13e zondag door het jaar C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
Dertiende zondag C-jaar (01 07 2007)

Begroeting

Mogen wij hier samen zijn,
gezegend door + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord
Zodra de kalender juli aankondigt – of een paar weken later –
kunnen de meesten onder ons even de riem afleggen.
Vakantietijd betekent de tredmolen van alle dag laten voor wat hij is
om nieuwe, andere wegen op te gaan,
om andere gezichten te ontmoeten,
andere horizonten te ontdekken
op zoek naar deugddoende ervaringen.

Ook Jezus vertrekt vandaag op reis.
Bij Hem gaat het richting Jeruzalem.
Of zijn bezoek aan die stad een deugddoende ervaring zal worden,
is een ander verhaal.
Maar op weg daarheen
ontmoet ook Hij andere gezichten,
enthousiaste mensen die Hem graag willen volgen…
zodra ze hun zaakjes goed geregeld hebben.
Dat laatste is er voor Jezus teveel aan.
Hij kan niet wachten
want de verkondiging van het Rijk Gods verdraagt geen uitstel.

Ook wij hebben zo vaak zoveel te doen en te regelen
vooraleer we tijd maken om de Heer op zijn weg te volgen.
Daarom beginnen wij dit samenzijn met een bede om ontferming.


Vergevingsmoment

Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven.
Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer.
Amen.

Openingsgebed 1

Vader van alle mensen,
Laat deze viering voor ons een uitnodiging zijn
om te blijven geloven in de gastvrijheid van uw Zoon,
die ons voedt met zijn Woord en Brood.
Wij bidden U:
geef ons de kracht en de moed
om mee te werken aan een gemeenschap van mensen
waar ieder op zijn eigen manier
te gast mag zijn
en mag thuiskomen.
Mogen we ontdekken en ervaren
dat gastvrijheid goed doet.
Dit vragen we U voor de komende vakantietijd
en voor elke dag van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

God,
uw Zoon liet het materiële,
dat mensen soms zo in de greep kan houden, vastberaden los.
Wij bidden U:
geef dat wij naar zijn voorbeeld
ongebaande wegen durven volgen,
vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.
naar André Janssen


Lezingen
Luisteren we naar Gods boodschap die ons door de Schrift verkondigd wordt.

Eerste lezing (1 Kon. 19, 16b. 19-21)
Uit het eerste boek der Koningen

         De Heer zei, tegen Elia:
16b ‘Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,
moet u zalven tot uw opvolger als profeet.’
19
      Elia vertrok vanuit daar en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langskwam, wierp hij hem zijn mantel toe.
20       Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
`Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder,
dan zal ik u volgen.’
Hij antwoordde hem:
`Ga maar weer terug; heb ik u soms tot iets verplicht?’
21       Hierop ging Elisa naar de ossen terug,
nam zijn koppel, slachtte het,
bereidde het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Gal., 5, 1. 13-18)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

1        Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houd dus stand
en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen
13
      Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid.
Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel
voor een zondig leven,
maar dien elkaar door de liefde.
14       Want de hele wet is vervat in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15       Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren,
vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen.
16       Ik bedoel dit:
leef volgens de Geest,
dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte.
17       Want de zondige natuur begeert tegen de Geest in
en de Geest tegen de zondige natuur in,
want ze zijn elkaars tegenstanders,
zodat u juist niet doet wat u zou willen doen.
18       Maar als u zich door de Geest laat leiden,
staat u niet onder de wet.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 9, 51-62)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

51       Toen de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen,
koos Jezus vastberaden Jeruzalem als reisdoel.
52       Hij zond boden voor zich uit,
maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen
om zijn komst voor te bereiden,
53       wilde men Hem niet ontvangen,
omdat Hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen.
54       Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dat merkten, zeiden ze:
`Heer, zullen we zeggen
dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen?’
55       Maar Hij keerde zich om en wees hen terecht.
56       Toen gingen ze naar een ander dorp.
57
      Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem:
`Ik wil U volgen, waar U ook naartoe gaat.’
58       Jezus zei tegen hem:
`De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest,
maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’
59       Tegen een ander zei Hij:
`Volg Me.’
Die zei Hem:
`Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven.’
60       Maar Hij zei hem:
`Laat de doden hun doden begraven;
u moet het koninkrijk van God gaan verkondigen.’
61       Weer een ander zei:
`Ik wil U volgen, Heer,
maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen.’
62       Tegen hem zei Jezus:
`Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt,
deugt niet voor het koninkrijk van God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij samen ons geloof uit in Jezus
die voor ons wil zijn: de Weg, de Waarheid en het Leven.

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil.
Amen.

Voorbeden 1

Openen wij ons hart biddend tot God,
Vader en behoeder van allen die op weg zijn.
Aan Hem mogen wij onze gaven aanbieden, maar ook onze zorgen en vreugden
.

– Bidden wij voor hen die met vakantie zijn of eerstdaags zullen vertrekken.
Moge het voor hen een tijd zijn om er met volle teugen van te genieten
zodat zij bij hun thuiskomst,
meer dan voorheen,
voor anderen genietbaar zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf,
Gods volk steeds onderweg,
dat wij ons niet opsluiten in ons eigen huis,
maar ons laten aanspreken
om anderen – vreemden – tot onze naasten te maken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die have en goed achterlieten om Jezus van nabij te volgen.
Dat zij niet achterom zien,
zich niet laten ontmoedigen,
maar volharden en anderen blijven inspireren
tot volgehouden inzet om Gods Rijk onder ons tot realiteit te maken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om geestdrift, geestkracht en bezieling
voor de kerkgemeenschappen die de naam van Jezus belijden.
Dat zij geloofwaardigheid uitstralen,
onrecht durven aanklagen,
zich inzetten voor recht, vrede en verbondenheid.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij voor allen die, zoals wij,
niet onvoorwaardelijk kunnen kiezen voor Jezus en zijn weg,
gehecht als wij zijn aan huis en haard,
bang om te verliezen.
Bidden wij om durf en vastberadenheid.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen
die, ontmoedigd door de lange duur,
met de wapens het onrecht willen teniet doen
en denken zo vrede te vestigen.
Bidden wij voor hen om geduld en volharding.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die alles zeker weten:
dat ook zij eens vraagtekens durven zetten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die eeuwig twijfelen:
dat hun stappen vaster en zekerder mogen worden.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

God,
Vader van Jezus,
telkens opnieuw worden mensen opgeroepen
de weg van uw Zoon te volgen.
Geef dat wij de consequenties durven aanvaarden
die zijn oproep van ons vraagt,
vandaag en alle dagen tot bij U. Amen.
naar André Janssen


Gebed over de gaven

Vader van alle mensen,
laat het eten van dit brood
en het drinken van deze beker
het teken zijn
dat wij samen op weg willen gaan
naar het land van vrede en gerechtigheid
dat Gij ons hebt beloofd
in Jezus uw Zoon en onze Heer. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer, …

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid.
Amen.


Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn koninkrijk mede door onze handen geboren mag worden,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Al zien wij op tegen ons werk van alle dag,
al drukken onze plichten en verantwoordelijkheden ons soms zwaar,
we willen ze ernstig nemen
maar ons geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde vader en moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van u is het koninkrijk…

Vredeswens

Verlos ons Heer, van het kwaad dat drukt op onze wereld.
Open ons hart voor de liefde.
Mét Jezus willen wij ons leven breken zoals dit brood,
om het weg te schenken voor het geluk van alle mensen.
Zo kan er vrede komen in heel de wereld.
Moge de vrede van Christus altijd met u zijn!
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede
.

Lam Gods

Communie

Ontvang het brood van de Heer
om met Hem op weg te gaan.
Gelukkig zijn wij die mogen aanzitten aan zijn gastvrije tafel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Ik hou van vakantie, zegt Jezus.
Toen ik twaalf was namen mijn ouders me mee naar Jeruzalem.
Ik voelde me er echt in mijn element:
alles sprak me over het werk van Vader. De tijd vloog er voorbij.

Tijdens mijn vakanties genoot ik van de natuur.
Ik hield de zaaier in het oog, die het graan aan de aarde toevertrouwt.
Ik bewonderde het koren dat opschiet, met onkruid daartussen.
Ik luisterde naar de vogels; ze zaaien noch maaien.
Ik keek naar de kleuren van de zonsondergang, dronken van zaligheid.
In al die pracht vond ik stof voor mijn parabels over het Rijk van God.

Ik herinner me de wijngaard met zijn ranken en druiventrossen,
en de vijgenboom: hoe hij het geduld van de boer op de proef stelt.
Nog steeds staan de kudden schapen me voor ogen,
grazend onder het waakzame oog van de herder.
Alles in mij zong een goddelijke melodie.

Later heb ik lange voettochten gemaakt met mijn apostelen,
heerlijke momenten van stilte, ver van het gewemel van de massa.
Ik ging wel eens op bezoek bij mijn vrienden,
Martha en Maria, en hun broer Lazarus.
Ik genoot er van hun kookkunst,
maar meer nog van onze gesprekken van hart tot hart,
uren aan een stuk.

Vakantie is voor mij:
mogen delen in de vreugde van mensen,
hun kleine vreugden van elke dag.
Zo was ik eens op een trouwfeest waar ze wijn te kort hadden;
het feest moest doorgaan,
dus liet ik kruiken met water vullen
en konden ze wijn schenken van nog betere kwaliteit.

Water heeft Mij altijd aangesproken.
Ooit ontmoette ik een Samaritaanse vrouw vlak bij een waterput.
Tenslotte was zij het die Mij om water vroeg.
Levend water heb Ik haar toen gegeven.

Sedert die paasmorgen, toen Maria van Magdala Mij voor een tuinier aanzag,
komt er geen einde meer aan mijn vakantie.
Ik wandel langs het meer van elke mens
en op gloeiend houtskool bereid ik een picknick met vis uit overvolle netten.
Ik nodig vermoeid voortsloffende reizigers uit
in de herberg van Emmaüs.
Ik deel met hen het brood… brood dat smaakt naar eeuwigheid.
vrij naar Charles Delhez

Slotgebed 1

Vader van alle mensen,
Gij vergezelt ons en waakt over ons
als wij bereid zijn uw weg te gaan.
Wij vragen U
breek de muren af die ons gescheiden houden van elkaar,
zodat wij, hand in hand,
kunnen genieten van het geluk en de vrede
die Gij voor de wereld bedoeld hebt,
vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Jezus kun je niet half en half volgen – zegt God –
de ene dag wel en de andere niet.
Als je voor Hem kiest,
zal heel je leven door die keuze ingekleurd worden.
Als je Hem wil volgen, zal dat volledig moeten zijn,
met alles wat je hebt en wie je bent.
En toch zal christen-worden altijd een risico blijven,
een sprong in het onbekende,
met het vertrouwen dat liefde en tederheid je zullen opvangen
en je ‘thuis’ zullen brengen, voor altijd!
Erwin Roosen

Zending en zegen

Laten wij op onze tocht door het leven
mensen dichter bij elkaar brengen
en bij het geluk dat de Heer ons wil aanreiken.
Op die levensweg wil Hij ons zegenen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.