12e zondag door het jaar C 2013

12e zondag C (23 juni 2013)

Begroeting

Als kinderen van dezelfde Vader mogen wij,
ondanks alle verschillen,
als gelijken aanschuiven aan de tafel van de Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

We zijn hier bijeen in naam van iemand
die op mensen indruk maakte.
“Hij is een tweede Elia” zei de een,
“want Hij durft machtigen de waarheid te zeggen”.
“Hij is een tweede Johannes de Doper” zei een ander.
“Ook iemand die opkomt voor recht en waarheid
en daarom de dood werd ingejaagd.”
En wat zei Jezus over Zichzelf?
Dat Hij, om de waarheid die Hij verkondigde,
door machtigen zou worden afgewezen,
maar dat Hij desondanks
voor Gods waarheid,
voor Gods bekommernis om de geringen,
trouw zou blijven opkomen.
Om Hem te gedenken zijn wij hier bijeen.
Jacques Verhees

Vergevingsmoment 1

Jezus navolgen is een serieuze uitdaging
en die opdracht consequent volhouden blijkt soms uitermate moeilijk.
Omdat we vaak tekortschieten bidden we om vergeving.

-Heer, Gij toont begrip voor tekortkomingen,
Gij zijt één en al vergeving en verzoening.
Daarin zijn wij niet altijd uw volgelingen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt gezegd
dat Gij de Weg, de Waarheid en het Leven zijt.
Maar vaak gaan we onze eigen wegen die wel eens serieus afwijken van de weg die Gij ons zijt voorgegaan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, liefde en mededogen voor mensen die het moeilijk hebben,
dat verstaan we wel,
maar de radicaliteit van uw Boodschap:
hen een centrale plaats toekennen,
dat is voor ons, die het materieel niet zo moeilijk hebben,
vaak een stap te ver.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wees ons genadig
en maak ons tot vurige navolgers van uw Boodschap. Amen.

Vergevingsmoment 2


Telkens wij samenkomen
mogen we ons eerst tot God keren.
Vragen we Hem dat Hij ons allen en de hele wereld
mag zegenen met goedheid en mildheid.
Daarom bidden wij om zijn tegemoetkoming en nabijheid.

-Heer, ons hart gaat uit naar U.
Geef ons de goede gezindheid U te volgen.
Kom ons tegemoet en wees ons nabij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij willen als broeders en zusters naar elkaar omzien.
Wanneer wij daarin tekortschieten,
kom ons tegemoet en wees ons nabij.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, leer ons de standvastigheid die U eigen was.
Maak ons tot getuigen van uw naam in onze wereld.
Kom ons tegemoet en wees ons nabij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Onze God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Hij kent ons en heeft hart voor ieder van ons.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze tekortkomingen liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.


Vergevingsmoment 3

-God, uw Zoon Jezus leefde en sprak
vanuit een heel sterke verbondenheid met U.
Vergeef ons als we onvoldoende tijd maken
om U te ontmoeten in gebed,
om te luisteren naar uw Woord.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt op een unieke manier
Gods tedere zorg
en liefdevolle nabijheid concreet gemaakt.
Vergeef ons als we soms hard of onverschillig zijn
voor onze medemensen dichtbij en veraf.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit om mee te werken
aan uw droom van verzoening,
van vrede en gerechtigheid voor elke mens.
Vergeef ons als we ervoor terugschrikken
om ons in te zetten voor het geluk van anderen
en kiezen voor ons eigenbelang.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                           federatie Kana

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij die ons als uw kinderen hebt geschapen,
in uw ogen zijn wij allen gelijkwaardig.
Geef dat wij, in al onze verscheidenheid en eigenheid,
elkaar mogen vinden en ontmoeten in respect en vertrouwen,
zodat wij elkaar zouden accepteren
en zouden proberen er voor elkaar te zijn.
Zo willen wij, stap voor stap,
meebouwen aan uw droom,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar het goed is om te wonen
omdat Gij ons samenhoudt
zoals Gij beloofd hebt in Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 2

Hier bijeen, willen wij U bidden, Heer, om dagelijks brood,
niet voor onszelf alleen,
maar voor allen
opdat iedere mens mag delen in geluk.
Wij geloven in de schepping,
in de aarde en de mens, in techniek en cultuur.
Zij zijn de moeite waard als zij de mensen dienen.
Geef ons inzicht, Heer, in uw Woord en in Jezus,
die ons heeft voorgedaan
hoe wij de wereld bewoonbaar kunnen maken voor allen. Amen.

Openingsgebed 3

Wij zijn hier bijeen, God,
om Jezus, uw Getuige, te herdenken.
Hij bleef van uw waarheid getuigen,
ook toen machtigen Hem daarom naar het leven stonden.
Maak ons vertrouwd met zijn gedrevenheid
om voor mensen door het vuur te gaan.
En bemoedig ons
om Hem na te volgen in toewijding aan recht en waarheid,
aan vrijheid en vrede voor allen
die met ons het leven delen. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen
 
Bekleed met Christus door het doopsel,
zijn wij – ondanks uiterlijke verschillen –
broers en zusters geworden, kinderen van dezelfde Vader,
schrijft de apostel Paulus.
Maar dat betekent ook, voegt Jezus eraan toe in de evangelielezing,
dat wie Hem wil navolgen bereid moet zijn zijn dagelijks kruis op te nemen.
Laten we samen luisteren naar die Schriftwoorden.

Eerste lezing (Zach. 12, 10-11)

Uit de Profeet Zacharias

Zo spreekt de Heer:
10         Over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem
zal Ik een geest van mededogen uitstorten,
die hen tot bidden brengt.
Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben,
en vanwege hem een rouwklacht houden,
zoals men rouwt over de enige zoon;
zij zullen om hem klagen,
zoals men klaagt om de eerstgeborene.
11         Zoals de rouwklacht om Hadadrimmon in de vlakte van Megiddo,
zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal., 3, 26-29)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
26         U bent allemaal kinderen van God
door het geloof, in Christus Jezus.
27         Want allemaal bent u in Christus gedoopt,
met Christus bekleed.
28         Er is geen Jood of Griek meer,
er is geen slaaf of vrije,
het is niet man en vrouw:
u bent allemaal één in Christus Jezus.
29         Maar als u bij Christus hoort,
dan bent u ook nageslacht van Abraham,
erfgenamen overeenkomstig de belofte.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 9, 18-24)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

18         Eens was Jezus aan het bidden,
alleen zijn leerlingen waren bij Hem.
Hij stelde hun de vraag:
`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
19         Zij antwoordden Hem:
`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan.’
20         Daarop zei Hij hun:
`En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
Petrus antwoordde:
`De Messias van God.’
21         Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten
22         en zei:
`De Mensenzoon moet veel lijden,
Hij moet door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden worden verworpen
en ter dood gebracht;
en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.’
23         Met het oog op allen zei Hij:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.
24         Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen.
en  in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bidden tot de God
wiens naam tegelijk een boodschap is: Ik-zal-er-zijn-voor-u.

-Heer God, maak de naam van Jezus, uw Gezalfde, bekend
aan allen die leiding geven in Kerk en samenleving.
Help hen waakzaam te zijn
en zich zorgzaam ten dienste te stellen van wie aan hen zijn toevertrouwd.
Laten we bidden…

-Heer God, maak de naam van Jezus, de Gekruisigde, bekend
aan allen die onderdrukt worden.
Help hen te geloven in zijn Woord dat,
wie zijn leven verliest, het zal vinden bij U.
Laten we bidden…

-Heer God, maak de naam van Jezus, de Verrezene, bekend
aan allen die de moed hebben om op te komen
voor vrede en recht.
Maak hen tot spiegelbeeld
van zijn onwankelbare hoop op nieuw leven.
Laten we bidden…

-Heer God, maak de naam van Jezus, onze Broeder, bekend
aan onze geloofsgemeenschap.
Bemoedig ons die Hem willen volgen,
help ons om elke dag ons kruis op te nemen.
Laten we bidden…

Menslievende God, luister naar ons smeken
en verhoor ons omwille van Jezus Messias,
die bij U voor ons ten beste spreekt voor tijd en eeuwigheid. Amen.


Voorbeden 2

God,
Gij hebt ons gezegd dat Gij altijd naar ons luistert
als wij oprecht tot U bidden.

-Wij bidden U voor alle gelovigen.
Dat we samen een hechte gemeenschap mogen vormen, wereldwijd.
Dat we elkaar zouden vasthouden en bemoedigen
en dat we, in de eenheid met onze Heer Jezus Christus,
goedheid, liefde en gerechtigheid mogen uitstralen.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U voor alle mensen
voor wie het leven een kruis is, zwaar om dragen,
voor wie moedeloos geworden zijn,
uitgestreden,
voor wie geen uitweg meer zien.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U voor alle mensen
die lijden onder wat anderen hun aandoen:
vluchtelingen en oorlogsslachtoffers, gevangenen die vastzitten omwille van hun politieke of gelovige overtuiging,
slachtoffers van discriminatie omwille van hun huidskleur, sekse of geaardheid,
kinderen die mishandeld worden, misbruikt, gekleineerd of uitgebuit.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen
die zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving,
voor meer vrede en gerechtigheid onder de volkeren,
voor een leefbare wereld nu en in de toekomst.
Laten wij bidden…

God, verhoor onze beden
en wees ons nabij.
naar Borsbeek

Voorbeden 3

Tot God bidden wij, die het goede wil voor alles en allen.

-Wij bidden voor onze grote wereld,
voor de Kerk van God, en voor alle mensen.
Voor allen die de naam van Jezus belijden,
dat zij zich – zoals Jezus – belangeloos durven inzetten
voor het geluk en het welzijn van mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

-Voor hen die de moed hebben
tegenover de machten van de wereld
onrecht aan te klagen en te werken aan een samenleving
van gedeelde vrijheid en vrede.

-deze week op 20 juni vierden we Wereldvluchtelingendag.
Samen met zovele anderen bidden we
voor allen die op zoek zijn naar een veilige woonplaats,
en naar nieuwe toekomstkansen waar ook ter wereld.
Dat wij ook in ons land haalbare stappen blijven zetten
en openstaan voor hun recht op leven en welzijn.
Laten wij bidden…

-Voor hen die zich dag aan dag wegcijferen,
voor allen die dienstbaar zijn zonder berekening,
voor hen die beschikbaar zijn in ongetelde uren :
dat hun inzet navolging vindt.
Laten wij bidden…

Vervul van vrede, God,
allen die Jezus’ Woord ter harte willen nemen.
Zegen ons allen met geduld en goede moed,
tot wij mensen naar uw hart geworden zijn,
in elkaars ogen uw licht ontmoetend. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, samen met het brood en deze beker met wijn
leggen wij onze verlangens en onze hoop
op deze tafel.
Met Jezus, uw Gezondene en onze Gastheer,
mogen we het brood breken en de beker drinken
in solidariteit met elkaar.
Daarvoor zeggen wij U dank, van ganser harte. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
die in Jezus Christus God-met-ons geworden zijt,
leer ons Hem kennen zoals Hij is:
dienaar van mensen,
als brood gebroken en als wijn uitgegoten
om mensen tot leven te brengen en in leven te houden,
om vrede te stichten en onrecht te bestrijden,
om uw Rijk te vestigen op aarde voor nu en altijd. Amen.
naar Borsbeek


Gebed over de gaven 3

God, onze Vader,
telkens wij hier het brood breken
en de beker met wijn vullen,
weten wij dat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven.
Neem deze gaven aan als herinnering aan Hem
die ze ons heeft nagelaten
als teken van zijn blijvende aanwezigheid onder ons. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Man en vrouw, wit en zwart, dakloze en burger, groot en klein,
allen te samen werden wij in Jezus Christus herboren
tot kinderen van dezelfde Vader, tot wie wij bidden mogen:
Onze Vader…

Ook al zijn wij herboren tot kinderen van dezelfde Vader,
toch heerst er onder ons tweedracht, naijver en blindheid voor onrecht.
Bidden we om verzoening, om de vrede die ons werd toegezegd.
Als wij dan, bevrijd van verdeeldheid, elkaar de hand reiken
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,….

Vredeswens 1

Wie voor God openstaat
kijkt met andere ogen naar zijn medemensen.
Wie voor mensen openstaat
kijkt met heel eigen ogen naar God.
Wie openstaat voor God én voor de mensen
kijkt anders aan tegen zichzelf:
hij voelt zich vrij, bevrijd, bevrijdend
net als Jezus.
Zulke mensen zijn echte vrede-stichters en vrede-brengers.
Bidden we dat wij zulke mensen mogen worden.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij Gods vrede aan elkaar toe.


Vredeswens 2

Jezus leerde ons bidden
om de komst van Gods Rijk in onze verdeelde wereld.
Daarom willen wij bidden:
Heer Jezus Christus,
mens van vrede en verzoening,
wees in ons midden,
beadem ons met uw levensadem,
wees voor ons licht in het duister,
vuur dat ons zuiver maakt.
Maak ons vrij
zodat we van uw vrede, vreugde en vriendschap kunnen genieten
en die aan anderen doorgeven.
Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij Gods vrede van harte aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Samen eten schept verbondenheid tussen mensen.
Zo worden wij
door te eten van het brood dat Hij ons aanreikt
ook meer één met de Heer
die zich aan ons liet kennen als Ik-ben-er-voor-jou.
Openen wij ons hart en onze handen om Hem te ontvangen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Liefde, schoonheid, leven, sterven:
daar hebben we enig besef van,
ook al doorgronden we die mysteries niet.
Maar hoe zullen we U beseffen, U die we God noemen ?
We menen soms een glimp van U op te vangen,
maar we zien U niet.
In mensenwoorden wordt Gij aangesproken,
uitgesproken, neergeschreven.
Maar U horen we niet.
Achteromkijkend beseffen we soms
dat Gij in ons leven voorbij zijt gegaan
op die of die dag.
Ook dan zien we uw gezicht niet,
maar alleen een spoor van U.
Méér vragen we niet, God.
Dát moet voldoende zijn.
F. Cromphout


Bezinning 2

“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”

Waarom vraag Je dat, Jezus?
Is het omdat er twijfel opkwam
in je hart
en de onzekerheid je aantastte,
en je voorvoelde dat de weg
die Jij gekozen had
wel eens slecht kon aflopen?
En waarom vroeg Je ons:
“En jullie, wie zeggen jullie
dat Ik ben?”
Wilde Je tenminste
van ons zeker zijn?
Wilde Je weten dat Je op ons
kon  rekenen?
“Jij bent de Gezalfde van God”,
dat hebben wij Je
toen geantwoord.

Maar we beseften niet
hoe gevaarlijk ons antwoord was.
We hadden toen niet door
dat er een kruis voor Je klaarstond,
en dus ook voor ons.
Pas later is het
tot ons doorgedrongen:
ik wil van je houden,
betekent ook:
ik wil mijn leven met je delen.
Ik wil voor je kiezen.
Ik wil met je lijden.
Zo vindt de mens
echt leven.
Carlos Desoete


Bezinning 3

Zijn woorden liegen er niet om:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet zich wegcijferen”.
Zich wegcijferen,
zich prijsgeven omwille van anderen,
Hij heeft het ons voorgeleefd.
Hij heeft recht van spreken
als Hij ons uitnodigt
zijn inzet voor recht en waarheid,
zijn toewijding aan het lot van geringen
na te volgen in de wereld van vandaag en morgen.
De wereld wacht op mensen die het aandurven,
op mensen zoals wij misschien.
naar Jacques Verhees

Slotgebed 1

Jezus was zo doordrongen
van uw liefde, God,
dat Hij voor U
niet alleen wilde leven
maar ook bereid was voor U te sterven.
Terecht herkende Petrus
in Hem dan ook de Messias,
door U gezalfd tot teken van vrede.
Wil ook ons zalven met liefde en trouw
zodat medemensen ook in onze ogen
de schittering van uw hart kunnen zien,
door Christus, onze Heer. Amen.


Slotgebed 2

Bemoedig ons, God,
om in te gaan op Jezus’ uitnodiging
zijn volgelingen te worden.
Maak ons vertrouwd met zijn Woord
dat wie leven geeft
leven zal vinden.
Maak ons vertrouwd met wat Hij ons voorleefde
opdat wij de lijnen zouden doortrekken
die Hij onder ons heeft uitgezet. Amen.
naar Jacques Verhees

Zending en zegen 1

Wij hebben gebeden dat
Gods Woord kracht moge krijgen in ons
zodat wij de kant kiezen van hen die God het nauwst aan het hart liggen:
de armen, de verdrukten, de ontheemden, de stemlozen.
Moge Gods zegen voor ons een ruggensteun zijn
wanneer wij dat gebed in daden proberen om te zetten,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Zending en zegen 2

Moge onze voeten gaan op de weg naar vrede.
Moge onze handen handen zijn die helen.
Moge ons hart warmte en ruimte bieden aan de mensen die we ontmoeten.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.