19e zondag door het jaar A 2014

10 08 2014

Begroeting

In deze tijd van vakantie staan veel mensen
meer dan anders open voor het hogere, of het diepere in het leven..
Om dat meteen al een godsontmoeting te noemen,
is misschien wat veel gezegd.
Maar – toeval of niet –
vandaag gaat het in onze lezingen wel over godsontmoetingen.
Moge wij in deze viering God heel dicht bij ons ervaren
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

God zet mensen aan tot wonderlijke dingen.
Dat horen wij vandaag in het evangelie.
Wie sterk staat in het geloof in God kan veel,
want God geeft – ongezien – kracht en moed.
Dat kunnen wij ook alle dagen vaststellen bij mensen om ons heen.
Vaak zien wij hoe eenvoudige mensen,
maar met een groot geloof en een groot vertrouwen,
aan medemensen die Gods liefde nodig hebben
wonderen doen van genezing en van vreugde.
God schenkt zijn liefde doorheen die mensen
die van Hem houden.

Openingswoord 2

In de diepste twijfel en het meest verstokte ongeloof
kunnen mensen onverwacht
Gods aanwezigheid en steun
indringend en nieuw ervaren.
Dat ondervonden Elia en Petrus
in de geloofsverhalen van vandaag.
Hun gelouterd geloof zette hen aan
tot hoopvolle daden tegen beter weten in.
Basis voor die hoop is Jezus.
Zoals Jezus grond is van onze hoop,
zo moeten wij dat ook zijn voor elkaar.
Wie als christen zijn naam waardig wil dragen,
is ook geroepen om, naar Jezus’ voorbeeld,
drager en doener te zijn van Gods’ naam:
‘Ik ben er. Ik zal er steeds voor u zijn als jij Mij nodig hebt’.

Openingswoord 3

In het leven van elke mens zijn er momenten van angst en vertwijfeling.
Bij de apostelen was dat niet anders.
Ook zij waren bang en twijfelden.
Maar telkens weer sterkt Jezus hun vertrouwen:
Hij blijft bij hen, ook als hun geloof wankelt.
Hij wijst hen ook de weg.

Ook vandaag nog is Jezus onze leidsman.
Laten we ons vertrouwen in Hem niet verliezen, maar nog verstevigen.
Laten we ervan overtuigd zijn
dat Hij ons de hand blijft reiken.

Vergevingsmoment 1

Als het ons goed gaat
hebben wij vaak geen oog voor het verdriet, voor de nood van anderen.
Als wijzelf in de puree zitten,
ervaren we dat als een muur van beklemming om ons heen.
Laten wij er eerlijk voor uitkomen:
wij zijn kleine, zwakke mensen,
bang om eigen welzijn kwijt te spelen,
en met te weinig oog voor andermans zorgen.

-Heer, wij zijn dikwijls zo vervuld van onszelf.
Er is zoveel rumoer in ons, zoveel drukte.
Vergeef ons dat wij de stilte ontvluchten
waarin wij U kunnen vinden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij denken dat wij onze eigen weg wel kunnen banen,
dat wijzelf wel zullen uitmaken wat goed voor ons is.
Leer ons wat meer op U te vertrouwen,
uw weg te gaan, uw voorbeeld te volgen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in de schoonheid van de schepping
kunnen wij uw grootheid zien.
In alles wat ons gegeven wordt
kunnen wij uw zorgende liefde ervaren.
Toch is ons geloof vaak zo wankel en zwak.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, kom ook ons tegemoet in onze onzekerheid
en ons klein geloof. Amen.
vrij naar: Kerk in Herent

Vergevingsmoment 2

Ons leven wordt zinvol
in een goede relatie tot God en medemensen.
Durven wij elkaar de hand te reiken,
durven wij Gods reddende hand aan?

-Heer, doorbreek onze onrust,
geef ons stilte en verlangen naar U…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, Gij komt tot ons in medemensen.
Leer ons helpende handen voor elkaar te zijn…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, geef ons levensmoed,
zodat wij onze levensweg durven te gaan…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer onze hand vasthouden
en ons over ontmoediging heen helpen,
onze fouten vergeven
en ons geleiden op de weg naar eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
doorliefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
het leven is vol onzekerheid
en de toekomst komt soms bedreigend op ons af.
Wij hebben vaste grond onder de voeten nodig.
Geef ons een houvast
en versterk ons geloof in uw zorgende aanwezigheid,
hier, vandaag, in dit samenzijn,
maar ook dag na dag, ons leven lang. Amen.
naar Gooi&Sticht

Openingsgebed 2

In een maatschappij waar geloven niet meer zo evident is,
wankelt ook ons geloof, Heer.
De zekerheden van vroeger zijn we kwijt,
maar vol overgave op U vertrouwen, durven we niet.
Kom ons tegemoet in ons klein geloof en vertrouwen,
reik ons uw hand
en leer ons die te zien en vast te nemen.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing horen wij over Elia,
die na een storm, de Heer op de berg Horeb ontmoet.
In het evangelie zijn het de leerlingen,
die een storm op het meer meemaken.
Door de storm komt Jezus over het water naar hen toe.
Twee verhalen die vertellen over ontzag, vertrouwen en overgave.
Monique Suys
Eerste lezing(1 Kon. 19, 9a. 11-13)

Uit het boek der Koningen

9     Elia kwam bij de berg Horeb aan en overnachtte er.
Toen kwam het woord van de Heer tot hem:
`Waarom bent u hier, Elia?’
10     Hij antwoordde:
`Omdat ik mij met al mijn ijver ingezet heb voor de Heer,
de God van de machten.
De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden,
uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood;
ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven.’
11     Maar de Heer zei:
`Ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg.’
Toen trok de Heer voorbij.
Er ging een zeer zware storm voor de Heer uit
die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde.
Maar de Heer was niet in de storm.
Op de storm volgde een aardbeving.
Maar ook in de aardbeving was de Heer niet.
12     Op de aardbeving volgde vuur.
Maar ook in het vuur was de Heer niet.
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries.
13     Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel,
ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing(Rom. 9, 1-5)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
1      Ik spreek de waarheid in Christus,
ik lieg niet, mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest:
2      in mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt.
3      Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn,
als ik mijn broeders, mijn lijfelijke verwanten, daarmee kon helpen;
4      ik bedoel de Israëlieten.
Hun behoort het kindschap, de heerlijkheid,
de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften;
5      van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt Christus lijfelijk voort,
Hij die God is,
boven alles verheven en geprezen tot in eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 14, 22-33)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

22     Na de broodvermenigvuldiging
dwong Jezus de leerlingen om aan boord te gaan
en alvast voor Hem uit over te steken;
dan zou Hij intussen de mensen wegsturen.
23     Toen Hij de mensen had weggestuurd,
ging Hij de berg op om te bidden, Hij alleen.
Toen het avond geworden was, was Hij daar nog alleen.
24     Toen de boot al veel stadiën uit de kust was,
had die het zwaar te verduren van de golven, omdat de wind tegenzat.
25     Op het einde van de nacht ging Hij lopend over het meer naar hen toe.
26     Toen de leerlingen Hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek.
`Een spook!’, riepen ze, en ze schreeuwden van angst.
27     Meteen zei Jezus:
`Rustig maar, Ik ben het. Wees niet bang.’
28     Petrus gaf Hem ten antwoord:
`Heer, als U het bent, laat me dan over het water naar U toekomen.’
29     Hij zei: `Kom.’
En Petrus stapte overboord,
liep over het water en kwam naar Jezus toe.
30     Toen hij lette op de kracht van de wind, werd hij bang,
en toen hij begon te zinken, schreeuwde hij:
`Heer, red me.’
31     Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast.
Hij zei: `Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’
32     Toen ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen.
33     De mensen in de boot vielen voor Hem op de knieën en zeiden:
`Werkelijk, U bent de Zoon van God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van het leven,

die licht, aarde en water heeft geschapen
om de mensen een thuis te geven in deze wereld.

Ik geloof in de God van de liefde,

die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die de weg ging van de liefde,
het conflict, de strijd en de dood.

Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,

dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen

die samenkomt in Jezus’ naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn Woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons één maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van leven en liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven,
waaraan geen einde komt. Amen.

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst bidden wij tot God
die ons leven begeleidt met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsin­ten­ties aan.

-Bidden we voor allen die tastend God zoeken, dat ze Hem vinden.
Voor hen die menen God te bezitten, dat ze Hem zoeken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die de toekomst vrezen, dat ze vertrouwen.
Voor hen die mislukt zijn, dat ze nieuwe kansen krijgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die twijfelen, dat ze niet vertwijfelen.
Voor hen die verloren lopen, dat ze een thuis vinden.
Voor de eenzamen, dat ze een naaste ontmoeten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die hongeren – hoe dan ook -, dat ze verzadigd worden.
Voor hen die verzadigd zijn, dat ze leren wat honger is.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het goed hebben, dat ze niet hooghartig worden.
Voor de machtigen, dat ze hun kwetsbaarheid beseffen.
Laten wij bidden…
naar Frans Cromphout

Voorbeden 2

-Bidden we voor mensen die zo bang zijn voor de dag van morgen
dat ze vandaag niet kunnen leven.
Laat hen voelen, Heer, dat Gij hen nabij zijt in hun medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die niet meer kunnen werken,
mensen die in de ogen van anderen afgeschreven zijn.
Laat hen mensen ontmoeten, Heer, die respect en begrip voor hen opbrengen,
zodat zij weer kunnen geloven in zichzelf.
Laten wij bidden…

-Bidden we om troost en kracht voor mensen
die in hun weerloosheid geen verweer hebben tegen alles wat hen overkomt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf om vertrouwen en bezieling,
zodat we voor anderen een teken van hoop mogen zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Bidden wij voor de gemeenschap van de Kerk.
Dat zij haar taak in de wereld mag verstaan:
een instrument te zijn van bevrijding uit onrecht en onderdrukking.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de leiders van de Kerk.
Dat zij geloven in de aanwezigheid van Gods scheppende Geest.
Dat zij nieuwe stemmen niet slechts verstaan als valse stemmen,
en nieuwe daden niet slechts als vijandige daden.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die in de Kerk een pastorale taak uitoefenen.
Dat zij, ondanks hun geslonken aantal,
ondanks ontgoochelingen,
blijven geloven in hun heilzaam werk
en zich blijven engageren.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die wanhopig zijn
getroffen door armoede, tegenslag,
of gevlucht voor oorlogsgeweld.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hun uitzicht bieden op een andere wereld
en een fundament leggen van hoop.
Laten we bidden…

Goede Vader,
Gij hebt U in Jezus geopenbaard
als bron van goedheid en mensenliefde.
Wek ook in ons de bereidheid en de geschiktheid
om uw goedheid te belichamen.
Moge de mensen, die getuige zijn van onze inzet,
U verheerlijken. Amen.
naar Ad van Diemen o.p.

Voorbeden 4

Bij het begin van deze tafeldienst bidden wij tot God
die ons leven begeleidt met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsin­ten­ties aan.

-Laten wij bidden dat de naar beneden trekkende krachten
niet het laatste woord hebben in ons leven.
Dat we niet meegezogen worden naar de afgrond.
Dat we niet wegzakken.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden dat ook wij over het water kunnen lopen.
Dat we weerstand kunnen bieden aan angst en dreiging.
Dat we positief blijven denken,
ondanks het negatieve rondom ons en in ons.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden dat we een baken zijn voor mensen
die hun richting zijn kwijtgeraakt.
Dat we een houvast zijn voor mensen die stuurloos ronddrijven.
Dat we een teken van hoop zijn.
Laten wij bidden…
naar Seef Konijn

Voorbeden 5

-Bidden we voor hen die in U geloven, God,
en op weg durven gaan met uw Woord.
Dat zij erop blijven vertrouwen dat Gij uw beloften nakomt
en met hen meegaat waarheen die weg ook leidt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die eenzaam zijn
en alle vertrouwen in medemensen hebben verloren.
Dat zij de weldaad ervaren van warmte en genegenheid
en durven accepteren dat U niemand laat vallen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen in twijfel en wanhoop
bij wie alles lijkt te mislukken.
Dat wij hun in uw naam de hand reiken
en hen bemoedigen voor hun daden en hun leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die opgaan in drukte, afleiding en activiteit.
Dat Gij hen tot bezinning brengt en stil laat worden
zodat er in hun leven ruimte komt
voor U en voor hun medemensen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Getrouwe God,
wij durven geloven dat Jezus’ uitgestoken hand
ons uitnodigt te vertrouwen op U
die ons het volle leven gunt.
Wij vragen U deel te mogen hebben
aan de gaven op deze tafel.
Zo zijn wij blijvend verbonden met Jezus,
uw Zoon en onze Redder. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
Gij nodigt ons uit naar U toe te komen
en Gij verwacht ons aan de maaltijd, door U bereid.
Aanvaard wat wij U aanbieden.
Maak deze gave tot voedsel voor de eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 3

We plaatsen dit brood op uw tafel, God,
en zoals we brood breken en met elkaar delen,
zo willen we ook proberen
onszelf te breken en te delen met elkaar.
We plaatsen hier ook een beker met wijn, God.
Wijn is een symbool van vreugde en blijheid.
Zo willen we ook proberen
om vreugde te beleven met en aan elkaar.
Dit zijn onze gaven, God.
Wil ze aanvaarden,
wil ze omvormen tot uw gaven aan ons. Amen.

Tafelgebed

Heer onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Goede God, het is uw liefde die ons samenbrengt.
Moge uw Geest over ons komen opdat ook wij zouden groeien
tot een liefdevolle gemeenschap van mensen.
Daarom bidden wij samen met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Onze Vader…

Goede God, help ons groeien
tot een gemeenschap naar uw hart,
waar onze edelmoedige liefde
een teken van uw aanwezigheid mag zijn.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredeswens 1

Met Jezus de boot ingaan vraagt moed
en een eerlijke blik op onszelf.
Wij durven vragen:
Heer Jezus, die ons werkelijk wil redden,
laat ons vrede en veiligheid vinden bij U.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Vredeswens  2

God van liefde,
zoals een moeder haar kinderen loslaat en toch bijeenhoudt,
zo brengt ook Gij ons samen tot uw éne volk
dat Gij omgeeft met tederheid en zorgzame liefde.
Wees voelbaar in ons midden aanwezig,
overtuig ons van de zachte kracht van uw vrede
opdat wij op onze beurt
uw vrede voor elkaar voelbaar en beleefbaar zouden maken.
Die zachte kracht van Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Dit is de tafel van eenheid,
de tafel die ons tot gemeenschap maakt
met elkaar en met de Heer.
Moge Hij ons met zijn Geest doordringen,
opdat wij zouden worden wat wij in wezen zijn:
het Lichaam van Jezus Christus.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

God,
als ik mezelf verlies in de snelle stroming van het leven,
als ik mezelf kwijtspeel in de draaikolk van mensen en dingen,
als ik verdwaal in de waanwereld van illusie en sensatie
en mezelf terugvind, verslagen, leeg en nutteloos…

God, als ik mezelf verlies…
dan zijt Gij de grote stilte,
de adem van die stilte.
Dan zijt Gij de diepte die me draagt,
mijn thuishaven,
vertrouwd en veilig.
God, als ik mezelf verlies,
vind mij dan op de drempel van uw huis
en laat me bij U binnenkomen.
Levensecht

Bezinning 2

Storm en duisternis.
Ons kompas slaat tilt.
We geraken in paniek.
We zijn ons ritme kwijt,
onze hoop er heelhuids door te komen.
Stuurloos. Wanhopig. Uitzichtloos.

We vergaan!
“God, doet het U dan niets
dat wij eraan gaan?”
Gespannen, overspannen.
Moe, zo moe, zo oneindig levensmoe.
Cynisme en bitterheid.

En dan die stem.
“Waarom zo’n paniek?
Je komt er immers door.
Kleingelovigen. Ik ben toch bij jullie.”

De storm gaat liggen.
De hemel klaart uit.
De situatie,
onze eigen reactie,
het gedrag van de anderen…
We kunnen weer helder denken
en vinden mekaar in eenzelfde geloof,
in eenzelfde aanpak.

Voorbij.
We hervinden ons evenwicht.
Leren opnieuw te leven,
Realistisch,
met veel hoop en groot vertrouwen.
De zon komt er weer door.
Wij mensen komen er weer door.

Bezinning 3

Stilte na de storm

Soms steekt er een storm op
in ons leven.
Soms raken we uit de koers.
We weten niet meer
waarheen en waartoe.
We worden overmand door angst,
angst voor de toekomst
en angst voor mensen.

Midden in die storm is er Iemand,
die naar ons toekomt.
Hij steekt een helpende hand uit.
Zijn naam is: Redder van mensen.
Hij zegt ons: wees niet bang.
Ook al zit alles tegen:
Ik ben er ook nog.
Heb vertrouwen.

Het is niet gemakkelijk
om Hem midden in de storm
te herkennen.
Soms zijn we door onze angst
alleen maar op ons zelf gericht.
En toch is Hij aanwezig.
Hij komt in ons leven aan boord
als een houvast,
als Eén die nieuwe richting wijst.
Waar wij dreigen te vergaan,
grijpt Hij ons vast.
Hij brengt stilte en rust,
nieuwe toekomst en leven.
Hij redt in Gods naam.
Wim Holterman osfs

Bezinning 4

Grond onder je voeten

Geloven is niet altijd gemakkelijk.
We zijn op zoek naar zekerheden,
maar vinden geen doorzichtige bewijzen.
Het leven stelt ons veel vragen,
maar pasklare antwoorden zijn er weinig.
Soms stormt het in ons leven
en worden we heen en weer geslagen.
We dreigen kopje onder te gaan,
we hebben geen grond om op te staan.

Een mens kan niet volop leven,
als er niet iemand is,
die een handreiking wil zijn;
iemand die meegaat en meedraagt.
Zonder iemand die ons op handen draagt,
wordt het leven leeg en bedreigend.
Ons leven is als een gaan-over-water.
Zonder vertrouwen in anderen, in de Ander,
worden we een speelbal voor de golven.
Een tijdlang kunnen we ons wel
vasthouden aan schijnzekerheden.
Maar op beslissende momenten
gaan we ten onder,
omdat perspectief en geborgenheid ontbreken.

God laat zich aan ons zien,
als een meelevende en meelijdende God.
Hij is als een oergrond, een dragende kracht.
In vreugde en pijn, in zorgen en optimisme
maakt Hij zijn naam waar: Ik ben er ook nog.
Vertrouwen in Hem geeft vaste grond,
waarop we bevrijd en bevrijdend
kunnen gaan en staan.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
Gij die gezegd hebt: “Vrees niet, Ik ben met U”,
zend ons van hieruit terug naar huis
om te doen wat we simpelweg behoren te doen:
liefde geven en vrede stichten
in alle eenvoud en blijmoedigheid,
bezield door de levenskracht van Jezus Christus, uw Zoon.  Amen.
naar Henk Jongerius

Slotgebed 2

God,
stilte in onze storm,
baken in een onstuimige zee.
Wij danken U
dat Gij zo met mensen begaan zijt.
Sterk ons in het vertrouwen
dat Gij bij tij en ontij ons terzijde staat,
dat Gij ons leven draagt en verder draagt
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 3

God, we waren hier samen rond uw tafel.
We weten dat we bij moeilijke momenten
op uw steun kunnen en mogen rekenen.
Zoals uw Zoon Jezus kracht vond in het gebed,
zo willen ook wij naar huis gaan:
vol vertrouwen in U.
Blijf ons nabij,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Zoveel is vandaag wel duidelijk geworden,
dat God ons geluk zoekt.
Misschien schommelt onze levensboot heftig,
misschien varen we in rustig water,
vol vertrouwen op Gods nabijheid.
Moge deze viering ons hebben gegeven,
dat wij de stilte aandurven
en moge de ontmoeting met elkaar
ons thuisbrengen bij God.
Moge de Eeuwige God ons tot zegen zijn:
de + Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.