18e zondag door het jaar C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
achttiende zondag C-jaar (05 08 2007)

Begroeting

Wij leggen ons leven in de handen van onze God
die ons liefheeft als + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Vakantie is een tijd
om wat afstand te nemen van onze dagelijkse beslommeringen.

Wat afstand nemen verruimt onze blik.
Je kunt wat meer overzicht krijgen en de grote lijnen zien:
waarover maak ik me eigenlijk druk?
Is het leven dat ik leid, wel zo zinvol?
Waardoor, waarom laat ik mij opjagen?
Is dat echt de moeite waard?

Wachten wij met het stellen van deze vragen
tot er plotseling iets fataals gebeurt?
Of zou het niet verstandiger zijn
om nu reeds ernstig na te denken
over het hoe en het waarom van ons leven?

Vooraleer ons hierover te bezinnen
willen we ons hart tot rust brengen
en God om ontferming bidden.

Vergevingsmoment

Als wij weer eens onszelf dreigen voorbij te lopen,
roep ons dan terug…
Heer, ontferm U over ons.

Als we weer eens op onze tippen leven,
zet ons dan met beide voeten op de grond…
Christus, ontferm U over ons.

Als we ons weer eens ergeren aan de dingen en aan elkaar,
breng ons dan weer tot rust…
Heer, ontferm U over ons.

God, wees een vaste waarde in ons leven,
Diegene op wie wij mogen bouwen;
dan worden wij mensen met een warm hart,
mensen die, in leven en werken,
voor anderen hartverwarmend zijn. Amen
.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens.
Amen.

Openingsgebed

Heer onze God,
roep ons weg uit de vele bijkomstigheden
die ons gevangen houden.
Oriënteer onze wegen op het kompas
van uw Rijk en zijn gerechtigheid.
Maak dat Jezus’ boodschap weerklank vindt in ons hart
zodat we vruchtbaar worden in het aanreiken van hoop en liefde.
Overtuig ons dat daarin ons geluk ligt,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.


Lezingen

Vroeger hielden mensen zich niet bezig met hun carrière,
maar vandaag geldt een andere mentaliteit:
succes en geld, daar draait het grotendeels om  vandaag.
De lezingen, die we dadelijk horen,
duwen ons wel scherp met de neus op de feiten:
‘Waarvoor sloof je je uit?’ horen wij in het boek Prediker
en in het evangelie vraagt God:
‘Wat kan je doen met al die opgespaarde rijkdom?
Als je sterft baat hij je niets’

Eerste lezing (Prediker 1,2; 2,21-23)
Uit het boek Prediker

2           IJl en ijdel, zegt Prediker,
ijl en ijdel, alles is ijdel.
21          Want als iemand door zijn kennis en wijsheid
moeizaam iets gepresteerd heeft,
moet hij het toch overlaten aan een ander,
die er niets voor gedaan heeft.
Ook dat is ijdel, onzinnig.
22          Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken,
aan al zijn zorgen en tobben onder de zon?
23          Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende.
Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust.
Ook dat is ijdel.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol., 3, 1-5, 9-11)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
1           Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2           Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3           U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4           Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
5           Maak de aardse praktijken dood:
ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte
en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
9           En vertel elkaar geen leugens meer.
Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,
10          bekleed u met de nieuwe mens,
die wordt vernieuwd tot het ware inzicht,
naar het beeld van zijn schepper.
11 Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood,
besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens.
Maar alles in allen is Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 12,13-21)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

13          Iemand uit de menigte zei eens tegen Jezus:
`Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.’
14          Hij zei tegen hem:
`Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld?’
15          Hij zei tegen hen:
`Pas op voor iedere vorm van hebzucht!
Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet.’
16          Hij vertelde hun een gelijkenis:
`Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht.
17          Hij dacht bij zichzelf: `Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.”
18          `Dit ga ik doen,” dacht hij,
`ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen;
dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan,
19          en tegen mezelf zeggen:
Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit.
Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan.”
20          Maar God zei tegen hem:
`Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist,
en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?”
21          Zo vergaat het iemand
die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in onze God van Leven en van Liefde.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de blijde boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader.
Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn,
en met uw gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor de welgestelden:
dat ze zouden beseffen dat streven naar steeds meer en beter
en jachtig hollen van hot naar her,
dodelijk kan zijn voor anderen die óók geroepen zijn om te leven.
Laten wij bidden…

– Bidden voor hen die niet voldoende ruimte en middelen hebben
om menswaardig te leven,
die te kort komen aan zorg, aandacht, verpleging en begrip,
en daardoor opstandig worden, verbitterd of apathisch.
Moge hun klachten gehoord worden door onze God van Liefde
die, in de eerste plaats van ons, de gegoeden,
daadwerkelijke solidariteit verlangt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die,
in armoede geboren,
nauwelijks weet hebben van wat menswaardig leven is:
dat er mensen voor hen opstaan om hen kwaliteit van leven te schenken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor kinderen en jongeren, of kamp of op reis,
dat zij er de waarde van vriendschap ontdekken
en de rijkdom van verscheidenheid onder mensen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– In deze wereld, met z’n schrijnende kloof tussen arm en rijk,
tussen gebrek en overvloed,
bidden wij om meer toenadering en openheid naar elkaar toe.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die oververzadigd zijn
en niets of niemand meer verwachten;
dat iets of iemand hun pad mag kruisen
en hen zodanig raakt dat ze weer leren zien
wat echt belangrijk is.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor kinderen en opgroeiende jeugd;
dat de zomerkampen hen de waarde van vriendschap
helpen ontdekken en naar waarde leren schatten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die zich omwille van ziekte geïsoleerd voelen;
dat ze zich omringd weten
door mensen met wie zij in alle vrijheid leven kunnen delen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen met wie wij verbonden leven
over alle grenzen van tijd en ruimte heen;
dat ze in Gods liefde en in onze herinnering geborgen zijn.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God van leven,
met brood en wijn in onze handen
beseffen wij meer dan ooit
dat alles gave is van U.
Hier bijeen, brekend en delend, bidden wij:
leer ons alles wat ons gegeven is, naar waarde te schatten
zodat wij er in echte vrijheid van kunnen genieten.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, Gij weet hoe wij voortdurend onze toekomst willen veilig stellen,
bang als we zijn om morgen niet rond te komen.
Leer ons bidden om het brood van iedere dag,
dat we meer uit uw hand leren leven.
Maak ons vertrouwen groter en sterker dan onze soms sluwe berekeningen.
Wij vragen het U, door Jezus, uw Zoon en onze metgezel. Amen.


Tafelgebed

Heer onze God,
schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer…

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft.
Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons niet enkel brood te delen
en de beker rond te reiken om Hem te gedenken,
Hij leerde ons ook bidden tot zijn Vader, die ook de onze is.
Onze Vader,…

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart, wek in ons zijn liefde en wijsheid, zijn vergevingsgezindheid en geduld.
Laat ons tot ons recht komen
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Mensen, broos en kwetsbaar,
onrustig in hun hart, onzeker in hun denken.
Leer ons, Heer, het diepe geheim doorgronden dat liefde ook lijden is,
dat niemand leeft voor zichzelf alleen, dat niemand sterft voor zichzelf alleen,
en dat geven doet leven.
Maak ons geduldig, meer verdraagzaam.
Leer ons vrede maken en doorgeven aan mekaar.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede van harte toe aan elkaar
.

Lam Gods

Communie

Heer, Gij strekt uw hand naar ons uit en richt ons telkens op tot nieuw leven.
Voed ons met uw brood van geloof, hoop en vooral van liefde,
opdat wij elkaar blijven vasthouden, wereldwijd, als één volk van geloof,
uw volk rondom uw Zoon, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Gebed voor de rijken
Vader, bidden voor de rijken?
Vanwaar dat rare idee?
Was Jezus, jouw Zoon en onze Broeder
niet keihard tegen rijken?
Menselijkerwijs gesproken
zijn ze onverbeterlijk en hopeloos.

Maar Jezus voegde eraan toe,
dat niets onmogelijk is voor U,
wat mensen ook mogen denken.
Help allen die zich verrijken,
hoe hard ze er ook voor werken.
Overtuig hen,
dat de beste erfenis voor hun kinderen
een levend voorbeeld van rechtvaardigheid is,
een open hart en een open hand.
Maak dat ze inzien,
dat geld verdienen dienen is.

Help de jongeren in deze wereld.
Hun is de rijkdom van de toekomst.
Zij zijn de meesters van vurig enthousiasme.
Zij willen leven in een wereld
zonder minderen en meerderen.

En als ik jongeren zeg, Heer,
bedoel ik ze niet alleen in jaren.
Er zijn al twintigjarigen
die geestloze conformisten zijn.
Maar er zijn ook tachtigjarigen
die jong van hart bleven.

Laat niet toe dat een makkelijk leven
de jongeren corrumpeert.
Laat moeilijkheden hen niet ontmoedigen.
Hard hen tegen het grootste kwaad:
het gevaar gevestigd te raken.
Laat hen hun jeugdige vuur behouden.

Help hen die het geluk hebben
in rijke landen geboren te zijn.
Help hen zien
dat de privileges die ze genieten
gekocht zijn met onrechtvaardigheid,
arme landen aangedaan.
Maak hen daarvan bewust.

Misschien, Heer, klinkt het eind
van mijn gebed wel wat naïef.
Ik geloof dat er slechts één rijkdom is:
deelhebben aan uw leven,
aan uw macht en aan uw wil.
Geld, macht en roem,
het zijn de hoeders van de zelfzucht.
En zelfzucht is het beest
dat loert in ons, ons opslokt
en ons anderen laat opslokken.
Help ons, door U geschapen mensen.
Helder Camara

Bezinning 2

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
het spoor van God voor ons al uitgetekend
van toen we nog met kinderogen naar de wereld keken.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
dat onze God geen god is van verre en in den hoge,
maar dat Hij in het hart van d’allerminste mensen
gezocht en ook gevonden wordt.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
omdat God als een metgezel met ons
de wegen gaat van alle leven,
met de schouders van een vriend,
en een hart dat alle ruimte laat.

Wij weten niet hoe arm wij zijn
wanneer wij stilzwijgend voorbijgaan aan Gods deur,
en niet willen bekennen
dat wij zonder Hem
de armste mensen van de wereld zijn.
naar Manu Verhulst


Slotgebed 1

God van Leven, in uw evangeliewoord hebt Gij voor ons
de schone schijn van geld en macht ontmaskerd;
hebt Gij ons gewezen op het belang van trouw en vriendschap,
op de noodzaak van aandacht en verantwoordelijkheid voor elkaar,
op wat wezenlijk is in dit leven en ons echt vrij en gelukkig maakt.
Wij danken u daarvoor, en beloven
dat wij zullen proberen ons opnieuw te oriënteren op Jezus, uw Zoon,
die zichzelf onthechtte en rijk is bij U. Amen.

Slotgebed 2

Eigenlijk weet je het al lang – zegt God -:
echte rijkdom kan je niet aflezen aan de dikte van een portefeuille
of aan het saldo van een bankrekening.
Echte rijkdom zit vanbinnen,
in de diepte van je hart, waarmee je kunt liefhebben en bemind worden.
Ik hoop dat Jezus op dat vlak voor jou een voorbeeld mag zijn,
een wegwijzer, een voorganger.
Probeer te leven zoals Hij,
ook als de wereld andere dingen in je oor fluistert.
Ik wil je daarbij helpen – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Dank zij Gods kracht en zegen
worden zij die klein zijn in de ogen van de wereld
groot in de ogen van God.
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.