16e zondag door het jaar C 2013


Begroeting

We zijn hier met elkaar te gast bij onze God
die voor ons tegelijk
+ Vader, Zoon en H. Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord 1

Wij zijn vandaag samen
onder het motto: ‘Gastvrijheid geboden!’,
want in elke medemens die aanklopt aan onze deur,
treedt God ons tegemoet.
En wie dan, zoals Maria in het evangelie,
openstaat voor de ander, mag ervaren
dat hij of zij bij God zelf te gast is.
Veltem

Openingswoord 2

Vandaag gaan wij,
in het gezelschap van Jezus,
op bezoek bij de gezusters Martha en Maria.

Op het eerste gezicht lijkt het
een anekdote zonder veel diepgang.
Het scheelt trouwens niet veel
of het bezoek draait uit op een fikse keukenruzie,
waarbij Jezus partij trekt voor Maria.
Maar zoals wel vaker in het evangelie
hebben Jezus’ woorden ook hier een dubbele bodem.

Dit verhaal spoort ons aan om na te denken over óns christen-zijn.
Tegelijk Martha en Maria worden, is natuurlijk het ideaal.
Maar dikwijls brengen we het niet op
om of een Martha, of een Maria te zijn.
Voor dit tekort aan inzet
vragen we God om vergeving.

Vergevingsmoment 1

-God, door druk met van alles en nog wat bezig te zijn,
lopen we onszelf en U vaak voorbij.
Vergeef ons als we ons hart te weinig in de stilte laten raken
door uw Woord en uw liefde voor alle mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt geleefd en gesproken
vanuit een diepe verbondenheid met uw Vader in stilte en gebed.
Vergeef ons als we ons vanuit ons gebed,
niet laten leiden door uw Woord en uw manier van leven,
maar liever onze eigen weg gaan.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit om samen te bidden en te vieren.
Vergeef ons als we op die momenten
soms zo snel afgeleid zijn
en onze aandacht geven aan zoveel andere dingen
die ons bezig houden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze tekortkomingen vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer,
Gij die onvermoeibaar de mens opzoekt
en hem tegemoet komt,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij die in ons midden komt
als een licht, als liefdeskracht,
ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij die een hart dat kan luisteren
met vreugde vervult,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
hier bijeen kijken wij uit naar tekens van licht,
wachten wij op een woord dat bevrijdt,
dat ons bemoedigt
en nieuwe hoop in ons wakker maakt.
Wij bidden U:
ga niet aan ons voorbij,
neem uw intrek in ons midden,
spreek ons aan.
Dan zullen wij gezegende mensen zijn,
vandaag en morgen en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Gooi & Sticht

Openingsgebed 2

God, maak goede mensen van ons,
mensen die mild zijn,
mensen die zich gelukkig voelen als een ander bij ons te gast wil zijn.
Zo kunnen die anderen in onze zorg voor hen
uw zorg en uw nabijheid ervaren. Amen.
vrij naar Oelegem

Lezingen

Lucas vertelt ons over Jezus’ bezoek aan de gezusters Martha en Maria.
Maar de eerste lezing herinnert ons eraan
dat God ook al eens incognito bij mensen langsgaat.
Luisteren wij met de oren van ons hart naar beide verhalen uit de Schrift.

Eerste lezing (Gen., 18, 1-10a)

Uit het boek Genesis

1           Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre,
toen Abraham op het heetst van de dag
bij de ingang van zijn tent zat.
2           Hij sloeg zijn ogen op
en zag plotseling drie mannen voor zich staan.
Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe;
3           hij boog diep en zei:
`Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer,
ga dan niet aan uw dienaar voorbij.
4           Ik zal water laten halen;
was uw voeten en rust hier onder de boom.
 5             Nu u bij uw dienaar bent zal ik een stuk brood voor u halen
om u te sterken voor uw verdere reis.
‘ Ze zeiden: `Doe dat. Heel graag.’
6           Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei:
`Neem gauw drie schepel fijn meel,
kneed het en bak er koeken van.’
7           Daarna liep Abraham naar de kudde,
zocht een lekker mals kalf uit
en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden.
8           Toen bracht hij hun wrongel en melk,
en het kalf dat hij had laten toebereiden,
en zette hun dat alles voor;
terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom.
9           Toen vroegen ze hem: `Waar is Sara, uw vrouw?’
Hij antwoordde: `Daar, in de tent.’
10 Toen zei Hij:
`Het volgend jaar, rond deze tijd, kom Ik bij u terug,
en dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 1, 24-28)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,
24         Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden
en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt
aan de verdrukkingen van Christus,
ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.
25         Haar dienaar ben ik geworden
krachtens de taak die mij door God is gegeven met het oog op u,
om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid:
26         om het geheim te verkondigen dat verborgen was,
van alle eeuwigheid en alle generaties af,
maar dat nu geopenbaard is aan zijn heiligen.
27         Aan hen heeft God de rijkdom van de heerlijkheid
van dit geheim onder de heidenvolken bekend willen maken.
En het luidt: `Christus, de hoop op de heerlijkheid, is in u.’
28         Hem verkondigen wij,
wanneer wij iedereen vermanen en onderrichten,
met alle wijsheid die ons gegeven is,
om iedereen zonder onderscheid
in Christus tot volmaaktheid te brengen..
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 10, 38-42)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

38         Op hun rondreis ging Jezus eens een dorp in.
Een vrouw, Martha genaamd, ontving Hem.
39         Zij had een zuster die Maria heette.
Die kwam aan de voeten van de Heer zitten
en luisterde naar zijn woorden.
40         Martha had het heel druk met bedienen.
Ze ging naar Jezus toe en vroeg:
`Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
Zeg haar dat ze mij komt helpen.’
41         De Heer gaf haar ten antwoord:
`Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles,
42         maar slechts één ding is nodig.
Maria heeft het beste deel gekozen
en dat zal haar niet worden ontnomen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Dat wij God mogen ontmoeten in ons dagelijks leven,
in mensen om ons heen,
daartoe willen we bidden.

-Wij bidden U, God,
dat wij U mogen tegenkomen
in hen die ons het nauwst aan het hart liggen
en met wie we dag in, dag uit, lief en leed delen.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, God,
dat wij uw goedheid zien
achter alle liefde en zorg
waarmee anderen ons omringen.
Dat wij – op onze beurt –
iets van uw goedheid doen voelen
aan hen die dat nodig hebben.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, God,
dat wij uw stem steeds horen
in elke mens die een beroep op ons doet.
Dat wij uw gelaat herkennen
achter het gezicht van mensen in nood.
Dat wij uw wil op het spoor mogen komen
en dat wij in ons leven van elke dag
die wil ten uitvoer zouden brengen.
Laten wij bidden…

Goede God,
leer ons eenvoud en rechtvaardigheid,
maak ons vol liefde en zo goed als Gij.
Dan mogen wij bij U te gast zijn,
nu en in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht

Voorbeden 2

God en Vader,
wij durven met onze vragen tot U komen
in de vaste overtuiging
dat Gij naar ons luistert met uw open hart en handen.

-Bidden we in deze vakantieweken voor mensen onderweg:
voor een mooie en veilige reis,
voor gezellige dagen samen
en vooral voor een behouden terugkeer.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen op de vlucht voor oorlog,
nergens thuis.
Dat ze een gastvrij onderkomen mogen vinden
en een land waarin ze veilig mogen thuiskomen.
Laten we bidden…

-Laten we bidden voor hen die in deze vakantietijd
voortdurend in de weer zijn voor anderen.
Dat ze ook eens de tijd vinden
om naar elkaar te luisteren.
Laten we bidden…

-Bidden we vanuit de stilte van ons hart
voor hen die ons zijn voorgegaan in dienstbare gastvrijheid
en nu een thuis kregen bij U, Vader.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
laat hoopvolle tekenen van uw bevrijdende toekomst
zichtbaar worden in ons leven
en in dat van wie naast ons staan en meebouwen aan uw Rijk.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, wij danken U,
omdat Gij ons uitnodigt maaltijd te houden met uw Zoon
die bereid was voor anderen te leven en te sterven.
Wij bidden U, dat ook wij zouden doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
Laat vriendschap en gastvrijheid onder ons heersen
als tekenen van uw aanwezigheid. Amen.
Oelegem

Gebed over de gaven 2

Laat ons, Heer God,
in wat brood en in wat wijn
elkaar gegeven zijn als een weldaad in overvloed.
Moge deze gaven verwijzen naar uw liefde,
als teken van uw gastvrijheid voor ieder van ons,
want Gij waarborgt de toekomst
waar wij zo verlangend naar uitzien. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat.
Gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven.
Gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

 

Onze Vader

Zeg niet: ‘Vader’
als je geen kind kunt zijn.
Zeg niet: ‘Onze’
als je slechts aan jezelf denkt.

Zeg niet: ‘Hemel’
als je slechts aardse zaken verlangt.
Zeg niet: ‘Uw naam worde geheiligd’
als je voortdurend je eigen eer zoekt.

Zeg niet: ‘Uw Rijk kome’
als je hoopt er zelf beter van te worden.
Zeg niet: ‘Uw wil geschiede’
als je geen tegenslag kunt verdragen.

Bid niet om het brood van vandaag
als je niet voor de armen wilt opkomen.
Bid niet om vergeving van schulden
als je in wrok leeft met familie of buren.

Bid niet om een leven zonder bekoringen
als je geregeld zelf het kwaad opzoekt.
Bid niet om een leven zonder kwaad
als je niet doet wat goed is.

Zeg niet: ‘Amen’ en ‘Zo zij het’
als je dit gebed niet ter harte neemt.
Paul Becaus

Vredeswens

God van liefde,
zoals een moeder haar kinderen loslaat en toch bijeenhoudt,
zo brengt ook Gij ons samen tot uw volk
dat Gij omgeeft met tederheid en zorgzame liefde.
Wees in ons midden voelbaar aanwezig.
Overtuig ons van de zachte kracht van uw vrede
opdat wij op onze beurt
uw vrede voor elkaar voelbaar en beleefbaar zouden maken.
Die zachte kracht van Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij van harte die Godsvrede aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw lichaam, uw leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Gastvrijheid!
De luxe der armen en eenvoudigen.
Gastvrij zijn voor iedere mens die je op je weg ontmoet, wil zeggen:
je hart, je huis, je bezit openstellen,
maar zó dat de ander het als iets vanzelfsprekends kan aanvaarden
en er niet minder door wordt.
Niets mag geforceerd zijn, alles moet spontaan gebeuren.
Gastvrijheid is niet iets aangeleerds.
Je haalt ’t niet uit boeken.
Het is een innerlijke houding van openheid en mededeelzaamheid.
Dit hoort tot het mysterie van het echt mens-zijn!
Phil Bosmans

Bezinning 2

Gastvrijheid

Het individualisme viert hoogtij in onze dagen.
Het ‘ieder voor zich’ is als een virus,
dat zich in ons leven heeft genesteld.
We wonen met veel mensen om ons heen,
in dezelfde straat en buurt.
En toch is er veel eenzaamheid.
We voelen ons soms alleen gelaten
met onze vragen en onze problemen.
In onze dagen van grote welvaart en techniek
is er meer dan ooit behoefte aan gastvrijheid.
Er is behoefte aan mensen,
die tijd en ruimte weten te scheppen,
waar anderen gewoon mogen binnenkomen.
Gastvrij zijn is een plaats scheppen,
waar anderen vrij kunnen binnen komen.
Een plaats waar een luisterend oor is
en de bereidheid om zorgen samen te delen.
Gastvrij zijn veronderstelt aandacht,
een hartelijk open staan naar een ander.
Drukdoenerij en eigenbelang
verdwijnen naar de achtergrond,
zodat de gast op de eerste plaats komt.
De gast mag vrij zijn om helemaal
aan zichzelf te kunnen toekomen.
Het is heerlijk om zulke mensen te ontmoeten.
Ze roepen nieuwe krachten in ons op,
nieuwe vrede en harmonie.
We worden er nieuwe mensen van.
‘Even tijd hebben’ voor een ander
is hele kostbare tijd.
Want daarin komt tot uiting
dat we delend in het leven willen staan.
En delend leven is zinvol leven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Als christen moet je een evenwicht proberen te vinden
tussen inzet en inkeer – zegt God –
tussen je engagement voor een betere wereld
en de inspiratie van waaruit je dat doet.
Maak daarom regelmatig tijd vrij
én voor je verbondenheid met Mij
én voor je verbondenheid met medemensen.
Blijf stilstaan bij hun levensverhaal van pijn en vreugde
en durf dan bruggen te leggen met mijn verhaal van liefde.
En je zult een bron van geluk ontdekken.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God,
laat ons in de drukte van ons leven
tijd en rust vinden om steeds opnieuw te ontdekken
dat Gij de bron zijt van ons geloof.
Maak ons hoorders en doeners van uw Bevrijdend Woord.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.
naar Lammie Stel

Zending en zegen

Aan deze tafel van de Heer
aten wij van hetzelfde brood.
Als je vandaag of deze week gasten ontvangt,
wees dan gastvrij en hartelijk
alsof je Godzelf bij je binnen laat.
Tracht in je gasten Hem te zien
die jou tot zegen wil zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Veltem

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.