14e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
veertiende zondag A (03 07 2011)

Begroeting 1

Moge de vrede van + God, onze Vader,
de liefde van Jezus Christus, zijn Zoon,
en het licht van de heilige Geest
ons hart verwarmen. Amen.

Begroeting 2

Moge onze God
die zachtmoedig en bescheiden bij zijn mensen aanwezig wil zijn,
hier in ons midden vertoeven,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het thema van deze viering is niet ‘in’.
In onze door competitie beheerste cultuur
kom je niet ver met eenvoud en zachtmoedigheid.
Toch zijn dat, zo schrijft Matteüs, typische kenmerken van Jezus-Messias.

Mattheüs verwijst daarbij naar de pro­feet Zacharia,
die in de eerste lezing aan het woord is.
Wat Zacharia daar schrijft
“Zie, uw koning komt naar u toe,
nederig rijdt hij op een ezel”
klinkt ons niet onbekend in de oren.
Matteüs citeert die woorden namelijk
in zijn verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Het klinkt allemaal zo weinig eigentijds.
Juist daarom is het zinvol
om onze mentaliteit en die van onze samenleving
eens kritisch te bekijken door de bril van die zachtmoedige Jezus.

Openingswoord 2
Het is een droom:
mensen die naast en met elkaar leven als broers en zussen,
die alles met elkaar delen
en zich niet hoger achten dan anderen.
Mensen die hun talenten ontwikkelen
en ze in alle bescheidenheid ten dienste stellen van elkaar.
Mensen die groeien als mens
dankzij hun inzet voor anderen.
Van zichzelf zegt Jezus dat Hij nederig en zachtmoedig is
en dat wij bij Hem mogen komen uitrusten.
Zo zouden ook wij voor anderen een thuis kunnen zijn.
Het is immers goed dat mensen zich bij elkaar veilig en geborgen weten.
Op onze dagen is dat één van de elementen
waarnaar men het meest op zoek is.

Vergevingsmoment

“Voor de ‘groten der aarde’ zal veel verborgen blijven.
Aan kinderen en kleinen daarentegen
zal alles worden geopenbaard.”
horen we Jezus straks zeggen.
Zo gaat dat in Gods omgekeerde wereld:
Kleinen, en zij die zich klein maken, krijgen bij Hem voorrang.

Ongeduldig als we zijn,
reageren we vaak te hard, te streng.
We vergeten dat Jezus ons
zachtmoedigheid, bescheidenheid en
dienstbaarheid heeft voorgeleefd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Jezus schonk ons zijn Geest.
Maar wij laten ons lang niet altijd door die Geest leiden.
We opteren nogal gemakkelijk voor kortzichtig eigenbelang.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

Jezus zei dat zijn juk zacht is en zijn last licht.
Maar we hebben daar vaak geen boodschap aan.
We vertrouwen ons niet aan Hem toe.
We denken het op eigen houtje te kunnen rooien.
daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige en mensnabije God
ons hart uitzuiveren,
ons tekortschieten vergeven
en ons genadevol bij de hand nemen. Amen
.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
wij danken U voor het leven dat ons gegeven is,
voor het goede dat ons ten deel valt,
voor de zegeningen die het leven ons aanreikt.
Maar tegelijk, God,
kunnen wij niet voor alles dankbaar zijn,
want het dagelijks leven brengt ook strijd en onrust met zich mee.
Wij bidden U
dat wij, net als Jezus, uw Zoon,
het juk op onze schouders nemen
in het vertrouwen dat Gij ons nabij blijft.
Open ons hart daarvoor,
niet alleen vandaag,
maar alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer,
niet met macht en uiterlijk vertoon
zijt Gij onder ons verschenen,
maar als een vorst van vrede,
zachtmoedig en nederig van hart.
Kom tot ons,
opdat wij dankbaar in het leven mogen staan
en uw vrede zouden verkondigen. Amen.


Lezingen
Laat ons nu samen aandachtig luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Zacharia 9,9-10)
Uit de profeet Zacharia
Zo spreekt de Heer:
9    Jubel, dochter van Sion,
juich, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw koning komt naar u toe,
hij is rechtvaardig en zegevierend;
hij is nederig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.
10 Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem;
de strijdboog wordt gebroken.
Dan kondigt hij vrede aan onder de volkeren,
en gaat zijn heerschappij van zee tot zee en
van de Rivier tot de grenzen van de aarde.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Romeinen 8,9.11-13)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
9    U leidt geen zondig leven meer,
maar u leeft in de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Iemand die de Geest van Christus niet bezit,
behoort Hem niet toe.
11
   Als de Geest van Hem
die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont,
zal Hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u woont.
12   Dus, broeders en zusters,
zijn wij niet langer verplicht om een zondig leven te leiden.
13   Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven.
Maar als u door de Geest de praktijken van het lichaam doodt,
zult u leven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 11,25-30)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

25
  In die tijd nam Jezus het woord:
`Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat U dit verborgen hebt
voor wijzen en verstandigen
en het onthuld hebt aan eenvoudigen.
26   Ja, Vader, zo hebt U het goedgevonden.
27   Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
Niemand kent de Zoon behalve de Vader,
en niemand kent de Vader behalve de Zoon,
en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen.
28   Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn,
en Ik zal u rust geven.
29   Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer,
omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart,
en u zult rust vinden voor uw ziel.
30   Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in Hem
wiens juk zacht is, en wiens last licht.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die mens
die wij kennen als zoon van mensen
en zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Maken we het stil in en om ons heen,
en leggen wij onze persoon­lijke gebeds­intenties
naast de gaven die wij de Heer willen aanbieden.

– We willen bidden voor mensen
die gebukt gaan onder het juk van ziekte of eenzaam­heid.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die het mee helpen dragen.
Laten wij bidden…

– We willen bidden voor mensen die zich kapot hebben gewerkt,
die opgebruikt zijn,
uitgerangeerd omdat zij niet meer kunnen presteren.
Dat zij bij ons terecht zouden kunnen
om rust en verkwikking te vinden.
Laten wij bidden…

– We willen bidden voor mensen
die het ritme van onze samenleving niet kunnen bijhou­den.
Dat wij naar hen zouden omkijken.
Laten wij bidden…

– We willen bidden
voor mensen die hun tranen verbergen om anderen niet tot last te zijn.
Dat zij medemensen mogen ontmoeten
bij wie zij hun verhaal kwijt kunnen.
Laten wij bidden…

– We willen bidden voor hen die met vakantie zijn, of weldra vertrekken.
Dat zij tot rust mogen komen
en zichzelf en elkaar mogen zien met nieuwe ogen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij voor de mensen
die uit balans zijn geraakt
door werkloosheid, ziekte, echtscheiding.
Dat zij opnieuw zin vinden in hun leven.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de kinderen
die uit balans zijn geraakt
door geestelijke of lichamelijke mishandeling.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die te vertrouwen zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor jongeren
die uit balans zijn geraakt
door te hoge eisen, teveel keuzemogelijkheden.
Dat zij een weg mogen vinden
die goed voor hen is.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de Kerk
die uit balans is geraakt
door te starre regels en verouderde principes.
Dat zij de echte deemoed, zachtmoedigheid en liefde terugvindt.
Laten wij bidden…

Goede God,
laat ons rust vinden bij U
zodat wij evenwichtig onze weg kunnen gaan
vandaag en alle dagen. Amen.
Rieke Mes
Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
Gastheer van alle mensen,
overal aanwezig waar gastvrijheid is,
leer ons dat het goed is
met elkaar te delen wat wij bezitten.
Laat ons in alles wat wij geven en ontvangen
uw vrijgevigheid herkennen
zoals die zichtbaar werd
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus roept ons op om uit te breken uit onze gesloten ego-wereld.
Laten wij, met Hem, bidden opdat Gods koninkrijk kome,
opdat zijn wil en zijn liefde ‘wet’ worde op aarde zoals in de hemel:
     Onze Vader…

Heer Jezus,
naar blinde mensen gingt Gij toe
en uw liefdevolle ogen braken hun ogen open.
Kijk ook ons aan
en doe ons anderen zien met uw ogen van liefde.
Gij hebt lamme mensen liefdevol bij de hand genomen
en ze konden lopen.
Neem ook ons bij de hand
en doe ons opstaan uit onze lamlen­digheid.
Gij gingt naar mensen zonder stem
en zei hun: ‘God houdt van jou’
en ze zongen het uit.
Zend ons uw Geest die ons uw liefdeslied leert zingen,
dan zal de wereld vertrouwvol mogen uitzien naar uw weder­komst,
de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
     Want van u is het koninkrijk,…

Vredewens

Heer Jezus, Gij schenkt ons vrede in overvloed.
Gij zendt ons om die vrede door te geven,
om te getuigen van uw liefde voor ieder ander, zonder onder­scheid.
Laat ons dragers zijn van vrede in uw naam.
Die vrede van de Heer, zij altijd met U.
Geven wij aan elkaar een blijk van vrede en liefde.

Lam Gods

Communie

In dit brood en deze beker gedenken wij hoe Jezus zichzelf heeft gegeven
en zich nederig heeft uitgedeeld.
Mogen wij, die genodigd zijn aan zijn tafel,
van Hem leren hoe wij ons leven kunnen delen
en elkanders lasten kunnen dragen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Mogen leven
in een wereld
waarin geen honger is of dorst,
dat is rijk zijn.

Mogen leven
in een land
zonder oorlog, zonder discriminatie,
dat is rijk zijn.

Mogen leven
in een gemeente
waar je in het donker niet bang hoeft te zijn,
dat is rijk zijn.

Mogen leven
in een straat
waarin je buren vrienden zijn,
dat is rijk zijn.

Mogen leven
in een huis
met brood op tafel, een bed gespreid,
en er thuis zijn
omdat er mensen wonen die om je geven,
dat is rijk zijn.

Mogen leven
met God verbonden
in vrede met jezelf,
dat is rijk zijn.

Slotgebed 1

Ik wil je rust en vrede geven – zegt God –
maar vaak loop je veel te snel
en heb je zelfs geen tijd
om het heel even stil te maken.
Ik wil je laten voelen – zegt God –
hoe warm mijn hart voor je is,
maar dan moet je wel even blijven staan
en je hand op mijn hart leggen.
Ik wil je een levensweg tonen
die je ten diepste gelukkig zal maken,
maar dan moet je wel die weg durven gaan,
ook als het op momenten misschien tegenzit.
Geloof maar dat Ik het goed met je voorheb
en dat Ik alleen het beste voor je wil.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Vader van ons allen,
leg op ons het juk van liefde en zachtmoedigheid
en leid ons in het voetspoor van Jezus, uw Zoon,
opdat de wereld de vrede leert kennen waarvan zij droomt,
opdat de mensen vreugde mogen beleven aan elkaar,
vreugde die blijvend is tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Om onze samenleving wat zachtmoediger te maken
hebben wij onze talenten heel hard nodig.
Nederigheid houdt daarbij ons hart zuiver.
Als wij die goede strijd strijden,
is Gods zegen met ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.