18e zondag door het jaar A 2014

03 08 2014
Begroeting 1

Van een beker water op een snikhete dag,
daarvan knap je op.
Van het brood en de vis die Jezus liet uitdelen,
knapten meer dan 5000 mensen op.
Van onze God, die met ons maaltijd wil houden,
daarvan leven wij.
Daartoe zijn wij hier bijeengekomen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Ook midden in de vakantie
zijn we op zoek naar echt en waardevol leven,
op zoek naar brood om van te leven.
Van harte welkom in deze viering
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Met velen bewonen we de aarde.
Wij kunnen er dus niet onderuit om ons af te vragen
hoe we met anderen omgaan.
Als wij iets hebben en die anderen niets,
houden we het dan voor onszelf of gaan we het delen?
Misschien lijkt ons ‘bezit’ niet zo groot in onze ogen,
– natuurlijk zijn er die meer hebben –
maar als we kijken naar het verhaal van de broodvermenigvuldiging,
dan zien we dat we toch verder kunnen geraken
als we zelfs maar ‘dat weinige’ delen.

Vergevingsmoment 1

“Het is niet nodig dat mensen weggaan zonder eten”,
zei Jezus tot zijn leerlingen.
En Hij voegde eraan toe: “Geeft gij hun te eten”.

-Wij hebben zo weinig aan te bieden
tenzij het brood van de vervreemding
en geloof dat smaakt naar troebel water.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-“Het is niet nodig dat mensen honger lijden”,
zei Jezus tot zijn leerlingen. ”Geeft gij hun maar te eten”.
Er is honger in de wereld. Gewoon materiële honger.
Maak ons gevoelig voor de nood in de wereld.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

“Het is niet nodig dat mensen honger lijden”,
zei Jezus. ”Geeft gij hun maar te eten”.
Onze korven steken vol zorgen, problemen, angst…
God, spreek ons aan, stil onze honger, les onze dorst.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

En Jezus sprak:
“Mensen, ga zitten in het gras.
Neem even de tijd
om uw vervreemding, uw angsten en zorgen boven te halen
en ze met elkaar te delen.”
En ze deden het en werden verzadigd:
vrouwen, mannen, kinderen…
Eindelijk honger gestild.
Levensecht

Vergevingsmoment 2

-Heer, er is zoveel echte honger in deze wereld.
Leer ons onze welvaart te delen,
leer ons naar de noodlijdende toe te gaan,
zijn nood te zien
en die, binnen onze mogelijkheden, te lenigen.
Voor de keren dat we daarin tekortschieten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt de wereld aan onze handen toevertrouwd
om daarin een maatschappij uit te bouwen,
gebaseerd op wederzijds respect en liefde.
Omdat wij lang nog niet zover staan:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, onze materiële wereld in het Westen lijkt ons vaak een ideale wereld: omgaan met gelijkgezinden
en voldoende materieel bezit om een comfortabel leventje te lijden.
Inzicht krijgen in wat arme mensen ons te bieden hebben,
interesseert ons weinig of niet.
Om onze kortzichtigheid:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, kom ons tekortkomen tegemoet
en leer ons elke dag meer groeien in liefde. Amen.

Gebed om ontferming 3

Omdat het ons vaak niet lukt om met open handen te leven,
vragen wij om vergeving.

-Als wij teveel aan onszelf denken,
teveel voor onszelf houden en vergeten om te delen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij onze ogen sluiten voor mensen
die niet kunnen meegenieten van de welvaart in onze samenleving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij niet meer stilstaan bij al het goede
dat wij van U en van onze medemens ontvangen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
spreek ons aan
zodat wij ons keren naar U, de Bron,
die honger stilt en dorst lest. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
behoeftigen schenkt Gij overvloed
en voor wie honger heeft breekt Gij het brood.
Neem alles van ons weg dat ons verhindert
in te gaan op uw vraag
om te delen van wat wij zijn en hebben.
Breng ons dichter bij U en bij elkaar. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
wij danken U dat Jezus het brood is geworden
waarvan wij kunnen leven.
Maak ons tot nieuwe mensen naar zijn beeld:
dat wij toegewijd mogen zijn
aan het geluk en de levensvreugde van medemensen,
en zo vooruit lopen op de toekomst
die Gij met ons voor hebt,
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing(Jes. 55, 1-3)

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:
1           Kom, wie dorst heeft, hier is water;
en allen die geen geld hebt,
kom, koop koren en eet zonder geld,
en drink wijn en melk zonder betaling.
2           Waarom besteedt u geld aan wat geen brood is,
en loon aan iets dat niet verzadigt?
Luister aandachtig naar Mij, en u zult eten wat goed is,
en uw honger stillen met uitgelezen spijs.
3           Buig uw oor en kom naar Mij,
luister en u zult leven;
een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten,
de gunstbewijzen die Ik aan David heb gezworen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 8,35. 37-39)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

35         Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood, of vervolging, of honger,
of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard?
37         Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk,
dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
38         Ik ben ervan overtuigd,
dat noch de dood noch het leven,
noch engelen noch machten,
noch wat is noch wat komt, geen macht
39         in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die in Christus Jezus onze Heer is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 14, 13-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

13         Jezus week met een boot uit naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Toen de mensen dat hoorden,
volgden ze Hem te voet vanuit de steden.
14         Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte.
Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken.
15         Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen:
`Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden.
Stuur de mensen weg,
dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen.’
16         Maar Jezus zei:
`Ze hoeven niet weg te gaan.
Jullie moeten hun te eten geven.’
17         Zij zeiden Hem:
`Wij hebben hier niets anders dan vijf broden en twee vissen.’
18         Hij zei: `Breng die hier.’
19         Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten,
nam die vijf broden en twee vissen,
keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit,
Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen,
en de leerlingen gaven ze aan de mensen.
20         Allemaal hadden ze volop te eten.
Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol.
21         Afgezien van vrouwen en kinderen
waren het zo’n vijfduizend man die gegeten hadden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,

ver aan mij vooraf maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem God of Schepper,
maar het liefst van al: Vader.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,

die mij voorleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Mensen die samen
oefenen in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.
Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen
die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in het goede,

dat wij nu eens verbergen
en dan weer openbaren.
Ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;
dat het laatste woord niet aan de dood zal zijn,
maar aan het leven en de liefde. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem te bieden.

-Bidden we dat het lijden van mensen
niet van ons netvlies verdwijnt
en dat we ons niet afsluiten voor anderen.
Moge wij de moed vinden om op te staan
opdat er aan mensen recht wordt gedaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we – in de jachtigheid van ons bestaan –
oog blijven hebben
voor de wonderen die om ons heen gebeuren,
grote en kleine.
Laten wij bidden…

-Bidden we om mensen
die ons wonderen voorleven,
die bergen verzetten,
die doen wat ondenkbaar is.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
dat ook wij onze broden en vissen zouden breken en delen
tot iedereen, wereldwijd, verzadigd is.
Laten wij bidden…
naar Ben Vocking en Johan Las

Voorbeden 2

-Bidden we voor alle christenen, waar ook ter wereld.
Dat zij zich durven toevertrouwen
aan de verkwikkende liefde van de Vader.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de velen die menselijkheid brengen
waar mensen op een of andere wijze
ondervoed of hongerig zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die zich in deze vakantietijd inzetten
ten dienste van kinderen en jongeren.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de zieken en eenzamen
in onze geloofsgemeenschap en in onze omgeving.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de kinderen die ondervoed zijn,
voor de mensen die het levensnoodzakelijke ontberen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf
die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Laten we bidden…

Vader,
Gij weet wat wij nodig hebben om te bestaan.
Schenk het ons overvloedig,
door Christus, onze Heer. Amen.
naar: Liturgische suggesties

Voorbeden 3

-Bidden we voor hen die eten en drinken in overvloed hebben,
maar geestelijk vergaan van honger en dorst
naar genegenheid en echte vriendschap.
Toon hen, Heer, dat liefde niet te koop is
en dat geven doet leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor het rijke Westen,
waar meer consumptiegoederen worden geproduceerd dan noodzakelijk is.
Leer de beleidsmakers, Heer, dat het medemenselijker is
een einde te maken aan de drang naar overdadige productie,
aangezien de mensen van de derde wereld daarvan uiteindelijk de dupe zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de mensen in de derde wereld
die vaak in onmenselijke omstandigheden
lange dagen moeten werken
en daarbij te weinig verdienen
om hun gezin voldoende eten te kunnen verschaffen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die nog steeds
– openlijk of verdoken – kinderarbeid inschakelen
om hun producten goedkoop op de markt te kunnen brengen.
Moge het arbeidsproces overal in de wereld zo worden georganiseerd
zodat elke arbeider zijn taak als zinvol kan ervaren
en voor z’n uitgevoerde opdracht financieel rechtvaardig wordt vergoed.
Dan kunnen alle mensen menswaardig leven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 4

“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven.” (Joh. 6.51)

-Bidden we voor mensen die het gevoel hebben
geen deel te hebben aan het leven.
Dat wij hun dat levend brood aanreiken.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die het gevoel hebben
vast te zitten en geen stap vooruit te komen.
Dat ze elke dag voldoende brood vinden om verder te kunnen.
Laten we bidden…

-Bidden we dat we zelf levend brood mogen zijn,
dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar
en alles in het werk stellen
om te voorkomen dat iemand van ons onderweg verkommert.
Laten we bidden…

-In het ‘Onze Vader’ bidden we:
“Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben”.
Dat we ons openstellen, elke dag opnieuw,
om telkens weer de juiste kracht en inspiratie te vinden om te leven.
Laten we bidden…

Wat wij U vragen, Heer,
vragen wij in naam van Jezus
die zichzelf telkens weer gebroken heeft als brood
en uitgeschonken heeft als wijn.
Moge zijn levenshouding ook de onze zijn.
naar Seef Konijn

Voorbeden 5

-Bidden we voor alle mensen
die niet menswaardig kunnen leven.
Dat hun nood gezien wordt door medemensen en organisaties,
die hen niet in de kou laten staan
maar samen met hen naar oplossingen zoeken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die twijfelen,
die zoeken naar de zin van hun leven,
naar brood dat hun diepste honger stilt en vrede geeft.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die naar hen luisteren
en in hun manier van leven
getuigen van Gods liefde en zorg.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen
die vandaag samenkomen om eucharistie te vieren.
Dat het breken en delen van het brood
ook zichtbaar mag worden
in onze manier van leven.
Laten wij bidden…
Federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Getrouwe God, Bron van alle leven,
maak ons tot één gemeenschap omwille van het ene brood,
vervul ons van eenzelfde hoop omwille van de beker
die wij delen met uw Zoon.
Laat uw Woord onze wegwijzer zijn
naar een wereld
waar mensen het goede van het leven willen delen met elkaar,
waar wij uw mensen zijn, en Gij onze God,
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Gebed over de gaven 2

Heer,
aanvaard wat wij U geven,
ook al is het onvolkomen.
Maak onze offerande tot een teken van uw overvloed,
tot brood dat uit de hemel daalt
en voedsel is voor eeuwig leven. Amen.
naar Claire Boelens

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus deelde de broden en de vissen uit
nadat Hij dankend tot zijn Vader had gebeden.
Laten ook wij nu bidden tot diezelfde Vader:
Onze Vader…

Verlos ons, Vader, van onze betrokkenheid op onszelf.
Vergeef ons onze dagelijkse hunker naar nog meer brood,
desnoods ten koste van anderen.
Plooi ons open,
maak ons toegankelijk en ontvankelijk
voor andermans tekort aan brood,
tekort aan rust en vrede,
tekort aan liefde.
Als wij de weg gaan die Gij ons wijst
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Vrede!
Vrede voor u en uw naasten.
Vrede voor deze wereld.
Vrede in uw hart.
Dat ons verlangen naar vrede
wordt gevoed door de vrede van Christus.
Dat wensen we elkaar van harte toe.

Lam Gods

Communie

Toen de leerlingen opwierpen dat vijf broden en twee vissen
nauwelijks wat te betekenen hadden voor zoveel mensen,
zei Jezus: “Laat de mensen gaan zitten.”
Hij nam het brood, zegende het
en gaf het aan zijn leerlingen om het aan het volk uit te delen.
Ze konden eten tot ze verzadigd waren.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Er zijn dagen om alleen te zijn
en dagen dat je nood hebt aan mensen om je heen.
Er zijn dagen om te eten en te drinken,
om kracht op te doen en te genieten,
en dagen om te vasten.
Er zijn dagen van nemen en dagen van delen.
Dagen van actief bezig zijn en dagen van stilte.
Dagen van zon en dagen duister als de nacht.
Rusteloos is het leven van de mens,
het verlangen om te zijn.
Rusteloos het zoeken naar zin en betekenis,
naar een doel om voor te leven
en naar iets of Iemand die ‘grond’ is
waarop je gedragen bent.
Rusteloos zoekt een mens ‘vaste grond’ onder zijn voeten.
Uit “Baggerboek”, Chiro

Bezinning 2

Er was weer een grote troep mensen bijeengekomen,
en toen riep Jezus zijn leerlingen bij zich en zei:
Ik heb zo met al die mensen te doen…

Met mensen begaan zijn…
ermee te doen hebben…
ze niet uit z’n hart kwijt geraken…
zoeken wat men voor ze doen kan…
de vraag van hun aanwezigheid ernstig nemen…
zó was zijn houding:
die heeft hij geopenbaard
door zo te léven!

Hij zorgde dat ze te eten hadden
-want er waren erbij
die van heel ver kwamen –
dat ze leven konden
– en niet van brood alleen –

Wij vragen ons soms af
wat wij doen moeten
om als mens, als christen te leven:
ach kom,
wie echt met de mensen begaan is
zal ingaan op Gods wil
die voor zijn voeten ligt
en vanuit de werkelijkheid
die hem toeschreeuwt
ach kom:
ze niet in de steek laten!
Ward Bruyninckx, in: Tussen Gisteren en Morgen

Bezinning 3

Je moet echt gek zijn om met vijf broden en twee vissen
een massa volk te eten te willen geven…
Maar Jezus zegt:
“Kom hier met wat je hebt.”

Je moet echt gek zijn om met je eigen aarzelende geloof
zoekende jongeren op weg te willen helpen…
Maar Jezus vraagt:
“Geef wie je zelf bent.”

Je moet echt gek zijn om, als je zelf in problemen zit,
een vriend in nood te willen raad geven…
Maar Jezus moedigt aan:
“Doe wat je kunt.”

Heb nooit schrik je in te zetten,
ook niet wanneer je twijfelt of je de opdracht wel aankunt,
want Jezus rekent op je, en Hij blijft je nabij.

Met het weinige dat we hebben,
– met wat in ieders ogen ontoereikend is –
toch iets groots durven ondernemen,
als Jezus onze inzet zegent, dan lukt het!
Mieke De Jonghe

Bezinning 4

Dromen van overvloed…

Vijf broden en twee vissen
zijn voldoende voor een massa mensen.
Waar leven delen wordt,
daar is er genoeg voor iedereen.
Dat is de droom van Jezus,
die wij tot de onze mogen maken.
Niet hebben en houden,
maar breken en delen,
maakt het leven goed.
Wie geeft van wat hij heeft,
is waard dat hij leeft.

Wij mogen de droom van Jezus
levend houden en waar maken.
We worden uitgenodigd
om te geven van ons geld en goed,
van onze liefde en vrede.
Een luisterend hart,
een bemoedigende handreiking,
een welwillende oogopslag:
er is zoveel om van te delen.
Waar wij delend en gevend leven,
daar komt er overvloed.
Er ontstaat nieuwe ruimte
voor een hemel op aarde.
Gedeeld leven is volop leven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, onze Vader,
zoveel mensen hebben honger naar brood,
naar eerbied, naar vriendschap.
Wij vragen U dat wij ons niet zouden verschansen
achter mooie woorden van geloof en liefde
die ons afschermen van de concrete nood
van mensen van vlees en bloed.
Geef ons de nodige creativiteit van hart en geest,
van handen en voeten,
om ons in te zetten voor zoveel leed
van mensen en volkeren.
Maar laat ons vooral
in echte vriendschap met hen allen verbonden zijn.
Laat ons samen als één gemeenschap
de liefde vermenigvuldigen in onze wereld
zoals Gij die ons hebt voorgeleefd. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
met open handen zijn wij hier gekomen
en Gij hebt ons verzadigd met brood uit de hemel.
Help ons om brood te zijn voor mensen op onze weg.
Leer ons met anderen te delen
wat wij van U in overvloed ontvangen hebben.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed 3

God, Gij zijt de bron van ons leven.
Dankzij U bestaan wij en kunnen wij verder.
Geef dat dat besef in ons mag groeien
opdat wij elkaar zien en behandelen als uw mensen,
uitgedaagd om met elkaar te delen.
Dat vragen wij U, verbonden met Jezus, onze Broeder,
die trouw was aan mensen tot de dood toe
en van wie wij geloven dat Hij in uw liefde is. Amen.
Ben Vocking o.p.

Zending en zegen

Gevoed met woorden en brood van leven,
onderwezen met verhalen over breken en delen,
mogen wij nu gaan doen
wat wij hier mochten vieren:
“Geeft gij hun maar te eten”.
Daartoe legt God op ons zijn zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.