14e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
veertiende zondag C (04/07/2010)


Begroeting

Wij komen hier bijeen om gezegend en gezonden te worden,
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige. Geest. Amen.

Openingswoord

Lucas vertelt ons straks dat 72 mannen,
twee aan twee, door Jezus op pad gezet worden
om het koninkrijk van God te verkondigen.
Wat een uitverkiezing zou men denken.
Maar zo fenomenaal schitterend zijn hun reismiddelen niet:
ze mogen geen geld meenemen, geen reistas en geen schoenen.
Enkel een woord: ‘vrede’.
Ook wij christenen, die Jezus’ naam dragen, worden vandaag gezonden.
Maar niet als handelsreizigers.
Wij mogen niet zomaar ergens onze voet tussen de deur zetten.
Wij moeten de andere de kans laten
om in vrijheid de deur voor ons te openen.
Wij mogen het geloof niet opdringen.
Op dat punt heeft onze Kerk in de loop der eeuwen
meermaals gefaald.
Maar wij zijn vaak zo zeer benomen door allerhande materiële beslommeringen dat we nog amper tijd kunnen vrijmaken
om daadwerkelijk te gaan getuigen van Gods komende Rijk.
Voor ons tekortkomen vragen wij om vergeving.

Vergevingsmoment

In Jezus Christus is het Rijk Gods nabij gekomen.
Bidden wij nu eerst tot God
dat wij, vanuit zijn barmhartigheid, in zijn vrede delen
zodat wij als vernieuwde mensen zijn Rijk verder kunnen uitbouwen.

– Heer, Gij zendt uw vrienden als lammeren tussen de wolven.
Vergeef ons wanneer wij
door onze harde woorden
anderen tekort doen…
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, Gij die uw vrienden uitzendt zonder reistas, beurs of schoeisel,
vergeef ons wanneer wij vasthouden aan macht, geld en goed.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer Jezus, Gij die de vrede laat rusten op elke mens,
vergeef ons wanneer wij
tweedracht en onrust aanwakkeren.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God van liefde,
zoals een moeder haar kinderen om zich heen verzamelt,
zo brengt Gij ons bijeen,
omgeeft Gij ons met tederheid en zorgzame liefde.
Wees voelbaar aanwezig in ons midden,
leid vrede naar ons toe
en laat ons de kracht van uw woord ervaren
opdat het vruchtbaar moge worden in ons. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
in Jezus hebt Gij ons laten zien
dat het mogelijk is
een vrij en liefdevol mens te worden.
In Hem werd het zichtbaar
dat er altijd toekomst is
voor mensen die op weg zijn naar U.
Help ons te leven vanuit die inspiratie
zodat we de weg vinden naar vrede en gerechtigheid,
naar een wereld waarin liefde alles met een warme gloed overdekt. Amen.


Lezingen

Laten we vandaag luisteren naar de optimistische woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 66,10-14c)
Uit de Profeet Jesaja

10 Verheug u, en met Jeruzalem,
en juich om haar, u allen die haar liefhebben.
Jubel met haar van blijdschap,
u allen die om haar treuren.
11 U mag zuigen en u verzadigen
aan haar borsten vol van troost,
u mag met volle teugen drinken
van haar volle moederborst.
12 `Want’, zo spreekt de Heer,
`Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier,
en de roem van de volken als een beek
die buiten zijn oevers treedt.
Haar zuigelingen worden op de heup gedragen
en op de knieën vertroeteld.
13 Zoals een moeder haar kind troost,
zo zal Ik u troosten:
in Jeruzalem zult u getroost worden.
14 Zielsblij zult u het aanschouwen,
en uw gebeente zal ontluiken als het groen.
De hand van de Heer zal zich openbaren aan zijn dienaren.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Galaten 6, 14-18)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters, Wat mij betreft:
14 ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen
dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld gekruisigd ben.
15 Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid,
maar om de nieuwe schepping.
16 Laat vrede en barmhartigheid komen over allen
die naar dit beginsel leven,
en over het Israël van God!
17 Laat voortaan niemand het mij lastig maken,
want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam
18 Broeders en zusters,
de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 10,1-12.17-20)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1 In die tijd wees de Heer nog tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou.
2 Hij zei tegen hen: `De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de eigenaar van de oogst
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.
3 Ga nu, maar weet wel,
Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.
4 Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen,
en groet onderweg niemand.
5 Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst:
`Vrede aan dit huis.’’
6 Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt,
want de arbeider is zijn loon waard.
Trek niet van het ene huis naar het andere.
8 Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet.
9 Genees er de zieken en zeg tegen hen:
`Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen.’’
10 Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt,
ga daar de straat op en zeg:
11 `Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden
– wij vegen het af.
Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij.’’
12 Ik zeg jullie:
voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo’n stad.
17 De tweeënzeventig kwamen opgetogen terug.
`Heer,’ zeiden ze, `zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam.’
18 Hij zei tegen hen:
`Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen.
19 Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven
om op slangen en schorpioenen te trappen
en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten;
niets kan jullie deren.
20 Toch moeten jullie je niet verheugen
omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen;
nee, verheug je
omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.’

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God,
Schepper van de wereld en van ons, mensen.
Een grenzeloos goede God,
die met ons wil meewerken en meeleven.

Wij geloven in Jezus Christus,
die gestalte gaf aan Gods boodschap van solidariteit en goedheid
en ons op weg zette naar een wereld zonder grenzen.

Wij geloven dat Gods Geest
ons hierbij begeleidt en bezielt.
Wij geloven in een geloofsgemeenschap van mensen die samen Kerk vormen,
naar Gods model en Jezus’ voorbeeld.

Wij geloven in Gods liefde.
Dat wij ze zichtbaar kunnen maken,
telkens wij grenzen openbreken en solidair zijn.

Wij geloven dat we ons leven zinvol maken
als wij Gods droom hier op aarde helpen realiseren. Amen.
naar Buizingen

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

– Bidden wij voor alle kerkelijke leiders
en voor allen die in de Kerk werkzaam zijn.
Dat zij zich met inzet van al hun krachten
mogen wijden aan de verkondiging van Gods rijk.
Dat zij niet ontmoedigd raken
door teleurstellingen en onverschilligheid,
maar blijvend putten uit hun verbondenheid met U, God.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle christenen.
Dat zij zich bewust zijn van hun roeping
om de blijde boodschap voor te leven en uit te dragen.
Dat zij in woord en daad getuigen van uw nooit aflatende liefde.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf.
Dat wij ons niet verliezen
in de oppervlakkige en materiële kanten van het bestaan,
maar consequent de weg van Jezus volgen
en nieuwe mensen worden naar zijn voorbeeld.
Laten wij bidden…
naar Gerard Van Tillo

Voorbeden 2

Met de Heer Jezus hier in ons midden
willen wij vol vertrouwen bidden tot God onze Vader:

– Voor alle mannen en vrouwen die – zoals Jezus’ leerlingen –
op weg gaan om het Goede Nieuws te verspreiden.
Dat ze nooit moedeloos worden.
Laten wij bidden…

– Voor allen die meebouwen aan Gods Rijk van vrede en gerechtheid.
Dat ze zich enkel en alleen door Gods Geest laten leiden.
Laten wij bidden…

– Voor allen die met vakantie gaan.
Dat ze ontspannen en behouden terugkeren.
En voor allen die thuis blijven.
Dat ze mogen genieten van elk vrij moment.
Laten wij bidden…

– Voor onze zieken die hopen op genezing.
Dat ze op ons gebed mogen rekenen
en dat ze mogen omringd worden door liefdevolle en zorgzame mensen.
Laten we bidden…

Barmhartige God,
aanvaard onze gebeden
en alles wat onuitgesproken leeft in ons hart:
onze verlangens, onze zorgen,
de mensen die ons dierbaar zijn.
Laat aan ons allen uw wil geschieden,
dat uw Rijk mag komen,
dit vragen wij U door Christus Jezus, onze Heer. Amen.
Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God van liefde,
wij zijn – hoe verschillend ook – kinderen van dezelfde Vader.
Zo brengt Gij ons ook bijeen rond deze ene tafel.
Maak ons tot een nieuwe schepping,
maak ons tot mensen die als zusters en broers het brood van deze wereld delen
en elkaar – in woord en daad – tot zegen zijn. Amen.

Gebed over de gaven 2

Maak ons aandachtig, Heer,
voor alles wat het leven zinvol maakt,
voor de glimlach die vertrouwen geeft,
voor de kleine attentie die blij maakt,
voor een ontmoeting die eenzaamheid en pijn breekt,
voor dit brood en deze wijn waarin wij mogen delen met Hem
die ons vertrouwen is, onze blijdschap, onze hoop,
Jezus, levend met U in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben Ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus roept ons op om uit te breken uit onze gesloten kring.
Laten wij, met Jezus, samen bidden opdat Gods koninkrijk mag komen,
opdat zijn wil en zijn liefde ‘wet’ mag worden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Heer Jezus,
naar blinde mensen zijt Gij toe gegaan
en uw liefdevolle ogen braken hun ogen open.
Kijk ook ons aan en doe ons anderen zien met uw ogen van liefde.
Gij hebt de lamme mensen liefdevol bij de hand genomen en ze konden lopen.
Neem ook ons bij de hand en doe ons opstaan uit onze lamlendigheid.
Gij zijt naar mensen gegaan zonder stem
en hebt hun gezegd: ‘God houdt van jou’, en ze zongen het uit.
Zend ons uw Geest die ons uw liefdeslied leert zingen,
dan zal de wereld vertrouwvol mogen uitzien naar uw wederkomst,
de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…


Vredeswens

Heer God,
de vrede waarvan wij dromen
en die Gij ons hebt toegezegd,
overschrijdt onze menselijke krachten.
Wij vragen U met aandrang:
ban alles uit ons wat vrede met onszelf en met elkaar verhindert.
Maar bovenal vragen wij om uw liefde.
Dan zullen wij een vrede kennen
die aan ons leven vervulling geeft
en dan kan uw Rijk komen.
Gods vrede zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.
naar Valeer Deschacht

Lam Gods

Communie

Zoals vele graankorrels werden omgevormd tot dit ene brood,
zo wil God zijn mensen verzamelen tot zijn ene volk.
Daartoe zendt Hij ons uit als arbeiders om te oogsten.
Om die taak aan te kunnen biedt God zichzelf aan als genade­rijk voedsel.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

De VDAB deelt mee dat er voor de opbouw van het Rijk van God
nog vele vacatures moeten worden ingevuld.
Daarom worden dringend gevraagd:

Garagisten, die sleutelen aan grote en kleine foutjes.
Leerkrachten wiskunde, die alles eerlijk verdelen.
Mijnwerkers, die mensen uit de put halen.
Duivenmelkers, die vredesduiven kweken.
Zakenmensen, die tijd vrijmaken voor hun gezin.
Deurwaarders, die alle oorlogstuigen in beslag nemen.
Muzikanten, die mensen opvrolijken en laten dansen van plezier.
Opticiens, die blindheid wegnemen.
Kleermakers, die de wereld in een nieuw kleedje steken.
Badmeesters, die mensen boven water halen.
Wegenbouwers, die eenzamen met eenzamen verbinden.
Fietsenmakers, die zorgen dat alles weer op wieltjes loopt.
Tolken, die ons vreemdelingen leren verstaan.
Slopers, die hinderlijke muren afbreken.
Studenten, die zich bekwamen om iets te betekenen in onze samenleving.
Portiers, die openheid bewerken.
Installateurs, die meer warmte mogelijk maken.
Metsers, die woningen bouwen voor daklozen.
Priesters en kloosterlingen, die de Blijde Boodschap niet voor zichzelf houden.
Soldaten, die de vrede van de ene kant naar de andere kant schieten.
Verpleegkundigen, die niemand alleen laten sterven.
Jongeren, die ouderen vertrouwen schenken.
Christenen, die daadwerkelijk bewijzen dat Christus niet dood is, maar leeft.

Bezinning 2

Wij zijn niet aangesteld als reizigers in religieuze artikelen,
die geloof aan de man brengen zoals anderen stofzuigers.
We mogen niet zomaar ergens onze voet tussen de deur zetten.
Wij moeten onze medemensen de gelegenheid geven
om de deur in vrijheid voor ons open te doen.
Wij mogen niemand het geloof opdringen.
Evangeliseren is niet:
vanuit de hoogte een drenkeling toespreken.
Het is:
de ene bedelaar die aan de andere vertelt waar brood te krijgen is.
Okke Jager

Slotgebed 1

Ook jou heb Ik nodig om mijn droom zichtbaar en voelbaar te maken – zegt God –
en om te werken aan een nieuwe wereld van rechtvaardigheid en vrede.
Met deze opdracht wil ik jou op weg sturen,
maar weet wel: het is geen gemakkelijke weg waar je voor staat.
Toch moet je geen angst hebben.
Ik blijf immers bij je, waarheen jouw weg je ook leidt.
Op Mij mag je vertrouwen, heel je leven lang.
Zelfs als je denkt dat je alleen op de wereld staat,
ook dan wil Ik er zijn om je te dragen.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

We hebben geprobeerd God,
de taal te verstaan
waarin Gij ons hebt aangesproken.
We hopen en bidden
dat het ons lukt om uw oproep te beantwoorden
en dat we ‘welzijn’ kunnen worden voor al onze medemensen. Amen.
Lovendegem

Zending en zegen

Op weg gezet, als boodschappers van vrede,
kunnen wij van hier heengaan.
Laten we dan van hier meenemen:
een verheugd hart voor al wat leeft,
een warme nabijheid voor onze medemens,
een vredelievend gebaar voor wie dat nodig heeft.
En moge God ons daartoe zegenen,
Hij die voor ons is:
Vader + Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.