15e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
vijftiende zondag A (10/07/2011)

Begroeting

Goede vrienden, Gods woord valt niet altijd in goede aarde.
Met zijn parabel houdt Jezus ons vandaag een spiegel voor.
Op die manier wil Hij ons persoonlijk aanspreken en roepen.
Gods koninkrijk dringt zich immers niet op.
Het groeit waar de grond vruchtbaar is,
waar de welwillendheid van de mens het toelaat.
Welkom u allen, om naar dat woord van God te luisteren,
welkom in Gods naam:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Mensen dienen de woorden te zijn
waarmee God zijn verhaal aan de wereld vertelt.
In mensentaal – in woord en gebaar –
blijft Hij zijn liefde tussen de mensen strooien.
Hij gaat hierbij kwistig te werk.
God waagt het
zich kwetsbaar op te stellen.

Dat er heel wat van zijn Boodschap
verloren dreigt te vallen of tegengesproken wordt,
kan Hem niet weerhouden om te blijven zaaien.
Zijn liefde in al haar echtheid
is immers onweerstaanbaar.
De kiemkracht van de liefde is krachtig genoeg
om te gepasten tijde overvloedig vrucht te dragen.


Openingswoord 2

Vandaag en de komende zondagen zullen wij ons laten aanspreken
door enkel parabels van Jezus over het Rijk der hemelen.
Als Jezus iets te verkondigen had,
vertelde Hij een verhaal.
Matteüs zegt zelfs dat Hij niets vertelde
tenzij onder de vorm van een verhaal, een parabel.
Vandaag starten wij met de bekende gelijkenis van de zaaier en het zaad.
Omdat er ook in ons leven rotsgrond en distels aanwezig zijn,
– ogen die niet zien,
oren die niet horen -,
is een gebed om vergeving en verzoening hier wel op zijn plaats.
naar Levensecht

Vergevingsmoment

Ook in ons leven valt er vruchtbaar zaad op onvruchtbare rotsgrond.
Ook wij hebben ogen die geregeld niets zien en oren die niet luisteren.
Daarvoor vragen wij de Heer om vergeving.

– Zegen ons, Heer,
tot mensen die licht en warmte uitstralen,
tot mensen met wie verdriet kan worden gedeeld,
mensen die iets van uw verfrissende aanwezigheid laten zien.
Heer, ontferm U over ons.

– Zegen ons, Heer,
en maak van ons vruchtbare grond
waarop uw zaad ontkiemt en rijke vrucht draagt
waaraan anderen zich kunnen voeden.
Christus, ontferm U over ons.

– Zegen ons, Heer,
tot arbeiders die door hun inzet
harten van medemensen ontdooien tot vruchtbare grond,
zodat het zaad van uw Goede Boodschap
zich blijvend kan vermenigvuldigen.
Heer, ontferm U over ons.


Moge God zich in zijn barmhartigheid over onze tekorten ontfermen
en ons leiden naar een vruchtbaar leven
ten dienste van onze medemens. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
keer op keer zaait Gij uw woord
en Gij geeft het de dauw van uw genade
zodat het kan gedijen.
Maak ons hart tot een gunstige bodem,
open en ontvankelijk
voor elk woord dat van U komt,
een bodem die de kracht in zich draagt om vruchten voort te brengen.
Wij vragen U dit door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God van alle mensen,
zoals de regen dorre aarde drenkt en vruchtbaar maakt,
zo wil uw Woord
de bron zijn voor volwaardig leven.
Wij bidden U:
open onze oren en ons hart
om uw Goede Boodschap
een plaats te gunnen in ons bestaan.
Dit vragen we U vandaag
en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons aanspreekt in de lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 55,10-11)

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
10         Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen
en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht en met planten bedekt,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter,
11 zo zal het ook gaan met mijn woord.
Het komt voort uit mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt,
en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Romeinen 8, 18-23)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
18       Ik ben er van overtuigd
dat het lijden van deze tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid
waarvan ons de openbaring te wachten staat.
19       Ook de schepping verlangt vurig
naar de openbaarmaking van de kinderen van God.
20       Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan,
niet omdat zij het zelf wil,
maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft.
Maar zij is niet zonder hoop,
21       want ook de schepping zal verlost worden
uit de slavernij van de vergankelijkheid,
en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen.
22       Wij weten immers dat de hele schepping kreunt
en onder barensweeën lijdt, nog altijd.
23       En niet alleen zij, ook wij zelf,
die de eerstelingen van de Geest toch al hebben ontvangen,
ook wij zuchten over ons eigen lot,
zolang wij nog wachten op onze aanneming tot kinderen,
op de verlossing van ons lichaam.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Matteüs 13,1-9.19-23)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1        Op zekere dag was Jezus het huis uitgegaan
en Hij zat aan het meer.
2        Er stroomden zoveel mensen bij Hem samen,
dat Hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond.
3        Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen:
`Een zaaier ging het land op om te zaaien.
4        En bij het zaaien viel er een deel op het pad,
en de vogels kwamen het opeten.
5        Een ander deel viel op de rotsgrond,
waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op,
doordat het geen diepe grond had.
6        Toen de zon opkwam, verschroeide het,
en doordat het geen wortel had, verdorde het.
7        Weer een ander deel viel tussen de distels,
en de distels schoten op en verstikten het.
8        Weer een ander deel viel in goede aarde
en leverde vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig, of dertigvoudig.
9        Wie oren heeft, moet horen.’
19       Telkens wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort
en het niet begrijpt,
komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid.
Dat is degene die op het pad is gezaaid.
20       Die op de rotsgrond is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort
en het meteen met vreugde aanneemt.
21       Hij is niet echt geworteld, hij is iemand van het ogenblik;
als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat vanwege het woord,
komt hij meteen ten val.
22       Die tussen de distels is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort;
maar de zorgen om het bestaan
en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord,
en hij blijft zonder vrucht.
23       Die in goede aarde is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort en begrijpt
en die draagt dan vrucht:
de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig,
weer een ander dertigvoudig.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

God, wij hebben het vaste vertrouwen
dat Gij uw woord zaait in deze wereld,
opdat uw waarheid er zou kunnen ontkiemen.
Laten wij daarom samen ons geloof in U uitspreken.

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Heer, onze God, Gij richt U tot ons in woord en sacrament.
Luister ook naar onze woorden
als wij vol vertrouwen bidden.

– Bidden wij dat Gods woord
in onze vaak zo lawaaierige wereld
niet wordt overschreeuwd,
maar mag worden gehoord en verstaan.
Dat het steeds meer mensen
weet te winnen voor wat innerlijkheid en rust.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat Gods woord zó wordt verkondigd,
dat ook jonge mensen er bezieling en een houvast in vinden.
Dat Gods woord
voor steeds meer mensen een bron van inspiratie mag zijn:
dat het hen enerzijds troost,
en hen anderzijds ertoe uitdaagt het niet bij woorden te laten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat Gods woord
bij ons allen hier aanwezig, in goede aarde valt,
ontkiemt en honderdvoudig vrucht draagt.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

– God, wij bidden U,
help ons inzien dat wij soms geen vruchten dragen
omdat wij te hard en te ondoordringbaar zijn,
of enthousiast maar zonder diepgang.
Laten wij bidden…

– God, wij bidden U,
dat we veelvuldig vrucht mogen opbrengen
door de woorden die wij spreken
recht uit ons hart
en door daden die vrede en gerechtigheid dienen.
Laten wij bidden…

– God, wij bidden U,
dat we niet teleurgesteld geraken
als onze inspanningen om onze christelijke overtuiging door te geven
aan onze kinderen en kleinkinderen
vruchteloos lijkt.
Laten wij bidden…
naar Emmanuel Gerritsen

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
Gij hebt de aarde groeikracht gegeven.
Uit die wasdom bieden wij U brood en wijn,
vruchten van die aarde en van het werk van mensenhanden.
Vorm ze voor ons om tot nieuwe levenskracht,
geënt op Jezus
die als zaad in de aarde gestorven is
en levend brood werd,
gebroken tot heil van ons allen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
wij mogen luisteren naar uw Woord,
wij mogen samen zijn rond de tafel van uw Zoon.
Hij werd brood ten leven voor de wereld.
Wij bidden U
dat wij de kracht mogen vinden
om zijn weg te gaan.
Wij hopen dat wij voor elkaar
vruchtbaar mogen zijn als zaad en voedzaam als brood,
en dat we zo een gelukkig leven mogen leiden,
vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

God en Vader,
wij danken U om het geschenk van het leven,
om het geschenk
dat wij mensen voor elkaar mogen zijn.
Wij danken U om hen die als vruchtbaar zaad
in hun omgeving worden uitgezaaid,
mensen in wie wij uw alzijdige liefde aan het werk mogen zien.
Wij danken U om de kiemkracht
waarmee mensen volhouden het goede te doen.
Dagelijks en ook in de nachten van ons broze bestaan,
groeit er leven
overal waar uw menslievendheid mag gedijen,
overal waar mensen openstaan voor uw liefdevolle nabijheid.
Verbonden met allen die van U getuigen,
in samenklank met heel uw schepping,
loven en prijzen wij U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Durf je hart regelmatig omspitten,
opdat Gods woord van tederheid
moge wortel schieten in goede aarde
en vruchten kan dragen van liefde en rechtvaardigheid.
Daarvoor bidden wij:
Onze Vader,…

Eeuwige God,
stem ons af op uw Woord, open onze oren en ons hart,
opdat wij uw Woord zouden horen, begrijpen en volbrengen.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredewens

Dankbaar voor de kostbare momenten
dat Gods woord ons wél aanspreekt,
dankbaar voor de kostbare tekenen
dat Gods Rijk wél onder ons gebeurt,
willen wij elke goede grond in elkaar
erkennen en waarderen.
Zo wordt Gods vrede in ons geboren.
En die vrede zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Lam Gods

Communie

Jezus de Heer is het zaad dat in goede aarde werd gezaaid.
Hij is de graankorrel, gestorven om honderdvoudig vrucht voor te brengen.
Aan deze tafel biedt Hij zich aan als voedsel voor ons, mensen onderweg,
opdat ook wij vruchtbaar zouden worden.
Dit is het Lam Gods dat dorheid, onverschilligheid en verdeeldheid wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Een mens sprak tot God:
‘Hoe kan dat nu, God, dat Gij mij roept?
Hebt Gij ooit mijn handen gezien?
Mijn begerige ogen?
Mijn gesloten oren?
Mijn zwakke schouders?
Mijn mismaakte voeten?
Hoe zou ik U met zulke handen en voeten ooit kunnen dienen?’

‘Maar mens toch – zei God – sinds wanneer zijn je handen van jou?
En je voeten, je oren en je ogen?
Ik heb je toch mijn eigen handen gegeven
om mijn troost strelend door te geven aan bedroefde mensen!
Ik heb je toch mijn voeten gegeven
om op weg te gaan, mensen tegemoet!
Die oren kreeg je van Mij
zodat je kunt luisteren naar het lied van broos-gelukkige mensen!
Ook jouw ogen zijn de mijne:
daarmee kun je zien waar mensen hun weemoed dragen.
Ik heb je ook mijn hart geschonken
om te slaan op het ritme van menselijk leed.

Bezinning 2

Zaaien en oogsten is afhankelijk van seizoenen,
van grond en weersomstandigheden,
van geloven dat het kiemt en hopen dat het rijpt.

Zaaien op de velden van het leven
is afhankelijk van het hart van de mensen,
van mond en handen,
van de kwaliteit van het zaad…Of is het onkruid?
Is afhankelijk van vechten tegen distels en doornen,
tegen mensen die het zaad vertrappen
en tegen structuren die kunnen verstikken.
Is afhankelijk van het voedsel dat mensen voor elkaar kunnen zijn,
van de open handen
die nu eens vragend en dan weer gevend kunnen zijn.

Oogsten op de levensakker is vrucht en gave
van wat soms lang geleden werd gezaaid en onverwacht rijpt
terwijl de boer slaapt of opstaat.
Is vrucht en gave van ploeger en zaaier,
van leven en van diepe grond,
van verbondenheid met mens en God.

Slotgebed 1

Ik hoop dat je met heel je hart wil luisteren naar mijn woord – zegt God –
en dat je, samen met anderen, wil zoeken
naar wegen om mijn droom te vertalen en concreet te maken.
Gun jezelf de tijd
om mijn verhaal van liefde te verbinden met jouw verhaal
en om onze vriendschap te laten uitgroeien
tot een ankerpunt voor je leven.
Durf je hart regelmatig omspitten
opdat mijn woord van tederheid wortel moge wortel schieten in goede aarde
en vruchten kan dragen van liefde en rechtvaardigheid – zegt God.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Getrouwe God,
Gij zaait uw Woord in onze harten
en hoopt dat het vrucht draagt, honderdvoudig.
Voer ons binnen in de geheimen van uw Koninkrijk
en doe ons hier bouwen aan uw hemel op aarde,
waarvan Jezus de Oorsprong is en de Voltooiing voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Wie zich bekeert tot God, wordt genezen
en zal metterdaad en van harte Gods Woord volbrengen.
Zo worden wij op weg gezet.
Moge de goede God zelf ons nabij zijn en ons zegenen,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.