17e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
zeventiende zondag A (24/07/2011)


Begroeting

Van harte welkom.
Steeds weer komen wij hier samen.
En dat doen we niet zomaar.
We laten even achter waarmee we bezig zijn
om, tussen alle beslommeringen door,
te zoeken naar datgene waar het ons uiteindelijk om te doen is.
Dit samen zoeken wil God zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Daar zijn zoveel teksten in de Bijbel,
maar ook zoveel tekenen om ons heen
die ons vertellen dat God niet ver is, maar dichtbij.
Verborgen in wat vaak voor ons zo gewoon is:
in onszelf,
in de anderen,
in dingen en gebeurtenissen die we meemaken.
Daarom is het goed dat we daarop attent worden gemaakt.
“Zoek het enige dat telt”, zei Jezus
en Hij bedoelde God en het Rijk der hemelen.
Hoe ver staan wij op onze zoektocht naar dat Rijk?

Vergevingsmoment 1

God, onze invulling van goed en kwaad
heeft vaak een bijkleurtje van eigenbelang.
Daarom vragen wij om vergeving.

– Wij zetten de wereld graag naar onze hand:
als we het moeilijk vinden de andere te beminnen,
zorgen we wel eerst en vooral voor onszelf.
Heer, ontferm U over ons.

– Wij zetten de wereld graag naar onze hand:
een leugentje om bestwil,
even een roddel die de goede naam van een ander in diskrediet brengt…
Het is snel gebeurd.
Christus,  ontferm U over ons.

– Wij zetten de wereld graag naar onze hand:
we doen geen moeite om anderen
voldoende kansen te geven
en zo houden we onrecht in stand.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons wijsheid schenken
om te zien wat echt goed is en mooi,
en moge Hij ons de weg wijzen naar elkaar,
zonder vooroordelen, bereid tot vergeving. Amen.

Vergevingsmoment 2

– Macht, bezit en luxe zijn zo verlokkelijk.
Maar meestal zijn ze eerder hinderpalen dan hulpmiddelen
om het Rijk Gods te zoeken.
Omdat wij er toch te vaak aan verhangen zijn,
Heer, ontferm U over ons.

– Bouwen aan het Rijk der hemelen,
ons inzetten voor een betere wereld:
dat vraagt om inspanning, luisterbereidheid, begrip
en wijsheid om af en toe moeite te doen voor die ‘schat’ van het Rijk Gods.
Omdat we het dikwijls houden bij woorden,
maar die niet omzetten in daden,
Christus, ontferm U over ons.

– Het Rijk der hemelen is voor ons nog te vaak gekoppeld
aan een verre toekomst.
Omdat wij te weinig – hier en nu – actief werken
aan de verwezenlijking van dat Rijk
en aan honderd-en-een andere zaken voorrang geven,
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons onze tekortkomingen vergeven
en ons opnemen in zijn oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Ik hou van je – zegt God –
Ik heb het je al vaak verteld,
maar Ik kan er gewoonweg niet over zwijgen,
zo kostbaar ben je voor Mij.
Ik heb er alles voor over om een stukje van mijn liefde
aan jou te kunnen geven,
en Ik hoop en bid
dat jij ook van Mij wilt houden, met heel je hart.
Misschien zal je omgeving je verbondenheid met Mij niet begrijpen,
maar weet dan dat mijn vriendschap voor jou
elke storm zal trotseren
en dat mijn tederheid mooier is dan de prachtigste parel – zegt God.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
er is zoveel dat onze aandacht opeist,
dat we heel belangrijk vinden.
Wij verlangen daarbij al te dikwijls naar wat bijkomstig is
en gaan achteloos voorbij aan wat van U komt.
Vandaag bidden wij U
om een luisterend oor en een open geest
om te kunnen onderscheiden waar het op aan komt.
Moge wij hier de wijsheid van uw woord
en de ware rijkdom van ons leven vinden. Amen.
naar Levensecht

Lezingen

Luisteren we nu naar de Heer die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (1 Koningen 3,5.7-12)

Uit het eerst boek der Koningen

5        In Gibeon verscheen de Heer ’s nachts in een droom aan Salomo en zei:
`Wat wilt u dat Ik u geef?’
7
        Welnu, Heer mijn God,
U hebt uw dienaar tot koning verheven
als opvolger van mijn vader David,
hoewel ik maar een jonge man ben
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.
8        Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat U uitverkoren hebt,
een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.
9        Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest
om recht te kunnen spreken voor uw volk
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?’
10       Dat Salomo dit vroeg beviel de Heer.
11       En God zei tegen hem:
`Omdat u juist dit gevraagd hebt en geen lang leven,
en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd,
maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken,
12       daarom voldoe Ik aan uw verzoek
en geef Ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht
dat er niemand voor u was
en niemand na u komt die u evenaart.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Romeinen 8,28-30)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
28       Wij weten dat voor wie God liefheeft,
alles zich ten goede keert,
voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
29       Want wie Hij tevoren heeft gekend,
heeft Hij ook tevoren bestemd
om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon,
opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30       Wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen.
Wie Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd,
en wie Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Matteüs 13,44-52)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn toehoorders:
44       Het gaat met het koninkrijk der hemelen
als met een schat, in de akker verborgen.
Toen iemand hem vond, verborg hij hem,
en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat
en kocht hij die akker.
45       Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen
als met een koopman op zoek naar mooie parels.
46       Toen hij één kostbare parel gevonden had,
ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar.
47       Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet,
dat in zee werd gegooid
en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht.
48       Toen het vol was, trokken ze het op de oever.
Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden;
de slechte gooiden ze weg.
49       Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd.
De engelen zullen uitgaan
en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen
50       en hen in de vuuroven gooien.
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
51       Hebben jullie dat allemaal begrepen?’
Ze zeiden Hem: `Ja.’
52       Hij zei hun:
`Daarom gaat het met iedere schriftgeleerde
die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen
als met een huisvader,
die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in de schat van Gods betrokkenheid.

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,
naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen van het leven.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.
Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen.

Voorbeden

Wenden wij ons vol vertrouwen tot de Heer
en leggen wij Hem voor
al wat ons hart beroert.
Bieden wij Hem, samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven, onze vragen en beden aan.

– Bidden wij voor alle mensen
die zoeken naar waarheid en oprechtheid.
Dat zij mogen ontdekken
waar God zijn menslievendheid en vrede laat oplichten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de godsdiensten.
Dat zij zich met oprechte belangstelling in elkaar verdiepen
in plaats van elkaar te bestrijden
en dat zij de handen in elkaar slaan om de vrede,
overal ter wereld,
een beetje dichterbij te brengen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die ontmoedigd worden
door het vele geweld
en zo het geloof in een betere wereld verliezen.
Dat zij begrepen worden en in liefdevolle attenties van mensen
tekenen mogen ontdekken van nieuwe hoop.
Laten wij bidden…

– Bidden wij tenslotte voor onszelf
en allen die samenkomen in Jezus’ naam.
Dat wij ons niet opsluiten,
maar wegwijzers mogen zijn naar Gods aanwezigheid
in de wereld waarin wij leven.
Laten wij bidden…
naar Josef Essing

God,
in onze tijd, met zijn vaak ingrijpende veranderingen,
waardeverschuivingen
en heel nieuwe perspectieven,
is het voor ons niet eenvoudig de harmonie te vinden
tussen het oude en het nieuwe.
Maak ons zuiver van hart
om daarbij eerlijk te zijn
en geef ons ogen en oren om te zien en te horen
wat in de geest van Jezus nú de moeite waard is
als bouwstenen voor ons leven. Amen.
naar Piet Leenhouwers

Voor al deze intenties, voor al wie en wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God,
dit brood en deze wijn
zijn geen schatten of parels,
maar slechts gewone, alledaagse dingen.
Voor ons worden ze echter een ware schat
als we ertoe komen om echt samen aan tafel te gaan
en te delen.
Dan worden wij zoals Jezus
en dan kunt Gij, God, in ons midden gebeuren.
Dan dragen we U mee doorheen ons leven, vandaag
en elke dag opnieuw tot in uw eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
met deze gaven willen wij U zeggen
dat wij bereid zijn, in uw voetspoor,
de weg van het leven te gaan.
Brood om met anderen te delen;
wijn symbool van vriendschap.
Zegen deze gaven
tot teken van uw aanwezigheid onder ons. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig …

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van diezelfde Vader,
één gemeenschap.
Niemand uitgesloten.
Laat ons daarvoor God dankend bidden:
Onze Vader,…

Dat uw wil zou geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
daarvoor zijn wij verantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig verdeeld wordt,
volgens ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens 1

Soms lijkt het erop dat vrede ver te zoeken is,
dat mensen geen vrede vinden,
dat ze zelfs geen vrede wensen…
Toch schuilt er in iedere mens de kracht tot vrede
als een te ontdekken schat,
als een kostbare parel.
Laten wij dit aan elkaar laten voelen.
Dan zal Gods vrede ons begeleiden.
En wensen wij die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar toe.
naar Levensecht


Vredewens 2

“Geef mij een luisterend hart” vroeg Salomo aan God.
Want aan Gods Rijk bouw je niet met rijkdom of macht,
maar met een open hart
dat op zoek gaat naar wat waardevol en kostbaar is
voor mensen én in de ogen van God.
Waar wij met een luisterend hart naar elkaar toe gaan,
kunnen wij met elkaar vrede vinden en vrede maken.
Moge die vrede van de Heer in u wonen.
Geven wij elkaar daarom ook een teken van die vrede.

Communie

Niets is zo belangrijk en broodnodig als brood
in lief en leed dagelijks gebroken.
Brood waarvan Jezus zei: “Ik wil er zijn voor u.”
Dit is het Lam Gods…
naar Levensecht


Bezinning 1

Ik weet niet wat ik zou doen
als ik zelf die schat
zou vinden, Heer.
Ik weet zelfs niet
of ik hem wel vinden wil.
Want ik besef maar al te goed
dat heel mijn leven
op zo’n moment
een totaal andere wending krijgt.
Maar toch …
blijf met mij gaan, God,
en blijf mij uitdagen
om aan U de belangrijkste plaats
in mijn leven te geven
en mij door U te laten beminnen.
Help mij mijn hart wagenwijd open te stellen
en alles los te laten,
vanuit het geloof
dat Gij mij nooit loslaat.
naar Erwin Roosen


Bezinning 2

Kun je nog verwonderd zijn over kleine dingen om je heen…?
Krijgt bij jou de dauwdruppel even veel kans als de wijde zee…?
Of zijn het enkel grote dingen die het doen bij jou…?

Mensen met kleine ogen zien slechts grote dingen.
Ze zijn ‘vér-ziend’
en hebben geen zicht op wat klein is en dichtbij.
Enkel mensen met een groot hart zien het wonder van kleine dingen.
Ze zien de dauwdruppel als een traan van geluk
om een nieuwe dag die weer beginnen mag.
Ze zien de pinkende ster als een knipoog
en de witte vlinder als een parel van plezier voor stoeiende kinderen
en voor mensen op zoek naar geluk.
Dag kleine dingen,
blijf maar een wonder voor elk van ons.
naar Levensecht

Slotgebed

Heer, onze God,
in deze viering hebt Gij onze aandacht gericht
op het enige dat telt:
uw Rijk en zijn gerechtigheid.
Wij bidden U:
laat ons die schat en die parel zoeken
waar ze te vinden zijn:
op de plek waar wij wonen en leven
in zorg en aandacht voor elkaar.
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar Levensecht


Zending en zegen

De schat in de akker
en de mooiste parel
kunnen wij zoeken in ons werk, in de natuur,
in de mensen om ons heen.
Maar we zullen hem pas echt vinden in Jezus en zijn evangelie.
Gaan wij van hier met een open hart, met open ogen en open oren.
Met handen die zorgzaam koesteren wat waardevol is.
Met voeten die voorzichtig de grond betreden die zo heilig is.
En moge God ons daarbij zegenen: als + Vader, Zoon en heiligeGeest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.