18e zondag door het jaar A 2008

(03 08 2008 )

Begroeting

Laten wij samen het brood breken
dat ons wordt aangereikt door de Heer,
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Noodhulp biedt slachtoffers tijdelijk soelaas;
blijvende solidariteit
geeft hen uitzicht op nieuw leven.
Van een glas fris water op een snikhete dag,
daar knap je van op;
van de hand die het water aanreikt,
daar leef je van.
Van brood en vis, vermenigvuldigd en rondgedeeld,
daar knapten meer dan 5000 mensen van op.
Van God die maaltijd wil houden met zijn volk,
daar leven wij van.
Laten we ons hart klaarmaken
om te kunnen aanschuiven aan de tafel van de Heer.

Openingswoord 2

Mensen die ons van nut kunnen zijn
geven wij zonder aarzelen geschenken.
Een vriend of een vriendin doen wij graag een pleziertje.
Maar geven wij even graag
als wij niets hebben terug te verwachten?
Bieden wij hulp aan onbekenden
of aan iemand die alleen maar nood heeft?
En welke plaats neemt dat levende, dat ‘andere brood’
in mijn leven in?
Deel ik ook de kracht, van Godswege ontvangen, met anderen?
Het evangelie over de broodvermenigvuldiging
zet ons aan over deze vragen na te denken.


Vergevingsmoment

Heer, wil ons vergeven:
wij zijn zo berekenend in ons geven
dat het eigenlijk geen geven meer is.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wil ons vergeven
omdat wij zo moeilijk loskomen van ons eigenbelang.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, wil ons vergeven
omdat wij ook in onze omgang met U
zoveel meer vragen dan wij U willen geven.
Heer, ontferm U over ons.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.Openingsgebed 1

God en Vader,
wij danken U voor het voedsel dat Gij ons aanreikt,
voor uw woord
waaruit zorg en liefde spreekt voor ieder van ons.
Wij danken U dat Gij ons
in Jezus Christus een goede Herder hebt gegeven
die ons de weg wijst naar U,
naar uw droom met ons.
En wanneer wij andere wegen dreigen te gaan
tik dan even op onze schouder, God,
als liefdevolle waarschuwing. Amen.

Openingsgebed 2

God,
wat zijn we ongelooflijk rijk
omdat wij uw Zoon Jezus mogen kennen,
van wie wij kunnen zeggen:
aan Hem kan je zien hoe we eigenlijk bedoeld zijn.
Moge zijn beeld voorgoed op ons netvlies gegrift staan
en mogen wij Hem blijven belijden als de Christus,
die met U en de H. Geest leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher


Lezingen
Luisteren wij naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 55,1-3)
Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:
1
        Kom, wie dorst heeft, hier is water;
en allen die geen geld hebt,
kom, koop koren en eet zonder geld,
en drink wijn en melk zonder betaling.
2        Waarom besteedt u geld aan wat geen brood is,
en loon aan iets dat niet verzadigt?
Luister aandachtig naar Mij, en u zult eten wat goed is,
en uw honger stillen met uitgelezen spijs.
3        Buig uw oor en kom naar Mij,
luister en u zult leven;
een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten,
de gunstbewijzen die Ik aan David heb gezworen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 8,35.37-39)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

35       Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood, of vervolging, of honger,
of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard?
37
       Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk,
dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
38       Ik ben ervan overtuigd,
dat noch de dood noch het leven,
noch engelen noch machten,
noch wat is noch wat komt, geen macht
39       in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die in Christus Jezus onze Heer is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 14,13-21)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

13       Jezus week met een boot uit naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Toen de mensen dat hoorden,
volgden ze Hem te voet vanuit de steden.
14       Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte.
Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken.
15       Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen:
`Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden.
Stuur de mensen weg,
dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen.’
16       Maar Jezus zei:
`Ze hoeven niet weg te gaan.
Jullie moeten hun te eten geven.’
17       Zij zeiden Hem:
`Wij hebben hier niets anders dan vijf broden en twee vissen.’
18       Hij zei: `Breng die hier.’
19       Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten,
nam die vijf broden en twee vissen,
keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit,
Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen,
en de leerlingen gaven ze aan de mensen.
20       Allemaal hadden ze volop te eten.
Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol.
21       Afgezien van vrouwen en kinderen
waren het zo’n vijfduizend man die gegeten hadden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Leggen wij samen getuigenis af van ons geloof in God
die Brood-van-leven aanreikt
.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem op te dragen.

– Bidden wij dat het lijden van mensen nooit van ons netvlies verdwijnt,
dat het ons blijft raken en onrustig maken
zodat we gestimuleerd worden
om sprekend en delend met elkaar op stap te gaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die het opnemen voor hen die vergeten worden,
voor hen die aan de kant geschoven worden.
Dat zij risico’s durven nemen
en erop vertrouwen dat God hen terzijde staat.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor al wie met vakantie zijn.
Dat zij dankbaar genieten van al wat mooi en goed is,
in het besef dat ook dit geluk hun door God geschonken is.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap.
Dat wij niet alleen oog hebben voor God,
maar ook voor elkaar;
dat wij herboren worden tot een hechte gemeenschap
waarin de geest van de broodvermenigvuldiging kan gis­ten.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

– Bidden we dat we steeds weer brood mogen vinden
op onze tocht door het leven
zodat we niet van honger omkomen
maar kracht krijgen om verder te gaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we brood mogen zijn voor elkaar,
dat we elkaar helpen en ondersteunen,
en dat het delen van ons brood
diepe verbondenheid schept.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we meer zouden beseffen dat wij
– met onze overvloed –
een grote verantwoordelijkheid hebben
voor zoveel mensen in nood.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat wij ons mogen blijven voeden
aan Jezus, Hij, het levende Brood,
dat wij geïnspireerd blijven door Hem
zodat wij de uitdagingen van het leven aankunnen.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor alles en iedereen die ons persoonlijk ter harte gaan, bidden wij:

Gebed over de gaven

God en Vader,
wij danken U
voor wat Gij ons dagelijks geeft:
brood op tafel
mensen met wie wij dit mogen delen,
met wie wij samen mogen optrekken.
Trek met ons mee,
leer ons delen en breken
zoals Gij U voor ons hebt gedeeld en gebroken
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus deelde de broden en de vissen uit
nadat Hij dankend tot zijn Vader had gebeden.
Laten ook wij nu bidden tot diezelfde Vader:
Onze Vader…

Verlos ons, Vader, van onze betrokkenheid op onszelf.
Vergeef ons onze dagelijkse hunker naar nog meer brood,
desnoods ten koste van anderen.
Plooi ons open,
maak ons toegankelijk en ontvankelijk
voor andermans tekort aan brood, aan rust en vrede, tekort aan liefde.
Als wij de weg gaan die Gij ons wijst
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

Houd ons gaande, God, door uw woord,
ons gegeven als brood om van te leven.
Leer ons ons leven te delen,
elkaars honger naar vrede te stillen,
elkaar te doordringen met uw liefdesadem.
Dan zal onze mensenwereld uitgroeien
tot één gemeenschap, uw volk op aarde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte Gods vrede toe.

Lam Gods

Communie

Toen de leerlingen opwierpen dat vijf broden en twee vissen
nauwelijks wat te betekenen hadden voor zoveel mensen,
zei Jezus: Laat de mensen gaan zitten.
Hij nam het brood, zegende het
en gaf het aan zijn leerlingen om het aan het volk uit te delen.
Ze konden eten tot ze verzadigd waren.
Heer, ik ben niet waardig….


Bezinning

Bidden om dagelijks brood
is vragen om menswaardig te mogen leven.
Dat moet elke dag opnieuw gevraagd worden.
Elke dag opnieuw kan het ons ontbreken
aan waardering, aan liefde,
aan warmte en veiligheid,
allemaal dingen die we brood-nodig hebben.
Elke dag kan het ons ontbreken
aan moed, aan trouw,
aan inzet en goede wil
om brood te zijn voor anderen.

Brood verbindt mensen met elkaar.
Brood kan ook een mens met God verbinden.
Dan wordt het eerbiedig op de hand gelegd
en geproefd,
gesmaakt
en verteerd.
Dan wordt dat stukje brood
een teken dat Hij ons brood-nodig heeft
om zijn wereld nieuw leven in te blazen,
om gist te worden in  het deeg dat morgen brood zal zijn,
om de wereld te herscheppen tot Gods akker
waar koren en rijst
naar hartenlust mogen groeien
voor elke mens.


Slotgebed 1

God en Vader,
in Jezus uw Zoon
zijt Gij voedsel geworden
voor al wat leeft.
Hij is, als zaad gestorven,
ons tot brood geworden.
Wij bidden U:
laat het ons nooit ontbreken
aan zijn helende kracht,
zodat wij, net als Hij,
helend kunnen rondgaan,
troostend nabij kunnen zijn,
vrede- en vreugdezaaiers mogen zijn. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
in Jezus Christus, uw Zoon,
die zieken genas en hongerigen verzadigde,
hebt Gij een menselijk gelaat gekregen.
Geef ons de kracht en de durf
om zo mild te zijn als Jezus.
Verlos ons uit de slavernij van de consumptiemaatschappij.
Moge de viering van de eucharistie
ons bekwaam maken om solidair te leven,
ons brood te breken en te delen
met hen die tekort hebben.
Dan maken wij uw medelijden met de mensen zichtbaar,
ook in deze tijd. Amen.


Zending en zegen

Moge God ons de wijsheid schenken
om nederig onze handen te openen
zodat wij zijn geluk
kunnen ontvangen
– gratis en voor niets.
Daartoe legt Hij op ons zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.