een blijk van vrede en solidariteit.

Lam Gods

Communie

Als gegeven en gebroken brood heeft de Heer zich aan ons toevertrouwd.
Ontvang dan dit Brood dat ons tot leven wil zijn.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning

Alleen God is Schepper
maar onze taak is het de schepping tot voltooiing te brengen.
Alleen God geeft leven
maar wij zijn geroepen om het leven te koesteren.
Alleen God geeft de groei
maar wij zijn geroepen om die groei te bevorderen.
Alleen God geeft geloof
maar wij zijn geroepen om ervan te getuigen.
Alleen God geeft liefde
maar wij zijn geroepen om met mekaar in liefde te leven.
Alleen God geeft hoop
maar wij zijn geroepen om mekaar redenen tot hoop te geven.
Alleen God geeft kracht
maar wij zijn geroepen om de handen uit de mouwen te steken.
Alleen God brengt vrede
maar wij zijn geroepen om bruggen naar mekaar te bouwen.
Alleen God geeft geluk
maar wij zijn geroepen om gelukkig te zijn.
Alleen God is de weg
maar wij zijn geroepen om wegwijzers te zijn voor de anderen.
Alleen God is licht
maar wij moeten dat licht doen schijnen rondom ons.
Alleen God kan mirakelen doen
maar wij moeten de broden en de vissen aanbrengen.
Alleen God kan het onmogelijke doen
maar wij moeten doen al wat mogelijk is.

Slotgebed 1

God van ver en van dichtbij,
uw mensgeworden Zoon
biedt zichzelf aan als levend brood
uit de hemel neergedaald.
Wij bidden U:
geef dat wij, onmachtig als we zijn,
ons durven toevertrouwen aan zijn belofte van onsterfelijkheid.
Dat vragen we U door Jezus, onze Tochtgenoot. Amen.
André Janssen

Slotgebed 2

Ik kan begrijpen dat je soms aan Mij twijfelt – zegt God –
en dat je grote vraagtekens plaatst bij het levensverhaal van Jezus.
Maar Ik hoop ook dat je op bepaalde momenten
in het diepste van jezelf ervaart
dat Ik een liefhebbende God ben
en dat Ik je gelukkig wil zien.
Want als je in Mij durft geloven
en als je jezelf durft toevertrouwen aan mijn warmhartigheid,
zul je, net als Jezus,
voelen dat Ik je nooit alleen laat
en dat Ik je eeuwig leven wil geven,
over de grenzen van tijd en ruimte heen.
Geloof je dat? – vraagt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Jezus kwam naar ons toe,
gaf ons zijn lichaam en zijn bloed.
Nu we door Hem gevoed zijn
kunnen we, gesterkt door zijn kracht,
van hier weggaan
als boodschappers van liefde en vrede,
gezegend door de algoede God + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.