13e zondag door het jaar C 2013

13e zondag C (30 juni 2013)

Begroeting

Moge wij hier samen zijn,
gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Je wordt geroepen, gevraagd.
Je voelt je geroepen
en je wil daaraan van harte gehoor geven.
Maar dan wordt het moeilijk…
je realiseert je dat, als je ergens voor kiest,
er ook altijd iets is waarvoor je niet kiest.
Wil je werkelijk gehoor geven,
dan moet je vaak veel loslaten,
mensen en dingen die je dierbaar zijn, achter je laten.
En als het Jezus is die roept…
dan zijn compromissen helemaal uit den boze:
“Volg Mij.
En wie eerst nog achterom kijkt,
deugt niet voor het koninkrijk van God.”
Dat is toch even slikken…
naar Heeswijk

Gebed om ontferming 1

-Zie ons hier samen, Heer,
elk met zijn verleden, elk met zijn verwachtingen,
mensen die aangewezen zijn op uw en elkaars tegemoetkoming.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die ons pogen en falen kent,
zeg tot ons hart dat Gij liefde zijt
en bemoedig ons
om met velen een volk naar uw hart te worden.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, beziel ons met uw heilige Geest
opdat wij nieuwe wegen durven gaan,
wegen van licht en liefde, vredig samen onderweg.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 2

-God, we willen wel geloven en vertrouwen
in uw onvoorwaardelijke liefde en zorg voor elke mens,
maar toch zijn we soms bang
om onze zekerheden los te laten
en Jezus na te volgen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij nodigt ons uit om U te volgen,
maar Gij hebt ook veel geduld met ons.
Vergeef ons
als we teveel ontgoocheld zijn in de inzet van anderen
of als we te hard zijn in ons oordeel
over medemensen of over de Kerk.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit om mee te werken
aan uw droom van vrede en recht voor elke mens.
Vergeef ons als we twijfelen of we wel willen ingaan op uw vraag,
en ons liever niet engageren  om uw Boodschap uit te dragen,
noch om ons in te zetten
voor betere levenskansen voor medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                           naar Federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
wij danken U
om de houding van Jezus, uw Zoon, als het gaat om de vraag hoe mensen redding en leven kunnen vinden.
Wij bidden U:
geef ons de moed om met Hem op weg te gaan
opdat wij bevrijding vinden
uit alles wat ons vast zet en gevangen houdt,
zodat de horizon van ons leven
weer komt openliggen voor U,
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Nol Hogema
Openingsgebed 2

God van licht en leven,
open ons hart voor de vrijheid die Jezus ons voorleefde
en die Hij graag met ons wil delen.
Wek in ons het verlangen
Hem bevrijd na te volgen
en met velen te worden wat Hem voor ogen stond:
een wereld van gedeelde levensvreugde,
uw komend Rijk,
uw hemel op aarde. Amen.
Jacques Heeswijk

Lezingen

Je bent een vrij mens, zegt Paulus in de eerste lezing,
maar misbruik die vrijheid niet.
Kies ervoor de Geest te volgen.
Ook Jezus nodigt ons uit Hem te volgen op zijn weg naar Jeruzalem – maar dan graag resoluut, zonder kanttekeningen en voetnoten.
Laten we samen luisteren naar die Boodschap.

Eerste lezing (1 Kon. 19, 16b. 19-21)

Uit het eerste boek der Koningen

De Heer zei, tegen Elia:
16b ‘Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,
moet u zalven tot uw opvolger als profeet.’
19
        Elia vertrok vanuit daar en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langskwam, wierp hij hem zijn mantel toe.
20         Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
`Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder,
dan zal ik u volgen.’
Hij antwoordde hem:
`Ga maar weer terug; heb ik u soms tot iets verplicht?’
21         Hierop ging Elisa naar de ossen terug,
nam zijn koppel, slachtte het,
bereidde het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal., 5, 1. 13-18)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

1           Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houd dus stand
en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen
13
        Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid.
Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel
voor een zondig leven,
maar dien elkaar door de liefde.
14         Want de hele wet is vervat in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15         Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren,
vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen.
16         Ik bedoel dit:
leef volgens de Geest,
dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte.
17         Want de zondige natuur begeert tegen de Geest in
en de Geest tegen de zondige natuur in,
want ze zijn elkaars tegenstanders,
zodat u juist niet doet wat u zou willen doen.
18         Maar als u zich door de Geest laat leiden,
staat u niet onder de wet.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 9, 51-62)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

51         Toen de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen,
koos Jezus vastberaden Jeruzalem als reisdoel.
52         Hij zond boden voor zich uit,
maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen
om zijn komst voor te bereiden,
53         wilde men Hem niet ontvangen,
omdat Hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen.
54         Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dat merkten, zeiden ze:
`Heer, zullen we zeggen
dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen?’
55         Maar Hij keerde zich om en wees hen terecht.
56         Toen gingen ze naar een ander dorp.
57
        Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem:
`Ik wil U volgen, waar U ook naartoe gaat.’
58         Jezus zei tegen hem:
`De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest,
maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’
59         Tegen een ander zei Hij:
`Volg Me.’
Die zei Hem:
`Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven.’
60         Maar Hij zei hem:
`Laat de doden hun doden begraven;
u moet het koninkrijk van God gaan verkondigen.’
61         Weer een ander zei:
`Ik wil U volgen, Heer,
maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen.’
62         Tegen hem zei Jezus:
`Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt,
deugt niet voor het koninkrijk van God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden

Bij God mogen we steeds rekenen op een luisterend oor.
Daarom mogen wij bidden:

-Moge het ons gegeven zijn
mensen om ons heen te zien
die, geraakt door het evangelie,
anderen op sleeptouw nemen,
en door hun levensstijl
voortrekkers worden
naar Gods gedroomde wereld van morgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om bevlogenheid en bezieling
voor alle kerkgemeenschappen
die de naam van Jezus belijden.
Dat zij geloofwaardigheid mogen uitstralen
die de wereldvrede ten goede komt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die, als hedendaagse profeten,
het aandurven
ten overstaan van politieke en sociale machten
onrecht aan te klagen
en te werken aan een samenleving
van recht en gerechtigheid,
van gedeelde vrijheid en vrede.
Laten wij bidden…

-Roepen wij licht en liefde af
over wie nog vervuld zijn van onvrede.
Dat zij ontvankelijk mogen worden
voor Gods droom waarin mensen elkaar tot zegen zijn.
Laten wij bidden…

Houd uw droom onder ons levendig, God,
en beziel ons met de Geest die Jezus bewoog
om zo ruimte te scheppen voor elkeen die ervoor open staat. Amen.

Gebed over de gaven 1

Goede God,
brood en wijn zijn de gaven die wij U aanbieden,
vruchten van onze aarde en voedsel voor onderweg.
Brood dat leven geeft en wijn die naar uw liefde smaakt.
Schenk ons uw vreugde, nu wij bijeengekomen zijn
om te delen in uw feestmaal en Hem te gedenken,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
die ons nabij wil zijn in Jezus, uw Zoon.
Wij danken U voor Hem die
in deze gaven van brood en wijn
ons de weg leerde gaan van breken en delen.
Wij bidden U,
dat wij dit gebaar zouden verstaan en zijn weg gaan,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Beveren

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn koninkrijk mee door onze handen mag worden geboren,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al drukken onze plichten en verantwoordelijkheden soms zwaar,
toch willen we ze ernstig nemen,
maar ons toch geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde vader en moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk…

Vredeswens

Met Christus op weg naar Jeruzalem, de stad van vrede,
bidden wij:
Heer Jezus, leer ons te kiezen vóór de liefde en tégen de haat.
Help ons uw weg te gaan
opdat wij in vrede met elkaar kunnen leven
en zo meebouwen aan uw Rijk dat geen einde kent.
Heeswijk
            Moge die vrede van Christus altijd met u zijn!
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer Jezus wil dat wij allen tot leven komen.
Hij schenkt Zichzelf aan ons in deze tekenen van brood en wijn,
opdat wij samen met Hem
op weg gaan naar het land dat Hij ons in het vooruitzicht stelde.
Gelukkig zijn wij die gehoor geven aan zijn uitnodiging
en het wagen zijn Weg te gaan en te naderen tot de tafel van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

God, soms zou ik willen vluchten uit deze gekke wereld,
vluchten uit mijn zwarte gedachten en bange nachten.
Zal ik ‘iemand’ worden ?
Zal ik straks iemand mogen zijn in deze maatschappij?
Soms kijk ik angstig naar de toekomst.
Ach God,
diep in mij leeft een groot verlangen naar veiligheid.
Achter mijn grote mond, mijn stoer gedrag of
mijn onwennigheid schuilt de hunker
naar een warme thuis, naar open armen,
naar iemand die van me houdt.
En als ik al dat geluk mag kennen,
dan nog ben ik bang om het te verliezen.
Plant uw Geest in mij, beziel mijn bestaan
opdat ik zonder angst mijn levensweg kan gaan.
Laat mij voelen en ervaren dat Gij er zijt
en van ons houdt in deze tijd
en zelfs in eeuwigheid.
Dan kan ik zelf een haven worden
voor mensen op de vlucht
voor mensen, bang of klein,
een oase van rust en vertrouwen,
een mens om van te houden,
een mens die leeft in U.
Patrick Leenkecht

Bezinning 2

Ik wil wel komen Heer,
maar of ik u kan volgen weet ik niet.
Uw geloof in vrede en gerechtigheid voor iedereen
is immers zo gans anders dan het mijne.

Ik wil wel komen Heer,
Maar of ik alles kan achterlaten weet ik niet.
Uw kijk op bezit, macht en eer
is immers veel radicaler dan de mijne.

Ik wil wel komen, Heer
maar of ik echt kan liefhebben zoals Gij, weet ik niet.
Uw liefde voor de mensen
is immers veel sterker dan de mijne.

Ik wil wel komen heer,
maar of ik trouw kan blijven, weet ik niet.
Uw woord van trouw is goddank veel sterker dan het mijne.

Bezinning 3

Al ken Ik uw wegen zo weinig
en weet ik niet
waarheen de tocht mij brengt,
ik weet dat Gij een God van liefde zijt
en ik deze weg moet gaan.

Niets anders vraag ik U
dan uw zegen
over deze reis.

Geef dat ik kan loslaten
al wat me vasthoudt.
Open mijn hart
voor uw weg ten leven.

Geef wat ik nodig heb:
de kracht om te volharden
en goede mensen om mij heen.

Geef mij uw zegen, God,
Gij die gelooft in Mij.

En geef me steeds vertrouwen
in uw Geest
omdat de weg veel langer is
dan deze tocht alleen.
Nancy Lataire


Slotgebed 1

God,
op weg naar Jeruzalem gaat Jezus bewust zijn kruisgang tegemoet.
Wij bidden U:
geef dat wij onze opdracht kunnen aanvaarden
als de aangewezen weg naar U,
vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.
naar André Janssen

Slotgebed 2

God van mensen,
blijf ons aanspreken door Jezus’ woord en werk
opdat wij van harte voortzetten
wat Hij onder ons begonnen is,
opdat wij van harte doen
wat Hij ons voorleefde,
opdat wij met velen
de nieuwe wereld worden die Hem voor ogen stond. Amen.
Jacques Verhees

Zending en zegen

Laten wij op onze tocht door het leven
mensen dichter bij elkaar brengen
en bij het geluk dat de Heer ons wil aanreiken.
Op die levensweg wil Hij ons zegenen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.