15e zondag door het jaar C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
Vijftiende  zondag C-jaar (15 07 2007)

Begroeting

Wij zijn genodigd aan Gods tafel,
om straks – gevoed, gesterkt en begenadigd –
gezonden te worden.
Moge Hij zijn zegenende hand op onze schouder leggen:
in de naam + van de vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Drie sleutelwoorden dragen deze viering:
kunnen – willen – doen.
Is het wel mogelijk te leven naar Gods woord?
Ja, zegt onze eerste lezing:
de weg die God wijst, ligt binnen je bereik, je kunt het.

Maar, voegt Jezus er aan toe,
je moet er wel voor kiezen,
je moet er prioriteit aan geven,
je moet het willen, zoals de barmhartige Samaritaan.

En dan moet je het natuurlijk ook doen.
Je moet knopen doorhakken,
je nek uitsteken,
“Dan zul je leven”, zegt Jezus.

‘Willen’ dat gaat nog;
maar aan het ‘doen’ schort het ons wel eens.
Laten we dit samen, in alle eerlijkheid, erkennen.

Vergevingsmoment

Vaak denken we al te vlug dat iets voor ons te moeilijk is,
dat wij het toch nooit zullen aankunnen,
dat het onze krachten te boven gaat.
Heer, wij bidden U om geloof in onszelf,
om geloof in onze mogelijkheden ten dienste van onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.

Soms ontbreekt ons de wil om de handen uit de mouwen te steken,
de wil om naar anderen toe te gaan,
de wil om zelfs de gemakkelijkste dingen te doen.
Christus, wij bidden om wilskracht,
zodat we met overtuiging kunnen doen wat de wereld mooier en beter maakt.
Christus, ontferm U over ons.

Al te dikwijls zetten wij onze goede voornemens
niet om in concrete daden,
zijn onze beslissingen niet meer dan dode letters op een stuk papier.
Heer, wij bidden U om doorzettingsvermogen,
zodat we niet bij het eerste obstakel de moed opgeven.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid
ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend woord ons maken
tot mensen die vrede willen, en vrede brengen. Amen.

Lofprijzing

Vader in de hemel,
Gij geeft ons het vermogen
ons de nood van een ander aan te trekken.
Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naaste van de ander te mogen worden.

Vader, Gij geeft ons de vaardigheid
een ander zo te helpen
dat hij kan leven in vrijheid en waarheid.
Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naaste van de ander te mogen worden.

Vader, uw liefde gaat zo ver
dat Gij in Jezus onze naaste wilt zijn.
Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
dat wij in onze barmhartigheid voor elkaar
uw naaste mogen worden.
naar Jan Snijders

Openingsgebed

God, Gij die Liefde zijt,
Gij ziet om naar elke mens.
Gij wilt niet dat één mens verloren gaat.
Doe ons zien wat we moeten doen om te leven naar uw beeld en gelijkenis.
Open onze ogen,
verruim ons hart,
vul het met de barmhartige, zelfvergetende liefde
die Gij ons betoond hebt in Jezus van Nazareth, uw Zoon en ons voorbeeld. Amen.

Lezingen
Luisteren wij naar de Schrift waarin God zijn woord tot ons richt.

Eerste lezing (Deut., 30, 10-14)
Uit het boek Deuteronomium.

         In die dagen sprak Mozes tot zijn volk:
10       U moet aan de Heer gehoorzamen
en alle geboden en voorschriften onderhouden
die in dit wetboek staan opgetekend;
dan moet u met heel uw hart en heel uw ziel
terugkeren tot de Heer uw God.
11
      De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u
en zij liggen niet buiten uw bereik.
12       Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen:
`Wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen,
zodat wij ze kunnen volbrengen?”
13       Ze zijn niet overzee en u hoeft niet te zeggen:
`Wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen,
zodat wij ze kunnen volbrengen?”
14       Nee, het woord is dicht bij u,
in uw mond en in uw hart.
U kunt het dus volbrengen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol., 1, 15-20)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

         Broeders en zusters,
15       Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
16       Want in Hem is alles geschapen,
in de hemel en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
17       Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
18       Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden,
om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.
19       Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20       om door Hem alles met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,
om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lucas 10,25-37)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

25       In die tijd kwam een wetgeleerde naar Jezus toe
om Hem op de proef te stellen.
`Rabbi,’ zei hij,
`wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’
26       Hij zei tegen hem:
`Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?’
27       Hij gaf ten antwoord:
`U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht
en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’
28       Hij zei tegen hem:
`Juist geantwoord! Doe dat en u zult leven.’
29       Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:
`Ja maar, wie is mijn naaste?’
30       Jezus nam weer het woord en zei:
`Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers.
Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter.
31       Toevallig kwam er een priester langs die weg;
hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen.
32       Ook een Leviet die voorbijkwam en hem zag,
liep in een boog om hem heen.
33       Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was;
hij zag hem en was ten diepste met hem begaan.
34       Hij ging naar hem toe,
goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze.
Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier
en bracht hem naar een herberg,
waar hij hem verder verzorgde.
35       De volgende ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn
en gaf ze aan de waard.
`Zorg voor hem,” zei hij, `en als u nog meer kosten moet maken,
zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden.”
36       Wie van die drie is naar uw mening
de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen?’
37       Hij zei: `Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.’
Jezus zei tegen hem: `Doe dan voortaan net als hij.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de blijde boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader.
Amen.

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst bidden wij tot God
die ons leven begeleidt met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsintenties aan.

– Bidden wij samen met alle mensen in nood – dichtbij en veraf –
dat wij elkaar mogen vinden als steun en toeverlaat,
als een Barmhartige Samaritaan,
opdat de wonden die het leven geslagen heeft geheeld mogen worden.
Laten wij bidden…

– Bidden en danken wij onze weldoeners,
aan wie wij ons leven, ons geluk, ons samen-zijn te danken hebben
Zij zijn onze naasten geworden door hun liefde, hulp en steun.
Mogen ook wij voor hen naasten zijn wanneer zij door het leven verwond geraken.
Laten wij bidden…

– Bidden en danken wij God
om het Hoogste dat Hij ons geschonken heeft:
Jezus van Nazareth, Barmhartige Samaritaan bij uitstek.
Moge Hij ons leiden als de naaste die ons het meest nabij is.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die op hun levensweg overvallen worden door tegenspoed,
gewond geraken naar geest of lichaam,
of beroofd werden van hun idealen, verwachtingen en toekomstperspectieven.
Dat zij bekommerde en barmhartige medemensen ontmoeten
die hen nabij willen zijn en hen in Gods naam weer op weg helpen.
Voor al die eenzamen op weg naar Jericho:
laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die er niet voor terugschrikken
hun medemensen te beroven en uit te buiten,
die veel leed veroorzaken en niet vies zijn van geweld.
Voor die rovers op de weg naar Jericho:
laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die hun medemens onverschillig voorbijlopen,
die het leed van anderen ontwijken,
haastig hun eigen weg vervolgen
en alleen maar goede raad geven.
Voor al die priesters en tempeldienaars op weg naar Jericho:
laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die stilstaan bij wat mensen overkomt,
voor hen die mensen weer overeind helpen,
ze weer op weg zetten en een eind met hen meegaan.
Voor al die Samaritanen op weg naar Jericho:
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hulpverleners
en voor mensen werkzaam in ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat zij de kracht blijven opbrengen om van harte solidair en dienstbaar te zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij
dat wij de ogen niet sluiten
voor het verdriet om ons heen,
voor het leed in de wereld;
dat wij nooit gewend raken aan het onrecht dat anderen wordt aangedaan;
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij tijd maken voor anderen en hun verhaal;
dat wij geduldig zijn in het luisteren
en terughoudend in ons oordeel.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat wij mensen zijn
die hun oren en ogen de kost geven
en spontaan met het hart reageren;
dat wij onze uitvluchten doorzien
en onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
aan deze tafel rond brood en beker
mogen we vieren
dat wij mensen zijn naar uw hart
als we bereid zijn
ons te laten bewegen door de medemens
die onze hulp of onze nabijheid nodig heeft.
Doe ons groeien in toewijding aan elkaar;
leer ons wat het betekent
voor elkaar echt naaste te zijn.
Mogen wij ons spiegelen aan het woord en het leven
van Jezus Christus, uw zoon en onze Heer. Amen.


Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig …

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.
Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.
Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rond reiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn.
Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons niet enkel brood te delen
en de beker rond te reiken om Hem te gedenken,
Hij leerde ons ook bidden tot zijn Vader, die ook onze Vader is.
Onze Vader,…

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid,
zijn vergevingsgezindheid en geduld.
Laat ons tot recht komen
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Als wij eens ontwapenden
en een bondgenootschap sloten met de geest van het evangelie…
met wat Jezus vertelde over die andere wang…
over liefhebben in plaats van oog om oog en tand om tand…
over simpelweg je hand uitsteken als teken van verzoening.
Dat is de beschaving van het evangelie
die mensen omsmeedt tot verbondenen.
Op die manier is er kans
dat vrede een lied van vele eeuwen wordt.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken dat wij naar die vrede toe willen
.

Lam Gods

Communie

Heer, Gij strekt uw hand naar ons uit en richt ons telkens op tot nieuw leven.
Voed ons met uw brood van geloof, hoop en vooral van liefde,
opdat wij elkaar als Barmhartige Samaritanen blijven vasthouden,
naar het woord van uw Zoon, die voor ons wil zijn:
het Lam Gods, dat de zonden van de wereld weg neemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Naaste-zijn
is op weg gaan,
alert
met open oog en handen
voor elkeen die ik tegenkom
langs of op mijn weg.

Naaste-worden
is de ander nabij willen zijn
zonder vragen,
zonder oordeel,
zonder verwachting
in alle eerbied
zijn vrijheid respecterend
en zien
doorzien
wat hier en nu
zijn leven leefbaarder kan maken.

En zonder omhaal,
niet wachtend op een gebaar van dank
verdergaan.
vrij naar Ida Guetens

Bezinning 2

Je komt er vandaag niet meer ‘per toeval’ langs.
Het leed, de nood van mensen,
komt dagelijks recht op je af
via de krant en de televisie.
En altijd weer diezelfde vraag:
wat zal jij doen?
Geef jij antwoord, of niet?
De keuze is aan jou:
je laat je raken,
je staat stil,
je hoort de vraag
en wil er iets aan doen
of…
je loopt er in een boog omheen:
wat niet weet, niet deert,
’t is beter mekaar met rust te laten,
of: mijn kop staat niet naar triestig nieuws na een drukke dag…
en je zapt naar een andere post.

Of stel je toch de vraag:
voor wie en hoe zal ik een vriend, een naaste zijn?

Op deze vraag
is het antwoord: doen.
naar Carlos Desoete

Slotgebed 1

Woord en werk van Jezus
leerden ons, God,
hoe Gij door mensenogen
liefdevol naar ons omziet,
en hoe Gij mensen in beweging zet
om van uw barmhartigheid blijk te geven.
Leer ons naar anderen om te zien
met de ogen van ons hart,
opdat wij bewogen worden om te doen wat ons hart ons ingeeft.
Zo kan uw rijk groeien,
uw hemel op aarde beetje bij beetje werkelijkheid worden. Amen.

Slotgebed 2

Over het hoofd van de wetgeleerde heen
zegt Jezus tot ons:
ga en doe zoals die vreemdeling die vriend werd.
Kijk met de ogen van je hart;
dan zullen je handen en voeten in beweging komen
om wie je nodig heeft, tot hulp te zijn.

Zending en zegen

God die Liefde is
vergezelt ons op onze levensweg.
Doen zoals Jezus
is onze opdracht, elke dag,
waar we ook gaan en komen.
Heer, zegen ons
en maak ons tot ‘naaste’ in uw Naam:
van de + Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.