16e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
zestiende zondag B (22/07/2012)

Begroeting 1

Laten wij hier bijeen zijn,
luisterend naar Hem die voor ons ‘de Goede Herder’ wil zijn,
op wie wij mogen vertrouwen,
en die ons hoedend en behoedend nabij wil zijn
als + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.


Begroeting 2

Welkom op deze zomerse zondag.
Wij weten ons hier welkom, in de naam van onze God:
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.


Openingswoord 1

Mensen mogen we geen schapen noemen.
Dat is een belediging.
Maar we komen wel eens mensen tegen
die lijken op schapen zonder herder.
Mensen die het noorden kwijt zijn,
mensen die in de put zitten.
Ze hebben nood aan herderlijke zorg
die hen op de goede weg kan helpen
en hen kan genezen van hun ellende.
U zult het horen in het evangelie:
ook Jezus noemde de mensen die zich om Hem heen verdrongen
geen schapen.
Hij zag dat ze leken op schapen die naar een herder op zoek zijn
en Hij werd daardoor diep geraakt.
Dit evangelie stelt ons de vraag
of wij ons laten raken
door mensen in onze omgeving
die als schapen zonder herder zijn.
Zijn wij bereid om de herderlijke zorg
op ons te nemen waar we dat kunnen?


Openingswoord 2

Even afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen,
tijd krijgen om uit te rusten en op adem te komen…
Wij hebben het allemaal af en toe nodig
en het kan enorm deugd doen.
Maar toch… haalt de nood van mensen ons soms in:
er wordt aan de deur geklopt, iemand vraagt om hulp.
Sluiten we dan ons hart?
Of doen we zoals Jezus:
ons hart laten raken
en onszelf geven uit liefde?
In dit samenkomen is Hij onze Voorganger.
Keren wij ons tot Hem en vragen we om zijn barmhartigheid.

Vergevingsmoment

Om de onrust in ons hoofd en in ons hart te bedaren,
om richting te geven aan ons doelloos handelen,
om alles wat fout liep eerlijk onder ogen te zien,
richten wij ons tot God en bidden we om zijn ontferming.

– Omdat we onze aandacht laten afleiden
door honderd-en-één zorgen en beslommeringen,
vragen we:
Heer, ontferm U over ons.

– Omdat er te veel rationele en zakelijke dingen door ons hoofd spelen,
zodat we niet toekomen aan wat ten diepste zin geeft aan ons leven,
vragen we:
Christus, ontferm U over ons.

– Omdat we ons zo onmachtig voelen
tegenover zoveel onrecht en geweld in onze wereld
dat zomaar wordt goedgepraat,
vragen we:
Heer, ontferm U over ons.

God,
wij willen leven zoals Gij het leven hebt bedoeld.
Bevrijd ons van alles wat ons belemmert
om mee te werken aan uw Rijk van goedheid.
Open ons hart en maak het alert
voor wat mensen naast ons nodig hebben
en laat ons meewerken aan het wonder van uw Liefde
dat in Jezus gestalte kreeg. Amen.

Lofprijzing
Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God die met mensen begaan zijt,
aan U durven wij ons toevertrouwen
met alles wat in ons leeft aan ervaringen en verwachtingen.
Gij zijt ons immers welgezind
en hoopt dat wij gelukkige mensen worden.
Doe ons delen in die gezindheid,
opdat wij met oog en hart voor elkaar
een volk naar uw hart worden,
elkaars herders en hoeders,
elkaars zusters en broeders. Amen.


Openingsgebed 2

God, onze Herder,
zie ons hier verzameld,
een gemeenschap die U ter harte gaat.
Doe ons rusten bij U, zo bidden wij,
verkwik ons met uw Woord.
Overlaad ons met uw zegen
en maak ons allen tot ware herders,
tot echte hoeders van elkaars geluk.
Dat vragen wij U in naam van Jezus
die ons werkelijk weidt tot in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

In het evangelie komen mensen Jezus opzoeken
omdat Hij een echte Herder is
die luistert naar wat mensen vragen
en zich inzet voor een betere samenleving.
In Hem wordt de profetie van Jeremia werkelijkheid.
God wil immers zijn volk aan goede herders toevertrouwen,
niet aan pseudo-herders
die mensen tegen elkaar opzetten om er zelf beter van te worden
.

Eerste lezing (Jeremia 23,1-6)

Uit de Profeet Jeremia

1
        `Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde
omkomen en verloren lopen – godsspraak van de Heer.
2        Daarom, zo spreekt de Heer, de God van Israël,
tegen de herders die mijn volk weiden:
`Door uw schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven;
u hebt er niet op gelet.
Maar Ik let wel op u, vanwege al uw misdaden
– godsspraak van de Heer.”
3        Ik breng de overgebleven schapen bijeen
uit alle landen waarheen Ik ze heb verdreven.
Ik breng ze terug naar hun weiden;
ze worden weer vruchtbaar en talrijk.
4        Dan stel ik herders over hen aan die hen werkelijk weiden.
Ze hoeven niet bang of angstig meer te zijn,
geen van hen wordt nog vermist
– godsspraak van de Heer.
5        Geloof Mij,
de tijd komt dat Ik een wettige telg van David laat opstaan
– godsspraak van de Heer.
Hij zal met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
6        Dan wordt Juda bevrijd, en leeft Israël veilig.
Dit is de naam die men het geeft:
`Heer, onze gerechtigheid.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing Efesiërs 2,13-18)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
13       Nu bent u, die eertijds veraf was,
in Christus Jezus dichtbij gekomen,
door het bloed van Christus.
14       Want Hij is onze vrede,
Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,
en de scheidsmuur heeft neergehaald,
door in zijn vlees de vijandschap,
15       de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen.
Hij heeft vrede gesticht
door in zijn persoon uit die twee
één nieuwe mens te scheppen,
16       en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis,
waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
17       En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was
en vrede aan hen die dichtbij waren.
18       Want door Hem hebben wij beiden in één Geest
toegang tot de Vader.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 6,30-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

30       Na hun zending kwamen de apostelen terug bij Jezus,
en ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan
en hoe ze onderricht gegeven hadden.
31       Hij zei tegen hen:
`Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en wat uit te rusten.’
Want er kwamen en gingen zoveel mensen,
dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten.
32       Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
33       Men zag hen weggaan en velen herkenden hen.
Uit alle steden haastten ze zich te voet daarheen
en kwamen er eerder aan dan zij.
34       Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte,
en Hij had zeer met hen te doen,
omdat ze als schapen zonder herder waren,
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

In God die ons kent van nabij
en ons wil omvormen tot zijn volk van gelovigen, hopenden en liefhebbers,
in Hem willen wij ons geloof uitspreken.

Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Jezus,
die mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij onze persoonlijke intenties
en deze van onze geloofsgemeenschap
toevertrouwen aan God, Herder van alle mensen.

– Bidden wij voor alle leiders van Kerken en volken.
Dat zij mogen groeien in hun ambt,
en dat zij de mensen die aan hen zijn toevertrouwd
mogen leiden op weg naar eenheid en vrede.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die vrijwillig een taak op zich hebben genomen
in de Kerk of de maatschappij.
Dat zij liefdevol en met zorg omgaan
met allen die aan hun zorgen werden toevertrouwd.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle slachtoffers en kwetsbare medemensen,
voor allen die lijden onder oorlogsgeweld, discriminatie,
honger, eenzaamheid of ziekte.
Dat zij goede herders mogen ontmoeten
die hen dienstbaar nabij willen zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

God verlangt ernaar
dat mensen zijn zorg voor medemensen van harte delen.
Daarom bidden we.

– Voor geloofsgemeenschappen, groot en klein.
Dat er een sfeer mag heersen,
waarin mensen zich door elkaar aanvaard
en met warmte omgeven voelen.
Laten wij bidden…

– Voor allen die, om welke reden ook,
niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Dat er mensen zijn die naar hen omzien,
die hen van harte dienstbaar nabij willen zijn.
Laten wij bidden…

– Voor opvangtehuizen en zorginstellingen.
Dat mensen er zich met respect behandeld voelen,
er geborgenheid mogen ervaren en vrede vinden.
Laten wij bidden…

God,
wanneer wij het aandurven om elkaars goede herder te zijn
en allen die het goed met ons menen ook als herder aanvaarden,
dan weten we dat Gij met ons meegaat
en dat we veilig de toekomst aankunnen,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven

Brood en wijn, Heer, zijn ook vandaag onze gaven.
Uw liefde kan onze inzet sterker maken dan wij durven dromen.
Maak van ons breken en delen met elkaar
een maaltijd van eerlijkheid, van integriteit,
van verantwoordelijkheid en solidariteit,
door Jezus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed
God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.
Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.
Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ervaren
danken wij U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …
Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.
Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.
Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.
Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.
Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”
Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.
Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.
Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Goede God,
wij zijn hier samen gekomen om te gedenken
hoe Jezus, uw Zoon, de zorg van alle mensen behartigde.
Hij heeft ons getoond
hoe belangrijk het is om tijd te maken voor God en voor elkaar.
Opdat ook wij dit in deze vakantieperiode niet zouden vergeten,
bidden wij samen met de woorden die Jezus ons heeft gegeven:
Onze Vader…

Goede God, help ons groeien
tot een gemeenschap naar uw hart,
waar ons gebed en edelmoedige liefde
tekens van uw aanwezigheid mogen zijn.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredewens

Als wij elkaar de vrede wensen,
dan is dat de vrede van God
die onze ziel tot rust brengt.
Jezus zei dat Hij ons die vrede wou geven,
ondanks het feit
dat we nog niet beantwoorden aan Gods bedoelingen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die vrede dan ook van harte toe.

Lam Gods

Communie

Goede Vader,
wij danken U voor het geschenk dat wij van U in Jezus mochten ontvangen.
Bij Hem gaan wij te rade wanneer wij moe zijn,
uitgeblust, radeloos of bang.
Hij spreekt woorden van hoop en bemoediging tot ons.
Hij brengt ons tot rust,
wanneer wij horen en mogen begrijpen
hoezeer uw liefde ons omarmt
in alles wat wij doen,
en in elke mens die wij ontmoeten.
Moge deze communie waaraan wij samen deelnemen
Jezus binnen brengen in ons hart,
opdat wij leven mogen van zijn Woorden.
Heer, ik ben waardig…

Bezinning

Word stil,
neem waar,
kijk je ogen uit,
luister, open je oren.

Word stil,
blijf staan,
kom eens tot jezelf,
zucht diep,
hoor je hart kloppen.

Ontdek je leven,
je houvast,
je liefde,
je geloof in God, in mensen.
Daarvoor ben je mens geworden:
om te ervaren,
om te weten.
Geniet van die momenten.
Roep ze in herinnering in drukke dagen.

Neem afstand van de tijd,
van ‘geen tijd’,
van haast,
van onrust.
Word eeuwig.
Marijke ten Kortenaar

Slotgebed 1

God, geef ons een hart
dat vakantie kan nemen
zoals Gij, op de zevende dag.
Rem ons af als wij onszelf
en onze medemensen inderhaast voorbijlopen,
en moedig ons aan om van tijd tot tijd
rust te zoeken in uw aanwezigheid.
Want Gij zijt er voor ons
vandaag, morgen en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen.


Slotgebed 2

Als Ik zie hoe groot je inzet is voor het geluk van anderen
en op welke manier je dienstbaar wilt zijn aan gekwetste mensen,
dan ben Ik blij dat Ik je mijn kind mag noemen – zegt God –
maar tegelijkertijd ben Ik bezorgd
dat je in al die drukte zult verdrinken.
Daarom wil Ik je uitnodigen
af en toe mee te komen naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en wat uit te rusten,
om de vriendschap tussen jou en Mij nog te versterken,
en om daarna met een nieuw hart
naar de wereld en naar de mensen te gaan.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Jezus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.
Laten we van hier weggaan om Hem na te volgen.
Moge Gods zegen blijvend op ons rusten,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.