15 augustus – O.L.Vrouw Hemelvaart C 2013

15 augustus 2013

Begroeting

Genade zij u en vrede van onze Heer Jezus, de Christus,
in de naam + van God, zijn en onze Vader,
en van Maria, zijn en onze Moeder. Amen.

Openingswoord 1

Men zou moederschap kunnen omschrijven
als een leven van algehele dienstbaarheid:
volledige inzet voor anderen,
opdat die anderen tot fijne mensen zouden kunnen uitgroeien.
De liefde van onze moeder heeft ons gemaakt tot wie wij zijn.
Maar hoe beslissend haar invloed ook is geweest in ons aller leven,
toch treedt een moeder nooit op de voorgrond.
Zij staat achter ieder van ons:
zij is onze ruggengraat,
maar zij is tegelijk ook degene die nauwelijks zichtbaar is.

Datzelfde lot viel Maria ten deel.
Vandaag stellen wij haar in deze viering centraal.
Moge elk voor zichzelf zijn of haar eigen moeder voor ogen hebben,
als wij hier spreken over de moeder van Jezus.

Openingswoord 2

Maria is op een uitzonderlijke wijze door Gods liefde geraakt.
Vanuit de ervaring in haar eigen leven
wist zij zich aangesproken door God
om mee te werken aan het heil van alle mensen.
Zij was er zich goed van bewust
dat God haar heel graag zag
en dat haar kind een “zichtbaar teken” was
van een liefdevolle God.
Haar gedrevenheid, haar geestdrift voor Gods plan
maakte haar ook tot een vreugdevol iemand,
die de liefde deelde met allen die zij ontmoette.

Moge wij in dit vierend samenzijn
ook iets ervaren van die gedrevenheid.
De naam van Maria is ontegensprekelijk verbonden
met het woord “moeder”.

Vergevingsmoment 1

-Waar wij twijfelen, verdriet hebben, op onbegrip botsen,
nodigt Maria ons uit om te vertrouwen in de toekomst.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Waar wij aarzelen om lief te hebben, om vriendschap te delen,
nodigt Maria ons uit om te vertrouwen in de toekomst.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Waar wij moeizaam over de brug komen om te getuigen van ons geloof,
om te danken om wat ons soms te beurt valt,
nodigt Maria ons uit om te vertrouwen in de toekomst.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer God,
blijf met ons begaan en ontferm U over ons.
Moge Maria’s voorbeeld ons de weg wijzen
om hoopvol in het leven te blijven staan.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 2

Dit feest van Maria brengt ons in herinnering wat in Gods ogen belangrijk is.
Niet zozeer menselijke prestaties,
of wat wij weten of bezitten,
maar wel:
of wij eenvoudig en klein genoeg zijn om te geloven
dat wij uiteindelijk door God gedragen worden.
Een mens die leeft in dat geloof,
is groot in de ogen van God.
Dat zien wij bij Maria.
Laten wij daarom nederig vergeving vragen voor ons tekortkomen.

“Vol van genade”…
Zolang wij vol zijn van onszelf
zullen wij dit woord wel nooit verstaan.
Maar eenmaal uit onszelf bevrijd,
kunnen wij worden zoals zij,
door God vervuld met blijheid
om zijn aanwezigheid in ons leven.

Bidden wij Maria ons daarbij te helpen.

-Maria,
leer mij vriendelijk te zijn
tegenover alle mensen,
ook tegenover hen die het mij soms moeilijk maken
of die me op de zenuwen werken.
Leer mij inzien dat slechts geduld, begrip en liefde
mensen samen brengt.
Maria, moeder van Jezus, bid voor ons.

-Maria,
uw zoon Jezus stoppen wij vaak in een kastje:
op zondag doen wij het deurtje voor Hem open,
maar de rest van de week gaat dat weer toe.
Maria, moeder van Jezus, bid voor ons.

-Maria,
ook wij zijn geroepen door God.
Hij spreekt ons aan,
wil bij ons zijn,
zoals Hij vroeger bij u woonde.
Wij zijn echter zo weinig ontvankelijk voor het radicale van zijn Boodschap.
Wij vinden zijn oproep tot onvoorwaardelijke naastenliefde
vaak wat veel gevraagd.
Maria, moeder van Jezus, bid voor ons.

-Maria,
vaak vergeten wij dankbaar te zijn
voor alle moederliefde die wij mochten ontvangen
en gaan wij als vanzelfsprekend voorbij
aan de bereidwilligheid van onze moeder die altijd voor ons klaarstaat.
Maria, moeder van Jezus, bid voor ons.

Moge God de bron zijn
die ons telkens weer nieuwe hoop, geloof en vooral liefde geeft,
zodat wij steeds van elkaar kunnen houden,
moedig volhardend
naar het voorbeeld van Maria, moeder van Jezus, Zoon van God. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Moeder Maria,
gij zijt voor ons op deze dag
hét voorbeeld van overgave en inzet.
Help ons een hart te krijgen
dat eerlijk is en zuiver.
Een hart dat ruimte biedt aan de andere.
Een hart dat moedig is
en groot genoeg om moeilijkheden te overwinnen.
Een hart dat nederig genoeg is
om steeds te herbeginnen
en alles verwacht
van Jezus, uw Zoon,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
wij danken U voor Maria, de moeder bij uitstek.
Zij leerde ons waarop het accent moet liggen
bij het luisteren naar uw Woord.
Geef dat wij het niet alleen beluisteren,
maar het ook verder dragen
zoals Maria deed.
Wij vragen U dit in naam van uw en haar Zoon,
Jezus die onze Broeder is. Amen.

Lezingen

-De eerste lezing is genomen uit het Boek ‘Openbaring’.
De apostel Johannes hanteert daarin een soms wat vreemde beeld­spraak.
De barende vrouw waarover hij het heeft, is het beeld van de Kerk,
die ook in moeilijke tijden, Christus doet geboren worden in haar gelovigen.
-Het Magnificat is een lofzang van Maria
omdat de mach­tige God grote dingen heeft gedaan
aan zijn eenvoudige dienst­maagd.
Tegelijk is het een gebed
waarin armen en rechtelozen hun hoop en vertrouwen uitspreken
in een rechtvaardige God.

Eerste lezing (Openb., 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19            Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1
           Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2           Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3           Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4           Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5           Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6           De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10            En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 15, 20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

            Broeders en zusters,
20         Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21         Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22         Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23         Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24         Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25         Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26         En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27         Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 1, 39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39         In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40         Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.
41         Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabet werd vervuld met heilige Geest.
42         Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43         Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44         Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45         Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46         Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47         met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48         want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49         want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50         barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51         Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52         Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53         Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54         Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55         zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56         Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995

Moderne Magnificatlezing

Maria zong:
wat is God toch grandioos.
Hij betekent alles voor mij.
Ik ben helemaal opgetogen
omdat Hij naar mij heeft omgekeken.
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders,
een doodgewoon meisje
dat graag voor anderen klaar staat.

Maar voortaan zal iedereen zeggen
dat ik het heel erg getroffen heb.
Hij is inderdaad machtig groot
en Hij heeft zijn naam waargemaakt
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs.

Zo doet Hij met ons.
Alle mensen die naar Hem opzien,
hebben dat steeds ondervonden.
Wie hem in de arm neemt,
staat sterk.
Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan
zal bedrogen uitkomen.

De machtigen laat Hij rustig vallen
maar de kleinen helpt Hij vooruit.
Aan ons, die nog zoveel tekortkomen,
geeft Hij wat we maar nodig hebben.
Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien
stuurt Hij weg met lege handen.
Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen
vanaf Abraham en zijn volk
tot nu toe en in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis

Wij, kleine mensen, zijn – net als Maria –
geroepen tot groot geloof.
Laten wij dat geloof samen belijden.

Ik geloof in een God
die als een moeder en een vader nabij is,

en ik hoop dat ik mij nog klein genoeg kan maken
om dit in donkere tijden te ervaren.

Ik geloof in Jezus Christus, de Verlosser,

en ik hoop dat ik vrij genoeg kan worden
om mij echt te laten verlossen.

Ik geloof in de Heilige Geest,

en ik hoop dat ik genoeg vertrouwen vind
om mij door Hem te laten leiden.

Ik geloof in de liefdevolle nabijheid van mensen,

en ik hoop dat ik voldoende open door het leven ga
om zelf liefde te geven en te ontvangen.

Ik geloof in vrede onder de mensen

en ik hoop dat ik zacht en sterk genoeg ben
om daaraan met anderen te bouwen.

Ik geloof in vergeving van zonden

en ik hoop dat ik voldoende snel
de balk in eigen ogen zie.

Ik geloof in een dienende Kerk,

en ik hoop dat ik – dienstbaar –
een stukje van haar uitstraling mag worden.

Ik geloof dat de verwachting van Liefde mijn geloof versterkt

en dat we met velen zijn om dit geloof te delen. Amen.

Voorbeden 1

-God van Maria en van ons,
dankbaar vieren wij Maria’s Hemelvaart.
Moge zij ons blijvend inspireren.
Laten wij bidden…

-God van Maria en van ons,
wij bidden U voor alle mensen
die alleen nog schamper kunnen lachen om Hemelvaart.
Moge hun verbittering stukje bij beetje oplossen
door de warmte van onze geloofsgetuigenis.
Laten wij bidden…

-God van Maria en van ons,
wij bidden voor hen
die een grote devotie aan de dag leggen voor Maria.
Dat zij haar niet zodanig uitvergroten
dat haar beeld voor medegelovigen ongeloofwaardig wordt.
Laten wij bidden…

-God van Maria en van ons,
wij bidden dat in plaatsen die door pelgrims worden bezocht,
een eigentijdse liturgie mag worden aangeboden.
Dat daar – en uiteraard overal –
woorden worden gesproken
die de ziel van de moderne mens kunnen ontroeren.
Laten wij bidden…
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher
Voorbeden 2

Goede God, vol vertrouwen komen wij naar U toe.
Wij bidden, samen met Maria,
dat de zachte kracht van de liefde het onrecht zal overwinnen.

-Gezegend zij die niet bekommerd zijn om eigen leven,
maar dat van anderen in hun hart dragen.
Gezegend zij die geen onrecht dulden
en de mensheid een geweten schoppen.
Gezegend zij die in alle eenvoud groot zijn,
dankzij hun aandacht voor het kleine en geringe.
Gezegend zij die hoop bieden met woord en daad
tegen wanhoop en twijfel in.
Laten wij bidden…

-Gezegend de moeders die in taai protest
geweld afwijzen en elkander helen.
Gezegend de moeders in alle oorlogen
die, met de dood in het hart, anderen dragen.
Gezegend de moeders, waar ook ter wereld,
voor wie alle kinderen hun kinderen zijn.
Gezegend alle moeders die onvermoeibaar
leven doorgeven en waakzaam aanwezig blijven.
Laten wij bidden…

-Gezegend zij die zorgend en bewogen ingaan
tegen cynisme en onverschilligheid.
Gezegend zij die recht en waardigheid bieden
aan sociaal uitgerangeerde en vergeten mensen.
Gezegend zij die aan de zijde staan
van verdwaalden en ontheemden.
Gezegend zij die onmacht en angst beantwoorden
met liefde en genegenheid.
Gezegend allen die naar de naam van Maria genoemd zijn.
Dat haar weg
voor hen een teken mag zijn van Gods liefde en trouw.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

Goede God,
in deze gaven van brood en wijn
bieden wij onszelf aan
en zeggen we met fierheid “ja” tegen een leven in dienst van de andere.
Zo mogen wij, brekend en delend “Kerk” worden
in de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U, dat Gij een God van mensen wilt zijn
en ons samenbrengt als uw volk.
Wij danken U, dat Gij uw volk trouw blijft
en ons laat uitzien naar een beloftevolle toekomst.

Wij danken U, dat Gij het wonder van uw genade
hebt laten openbloeien in Maria:
mysterie van ontvankelijkheid en gelovige overgave.

Wij danken U dat Gij in de volheid der tijden
uw Zoon gezonden hebt, geboren uit Maria,
en dat Gij haar, aan ons, uw kinderen,
tot moeder hebt gegeven.

Wij danken U, God, onze Vader,
dat Gij ons door uw heilige Geest
het voorbeeld van Maria kenbaar maakte:
de dageraad van uw Licht,
het mysterie van uw Kerk,
de glorie van uw heerlijkheid.

Daarom willen wij U dankzeggen en loven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U, God, om uw Zoon, die mens geworden is,
geboren uit Maria, de gezegende onder de vrouwen.

Wij danken U, God,
dat uw Zoon onder ons is gekomen,
nederige dienaar van U en van de mensen,
zoals zijn moeder, de dienstmaagd van de Heer.
Hij heeft zijn leven voor ons gegeven
en was uw wil trouw tot in de dood.

Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken,
om al wat Hij voor ons betekent,
uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.

Toen de machtigen Hem naar het leven stonden,
heeft Hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden,
rond een tafel bijeengebracht.
Hij heeft het brood in zijn handen genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken
en het aan zijn vrienden aangereikt met de woorden:
” Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
” Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat er toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom gedenken wij nu het lijden en sterven van Jezus
en de heerlijkheid die Gij, God, onze Vader,
aan uw Zoon hebt gegeven.

Wij danken U, Vader,
dat wij ook mogen opzien naar haar,
die in haar menselijkheid,
door U bekleed is met de luister van uw heerlijkheid,
Maria, de moeder van Jezus Christus.

Wij bidden U, Vader, voor alle gelovigen en voor onszelf,
en vragen U, dat wij altijd, zoals Maria,
ontvankelijk zouden zijn voor uw barmhartige liefde.
Maak ons naar haar voorbeeld dienstbaar, trouw en vastberaden,
opdat uw wil zou geschieden
en opdat uw Rijk moge groeien in Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en in Hem hebt U ons uw Geest gegeven
als bron van eeuwig leven,
om eens, met Maria, in uw heerlijkheid,
de lof te zingen van uw genadigheid
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Hunkerend naar verlossing en bevrijding,
naar verbroedering en verzustering tussen mensen,
naar troost voor de treurenden,
vragen wij Maria met ons mee te bidden
met de woorden die haar Zoon ons heeft voorgebeden.
Onze Vader…

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.
Neem ons, in uw barmhartigheid, bij de hand
en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig
wanneer wij onze blik willen afwenden
van mensen die elkaar onrecht doen.
Geef ons rust en hoop
wanneer wij opgesloten zitten in onszelf.
Omdat Gij ons nabij wilt zijn
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

Op het kruis heeft Jezus
het begin gemaakt van de verzoening
tussen alle mensen.
Hij heeft ons Maria als moeder gegeven,
opdat wij met haar hulp
ons met elkaar verzoenen tot een hartelijke gemeenschap.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar van harte die vrede door.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods…

Bezinning 1

Dat Maria in de hemel is opgenomen
en daar als koningin gekroond,
herinnert ons eraan
dat wij allemaal heiligen moeten worden.
Hoe kun je heilig worden?
Kijk naar Maria.
Het begon met haar jawoord: mij geschiede naar uw woord.
Ja-zeggen : daar begint het mee,
En dat herhalen: keer op keer.
Telkens opnieuw.

Alle kleine en grote dingen die ons overkomen,
nodigen ons uit
om daarin een taak te zien, een opdracht die God ons geeft.
Daarbij horen vreugde en verdriet.

Denk dan aan het jawoord van Maria.
Eens zullen we definitief kiezen
als we dat ja uitspreken
wanneer we voor de hemelpoort staan.
Maar het ja op dat moment
wordt voorbereid
door ieder jawoord
dat we hier op aarde zeggen.
Diest

Bezinning 2

Maria,
moeder van alle mensen.
Gezegend zijt gij onder alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.

Maria,
bron van leven,
bron van alle hoop,
op U stellen wij ons vertrouwen.

Gij die op ons neerziet:
uw kinderen –
uw volk onderweg.

Alles hebt gij meegemaakt:
de wonderlijke dagen,
maar ook de pijnlijke momenten
waar lijden en verdriet uw hart doorboorden.

Maria,
als een eenvoudige vrouw
hebt gij alles doorstaan,
uw hart in liefde aan God gegeven,
zonder voorwaarden,
zonder enige teruggave.

Eén woord weergalmt:
“MAGNIFICAT”
met heel mijn hart
juich ik om God.

Wees gegroet Maria
vol van genade; de Heer is met u;
gezegend zijt gij onder alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus
Heilige Maria, Moeder Gods
bid voor ons, arme zondaars ;
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons een sterke hoop groeien
en een grote toekomstverwachting.
Moge haar danklied ook ons lied worden tot U.
Dat vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.
naar Lembeke

Slotgebed 2

Goede God,
hier bijeen mochten wij een glimp van U opvangen,
en even beseffen dat Gij ons nooit in de steek laat.
Wij danken U vandaag
voor alle mama’s, oma’s,
voor vrouwen en mannen die in woord en daad
laten zien dat Gij leeft.
Versterk ons geloof
en blijf ons liefdevol nabij
alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Lieve mensen,
ook voor ons is Maria een model en een bemoediging
om weer vreugde en blijheid,
moed en frisheid in onze kerken te brengen.
Om met nieuwe kracht naar buiten te treden
en een “Blijde Boodschap”
naar de wereld uit te dragen.
Maria laat ons hierbij niet los.
Zoals zij langs Jezus’ levensweg stond,
bescheiden maar duidelijk,
zo is zij ook aanwezig op onze pelgrimstocht door het leven.
In elke situatie is haar boodschap:
laat Gods Geest bij u aan huis komen…
dan wordt mogelijk wat anders niet kan,
dan komt er vreugde en diepe vrede in je hart.

Moge wij deze vrede uitdragen en ervan getuigen,
waar we ook heen gaan.
Moge God ons daartoe zegenen
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.