15e zondag door het jaar A 2008

(13 07 2008 )


Begroeting

Van harte welkom om hier samen het Woord van de Heer te komen vieren,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

Goede Vrienden,
Vandaag vertelt Jezus ons over het koninkrijk Gods
in de vorm van een parabel.
[Matteüs zegt dat Jezus quasi altijd in parabelvorm predikte]

Een zaaier ging uit om te zaaien.
Een deel viel op goede grond, een deel op rotsgrond.
Goede grond, dat zijn wij als wij ons hart wijd open durven stellen voor het Woord.
Slechte grond,
wanneer wij ons opsluiten in onszelf, in ons eigen gelijk.
Dan verstikken wij het zaad van Gods Woord.

Omdat wij een beetje een mengeling van beide zijn,
– wel oren hebben, maar selectief luisteren –
willen wij nu een moment bidden om vergeving en verzoening.

Vergevingsmoment

Wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen.
Maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven;
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij U om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
Gij zijt op zoek naar goede grond
waarin uw woord als zaad ontkiemen kan.
Wij bidden U,
moge uw woord
voor ons geen ‘woord in de wind’ zijn,
geen woord van ‘het één oor in en het andere uit’.
Doe ons hart verstaan wat Gij ons te zeggen hebt
in Jezus, uw woord dat vlees geworden is. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader, we hoeven niet te weten
hoe het zaad ontkiemt en opschiet
of wanneer de oogst rijp zal zijn.
Wek in ons het vertrouwen
dat de goede grond zal opnemen wat wij zaaien,
dat zon en regen het zaad zullen koesteren.
We hoeven het niet te weten,
maar we mogen wel hopen op de goede afloop
van wat wij met U begonnen zijn, en Gij met ons,
vandaag en elke dag opnieuw, tot in eeuwigheid. Amen.


Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons aanspreekt in de lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 55,10-11)
Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
10            Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen
en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht en met planten bedekt,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter,
11 zo zal het ook gaan met mijn woord.
Het komt voort uit mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt,
en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Romeinen 8,18-23)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
18       Ik ben er van overtuigd
dat het lijden van deze tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid
waarvan ons de openbaring te wachten staat.
19       Ook de schepping verlangt vurig
naar de openbaarmaking van de kinderen van God.
20       Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan,
niet omdat zij het zelf wil,
maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft.
Maar zij is niet zonder hoop,
21       want ook de schepping zal verlost worden
uit de slavernij van de vergankelijkheid,
en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen.
22       Wij weten immers dat de hele schepping kreunt
en onder barensweeën lijdt, nog altijd.
23       En niet alleen zij, ook wij zelf,
die de eerstelingen van de Geest toch al hebben ontvangen,
ook wij zuchten over ons eigen lot,
zolang wij nog wachten op onze aanneming tot kinderen,
op de verlossing van ons lichaam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 13,1-9.19-23)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1        Op zekere dag was Jezus het huis uitgegaan
en Hij zat aan het meer.
2        Er stroomden zoveel mensen bij Hem samen,
dat Hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond.
3        Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen:
`Een zaaier ging het land op om te zaaien.
4        En bij het zaaien viel er een deel op het pad,
en de vogels kwamen het opeten.
5        Een ander deel viel op de rotsgrond,
waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op,
doordat het geen diepe grond had.
6        Toen de zon opkwam, verschroeide het,
en doordat het geen wortel had, verdorde het.
7        Weer een ander deel viel tussen de distels,
en de distels schoten op en verstikten het.
8        Weer een ander deel viel in goede aarde
en leverde vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig, of dertigvoudig.
9        Wie oren heeft, moet horen.’
19       Telkens wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort
en het niet begrijpt,
komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid.
Dat is degene die op het pad is gezaaid.
20       Die op de rotsgrond is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort
en het meteen met vreugde aanneemt.
21       Hij is niet echt geworteld, hij is iemand van het ogenblik;
als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat vanwege het woord,
komt hij meteen ten val.
22       Die tussen de distels is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort;
maar de zorgen om het bestaan
en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord,
en hij blijft zonder vrucht.
23       Die in goede aarde is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort en begrijpt
en die draagt dan vrucht:
de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig,
weer een ander dertigvoudig.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken we samen ons geloof uit in de Zaaier van de goede Boodschap.

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.

Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Spreek uw Woord, Vader:
strooi het zaad van uw koninkrijk kwistig uit
op zoek naar mensen die het in zich willen opne­men,
het in zich laten gedijen, dertig­-, zestig- en honderdvoudig.
Laten wij bidden…

– Spreek uw Woord, Vader:
dat wij niet piekeren over het beperkte rendement van onze inzet;
dat wij niet vermoeid of versuft geraken;
niet afhaken als we moeten opboksen tegen negativisme en onverschilligheid.
Laten wij bidden…

– Spreek uw Woord van vrede, Vader:
leer ons bouwen aan een mensengemeen­schap
die steunt op dia­loog en solidariteit.
Moge uw wet van gastvrijheid en gelijkheid-van-alle-mensen
hoog in ons vaandel geschreven staan.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Voor alle christenen bidden wij
om moed en eerlijkheid.
Dat zij aan hun identiteit een gezicht mogen geven.
Laten wij bidden…

– Voor de jongeren bidden wij
om groeiende openheid
zodat Gods zaad vrucht kan dragen in hun hart.
Laten wij bidden…

– Voor allen die de Goede boodschap Gods uitdragen,
dichtbij of veraf,
dat zij er de moed inhouden.
Laten wij bidden…

– Voor onszelf bidden wij
om geloof en vertrouwen.
Dat God zijn werk moge voltooien
dat Hij in ons begonnen is.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
Gij zaait uw woord in onze wereld.
Moge het ontkiemen
en rijke vruchten voortbrengen. Amen.
naar Jos Lammers

Gebed over de gaven

Getrouwe God,
Gij brengt ons bijeen rondom uw tafel,
om hier onze honger naar vrede, gerechtigheid en liefde wereldwijd
te voeden.
Zegen dit samenzijn rondom brood en beker
en laat het vrucht dragen in ons leven van elke dag.
Dat vragen wij U door Jezus,
die zichzelf helemaal gaf
en zo geworden is:
levend brood ten bate van deze wereld
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Heer onze God,
schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om veelvoudig vrucht voort te brengen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Laat het waar zijn, God,
wat in Jezus waar geworden is:
dat wij vandaag zijn lichaam zijn,
zijn hart en handen tot opstanding van mensen.
Laat het waar zijn dat in ons samenleven
de eerstelingen wortelschieten van nieuwe verbondenheid.
Dan zullen wij in vreugde mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon
Want van u is het koninkrijk…

Vredewens

Als Gods woord werkzaam is onder ons, is vrede mogelijk.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
Gij hebt ons uw vrede toegezegd.
Maak ons ontvankelijk,
opdat wij vruchtbare aarde worden
waarin uw woord van vrede kan ontkiemen.
Stem ons af op elkaars geluk.
Gij die leeft in eeuwigheid.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En wensen wij elkaar nu die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie 1

Niets is zo vertrouwd, niets is zo broodnodig
als samen brood delen in lief en leed,
het dagelijks brood
waarvan Jezus zei:
“Ik wil er zijn voor u als dit gebroken brood,
als leven met u gedeeld”.
Heer, ik ben niet waardig…

Communie 2

Als regen, die de aarde drenkt
en vruchtbaar maakt wat is verdord,
zo worden wij gevoed door Gods woord.
Als wij onszelf delen als brood
worden wij herboren tot nieuwe mensen.
Gelukkig zijn wij allen, genodigd aan deze tafel,
geroepen om Gods visioen van recht en vrede waar te maken.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning

Van Jezus weet ik zo weinig…
ik heb nog nooit een foto van Hem gezien.
Ik weet ook niet hoe Hij liep,
wel met wie.
Ik weet niet hoe zijn stem klonk,
wel de woorden die Hij gebruikte.
Ik weet niet welke kleur van ogen Hij had,
wel hoe Hij keek.
Ik weet niet of Hij een sterk hart had,
wel dat Hij een groot hart had.
Ik weet niet alles van zijn karakter,
maar wel dat kinderen Hem graag mochten,
en armen zich bij Hem thuis voelden;
dat Hij mild was voor wie eerlijk was
en streng voor ogendienaars;
dat Hij niet te snel oordeelde maar eerder verontschuldigde;
dat Hij niet haatdragend was
maar ongelooflijk vergevingsgezind.

Ik weet eigenlijk veel meer van Jezus dan ik aanvankelijk dacht.


Bezinning 2

Heer,
laat mij als een zaaier
door de velden van het leven gaan.
Ik wil geen onkruid zaaien,
geen ééndagsbloemen,
maar graan dat de diepste honger
van de mensen stilt.

Geef in mijn handen, Heer,
het graan van uw liefde,
en toon mij het veld waarop ik zaaien mag.
Met uw genade zal ik gaan, Heer,
uw liefde zaaien in de smalle voren
van het mensenhart.

Laat mij elk avond huiswaarts keren,
moe, met lege handen misschien,
maar met een rotsvast vertrouwen
dat het kiemen en het rijpen van het graan
in uw handen ligt.

Wil, Heer, mij geven
wat een goede zaaier nodig heeft:
een groot geloof, een rustig hart,
een eindeloos geduld
en veel, zeer veel edelmoedigheid. Amen.
J. Delmotte

Slotgebed 1

God en Vader,
laat uw woord in goede aarde vallen.
Laat ons elkaar stimuleren
om aan uw woord
daadwerkelijk gestalte te geven,
opdat eens heel de aarde
kan spreken van uw zorg
die ons behoudt en leven doet
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Ik hoop dat je oren goed genoeg horen
en dat je hart ver genoeg openstaat
om te ontdekken wat Ik met je voorheb – zegt God –
en om het beste van jezelf te geven
bij de uitbouw van een rechtvaardiger wereld.
Het is geen gemakkelijke opdracht waar je voor staat
maar Ik weet dat Ik aan je zoeken en proberen
groeikracht zal geven,
tot heel de aarde, én alle mensen op die aarde,
de kleuren zullen dragen van mijn verbond – zegt God.
naar Erwin Roosen

Zending en zegen

Laten we heengaan en waar maken wat we hier hebben gevierd.
Laten we gaan van teken naar taak, van kerk naar wereld.
Moge het werkelijk waar worden
dat mensen elkaar niet loslaten,
dat ze zich delen en mee-delen aan elkaar.
Dan zal Gods zegen vrucht dragen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.