17e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
17de zondag door het jaar B (26 07 2009)


Begroeting

Laten wij samen het brood breken
dat ons wordt aangereikt door de Heer,
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.


Openingswoord 1

Het verhaal van de broodvermenigvuldiging
is een van die wonderen
waarbij wij ons wel eens afvragen
wat daar nu precies is gebeurd.
Je mag die vraag natuurlijk stellen,
maar ze raakt de kern van het verhaal niet.
Jezus wil dat mensen op een andere manier naar zijn wondertekenen kijken.

Niet alleen nu,
ook toen al, had Jezus het moeilijk
om mensen duidelijk te maken
waarom Hij wondertekenen deed.
Toen, en ook nu,
horen mensen vooral wat ze graag horen,
in plaats van eens goed te luisteren
naar wat de Heer ons te zeggen heeft.
Daarom bidden wij om vergeving.

Openingswoord 2

Hoe meer je uitdeelt, hoe meer je overhoudt.
Dat is de evangelische logica achter het verhaal van de broodvermenigvuldiging.

En waarom zou dat wonder niet opnieuw kunnen gebeuren,
hier en nu?
Want Jezus nodigt vandaag ook ons uit
om niet te blijven steken in ‘hebben’ en ‘houden’,
maar om door te groeien naar ‘breken’ en ‘delen’.
Op die weg wil Hij ons voorgaan
door zichzelf aan ons te geven in brood en wijn.
Laten wij vandaag dankbaar vieren
dat we mogen worden wat we ontvangen:
gebroken brood, gedeeld leven.


Vergevingsmoment

Laat het wonder opnieuw gebeuren,
telkens weer.
Iedereen kan het: breken en delen.
Kijken we in ons hart hoe wij dit kunnen waarmaken.

-Waar we meenden eerst voor onszelf te moeten zorgen
en onze tijd, onze vreugde en onze welvaart voor ons alleen hielden,
bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Waar we alleen hebben gegeven van wat we teveel hadden
en niet hebben gedeeld zoals de Heer het wonder bedoelde,
bidden wij om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Waar we hebben verspild wat broodnodig was
en slordig zijn omgesprongen met de gaven van de natuur,
bidden we om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God onze fouten vergeven
en ons met zijn brood dat leven geeft,
sterken om telkens opnieuw te beginnen. Amen.
naar Levensecht

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
wij danken U voor het voedsel dat Gij ons aanreikt,
voor uw Woord
waaruit zorg en liefde spreekt voor ieder van ons.
Wij danken U dat Gij ons
in Jezus Christus een Goede Herder hebt gegeven
die ons de weg wijst naar U,
naar uw droom met ons.
En wanneer wij andere wegen dreigen te gaan
hou ons dan vast,
nu en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer en God,
bij het zien van vele mensen
deelt uw Zoon brood en vis met allen
die luisteren naar zijn Woord.
Wij bidden U:
geef dat wij ons durven toevertrouwen
aan Hem die onze noden kent
en iedereen verzadigt,
Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
André Janssen


Lezingen

Luisteren wij naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (2 Koningen 4,42-44)

Uit het tweede boek der Koningen

42
        Op een dag kwam er iemand uit Baäl-Salisa.
In zijn tas bracht hij voor de man van God
van de eerstelingen van de oogst
twintig gerstebroden en wat vers koren mee.
Elisa zei:
`Geef de mannen maar te eten.’
43         Zijn dienaar antwoordde:
`Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?’
Maar hij herhaalde:
`Geef het de mannen te eten.
Want zo spreekt de Heer:
`Zij zullen eten en overhouden.” ‘
44         Nu zette hij het de mannen voor.
Zij aten en hielden nog over,
zoals de Heer gezegd had.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesiërs 4, 1-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
1           Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang
om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping
die u van God ontvangen hebt,
2           en altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig,
en elkaar liefdevol te verdragen,
3           vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden
door de band van de vrede:
4           één lichaam en één Geest,
zoals u ook geroepen bent tot één hoop,
waarvoor Gods roeping borg staat.
5           Eén Heer, één geloof, één doop.
6           Eén God en Vader van allen,
die is boven allen,
met allen en in allen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 6,1-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1           Jezus stak het meer van Galilea over,
ook het meer van Tiberias genoemd.
2           Een grote massa mensen volgde Hem
omdat ze de tekenen gezien hadden die Hij aan de zieken verrichtte.
3           Jezus trok het gebergte in en ging daar zitten met zijn leerlingen.
4           Het was kort voor het Joodse paasfeest.
5           Toen Jezus zijn ogen opsloeg
en zag dat er een massa mensen naar Hem toestroomde,
zei Hij tegen Filippus:
`Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?’
6           Dit zei Hij bij wijze van proef;
Hij wist zelf wel wat Hij ging doen.
7           Filippus antwoordde:
`Zelfs als we voor tweehonderd denariën brood kopen,
is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven.’
8           Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op:
9           `Er is hier een jongen
die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft;
maar wat hebben we daaraan voor zo’n aantal?’
10         Hierop zei Jezus:
`Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten.’
Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten;
er waren ongeveer vijfduizend mannen.
11         Daarop nam Jezus de broden,
en na het uitspreken van het dankgebed
deelde Hij ze uit onder de aanwezigen,
en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden.
12         Nadat ze volop hadden kunnen eten zei Hij tegen zijn leerlingen:
`Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat.’
13         Ze verzamelden ze dus:
twaalf korven vulden ze met brokken
die van de vijf gerstebroden na de spijziging waren overgebleven.
14         Bij het zien van het teken dat Jezus verricht had, zeiden de mensen:
`Dit is ongetwijfeld de profeet die in de wereld komen zou.’
15         Omdat Jezus doorhad dat ze Hem met alle geweld gingen meenemen
en tot koning uitroepen,
trok Hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Bemoedigd door ja-woorden
die mensen elkaar toespreken,
en bemoedigd door de ruimhartigheid
waarmee broze mensen elkaar alle geluk
en vrede toewensen, zeggen wij

Wij geloven dat mensen naar elkaar toe zijn geschapen,
opdat zij bij elkaar
vrede en geborgenheid vinden,
liefde en levensvreugde.

Wie zich aan die waarheid toevertrouwt,
wie zichzelf loslaat om houvast te zijn voor een ander,
zal mens worden naar de maat van het evangelie:
“Wie zich geeft, zal leven”.

Wij geloven dat het kan.
Wij geloven in mensen die het aan ons voorleven,
die vreugde vinden in de vreugde van anderen.

Daarom geloven wij in de toekomst,
omdat liefde in mensen leeft.

Wij geloven in morgen omdat vandaag
mensen gemeenschap willen vormen,
vrede stichten en elkaar opbouwen tot een wereld
waarin ruimte is voor nieuw en kwetsbaar leven,
waar liefde behoedt wat haar wordt toevertrouwd.

Wij geloven in die ene Mens, komende uit Nazareth,
die meer dan wie ook
herder en hoeder was van broos geluk,
die ons wegen van vrede leerde,
en over de grenzen
mensen tot gemeenschap samenbracht. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven
aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor mensen die zich de nood van anderen persoonlijk aantrekken.
Dat zij risico’s durven nemen en erop vertrouwen dat God hen terzijde staat.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die met vakantie zijn.
Dat zij dankbaar genieten van al wat mooi en goed is,
in het besef dat ook dit geluk hun door God geschonken is.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de ouderen en zieken,
die deze week en aanstaande maandag
in de Oranjerie deelnemen aan de zomerse ziekendagen.
En ook voor al die mannen en vrouwen
die zich met hart en ziel inzetten
opdat dit voor de deelnemers dagen worden
van vreugde en gelukkig samenzijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor ons allen hier bijeen.
Dat ons samenzijn rond brood en wijn
ons moge stimuleren om ons brood en ons leven
te breken en te delen
met hen die hongeren naar voedsel, vrede en vreugde.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

Verhalen over het delen van brood en vrede
nodigen ons vandaag uit
mensen van gemeenschap te worden,
elkaars lot- en leefgenoten.
Dat wil ook zeggen: elkaar gedenken in onze gebeden.

-Wij bidden voor mensen die weinig van zichzelf durven te verwachten,
die denken weinig of niets te betekenen te hebben.
Dat mensen uit hun omgeving in staat mogen zijn
hen zo uit te nodigen dat zij groeien
in zelfvertrouwen en geloof.
Laten we bidden…

-Wij bidden om een groeiend geloof
in mogelijkheden tot vrede en gerechtigheid.
Dat wij, mensen, in staat mogen zijn
elkaars geloofskracht te delen en te bundelen,
zodat een kostbare beweging van solidariteit en vrede op gang kan komen.
Laten we bidden…

God van alle mensen,
Gij blijft het beste van Uzelf met ons delen:
de wereld waarin wij mogen wonen,
lieve mensen waarmee wij mogen leven,
Jezus, uw Zoon, die ons voorgaat.
Maak ons vertrouwd met zijn manier van leven,
met de weg van goedheid en vrede,
de weg van liefde over alles heen. Amen.

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
wij danken U
voor wat Gij ons dagelijks geeft:
brood op tafel
mensen met wie wij dit mogen delen,
met wie wij samen mogen optrekken.
Trek met ons mee,
leer ons delen en breken
zoals Gij U voor ons hebt gedeeld en gebroken
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
waar wij de Boodschap van uw Zoon verstaan,
deelt Hij zichzelf mee in het teken van brood en wijn.
Geef dat wij, door Hem bezield,
zijn zelfgave levend houden.
Dit vragen we U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
André Janssen

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer…

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Jezus deelde de broden en de vissen uit
nadat Hij dankend tot zijn Vader had gebeden.
Laten ook wij nu bidden tot diezelfde Vader:
Onze Vader…
Verlos ons, Vader, van onze eenzijdige betrokkenheid op onszelf.
Vergeef ons onze dagelijkse hunker naar nog meer brood,
desnoods ten koste van anderen.
Plooi ons open,
maak ons toegankelijk en ontvankelijk
voor andermans tekort aan brood, aan rust en vrede, tekort aan liefde.
Als wij de weg gaan die Gij ons wijst
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Houd ons gaande, God, door uw Woord,
ons gegeven als brood om van te leven.
Leer ons ons leven te delen,
elkaars honger naar vrede te voeden,
elkaar te doordringen met uw liefdesadem.
Dan zal onze mensenwereld uitgroeien
tot één gemeenschap, uw volk op aarde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie 1

Het wonder van de broodvermenigvuldiging gebeurt vandaag opnieuw.
Ook nu geeft Jezus zichzelf aan ons
in het teken van dit gebroken brood.
Tegelijkertijd nodigt Hij ons uit om ook ons leven te breken en te delen.
Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig….

Communie 2

Toen Andreas opmerkte dat vijf gerstebroden en twee vissen
nauwelijks wat te betekenen hadden voor zoveel mensen,
zei Jezus: “Laat de mensen gaan zitten.”
Hij nam de broden en na een dankgebed gesproken te hebben
liet Hij ze uitdelen onder de mensen.
Ze konden eten tot ze verzadigd waren.
Heer, ik ben niet waardig….


Bezinning 1

Bidden om dagelijks brood
is vragen om menswaardig te mogen leven.
Dat moet elke dag opnieuw gevraagd worden.
Elke dag opnieuw kan het ons ontbreken
aan waardering, aan liefde,
aan warmte en veiligheid,
allemaal dingen die we brood-nodig hebben.
Elke dag kan het ons ontbreken
aan moed, aan trouw,
aan inzet en goede wil
om brood te zijn voor anderen.

Brood verbindt mensen met elkaar.
Brood kan ook een mens met God verbinden.
Dan wordt het eerbiedig op de hand gelegd
en geproefd,
gesmaakt en verteerd.
Dan wordt dat stukje brood
een teken dat Hij ons brood-nodig heeft
om zijn wereld nieuw leven in te blazen,
om gist te worden
in het deeg dat morgen brood zal zijn,
om de wereld te herscheppen tot Gods akker
waar koren en rijst
naar hartenlust mogen groeien
voor elke mens.

Bezinning 2

Slechts het brood
dat wij te eten gaven,
zal ons verzadigen.

Slechts de gevangene
die wij verlosten,
zal ons bevrijden.

Slechts het gewaad
dat wij wegschonken,
zal ons bekleden.

Slechts de zieke
die wij bezochten,
zal ons genezen.

Slechts het water
dat wij te drinken gaven,
zal ons verkwikken.

Slechts het woord
dat leed verzachtte,
zal ons troosten.
Tullo Consalvatico

Slotgebed 1

God en Vader,
in Jezus, uw Zoon,
zijt Gij voedsel geworden
voor al wat leeft.
Hij is, als zaad gestorven,
ons tot brood geworden.
Wij bidden U:
laat het ons nooit ontbreken
aan zijn helende kracht,
zodat wij, net als Hij,
helend kunnen rondgaan,
troostend nabij kunnen zijn,
vrede- en vreugdezaaiers mogen worden. Amen.

Slotgebed 2

Je moet geen heilige zijn – zegt God.
Het enige dat Ik van je vraag
is dat je jezelf, met je talenten maar ook met je kleine kanten,
aan Mij durft toevertrouwen
en dat je je leven in mijn handen durft leggen.
Misschien denk je nu
dat je zelf eigenlijk maar weinig in te brengen hebt,
vijf broden en twee vissen,
maar toch… probeer het
en je zult zien dat Ik je inzet en je dienstbaarheid
vruchtbaar laat zijn
en dat Ik je tot vreugdezaaier en vredestichter maak – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 3

God van alle mensen,
Gij blijft het beste van Uzelf met ons delen:
de wereld waarin wij mogen wonen,
lieve mensen waarmee wij mogen leven,
Jezus, uw Zoon, die ons voorgaat.
Maak ons vertrouwd met zijn manier van leven,
met de weg van goedheid en vrede,
de weg van liefde over alles heen. Amen.

Zending en zegen

Na het feest van het gedeelde brood
bleven er nog veel brokken over.
Van die overvloed,
van onze veelheid aan inspiratie en geestkracht,
mogen wij van hier weggaan
om straks en morgen te delen.
Dan zullen wij een zegen zijn voor elkaar
en mogen wij rekenen op Gods zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.