12e zondag door het jaar A 2008

(22 06 2008 )

Begroeting

Moge de Heer ons zegenen,
nu wij hier bijeen gekomen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord 1

Consequent volgeling zijn van Jezus
vraagt dat wij  laten zien
dat ons dagelijks doen en laten gedragen wordt
door zíjn visie op het leven,
door zíjn kijk op mens-zijn.
En dat wij die visie verder uitdragen.
God heeft immers mensen nodig
om zijn doel met ons en met heel zijn schepping
te realiseren en tot voltooiing te brengen.
De lezingen van vandaag willen ons daaraan herinneren.

Dat klinkt ons vertrouwd in de oren.
Toch springen wij daar dikwijls al te laks mee om.

Openingswoord 2

Wie zijn taak in Gods handen durft leggen
heeft niets te vrezen
en hoeft uiteindelijk nergens bang voor te zijn.
Dat is de boodschap die wij vandaag mogen beluisteren en tot de onze maken.


Vergevingsmoment

Heer, vergeef ons ons tekort aan zelfvertrouwen
dat ons belet te geloven
dat ook wij kunnen bijdragen tot het goede voor deze wereld.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons ons tekort aan vertrouwen in anderen
dat ons wantrouwig maakt
tegenover hun goede bedoelingen.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons ons tekort aan vertrouwen in uw nabijheid
in moeilijke dagen.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God, Gij peilt ons hart en kent ons door en door.
Gij kent onze goede wil,
maar ook onze zwakheid.
Wij bidden U,
bevrijd ons van angst
wanneer we heen en weer geslingerd worden tussen ja en neen.
Doorbreek onze aarzeling
om, resoluut en vol goede moed,
op weg te gaan in het spoor van Jezus,
uw Woord, uw Genade voor nu en altijd. Amen.

Openingsgebed 2
Goede God,
als zelfs een simpele mus
uw liefdevolle aandacht verdient,
hoeveel temeer mogen wij daar dan niet op hopen.
Wij danken U,
voor deze woorden van Jezus
die geloof en vertrouwen in ons wekken.
Zij laten ons zien
dat wij er niet alleen voor staan,
nu niet en nooit. Amen.

Lezingen
Beluisteren wij God die tot ons spreekt in de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jeremia 20,10-13)
Uit de profeet Jeremia

Jeremia sprak:
10          Ik hoor veel mensen fluisteren:
`Daar heb je `Ontzetting-overal”.
Geef hem aan.
Ja, we geven hem aan.’
Al mijn vrienden willen niets liever dan mijn ondergang.
Ze zeggen: `Misschien laat hij zich misleiden,
dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken.’
11          De Heer is bij mij als een machtig strijder.
Mijn achtervolgers vallen neer,
ze zullen niet overwinnen.
Ze worden diep beschaamd,
nooit bereiken ze iets.
Hun schande duurt eeuwig,
ze wordt nooit vergeten!
12          Heer van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien hoe U wraak neemt.
Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.
13          Zing een lied, een loflied voor de Heer,
want Hij heeft het leven van de arme
uit de macht van de boosdoeners gered.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Romeinen 5,12-15)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

12  Door één mens de zonde in de wereld is gekomen
en met de zonde de dood,
en zo de dood over alle mensen is gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben …
13 Er was heus wel zonde in de wereld al voordat de wet er was;
maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is.
14 Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes,
dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam
schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod.
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.
15          Maar de genade laat zich niet afmeten aan de misstap van Adam.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar aan allen schonk Gods genade een rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade,
de ene mens Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 10,26-33)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus zijn apostelen uitzond zei Hij hen:
26            
Word niet bang voor de mensen.
Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden,
en niets is verborgen dat niet bekend zal worden.
27             Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht.
Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen,
verkondig dat vanaf de daken.
28          Wees niet bang voor hen die het lichaam doden,
maar de ziel niet kunnen doden.
Wees eerder bang voor hem
die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel.
29          Twee mussen kosten toch maar een stuiver?
En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader om.
30          Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.
31          Wees dus niet bang.
Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
32          Als iemand partij kiest voor Mij bij de mensen,
zal ook Ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel.
33          Wie Mij verloochent tegenover de mensen,
die zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis
Belijden wij samen ons geloof in Gods menslievendheid.

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de Kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.
Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor allen die gekruisigd worden zoals uw Zoon.
Voor hen die ontmoedigd zijn door de hardheid van anderen,
voor hen die geslagen werden door het noodlot.
Dat mensen hen tegemoet komen
die hen Gods menslievendheid laten voelen.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor onszelf.
Dat wij niet nemend maar gevend door het leven gaan.
Dat Gods Geest ons mag verlichten bij de keuzes die wij maken.
Dat Gods Geest onze ogen mag richten naar de nood in deze wereld
en dat Gods Geest onze woorden en daden mag bezielen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat Europa een rechtvaardiger beleid voert
ten aanzien van migran­ten.
Een beleid dat niet zozeer het eigenbelang dient,
maar recht doet aan de onveilig­heid, de uitzichtloosheid en de radeloosheid waarvan vluchtelingen vaak het slacht­offer zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Richten we ons tot God,
met alle hoop die in ons is,
en bidden we om een zinvol leven,
om een menswaardig bestaan voor elke mens, waar ook ter wereld.

– Bidden we dat we ons niet gewonnen geven aan eigenbelang
dat liefde ruilt voor leugen
want dan wordt samenleven onbetrouwbaar.
Laten wij bidden…

– Bidden we tegen de kilte van het wantrouwen
want dan gaan mensen elkaar ontlopen
en hebben ze niet of nauwelijks oog voor het goede in elkaar.
Laten wij bidden…

– Bidden we om vertrouwen in onszelf, in elkaar, in God.
Dan zullen we met elkaar het leven aankunnen,
niet alleen als het goed gaat maar ook als er moeilijkheden opduiken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

– Bidden wij voor mensen
die zich gemakkelijk bedreigd weten
door dingen die anderen tegen hen zeggen,
voor mensen die zich gauw in het nauw gedreven voelen.
Dat ze zich bewust mogen worden van hun eigenwaarde
en groeien in zelfvertrouwen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen
die altijd onmiddellijk klaar staan met hun oordeel.
Dat ze leren zien met nieuwe ogen
en door de buitenkant heen leren kijken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen
die zich spontaan inzetten om anderen tot hun recht te laten komen,
voor mensen die zware moeilijkheden en beproevingen weten te trotseren.
Dat zulke mensen zich gewaardeerd weten in ons midden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf.
Wij, die zo gauw van slag zijn
wanneer dingen anders lopen dan we hadden voorzien.
Dat we steeds meer mogen leven van binnenuit
en ons bewust worden van onze onvervangbare waarde voor God.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
wij geloven dat Gij de naam van ieder van ons
geschreven hebt in de palm van uw hand
en dat wij kostbaar zijn in uw ogen.
Doe ons groeien in dat vertrouwen.
Wij vragen het U in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Seef Konijn

Gebed over de gaven 1

Liefdevolle God, die onmachtige mensen nabij zijt,
samen met deze gaven van brood en wijn
leggen wij ook ons leven in uw handen.
Aanvaard ons zoals wij zijn
en herschep ons – rond deze tafel
tot mensen naar uw hart,
die in waarheid de weg van Jezus gaan,
uw Woord, uw Genade voor nu en altijd. Amen.


Gebed over de gaven 2

God,
toen ik verdrietig was,
en mijn verdriet aan U toevertrouwde,
werd het minder.
Toen ik me gelukkig wist,
en mijn geluk aan U toevertrouwde,
groeide het.
Zonder U zou het leven zijn glans verliezen.
Blijf ons nabij, Heer,
in alles wat ons onderweg overkomt.
Wees brood en wijn voor ons,
elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig …

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden
dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn koninkrijk mede door onze handen geboren mag worden,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Al zien wij op tegen ons werk van elke dag,
al wegen onze plichten en verantwoordelijkheden soms erg zwaar,
we willen ze wel ernstig nemen
maar ons toch geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde vader en moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van u is het koninkrijk…


Vredewens

Als wij eens ontwapenden
en een bondgenootschap sloten met de geest van het evangelie…
met wat Jezus vertelde over die andere wang…
over liefhebben in plaats van oog om oog en tand om tand…
over simpelweg je hand uitsteken als teken van verzoening.
Dat is de beschaving van het evangelie
die mensen omsmeedt tot verbondenen.
Op die manier is er kans
dat vrede een lied van vele eeuwen wordt.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken dat wij naar die vrede toe willen.

Communie

Jezus brak zichzelf tot voedsel en deelde dit uit opdat wij zouden leven.
Door dit gebaar wilde Hij ons laten zien
hoe wij ons voedsel en ons leven kunnen delen met anderen.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan zijn tafel.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Wie ben ik?
Een vraag die ik mezelf vaak stel,
meestal niet hardop
maar in de stilte van mijn hart.

Ik speel zoveel rollen
en draag dikwijls een masker.
Soms herken ik mezelf niet
“Wat ik wil, doe ik niet;
en wat ik niet wil, doe ik wel”

Soms ben ik bang van mensen.
Mensen doen me pijn,
ze begrijpen me niet,
ze zoeken overal iets achter,
je weet niet wat je er aan hebt.

En dan plots een brief,
een glimlach, een begrijpende blik,
… en de zon schijnt opnieuw.

Soms voel ik me sterk
en dan weer schaam ik mij om mijn zwakheid.
Ik vlucht dan achter een masker
zodat de mensen niet zien
dat ik bedroefd ben
of onzeker.

En toch…
juist dan wil ik een mens ontmoeten
die me nabij is en me kent,
die me aanvaardt, en me kan zien zoals ik ben.
Ik verlang zozeer naar een mens
bij wie ik zonder angst of vrees
alle maskers kan afleggen,
bij wie ik simpelweg ‘echt’ kan zijn.

Slotgebed 1
 
God, die liefdevol onmachtige mensen nabij zijt,
vorm de macht van ons kennen en kunnen om
tot een menslievende kracht
die aan armen de Blijde Boodschap verkondigt,
aan gevangenen hun vrijlating bekend maakt,
die blinden doet zien,
doven doet horen,
kreupelen doet gaan,
die bevrijding brengt aan de verdrukten,
en vluchtelingen opneemt.
Dan zal uw droom werkelijkheid worden:
een mensenwereld waarin iedereen iedereen bij de hand houdt. Amen.


Slotgebed 2

Fluister het in mijn oor,
grif het in mijn hart,
roep en schreeuw het me desnoods toe
maar blijf het alsjeblieft herhalen, God:
“Wees niet bang!
Ik hou van je
en blijf partij voor je kiezen!
Zelfs als alles en iedereen tegen je lijken te zijn,
zal Ik je niet alleen laten.
Jij bent een parel in mijn ogen.
Nog vóór je geboren werd, kende Ik je al.
Ik weet wat er in je leeft aan vreugde en verdriet.
Geloof in Mij, zoals Ik geloof in jou!”. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Durf de weg te gaan die Jezus ons is voorgegaan.
Durf de waarheid aan die Jezus ons heeft voorgehouden.
Durf het leven aan zoals Hij het ons heeft voorgeleefd.
Zoveel moed wil God graag zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.