16e zondag door het jaar A 2014

20 07 2014

Begroeting

Van harte welkom in deze zomerse zondagsviering.
Moge Gods liefde ons in dit samenzijn raken en herscheppen,
de liefde van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In onze huidige samenleving moet elke actie resultaat opleveren
en liefst onmiddellijk zichtbaar.
Zo niet, wordt er gerationaliseerd, gesaneerd en opnieuw gestart
om zo snel mogelijk weer opbrengst en winst te kunnen voorleggen.
Zo is het ook een beetje gesteld met ons christendom.
Wij willen Jezus wel volgen
en zijn levenswaarden doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen,
zelfs aan de hele wereld.
Maar als de gewenste resultaten uitblijven
worden we ongeduldig en geraken we ontmoedigd.
In het Rijk Gods gelden echter andere maatstaven.
Heb geduld en vertrouwen, zegt God.

Openingswoord 2

De gekende parabel over de tarwe en het onkruid moedigt die mensen aan
die op de eerste plaats het goede in anderen een kans willen geven.
Een opsteker ook voor wie
niet voorbarig, niet voortijdig
over anderen willen oordelen.
Zij zijn mensen naar Gods hart.

Vergevingsmoment 1

-Naast het positieve dat we realiseren
vinden we in ons leven ook heel wat negatieve dingen
waarover we liever onze mond houden.
We hebben weinig reden om er fier over te zijn
en toch zijn wij ook daarvoor verantwoordelijk.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij schrijven mensen te vlug af om hun kleinmenselijke tekorten
en gunnen hun niet de tijd en de ruimte
om te groeien in het goede.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij laten ons gemakkelijk pessimistisch uit
over de toekomst van de Kerk en de wereld
en vertrouwen te weinig op de kiemkracht van het goede.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-Het goede in de ander een kans geven
is hen met mildheid en geduld tegemoet gaan
en openstaan voor hun verwachtingen.
Voor de keren dat we daarin tekortschieten vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Het goede in de ander een kans geven
is een inspanning doen om het positieve te ontdekken
in de mens naast je.
Voor de keren dat we daarin falen vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Het goede in de ander een kans geven
is het anders zijn, het anders denken en voelen van de ander
waarderen en respecteren.
Voor de keren dat we niet daaraan toekomen vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 3

Onze God draagt zorg voor iedereen.
Hij geeft ons tijd en ruimte om tot inkeer te komen,

-Als wij soms op uw stoel gaan zitten, Heer,
om even orde op zaken te willen stellen…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij niet geduldig, vergevingsgezind
en mensvriendelijk zijn…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij ons niet inspannen om uw wereld
tot een goede aarde, een stad van vrede te maken…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich in zijn groot geduld over ons ontfermen,
onze onwil en onze zwakheden vergeven
en ons het geheim van zijn liefde laten ontdekken. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader, die liefde zijt,
Gij kent ieder van ons
en allen die met ons verbonden zijn
door zovele menselijke banden.
Wij komen naar U toe
elk met ons eigen eenvoudig mensenhart.
Geef ons allen de vrede, de vreugde en de vriendschap van Jezus,
en maak ons hart vrij en ontvankelijk, diep en breed genoeg
om allen te herbergen.
Dat vragen wij U
op voorspraak van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God, die was, is en komen zal,
Gij zijt de ruimte waarin wij gaan en staan.
Gij wilt leven en geen dood.
Geheel uw schepping roept om groeikracht.
Wij bidden U:
adem uw Adem over ons,
opdat wij herschapen worden.
Doordesem ons met uw Geest,
die ons vrij maakt en ruimte geeft.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 3

God, onze Vader,
Gij hebt ons de aarde toevertrouwd
om er een leefbare wereld van te maken voor iedereen.
Wij willen deze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.
Maak ons, in de geest van Jezus,
krachtig genoeg om het goede zaad alle kansen te geven. Amen.

Lezingen 1

God is zo groot en groots dat Hij met mensen zacht en mild kan omgaan,
houdt de wijze ons voor in de eerste lezing.
Ook Jezus zegt: God heeft geduld met mensen.
Daarom laat Hij tarwe en onkruid samen opgroeien tot de tijd van de oogst.
Moge Gods Woord, uitgezaaid door de Schrift, in ons wortel schieten.

Lezingen 2

De eerste lezing schets ons een uiterst milde, geduldige God,
die mensen graag een nieuwe kans gunt.
Dat beeld van God
wordt door Jezus bevestigd in zijn parabel
over het onkruid tussen de tarwe:
Wij mogen nog groeien tot op de dag van de oogst!

Eerste lezing(Wijsh. 12, 13. 16-19)

Uit het boek der Wijsheid

13       Buiten U is er geen God
die zorg draagt voor iedereen,
zodat U zou moeten bewijzen
dat U niet onrechtvaardig gevonnist hebt.
16     Want uw kracht is de bron van de gerechtigheid
en uw heerschappij over iedereen
maakt dat U iedereen spaart.
17       Waar niet wordt geloofd in de volkomenheid van uw macht,
daar toont U uw kracht
en bij degenen die haar kennen
beschaamt U de vermetelheid.
18     U hebt de heerschappij over de kracht,
U oordeelt met zachtheid
en regeert met grote mildheid over ons,
want wanneer U maar wilt, staat de macht tot uw dienst.
19     Door zo te doen hebt U uw volk geleerd
dat de rechtvaardige menslievend moet zijn
en hebt U uw zonen goede hoop gegeven
dat U gelegenheid tot inkeer geeft waar gezondigd wordt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 8, 26-27)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
26     De Geest komt onze zwakheid te hulp.
Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden,
maar de Geest zelf pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27     En Hij die de harten doorgrondt,
weet wat de Geest bedoelt,
want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 13, 24-30)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

24     Jezus hield de mensen deze gelijkenis voor:
`Met het koninkrijk der hemelen
gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid.
25     Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand,
zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg.
26     Toen het gewas opschoot en vrucht zette,
kwam ook het onkruid tevoorschijn.
27     De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen:
`Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid?
Waar komt dat onkruid dan vandaan?”
28     Hij zei hun:
`Een vijandig mens heeft dat gedaan.”
De knechten vroegen hem:
`Zullen we het er dan maar uit gaan halen?”
29     Maar hij zei:
`Nee, want als jullie het onkruid eruit halen,
trek je tegelijk de tarwe eruit.
30     Laat ze samen opgroeien tot de oogst,
en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen:
Haal eerst het onkruid bijeen
en bind het in bussels om het te verbranden,
maar verzamel de tarwe in mijn schuur.”
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij samen ons geloof uitspreken in onze God
die zijn Geest van liefde schenkt aan alle mensen.

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
En ik noem Hem God
of ook al eens m’n liefste Schepper.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,
die mij vóórleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus
en in zoveel anderen die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest:
mensen die zich samen oefenen
in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.

Ik geloof in het goede
dat wij nu eens verbergen dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven.
En dat niet aan de dood,
maar aan het leven en de liefde
het laatste woord toekomt. Amen.

Voorbeden 1

God wil niet te snel oordelen.
Hij laat goed en kwaad naast elkaar bestaan.
In onze kleinheid mogen wij ons tot Hem wenden
en onze zorgen aan Hem toevertrou­wen.

-Bidden wij voor hen die recht moeten spreken.
Dat Gods mildheid en erbarmen
in hun oordeel moge doorklinken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die goed en kwaad haarscherp weten te onderscheiden.
Moge zij barmhartigheid en geduld leren.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerken.
Dat zij oefenplaatsen mogen zijn
van menslievendheid en vriendschap.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat we, in respect, elkaar de waarheid mogen zeggen
en elkaar durven vergeven.
Laten wij bidden…

God,
luister naar ons bidden
en versterk ons geloof in U,
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Vincent Schoenmakers

Voorbeden 2

-Bidden we om mildheid en geduld
in ons spreken over hen
die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij in navolging van Jezus,
met veel liefde en geloof in deze wereld
het Rijk Gods proberen op te bouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om mildheid en geduld
in ons omgaan met medemensen.
Dat wij zoals God,
de goede kanten in mensen zien
en danken om al het goede dat vaak ongezien gebeurt.
Laten wij bidden…

-Bidden we om mildheid en geduld
voor alle ouders en opvoeders
en voor allen die in deze vakantie met jongeren op kamp gaan.
Dat zij met veel liefde en geduld
het goede zien in de kinderen
die hen worden toevertrouwd
en dat zij hun telkens nieuwe kansen geven om te groeien.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
als kinderen van eenzelfde Vader
scharen wij ons rondom deze tafel,
reiken wij elkaar de vreugdebeker,
delen wij het brood van vrede.
Wij bidden U dat wij, gesterkt door deze gaven,
groeien in het licht van Hem,
Jezus Messias en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader, die als geen ander goed zijt en vrijgevig,
wij bieden U dit brood en deze wijn aan
en belijden zo dat wij U willen toebehoren
met hart en ziel.
Aanvaard deze gaven met welwillendheid
en bezie ons, die ze U aanbieden,
met mildheid en mededogen.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ons barmhartig en geduldig nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden:
Onze Vader…

Goede God, help ons groeien
tot een gemeenschap naar uw hart,
waar onze vergevensgezindheid en mildheid voor elkaar
een teken van uw aanwezigheid mag zijn.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus Christus,
waar Gij in ons leven komt, verdwijnt de angst
en worden wij niet langer verlamd door het onrecht dat ons omringt.
Laat in ons uw gezindheid groeien,
leg uw vrede in ons hart
zodat wij wegen gaan van vergeving en liefde,
van gastvrijheid en vrede,
vandaag en altijd.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Laten wij elkaar van harte de vrede van Jezus toewensen.

Vredeswens 2

Leven met veel verschillende mensen om ons heen,
met zo vele karakters en meningen,
is niet vanzelfsprekend.
Vrede is soms dichtbij, dan weer veraf.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
uw liefde laat ruimte voor verschillen tussen ons.
In uw naam mogen wij ons één weten
in al onze verscheidenheid.
Schenk ons uw mildheid die de weg naar vrede bereidt,
Gij die de vrede zelf zijt.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Heb geduld met ons, Heer,
zie niet naar het onkruid op de bodem van ons hart,
maar nodig ons uit aan uw tafel
en voed ons met uw leven.
Heer, Ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Waar mensen zich naar elkaar toewenden
en ervan afzien over elkaar macht uit te oefenen,
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen niet meer geloven in het recht van de sterkste,
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen elkaar gaan herkennen en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten,
daar kan het Koninkrijk van God komen.

Waar mensen erkennen
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
dat ze zich geen van allen kunnen beschermen
tegen de pijn die het leven hun aandoet,
daar kan iets van God gebeuren.

Bezinning 2

Een akker vol tarwe én vol onkruid!
Wat een weinig verheffende aanblik die Kerk en wereld telkens weer bieden.

Ben jij ook één van die mensen die menen dat zo iets niet langer kan?
Spreek jij ook een voorbarig oordeel uit over mensen en dingen?
Is het ‘onkruid’ dat je ziet, wel echt onkruid?
Of zie je overal onkruid en geen tarwe meer?

Ben jij ook één van die mensen die niet kunnen wachten tot de oogst?
Geen risico’s nemen.
Zeker is zeker.
Je bent bang voor een ‘open’ toekomst,
geen plaats voor een houding van hoop.

‘Bedwing je ongeduld,’ zegt de Heer,
‘en je zult zien…
bij de oogst zal er wel worden gesorteerd.’
naar Levensecht

Bezinning 3

Het onkruid

Tja, als onkruid ben je natuurlijk het minste van het minste,
het uitschot van de flora.
Het is maar goed dat je groen bent
en dat een of andere milieufreak nog iets in je ziet,
anders kon je net zo goed meteen uitgerukt worden
en gedumpt op de stort.

Tot Iemand sprak van:
laat maar groeien tot de oogst
en je weet maar nooit wat het nog kan worden.
Ik vergat bijna het voorvoegsel ‘on-‘
en had me nog nooit zo ‘-kruid’ gevoeld.

Ik mag er niet verwaand om worden,
maar om de kans die ik kreeg
stond ik even trots en fier op het veld als die anderen.
Ik mocht er zijn
en daarom ben ik er en zal ik er zijn.

Bezinning 4

Wat een geluk…

Het evangelie heeft een verrassende boodschap.
We worden aangesproken op het goede
dat in ieder van ons leeft.
We worden bevestigd in onze mogelijkheden.
Onze goede eigenschappen, onze inzet
en onze wens om in vrede met elkaar te leven
moeten alle kansen krijgen.
We worden niet vastgepind op onze onmacht,
op ons onvermogen om lief te hebben.
We worden niet veroordeeld om onze nalatigheid,
maar gestuwd om het goede te laten uitgroeien.

Staat dit niet haaks op onze levenswijze?
We staan gauw klaar met ons oordeel.
We hebben een scherp oog voor wat verkeerd is.
Daardoor raken we soms verblind
om het goede in de ander te zien.
Soms zijn we echte zwartkijkers,
die geen licht meer kunnen ontdekken.

Wat een geluk hebben we dan
als iemand ons wijst op het goede in ons.
Dat geeft nieuwe ruimte en bevrijding.
Het werkt als een extra stimulans
om de weg van het goede te vervolgen.
Wat een geluk hebben we,
dat de Heer van de akker
alle geduld met ons heeft.
Hij geeft telkens weer nieuwe kansen
en daagt ons uit om geduld te hebben
met elkaar, zodat het goede kan uitgroeien.
Wim Holterman osfs

Bezinning 5

‘Oordeelt niet en ge zult niet veroordeeld worden’:
dat is een wijze raad, die met ons mag meegaan.
Het evangelie voegt daar nog aan toe:
‘Geef het goede alle kans om uit te groeien’.
Het goede in ons is zo kwetsbaar,
dat we er heel behoedzaam mee om moeten gaan.
Daarom wordt ons toegevoegd
om ons niet zozeer druk te maken om het onkruid.
Belangrijker is onze aandacht voor de tarwe.
Die boodschap is feitelijk een vraag aan ons
om met andere ogen te gaan zien.
We mogen geloven in het goede
en daaraan steeds opnieuw voorrang geven.
We hoeven daarbij het kwade, het onkruid,
niet uit het oog te verliezen, het niet uit te roeien.
Juist door anderen te bevestigen in het goede,
bestaat de kans, dat het kwade niet uitgroeit.
Door het goede alle kansen te geven,
wordt het kwaad wellicht overwoekert.

In zijn leven maakt Jezus dit heel duidelijk.
Hij staat als tarwe tussen het onkruid.
Hij blijft gaan voor goedheid en liefde.
Voor mensen aan de kant is Hij als een vriend.
Zijn goede woorden en gebaren
doen anderen opstaan en nieuwe wegen gaan.
Daardoor wordt Hij voor mensen
nieuw uitzicht, nieuwe toekomst.
Door zijn aanhoudende goedheid
vindt zijn Boodschap gehoor
en kunnen mensen opstaan
en zelf nieuwe wegen van liefde en recht gaan.
Door Hem komt goedheid aan de macht,
toen al, ook nu nog en eens voorgoed.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Ik hoop dat je oren goed genoeg horen
en dat je hart ver genoeg openstaat
om te ontdekken wat Ik met je voorheb – zegt God –
en om het beste van jezelf te geven
bij de uitbouw van een meer rechtvaardige wereld.
Het is geen gemakkelijke opdracht waar je voor staat,
maar weet dat Ik aan je zoeken en proberen
groeikracht zal geven tot heel de aarde
en alle mensen op die aarde
de kleuren zullen dragen van mijn verbond – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God, die ons als geen ander tijd en ruimte gunt,
wij danken U dat Gij zo genadig met ons bezig blijft.
Maak ons op onze beurt geduldig en mild
in onze omgang met elkaar.
Dat wij vol worden van U en openstaan naar elkaar toe,
dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Slotgebed 3

God, onze Vader,
wij zijn gesterkt door het sacrament van uw liefde.
Beveilig het goede zaad dat Gij in ons hebt neergelegd.
Dan zal het door onze onmacht en zondigheid heen,
vruchten van gerechtigheid voortbrengen.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed 4

God, onze Vader,
wij danken U
omdat wij mogen leven in de tijd van uw geduld.
Het onkruid groeit nog tussen de tarwe
in de wereld,
in onze gemeenschappen,
in ons eigen hart.
Gij gunt uw mensen nog de tijd.

Uit uw barmhartigheid leven wij.
Maak ons hart klaar voor de oogst,
voor het uur van de beslissing.
Uiteraard willen wij uw leerlingen zijn,
en overal delen in uw geduld voor mensen,
alle dagen van ons leven. Amen.
Mgr. Paul Schreurs

Zending en zegen

Ruimte geven is een goddelijke eigenschap.
Het is een opgave, die wij mensen – geschapen naar Gods beeld –
moeten waar maken en vervullen.
Zegene ons daartoe de Drie-ene God,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.