12e zondag door het jaar A 2014

22 06 2014

Begroeting

Welkom in naam van onze God,
die mensen nabij is
en die wij mogen aanspreken als: +Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

‘Wees niet bang. God is jou nabij.’
Dat is de boodschap die Jezus ons vandaag aanreikt.
‘Vertrouw op Hem. Hij laat je niet alleen.’
Nieuw klinkt die Boodschap niet in onze oren,
maar er consequent mee op stap gaan
is een ander paar mouwen.
Blijft ons Godsvertrouwen overeind
als we van de dokter slecht nieuws te verwerken krijgen?
Als mensen uit onze onmiddellijke omgeving plots wegvallen?
Als het televisiejournaal dagelijks druipt van bloed en tranen?
Als op geloof en Kerk
meewarig of onverschillig wordt neergekeken?
En toch… desondanks moeten wij, in Jezus’ naam,
de Boodschap uitdragen
dat God zijn mensen nooit in de steek laat,
moeten wij zichtbaarheid geven aan Gods nabijheid.
Lang niet altijd eenvoudig…

Openingswoord 2

We leven soms als vogels in een kooi,
stevig gevangen in mooie huizen,
verblind door weelde en rijkdom.
Toch maakt dit ons niet gelukkig.
Je zit immers gevangen.
Je zit vast aan ontelbare lekkernijtjes, grilletjes en slechte gewoonten.
Je bent een vogeltje geworden met een overvol voederbakje,
maar het vliegen heb je verleerd.

Luister daarom ook eens naar die vreemde Vogel uit Nazareth:
Jezus de Christus.
Hij wil ons uit onze kooi verlossen.
Hij is onze enige weg naar het geluk.
Maar je moet wel durven vliegen,
je vleugels uitslaan, eraan beginnen!

Er steken zoveel goede dingen in ons, zoveel ongebruikte talenten en gaven.
Gebruik ze!

Vergevingsmoment 1

-Omdat we soms bang zijn en gemakzuchtig
in plaats van een handje toe te steken
waar het nodig is: thuis, op het werk…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat we soms bang zijn een lichtpuntje te zijn
door een goed woordje
of een bemoedigend schouderklopje.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we soms bang zijn
om de stempel van naïef of ouderwets opgedrukt te krijgen
als we zouden getuigen van ons christen-zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
meestal willen we wel echt goede christenen xx zijn,
maar vaak laten we het afweten
en te dikwijls vergeten we dat we,
ondanks onze fouten en tekortkomingen,
kostbaar zijn in uw ogen.

Vergevingsmoment 2

-Maak mij wakker, God,
en vergeef mij dat ik vaak wegkijk van andermans verdriet en zorgen,
omdat ik me liever concentreer op mijn eigen wereldje.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Maak mij wakker, God,
en open mijn ogen en oren
voor mensen die op mij een beroep doen of willen doen,
maar me niet durven aanspreken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Maak mij wakker, God,
en doorprik de voorwendsels waarachter ik mij verschuil
om niet te moeten ingaan op uw uitnodiging: “Kom achter Mij aan”.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

De Heer moge ons vergeving schenken voor ons tekortschieten.
Moge Hij ons begeleiden op onze weg door het leven,
opdat wij eenmaal bij Hem thuis mogen zijn. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God, Gij die er voor ons wilt zijn,
Gij peilt ons hart,
Gij kent ons door en door
en weet dat wij kleiner zijn
dan de vaak grote woorden die we spreken.
Schenk ons uw tegenwoordigheid van Geest,
wek in ons de moed om tegenwind te trotseren
en houd ons vastberaden op de weg van Jezus,
uw Woord, uw Genade voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

Getrouwe God,
versterk in ons het vertrouwen
dat Gij alles ten goede leidt,
dat wij in uw hand veilig zijn.
Help ons die Boodschap uitdragen,
fier, geloofwaardig, zonder vrees.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Openingsgebed 3

Bevrijdende God,
we willen onze blik verruimen
door los te komen van voorgekauwde levenspatronen.
Misschien schrikken we ervoor terug,
maar toch willen we ons door U laten uitdagen
om ons leven op een andere manier in te kleuren.
Doe ons inzien waar het echt op aankomt om gelukkig te zijn.
Leer ons op een gezonde manier kritisch te zijn
tegenover alle impulsen die op ons afkomen,
tegenover alle manieren van leven
die ons vanuit de consumptiewereld worden aangepraat.
Begeleid ons langs de weg
waarlangs we het meest onszelf kunnen worden
en het best kunnen lijken op de Mens naar uw hart, Jezus onze Heer. Amen.

Lezingen

De situatie van Jeremia in de eerste lezing
en die van Jezus’ leerlingen gelijken sterk op elkaar.
In beide gevallen roept hun zending tegenstand op,
in beide gevallen mogen zij zich geborgen weten in Gods hand.
Moge deze Schriftwoorden ons inspireren.

Eerste lezing (Jer. 20, 10-13)

Uit de profeet Jeremia

Jeremia sprak:
10         Ik hoor veel mensen fluisteren:
`Daar heb je `Ontzetting-overal”.
Geef hem aan.
Ja, we geven hem aan.’
Al mijn vrienden willen niets liever dan mijn ondergang.
Ze zeggen: `Misschien laat hij zich misleiden,
dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken.’
11         De Heer is bij mij als een machtig strijder.
Mijn achtervolgers vallen neer,
ze zullen niet overwinnen.
Ze worden diep beschaamd,
nooit bereiken ze iets.
Hun schande duurt eeuwig,
ze wordt nooit vergeten!
12         Heer van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien hoe U wraak neemt.
Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.
13         Zing een lied, een loflied voor de Heer,
want Hij heeft het leven van de arme
uit de macht van de boosdoeners gered.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing(Rom., 5, 12-15)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

12  Door één mens de zonde in de wereld is gekomen
en met de zonde de dood,
en zo de dood over alle mensen is gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben …
13 Er was heus wel zonde in de wereld al voordat de wet er was;
maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is.
14 Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes,
dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam
schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod.
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.
15         Maar de genade laat zich niet afmeten aan de misstap van Adam.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar aan allen schonk Gods genade een rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade,
de ene mens Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 10, 26-33)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

Toen Jezus zijn apostelen uitzond zei Hij hen:
26            Word niet bang voor de mensen.
Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden,
en niets is verborgen dat niet bekend zal worden.
27            Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht.
Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen,
verkondig dat vanaf de daken.
28         Wees niet bang voor hen die het lichaam doden,
maar de ziel niet kunnen doden.
Wees eerder bang voor hem
die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel.
29         Twee mussen kosten toch maar een stuiver?
En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader om.
30         Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.
31         Wees dus niet bang.
Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
32         Als iemand partij kiest voor Mij bij de mensen,
zal ook Ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel.
33         Wie Mij verloochent tegenover de mensen,
die zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die ons allen bewaart in zijn hand,

die deze wereld in stand houdt
en trouw is aan het werk van zijn handen.

Ik geloof in God
die gewone mensen bemint
zoals een vader zijn kind.

Ik geloof in God
die iedereen kent en noemt bij zijn naam
zoals een moeder haar kind.

Ik geloof in God
die gewone mensen bevrijdt,
die ons door het dagelijkse leven voert

en ons, door de dood heen,
naar een gelukkige toekomst leidt.

Ik geloof in God
die alle mensen trouw blijft

en die ons oproept om aan elkaar
zo trouw te zijn als Hij. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor hen die de angst en de aarzeling
in zichzelf overwonnen hebben
en nu op hun beurt voor anderen bevrijding kunnen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die zich niet laten meeslepen
door de drang naar altijd maar meer en hoger,
maar die juist door hun eenvoud anderen aanspreken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die duidelijk partij kiezen voor de minstbedeelden,
die zich van harte voor hen inzetten
en zo – in woord en daad – getuigen
van Gods komende Rijk.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die zo open en ontvankelijk zijn voor anderen
dat zij in hen altijd het goede willen ontdekken
en zo mensen optillen boven zichzelf.
Laten wij bidden…

God en Vader,
keer ons tot U
en maak ons begaan met onze medemensen.
Dan zal uw wil geschieden
en uw Koninkrijk komen. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden wij voor onszelf en voor elkaar om kracht en moed
om elke dag opnieuw te laten blijken
dat ons geloof in Jezus van Nazareth ons inspireert
om te leven naar zijn voorbeeld,
naar zijn kijk op wat écht waardevol is.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en voor elkaar
om trouw te kunnen zijn aan zijn ideeën
over vrede, gerechtigheid en solidariteit
in een wereld die daar vaak heel anders over denkt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om uithoudingsvermogen voor hen
die weigeren zich over te leveren aan al te kortzichtige waardenpatronen
en daardoor gemarginaliseerd worden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze kerkleiders.
Dat zij zich ervan bewust mogen zijn
dat geloofwaardigheid en geloof meer bepaald worden
door de manier van gelovig zijn,
dan door verkondiging.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om creativiteit
in het zoeken naar wegen en mogelijkheden
om ons geloof in de Goede Boodschap van Jezus
te kunnen doorgeven aan jongere generaties
zodat zij, na ons,
garant kunnen staan voor de komst van Gods Rijk.
Laten wij bidden…
naar Piet Leenhouwers

Voorbeden 3 (Sacramentsdag)

-Laten we bidden voor alle priesters.
Dat zij in hun verkondiging
en in hun voorgaan in de sacramenten,
Gods liefde en nabijheid voor mensen concreet zichtbaar zouden maken.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden voor de Kerk
en bijzonder voor onze kerkgemeenschap.
Dat zij in de samenleving
een verwijzing mag zijn naar Gods barmhartige liefde
en dat zij door haar aandacht en zorg
mensen dichter bij God brengt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christenen
die vandaag overal in onze wereld,
samenkomen om Jezus’ brood met elkaar te delen
ter herinnering aan de laatste avond van zijn leven.
Help ons dankbaar aan Hem terug te denken
en leer ook ons van harte te delen met elkaar.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Goede God,
brood en wijn zijn onze gaven.
Eenvoudiger kan het niet.
Maar wij weten dat het kleine en het geringe
uw liefdevolle aandacht krijgt.
Daarom durven wij erop vertrouwen
dat dit brood en deze wijn
door U aanvaard zullen worden.
Neem ze van ons aan
en zegen ze. Amen.
naar Diest

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
dit brood en deze wijn worden zo dadelijk gedeeld
zoals Jezus het destijds samen met zijn vrienden heeft gedaan.
Maak van ons overtuigde christenen,
levend zoals Jezus met zijn vrienden.
Maak ons ervan bewust dat de toekomst veel mooier is
als we méér begaan zijn met elkaar dan alleen maar met ons eigen geluk.
Help ons om al delend te werken aan die wereld
die Jezus ons heeft voorgeleefd. Amen.

Tafelgebed met onze Vader

God, verenigd rondom U
herinneren wij ons de verhalen over Jezus,
een Mens die U Vader durfde noemen
en ons heeft geleerd hetzelfde te doen.

Voor die Mens willen wij U danken, God.
Hij sprak over een groot visioen:
het Rijk van God dat ooit zal komen,
een Rijk van vrijheid, liefde en vrede,
uw Rijk als voltooiing van de schepping.

We herinneren ons dat overal waar Jezus verscheen,
Hij de mensen bemoedigde
en weer zin aan hun leven gaf.

Wij herinneren ons dat Hij naar verlorenen op zoek ging,
naar verkommerden en mensen in de kou,
en dat Hij voor hen partij trok, zonder de anderen te vergeten.

En dat heeft Hem het leven gekost.
En wij gedenken hoe Hij, die zoveel van ons hield
en één was met U, zijn Vader,
in de laatste nacht van zijn leven aan tafel ging,
brood nam, het brak
en het aan zijn vrienden gaf, en zei:
Neem en eet hiervan,
dit is mijn lichaam, mijn leven
voor u gebroken.

Hij nam ook de beker,
gaf hem aan zijn vrienden en zei:
Drink hieruit,
want dit is het bloed van mijn Liefde
voor u en voor alle mensen.

En telkens gij dit later zult doen en aan Mij denkt,
zal Ik in uw midden zijn.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en belijden tot Gij wederkomt
dat Gij verrezen zijt.

Vader, wij gedenken Jezus,
Verlosser, Bevrijder, Redder voor altijd,
zijn leven, lijden, dood en verrijzenis.
En ook onze dierbare overledenen willen wij dankbaar herdenken…
Zo durven wij dan ook met die Jezus samen bidden:
Onze Vader…

Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Het is eenvoudig om gelukkig te zijn:
je moet alleen maar de anderen een stukje geluk geven,
hen laten voelen dat zij er mogen zijn
en veel voor jou betekenen.
Zo was Jezus:
liefdevol voor iedereen en met speciale aandacht voor hen
die het moeilijk hadden.
Zo bracht Hij vrede waar Hij kwam,
zo komt Hij ook naar ons.
Zijn vrede zij altijd met u.
En wensen wij ook elkaar met een vriendelijk gebaar die godsvrede toe.

Vredeswens 2

De Heer Jezus heeft ons zijn vrede beloofd,
een vrede die ons in liefde verbindt met elkaar en met zijn Vader,
een vrede die wijzelf niet kunnen tot stand brengen,
maar die Hij ons wil schenken.
En deze vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Jezus brak zichzelf tot voedsel en deelde dit uit opdat wij zouden leven.
Door dit gebaar wilde Hij ons laten zien
hoe wij ons voedsel en ons leven kunnen delen met anderen.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan zijn tafel.
Heer, ik ben niet waardig dat…

Bezinning 1

Indien verrijzenis en leven
alleen maar zaligheid
na het laatste einde is,
wie zal mij dan troosten
vanavond als het donker wordt ?
Ik weet wel dat Gods hemel
miljoenen keren overtreft
wat ik vandaag aan vriendelijke dingen zie
en door mij heen voel gaan aan vreugde
omdat ik leef en niet alleen moet zijn.
Maar ik wil nu verrijzen.
Is dat teveel gevraagd ?
Ik kan niet wachten tot de laatste nacht
om recht te komen uit wat mij bedroeft
en moe van leden maakt.
Ik speur naar God in de verlichte dingen
in kleine sporen voor mij uit,
in mensen die mij hoop inzingen.
Ik zal mij onderweg
wat oefenen in verrijzenis
en lamgeslagen mensen
helpen rechtop te staan.
Dan zal ik nooit nog bang zijn.

Bezinning 2

Ik noem U niet graag ‘almachtige God’.
U bent geen wereldverkeerstoren
die al wat inkomt en uitgaat controleert.
U hebt niet alle touwtjes in handen.

U bent afhankelijk van ons:
zonder onze stem kunt U niet spreken,
zonder onze handen kunt U niets doen,
zonder onze voeten komt U niet bij mensen,
zonder ons hart kunt U niet van mensen houden.

U bent geen ’total control’;
veeleer ’total touch’:
bij al wat gebeurt,
bij al wat ons overkomt
bent U aanwezig,
overal en altijd.

Elk moment staat U daar
wenkend,
glimlachend,
met een gebaar van:
durf je?
wil je?
kom je?
Ik heb je lief.
Paula Copray

Bezinning 3

Wees niet bang

Angst is het ergste
dat een mens kan overkomen.
Angst verlamt en verstikt.
Ze is als een wurggreep:
ze kan dodelijk zijn.
Ze houdt mensen vast,
zodat ze niet voor- of achteruit kunnen.
Ze neemt alle uitzicht weg,
ze werkt verblindend.

Angst staat haaks
op de Boodschap van Jezus.
Hij staat voor leven,
voor bevrijding en toekomst.
Hij leeft voorbij de dood.
Hij weet zich geborgen en veilig in Gods hand.
Daarom kan niemand en niets Hem tegenhouden.
Hij laat zich niet afschrikken,
niet door geweld, niet door macht.

Wees niet bang:
dat blijft in ons naklinken.
Want nu is het onze beurt
om te werken aan zijn ideaal.
We mogen blijven getuigen,
wetend dat niemand
ons kan klein krijgen.
We zijn méér dan een mus.
God staat achter ons
en voor ons.
We hebben niets te vrezen.
Wees niet bang:
’t is een kwestie
van gelovig vertrouwen
in het ideaal van Jezus
en in Gods bescherming.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Ik hou van je – zegt God –
en Ik wil partij voor je kiezen, wat er ook gebeurt.
Maar soms vraag Ik me af
of onze liefde wederzijds is en of jij ook van Mij houdt?
De wereld waarin je leeft
maakt het op dat punt zeker niet gemakkelijker voor je.
Van mijn aanvankelijke droom
is er nog maar weinig overgebleven.
Of misschien moet Ik nog wat geduld hebben.
Begin er maar aan!
Probeer te bouwen aan een gemeenschap van gaarne zien,
rechtvaardigheid en innerlijkheid.
Ik wil je daar heel graag bij helpen – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede God,
in deze tijd is het niet zo eenvoudig
omuw Blijde Boodschap van de daken te verkondigen.
Toch willen wij het opnieuw proberen.
Aangemoedigd door Jezus’ woorden
en gesterkt door brood en wijn
willen wij uw liefdevolle aandacht
in woord en daad
aan onze naaste doorgeven,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotgebed 3

God, schenk ons uw Geest van vertrouwen:
opdat onze hoop het mag halen op ontmoediging;
opdat wij blijvend durven vertrouwen op U,
op anderen, op onze eigen mogelijkheden;
opdat wij oog zouden hebben voor hen
die ons een duwtje in de rug willen geven;
opdat ook wij anderen
een duwtje in de rug zouden geven.
Moge het aan ons te zien zijn
wat Gij aan uw goedheid in ons hebt neergelegd.
Theilhard de Chardin

Zending en zegen

“Wat Ik jullie zeg, verkondig dat van de daken”
zei Jezus ons in het evangelie.
Hij stuurt ons uit. Hij gaat met ons mee.
Wij weten ons door God gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.