13e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
dertiende zondag C (27/06/2010)

Begroeting

Mogen wij hier samen zijn,
gezegend door + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Na de oproep tot navolging van Jezus, de vorige week,
verhaalt Lucas nu het begin van Jezus’ reis naar Jeruzalem.
Hij roept ons op daadwerkelijk
‘de hand aan de ploeg te slaan en niet om te kijken,
want dan deug je niet voor het Rijk Gods’.
Het zal je allemaal zo maar gezegd worden,
terwijl je het zo goed bedoelde.
Uit die woorden spreekt een radicaliteit, iets absoluuts,
er worden eisen aan je gesteld.
Het kan zelfs een lijdensweg worden.
‘Volg Mij’ zegt Jezus.
Wat doen wij?
naar Levensecht

Openingswoord 2

Aan het begin van de vakantie krijgen we in de lezingen
straffe taal in de maag gesplitst.
Misschien roept de boodschap
dat we bereid moeten zijn om,
op Gods vraag, het vertrouwde los te laten,
enige wrevel of weerstand op.
Nieuwe wegen gaan
betekent immers onzekerheid tegemoet gaan.
Zo verging het Elisa,
die door de profeet Elia in dienst wordt genomen.
Dat is ook de boodschap van het evangelie:
met Jezus loop je niet ‘zomaar even’ mee.
Wie Hem wil volgen
moet even vastberaden
de weg durven gaan die Hij ons voorgaat,
zonder om te kijken naar wat hij achterliet.
Misschien reageren wij hierop spontaan met:
“Je mag veel vragen, Heer, maar niet alles…”.
Voor deze en soortgelijke uitvluchten
om toch maar niet in beweging te komen,
willen we Hem om vergeving vragen.

Vergevingsmoment

Heer, vergeef ons
wanneer wij gevangen blijven in onze eigen angsten en twijfels
en niet doen wat Gij van ons vraagt.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, vergeef ons
wanneer wij zien hoe andere mensen lijden in deze wereld
en wij er niet in slagen om een bevrijdende hand uit te steken.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons
wanneer wij vastzitten aan onze zekerheden
en niet open staan voor de komst van uw koninkrijk.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten
en doe ons leven naar uw voorbeeld. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God,
onderweg zijn met Jezus,
is een radicale weg opgaan
om uw koninkrijk op aarde te verwezenlijken.
Vrij van zorgen om woonst, voedsel, familie en vrienden,-
het is nogal wat.
Leer ons in dit uur Jezus’ radicale woorden te begrijpen
om Hem te kunnen blijven volgen
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Levensecht


Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij hebt in Jezus Christus laten zien dat het mogelijk is:
een vrij en liefdevol mens worden.
In Hem wordt het duidelijk dat er altijd toekomst is
voor mensen die naar U onderweg zijn.
Geef ons de inspiratie om Hem tot voorbeeld te kiezen,
zodat we de weg vinden
naar de stad van vrede en gerechtigheid.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Lezingen

Luisteren we naar Gods boodschap die ons door de Schrift verkondigd wordt.

Eerste lezing (1 Koningen 19,16b.19-21)

Uit het eerste boek der Koningen

         De Heer zei, tegen Elia:
16b ‘Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,
moet u zalven tot uw opvolger als profeet.’
19
      Elia vertrok vanuit daar en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langskwam, wierp hij hem zijn mantel toe.
20       Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
`Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder,
dan zal ik u volgen.’
Hij antwoordde hem:
`Ga maar weer terug; heb ik u soms tot iets verplicht?’
21       Hierop ging Elisa naar de ossen terug,
nam zijn koppel, slachtte het,
bereidde het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Galaten 5,1.13-18)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

1        Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houd dus stand
en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen
13
      Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid.
Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel
voor een zondig leven,
maar dien elkaar door de liefde.
14       Want de hele wet is vervat in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15       Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren,
vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen
16       Ik bedoel dit:
leef volgens de Geest,
dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte.
17       Want de zondige natuur begeert tegen de Geest in
en de Geest tegen de zondige natuur in,
want ze zijn elkaars tegenstanders,
zodat u juist niet doet wat u zou willen doen.
18       Maar als u zich door de Geest laat leiden,
staat u niet onder de wet.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 9,51-62)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

51       Toen de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen,
koos Jezus vastberaden Jeruzalem als reisdoel.
52       Hij zond boden voor zich uit,
maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen
om zijn komst voor te bereiden,
53       wilde men Hem niet ontvangen,
omdat Hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen.
54       Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dat merkten, zeiden ze:
`Heer, zullen we zeggen
dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen?’
55       Maar Hij keerde zich om en wees hen terecht.
56       Toen gingen ze naar een ander dorp.
57
      Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem:
`Ik wil U volgen, waar U ook naartoe gaat.’
58       Jezus zei tegen hem:
`De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest,
maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’
59       Tegen een ander zei Hij:
`Volg Me.’
Die zei Hem:
`Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven.’
60       Maar Hij zei hem:
`Laat de doden hun doden begraven;
u moet het koninkrijk van God gaan verkondigen.’
61       Weer een ander zei:
`Ik wil U volgen, Heer,
maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen.’
62       Tegen hem zei Jezus:
`Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt,
deugt niet voor het koninkrijk van God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem
God-met-ons gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als weggenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap,
in zijn verhalen over Gods verbond met ons.

Wij hebben vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven wij ook
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

Openen wij ons hart biddend tot God,
Vader en Behoeder van allen die op weg zijn. Aan Hem mogen wij onze gaven aanbieden, maar ook onze zorgen en vreugden.

– Bidden wij
dat we de radicale uitspraken van Jezus
niet als onrealistisch naast ons neerleggen,
maar dat we zijn gedrevenheid voor het Rijk Gods
ernstig blijven nemen
als een nooit eindigende levensopdracht.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat we mild en vergevingsgezind  zouden zijn
in onze omgang met elkaar.
Dat we niet hard zouden oordelen of genadeloos op onze strepen zouden staan,
maar altijd uit zijn op echt samen-leven.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat we ons steeds weer zouden spiegelen
aan de levenshouding van Jezus.
Dat we bezield mogen worden door zijn ideaal
en blijven geloven dat het kan:
Gods rijk van liefde en vrede.
Laten wij bidden…
naar Seef Konijn

God,
Vader van Jezus,
telkens opnieuw worden mensen opgeroepen
de weg van uw Zoon te volgen.
Geef dat wij de consequenties durven aanvaarden
die zijn oproep van ons vraagt,
vandaag en alle dagen tot bij U. Amen.
naar André Janssen


Voorbeden 2

Wij worden door Jezus opgeroepen het Rijk Gods te verkondigen
op de plaats waar wij leven en anderen ontmoeten.
In het vertrouwen dat God ons niet loslaat, bidden wij tot Hem.

– Bidden we om verdraagzaamheid tussen de verschillende religies,
om eerbied voor hen die anders denken en anders geloven dan wij.
Laten wij bidden…

– Bidden we om wederzijds respect tussen geloofsgenoten,
om eenheid van geest in alle verscheidenheid.
Laten wij bidden…

– Bidden we om de gelovige moed om los te laten wat voorbij is
en te gaan bouwen aan de toekomst.
Laten wij bidden…

– Bidden we om inzet en trouw aan onze geloofsgemeenschap.
Dat we welbewust Jezus’ leerlingen willen zijn.
Laten wij bidden…

Goede God, Gij weet wat wij nodig hebben om te leven.
Luister naar onze gebeden en maak uw belofte waar.
Laat ons nu al een beetje ervaren hoe het zal zijn
als Gij uw Rijk op aarde hebt gevestigd.
Zo bidden wij U, door Christus, onze Heer. Amen.

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God,
zijn roeping getrouw
koos Jezus, uw Zoon,
voor het levensdoel waartoe Hij gezonden werd.
Geef dat wij op onze beurt
uw weg durven gaan,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.
naar André Janssen


Gebed over de gaven 2

God,
in tastbare tekens van brood en wijn
drukt Gij uw liefde voor ons uit.
Laat dit brood en deze wijn,
symbool voor breken en delen met elkaar,
een bewijs zijn van onze bereidheid om uw droom
van vrede en gerechtigheid waar te maken. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig …

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn koninkrijk mee door onze handen mag worden geboren,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al drukken onze plichten en verantwoordelijkheden ons soms zwaar,
we willen ze ernstig nemen,
maar ons toch geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde vader en moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van u is het koninkrijk…

Vredewens

Heer Jezus Christus,
als wij op onbegrip en weerstand stuiten,
zijn wij geneigd om in de tegenaanval te gaan.
Gij hebt ons vandaag het goede voorbeeld gegeven.
Maar Jakobus en Johannes worden door U terechtgewezen
Zij wilden het Samaritaanse dorp vernietigen omdat het hen afwees.
Maar Gij kiest voor de weg van vrede.
Daar waar wij vredestichters worden,
zijn wij echt uw volgelingen.
Moge de vrede van Christus altijd met u zijn!
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.


Lam Gods

Communie

De Heer Jezus wil dat wij allen tot leven komen.
Hij schenkt zichzelf aan ons in deze tekenen van brood en wijn,
opdat wij samen met Hem
op weg gaan naar het land dat Hij ons in het vooruitzicht stelde.
Gelukkig zijn wij die gehoor geven aan zijn uitnodiging
en het wagen zijn Weg te gaan en te naderen tot de tafel van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Iemand zat te vissen aan het meer.
Rustig, gelukkig, genietend van de zon.
Er wandelde iemand langs, die zei:
“Je kunt beter meer dan één hengel gebruiken, dan vang je veel meer.”
“O ja? En dan” zei de visser.
“Dan verdien je een pak meer” zei de wandelaar.
“En dan?” vroeg de visser.
“Dan? Dan kun je een sloep kopen en het meer opgaan,
en nog veel meer vangen.”
“Ha ja – zei de visser – En dan?”
“Met je winst kun je na verloop van tijd misschien een schip kopen,
en dan uitvaren en heel veel vis vangen”.
“En dan?”
“Dan neem je een knecht in dienst, en met twee vangen jullie nog meer,
en zo verdien je nog meer geld”
“En dan?”
“Hoe ‘en dan’?” vroeg de voorbijganger “Wie geld genoeg heeft kan vakantie nemen,
en als de zon lekker schijnt een hengeltje uitgooien”
“ Je hebt gelijk” zei de visser “Laat mij dus maar rustig zitten.”
Levensecht

Bezinning 2

God,
wat me boeit in U
is uw niet aflatende trouw aan mensen.
Daar waar zij verdwalen
zijt Gij een teken van hoop dat voor hen uitgaat.

God,
wat me boeit in U
is uw scheppende aanwezigheid in mensen:
profeten in ons midden.
Mensen die onze platgetreden paden vernieuwen van dag tot dag.

God, wat me boeit in U
is uw tomeloze energie
om steeds weer in nieuwe omstandigheden
uw roep om vrede en gerechtigheid te laten klinken
als beeld van uw goddelijk Rijk.
naar Theo Kersten

Slotgebed 1

Ook ik wil Jezus volgen, Heer,
en zijn manier van leven tot de mijne maken.
Maar vaak ontbreekt mij de durf om dat resoluut te doen
en om alleen maar voor U en voor uw droom te kiezen.
Doe mij dan geloven dat Gij het goed met mij voor hebt
en dat Gij me alleen maar vrede en geluk wilt schenken.
En laat me ooit en voor altijd
bij U thuiskomen en rust vinden in uw liefde. Amen.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Heer onze God,
het werk dat Gij in Jezus begonnen zijt
mogen wij hier en nu verder zetten.
Gesterkt door dit samenzijn vragen wij U:
maak ons tot navolgers van uw Zoon,
tot getuigen van uw liefde
en medewerkers aan de verwezenlijking
van uw Rijk hier op aarde. Amen.

Zending en zegen

God, wij danken U voor Jezus’ voorbeeld.
Wij bidden U:
ga met ons mee,
nu wij de handen aan de ploeg willen slaan
om zonder omkijken te werken aan vrede en gerechtigheid.
Zegen ons daarbij
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.