17e zondag door het jaar C 2013

(28 07-2013)

Begroeting

Van harte welkom rond de tafel van de Heer.
Laten we gedurende dit uurtje genieten van Gods nabijheid:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vakantietijd : je ergens terugtrekken voor wat rust.
Even loskomen van je dagelijkse bezigheden.
Ook Jezus had daar behoefte aan.
Hij zocht af en toe een stille plek op om te bidden,
om na te denken en te praten met zijn Vader in de hemel.
‘Eens was Hij ergens aan het bidden’,
lezen we vandaag in het evangelie.
De vrienden van Jezus wilden ook graag bidden
zoals Hij dat deed en vroegen :
“Heer, leer ons bidden”
En dat deed Hij.
Hij leerde hun het ‘Onze Vader’.
Ook vandaag in deze viering willen we vragen:
“Heer, leer ons bidden”, “Heer, ik wil met U praten”.
Beveren

Openingswoord 2

Vandaag vieren wij eucharistie onder het motto: de aanhouder wint!
In de eerste lezing al doet Abraham
ietwat vrijpostig, maar vol vertrouwen telkens opnieuw
een beroep op Gods goedheid.
En in het evangelie leert Jezus ons: vraag-zoek-klop!
Midden in de nacht, ’s morgens vroeg of  ’s avonds laat,
altijd opnieuw aanhoort God het gebed van zijn mensen.
Ook nu.
Oelegem

Openingswoord 3

Gaandeweg leren bidden.
Steeds weer duiken in het leven momenten op
die vragen om gebed.
Als we de juiste woorden niet vinden
kunnen we altijd terugvallen op de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
eenvoudige woorden, een aanspreking van God als Onze Vader.
We kunnen Jezus vragen om ook ons opnieuw te leren bidden,
dag na dag,
zoals de apostelen het Hem ook hebben gevraagd.
Want elke dag heeft zijn nieuwe noden en zijn nieuwe vreugden.
Ze zetten aan tot vragen, danken en eren,
in nauwe relatie tot God.
Laten wij even stil worden
en in ons hart op zoek gaan naar een persoonlijk aanvoelen van de Heer.
Als wij Hem gewaarworden,
laten wij Hem dan de vraag stellen: “Heer, leer ons bidden”.
Broechem

Vergevingsmoment 1

-God, we bidden wel dat uw naam geheiligd moge zijn.
Maar we zeggen en doen zo vaak dingen
waarmee we uw naam als Vader van alle mensen
geen eer aandoen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, we bidden wel, net als Gij,
dat het Rijk van uw Vader, werkelijkheid zou worden.
Maar wat we doen is zo vaak in ons eigenbelang
en niet in dienst van vrede en recht
voor elke mens en heel de schepping.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, we bidden wel: vergeef ons onze schulden
zoals wij vergeven aan onze schuldenaren.
Maar we hebben het vaak zo moeilijk
om zelf de eerste stap naar verzoening te zetten.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar federatie Kana

Gebed om ontferming 2

-Vaak denken we al te vlug dat iets voor ons te moeilijk is,
dat wij het toch nooit zullen aankunnen,
dat het onze krachten te boven gaat.
Heer, wij bidden U om geloof in onszelf, om geloof in onze mogelijkheden ten dienste te staan van onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms ontbreekt ons de wil om de handen uit de mouwen te steken,
de wil om naar anderen toe te gaan,
de wil om zelfs de gemakkelijkste dingen te doen.
Christus, wij bidden om wilskracht,
zodat we met overtuiging kunnen doen wat de wereld mooier en beter maakt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Al te dikwijls zetten wij onze goede voornemens
niet om in concrete daden,
blijven onze beslissingen dode letter.
Heer, wij bidden U om doorzettingsvermogen,
zodat we de moed al niet opgeven bij het eerste obstakel.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid
ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend Woord ons maken
tot mensen die vrede willen en vrede brengen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Gij, God, altijd tot luisteren bereid,
uw goedheid is zonder grenzen,
eeuwig duurt uw trouw.
Wij bidden U:
luister naar ons stamelend gebed
en kom hier in ons midden.
Toon ons dat Gij zijt:
een God-met-ons.
Leer ons ervaren
hoe Gij ons bemoedigt,
vandaag en alle dagen. Amen.

Openingsgebed 2

God ,Vader van alle mensen,
wij danken U om Jezus, uw Zoon ,
die ons is voorgegaan in gebed.
Onze vreugde, ons verdriet en onze zorgen
mogen wij voor U uitspreken.
Wij vragen U:
Heer, leer ons bidden met of zonder woorden,
maar met heel ons hart,
zoals Gij zelf hebt gebeden.
Dit vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.
Beveren

Openingsgebed 3

God,
Gij weet beter dan wijzelf
wat onze diepste verlangens zijn
en wat ons werkelijk tot heil strekt.
Verhoor de gebeden die wij tot U richten,
niet naar de letter
maar naar de geest van hoop en geloof die erin tot uiting komt.
En zegen hen die ons voorgaan in gebed,
met uw liefde en bijstand. Amen.
Kees Pannekoek

Lezingen

In de eerste lezing horen wij Abraham bij God biddend ten beste spreken
voor de inwoners van de steden Sodom en Gomorra.
Van Jezus leren we dat God geen afstandelijke God is,
maar dat we Hem mogen aanspreken met ‘papa, vake’.
Laten we samen naar die Schriftverhalen luisteren.

Eerste lezing (Gen., 18, 20-32)

Uit het boek Genesis

20         In die dagen zei de Heer:
`Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op!
Uitermate zwaar is hun zonde!
21         Ik ga naar beneden om te zien
of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep
die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’
22         Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom.
De Heer bleef echter nog bij Abraham staan.
23         Abraham ging naar Hem toe en zei:
`Wilt U werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen?
24         Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad;
zult U die dan verdelgen?
Zult U de stad geen vergiffenis schenken
omwille van de vijftig rechtvaardigen die er wonen?
25         Zoiets kunt U toch niet doen:
de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven!
Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners;
dat kunt U toch niet doen!
Zal Hij, die de hele aarde oordeelt, geen recht doen?’
26         En de Heer zei:
`Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind,
zal Ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken.’
27         Abraham begon weer en zei:
`Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken,
ofschoon ik maar stof en as ben?
28         Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf;
zult U dan toch om die vijf de hele stad verwoesten?’
En de Heer zei: `Ik zal haar niet verwoesten als Ik er vijfenveertig vind.’
29         Opnieuw sprak Abraham tot Hem:
`Misschien zijn er maar veertig te vinden.’
En de Heer zei: `Ik zal het niet doen, omwille van die veertig.’
30         Nu zei Abraham:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog eens aandring;
misschien zijn er maar dertig te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal het niet doen als Ik er dertig vind.’
31         Abraham zei opnieuw:
`Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen;
maar misschien worden er maar twintig gevonden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die twintig.’
32         Abraham zei:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog één keer spreek;
misschien zijn er maar tien te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die tien.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 2, 12-14)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
12         In de doop bent u met Christus begraven,
maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God,
die Hem uit de doden liet opstaan.
13         Ook u, die dood was door uw overtredingen en als onbesnedenen leefde,
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven.
14         Hij heeft de oorkonde met al haar bepalingen,
die in ons nadeel was en tegen ons getuigde, verscheurd.
Hij heeft haar uit ons midden weggenomen en aan het kruis genageld.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 11, 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Eens was Jezus ergens aan het bidden.
Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem:
`Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’
Hij zei tegen hen: `Wanneer je bidt, zeg dan:
Vader,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome;
3           geef ons elke dag het nodige brood
4           en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is,
en breng ons niet in beproeving.’
5              Daarop zei Hij tegen hen:
`Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden gaat om te vragen: ` `Vriend, leen me drie broden,
6           want een vriend van me is na een lange reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.’’
Zou die ander daarbinnen antwoorden:
`Val me niet lastig.
De deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed.
Ik kan niet opstaan om ze je te geven’’?
Welnee, hij staat op en geeft je wat je nodig hebt;
is het niet omdat je zijn vriend bent,
dan toch vanwege je vrijpostigheid.
Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.
Want ieder die vraagt, krijgt;
wie zoekt, vindt;
en voor wie klopt, zal worden opengedaan.
11         Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt,
in plaats daarvan een slang geven?
12         Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
13         Als jullie dus, slecht als je bent,
het goede weten te geven aan je kinderen,
hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader
de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God tot wie wij in Jezus’ Geest,
‘Abba, Vader’ mogen zeggen,
de Schepper van oorsprong en toekomst.

Ik geloof in Jezus, Gods dienaar en welbeminde Zoon,
die geheel vanuit God tot ons gekomen is
en in wie Gods ganse volheid lichamelijk woont.

Die gewerkt heeft tot ons heil,
die menselijke grenzen doorbroken
en woorden van eeuwig leven gesproken heeft.

Die daarom verworpen is,
maar tot onze bevrijding heeft geleden
en aan het kruis is gestorven.

Die door God is opgewekt om in ons te leven
en te staan in de toekomst van heel de schepping.

Ik geloof in de Geest van God en van Jezus,
die spreekt door profeten
en ons leidt naar de volle waarheid.

Ik belijd Gods koninkrijk, nu en in eeuwigheid,
en de Kerk die dit Rijk mag verwachten en dienen.

Ik belijd de bevrijding uit zonden en de kracht tot liefde,
en de nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont
en waarin God alles in allen zal zijn. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij
dat er in onze kerken echt gebeden wordt
in een taal die mensen raakt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat onze huizen een sfeer
van rust en warmte mogen uitstralen,
zodat mensen zich geborgen weten bij elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat mensen weet mogen hebben
van een diepere werkelijkheid,
zodat zij zich durven toevertrouwen aan het leven.
Laten wij bidden…

Goede God,
luister naar ons gebed.
Wees aanwezig als grond van ons bestaan,
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Rieke Mes

Voorbeden 2

-Om kracht bidden wij U.
Om momenten van stilte in ons leven,
vaste tijden waarop we ons vrij maken voor U
en voor de diepere dimensies van ons bestaan.
Laten we bidden…

-Om kracht bidden wij U.
Dat wij te midden van onze lawaaierige wereld
en vooral tijdens deze vakantietijd,
durven tijd maken voor het echte welzijn van mensen.
Laten we bidden…

-Om kracht bidden wij U.
Om mensen die ons doen geloven
dat Gij, God, naar ons bidden luistert
en ons het vertrouwen schenkt
dat voor wie klopt wordt opengedaan.
Laten we bidden…

Voorbeden 3

Keren wij ons tot God,
die ons door Jezus leerde hoe wij moeten bidden.

-Voor onszelf bidden wij:
om bewogenheid en meeleven,
om samenhorigheid en solidariteit,
vooral met de armen,
opdat zij ons leren kijken en luisteren,
en leren bidden zoals het hoort.
Laten we bidden…

-Voor de Kerk bidden wij:
om de Geest van Jezus Christus,
opdat uit haar midden een stroom
van levend water zou ontspringen
die mensen geneest en vernieuwt.
Laten we bidden…

-Voor hulpverleners bidden wij:
om edelmoedigheid en volharding,
opdat zij zichzelf en hun relaties
op het spel durven zetten
voor meer rechtvaardigheid en betere levenskansen.
Laten we bidden…

-Voor teleurgestelden en verontrusten bidden wij:
om het vinden van gehoor en openheid bij anderen,
opdat zij niet verstrikt raken
in beschuldiging en zelfbeklag.
Laten we bidden…

Voorbeden 4

God, Vader in de hemel,
wie vraagt, ontvangt –
dat hoorden wij van Jezus.
Daarom durven wij bidden:

-Voor allen die hongeren naar brood,
die dorsten naar water,
die hongeren naar gerechtigheid en vrede:
laat uw Rijk van vrede komen.
Laten we bidden…

-Voor allen die leven met schuld over wat zij anderen aandeden.
Dat zij vergeving vinden
en zelf kunnen vergeven wat hun werd aangedaan.
Laten we bidden…

-Voor ons allen,
voortdurend bedreigd en verleid door macht,
door rijkdom en prestatiezucht.
Dat wij uw wil kennen en laten geschieden.
Laten we bidden…

God, Vader in de hemel,
wij danken U voor uw Woord.
Wij heiligen uw naam,
en danken U
voor het brood dat wij eten en de beker die wij drinken,
voor de tekenen van uw Rijk dat komen zal. Amen.
Jan Besemer

Gebed over de gaven

Gij die ons leven geeft in overvloed
om het te delen,
zie dit brood en deze beker,
tekenen van uw eigen toekomst.
Omwille van uw eigen droom
– brood genoeg voor alle mensen –
bidden wij U:
laat ons één van hart worden in de zorg voor elk-ander. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van dezelfde Vader,
één gemeenschap.
Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden
met de woorden die Jezus zelf ons heeft gegeven:

Onze Vader die in mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren
als een teken en een oproep voor alle mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.
Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij het zijt voor ons.
Maak ons vrij van angst
en van alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.
Maar wees voor ons de kracht en de uitdaging
om ten volle te leven
in eeuwigheid en ook vandaag. Amen.

Carlos Desoete

Vredeswens

De weg van de vrede waarvan wij dromen,
lijkt soms eindeloos, een te lange tocht voor zwakke mensen.
Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons,
zoals aan zijn leerlingen:
Ik wens jullie vrede: vrede met jezelf, met de anderen, met God.
Ik wens jullie die vrede die een uitstraling is
van mijn liefde voor elke mens.
Dat die vrede van de Verrezen Heer jullie mag vergezellen
vandaag en elke dag van je verdere leven.
En geven we ook elkaar een hartelijk teken van die vrede.
Beveren

Lam Gods

Communie

Op onze vraag “Geef ons heden ons dagelijks brood”
biedt God Zichzelf aan als voedsel,
het enige Brood dat onze diepste honger stilt.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Onze Vader in de hemel,
wees een barmhartige Moeder op aarde
en maak ons tot mensen,
kinderen van God,
zusters en broers van elkaar,
ouders van een nieuw geslacht.

Uw naam worde geheiligd,
de naam die U Zichzelf hebt gemaakt
in mensen die zijn opgestaan
voor recht en gerechtigheid.

Uw Rijk worde gevestigd
in noord en zuid, in oost en west,
zodat volk voor volk,
werelddeel voor werelddeel,
zal zorgen als voor zichzelf.

Uw wil geschiede,
eindelijk uw wil tot vrede op aarde.
Laat de oorlog in vergetelheid raken,
laat ook de voorbereiding tot oorlog
en alle studie in moordkunst
voorbij zijn en voorgoed vergeten.
En moge de vredestichters eindelijk de aarde beërven.

Leid ons niet in de bekoring
geen oog te hebben
geen hand uit te steken,
geen poot te verzetten voor de vrede,
voor het leven,
voor de mensen van uw welbehagen,
die als minsten de meesten zullen zijn.

Verlos ons van het kwade,
bevrijd ons van alle boosaardigheid.
En moge onder ons toenemen:
de verantwoordelijkheid voor elkaar,
de onderlinge solidariteit,
de genegenheid en de tederheid.

Want van U is het Rijk,
al is het nog nergens.
En van U is de kracht,
al lijkt die op niets.
En van U komt de heerlijkheid,
al lijkt de ellende veel groter.

En toch zal het zo zijn,
al schijnt het nog ver.
Amen!

Bezinning 2

Heer, leer ons bidden…
Dat is de diepe wens van de leerlingen.
Ze vragen om eenzelfde band,
die Jezus heeft met zijn Vader.
Hij vertelt dan het verhaal
van een vriend in de nacht.
Zo is God: Hij laat niemand vallen.
Hij is er gewoon!
Hij wil gevraagd worden
en is bereid om zijn geestkracht door te geven.
Zo is Hij als een vader, een moeder.
Hij laat ons niet in de steek.
Tot Hem bidden is vragen en danken,
maar vooral je luisterend openstellen;
ontvankelijk zijn voor zijn aanwezigheid.
Bidden is daarom ook:
de diepste bronnen in jezelf aanboren
en onvermoede krachten laten opborrelen.
Het is niet vragen om het onmogelijke,
wel vragen om kracht om het leven aan te kunnen.
Bidden is voor een gelovige als adem:
je ademt als het ware de Geestkracht in,
en je ademt die uit door je manier van leven,
door je inzet en je solidariteit.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Bidden is geen modewoord.
Het lijkt iets van vroeger,
iets uit vervlogen tijden.
We denken dan aan langdradige,
afgesleten en onbegrijpelijke formules.
We hebben ons ervan bevrijd.
En toch mogen we blijven geloven
in de geweldige kracht van het bidden.
Want biddend boren we
onze diepste bronnen aan.
Daarmee krijgen we nieuw zicht
op ons leven, onze toekomst.
Het geeft vaste grond onder de voeten.
We komen erdoor in contact
met onze Schepper,
ons Begin en ons Einddoel.
Bidden opent ook onze ogen
voor wat rechtvaardig is.
Het doet ons inzien
of ons handelen overeenkomt
met Gods bedoelingen.
Bidden heeft steeds iets puurs.
We hoeven niets te verbloemen.
We mogen ons daarbij gedragen
zoals we in werkelijkheid zijn.
Het kan ook een sterke aanzet zijn
om ons te verzetten
tegen onrecht dat gebeurt.
Bidden heeft zo’n kracht,
dat het van ons nieuwe mensen maakt,
mensen, die oog en oor hebben
voor Gods Rijk hier en nu.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Alhoewel Ik ook wel besef dat het woordje ‘vader’
bij sommigen misschien veeleer negatieve reacties oproept,
toch hoop Ik dat je Mij met die naam durft aanspreken – zegt God –
en zo uiting geeft aan onze verbondenheid.
Graag wil Ik ook voor jou bidden,
opdat je je mag blijven inzetten
voor mijn droom van gaarne zien en van rechtvaardigheid
en opdat je gelukkig mag worden in je keuze voor het evangelie
en in je engagement voor de meest kwetsbaren.
Dank je wel dat je op die manier
duidelijk maakt dat Ik een God van liefde ben!
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God-die-leeft met ons verbonden,
met woorden die ontoereikend waren
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
In kleine, aarzelende gebaren
hebben wij, rond uw tafel, Hem herdacht
die ons hierin is voorgegaan.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap
en maak dat wij mensen worden
naar uw beeld en gelijkenis. Amen.

Slotgebed 3

God, hemelse Vader,
zonder ophouden mogen wij tot U bidden
en Gij zult ons horen.
Steeds opnieuw mogen wij U zoeken
en Gij laat U vinden.
Wij bidden U:
richt ons hart naar U,
bekeer ons tot elkaar,
bind ons aan Jezus’ voorbeeld. Amen.

Zending en zegen 1

Laten wij hier vandaan gaan met open handen
om voor vele anderen een zegen te zijn.
God wil ons daarbij helpen en daartoe zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Geregeld trok Jezus zich terug om in gebed bij God te zijn.
Bij zijn terugkeer straalde Hij bemoedigend Gods vrede uit.
Ook wij keren nu terug naar waar wij vandaan zijn gekomen.
Moge ook wij in ons huis, onze straat, ons werk
Gods vrede uitstralen en gestalte geven.
Daartoe wil God ons van harte zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.