32e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
32e zondag B (11/11/2012)

Begroeting

Moge dit samenzijn gezegend worden door God
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord

Geven en geven is twee,
is de boodschap van de lezingen van vandaag.
Er zijn rijken die voor het goede doel
graag met hun portefeuille zwaaien.
Maar wie het weinige dat hij heeft
met een liefdevol hart nog kan delen met anderen,
heeft – in Jezus’ ogen – veel meer gegeven.

Bidden wij in deze viering
dat God ons hart zou vullen
met zijn vrijgevige liefde,
zodat onze handen leren geven
in de stijl van zijn Liefde.

Vergevingsmoment

-‘Wees zo goed om ook een stuk brood mee te brengen’
vraagt Elia in de eerste lezing.
In ons leven wordt van ons niet alleen brood gevraagd,
maar ook begrip, waardering, genegenheid en naastenliefde.
Als wij ons hart en onze handen hebben dicht gehouden,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus is de hemel binnen gegaan om voor ons present te zijn,
lezen we straks in de Hebreeënbrief.
Als wij, als christenen, anderen niet zijn voorgegaan
op de weg naar Gods Rijk,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Belust zijn op de plaatsen vooraan in de synagoge
of de ereplaatsen op een feest,
dat is niet de stijl van Jezus’ echte volgelingen.
Als aanzien en prestige medemenselijkheid hebben verdrongen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Gij die uw hart opent voor allen,
maak ook ons bereid
steeds het welzijn van de ander te behartigen.
Leg uw vrijgevige liefde in ons neer,
opdat onze handen doen
wat uw liefde hun zeggen zal.
Dat vragen we U door Jezus,
die met ons het leven wil delen. Amen.
naar Jacques Verhees


Openingsgebed 2

God,
wij zijn hier bijeen
omdat wij ons geroepen voelen
om de weg van Jezus te gaan.
Moge wij zozeer groeien in eenvoud
dat we welkom zijn in de gemeenschap van Jezus’ volgelingen
en ongekunsteld kunnen leven
in vrede en verbondenheid met U en met elkaar.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
en mens zoals wij. Amen.


Lezingen

Openen wij ons hart voor Gods Woord dat ons toespreekt doorheen de Schrift.


Eerste lezing
(1Kon., 17, 10-16)

Uit het eerste boek der Koningen

10
         De profeet Elia vertrok naar Sarefat.
Toen hij bij de stadspoort kwam,
was daar een weduwe hout aan het sprokkelen.
Hij riep naar haar:
`Wees zo goed om voor mij in deze kruik een beetje water te halen;
ik zou graag wat drinken.’
11         Toen zij het ging halen riep hij haar na:
`Wees zo goed om ook een stuk brood mee te brengen.’
12         Zij antwoordde:
`Zowaar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer;
alleen nog maar een handvol meel in de pot
en nog een beetje olie in de kruik.
Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis
om voor mij en mijn zoon voor het laatst eten klaar te maken;
daarna wacht ons de dood.’
13         Elia antwoordde:
`Vrees niet, ga naar huis en doe wat u van plan bent,
maar maak van het meel en de olie eerst een broodje voor mij
en breng mij dat;
voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen.
14         Want, zo spreekt de Heer, de God van Israël,
de pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie raakt niet op
totdat de Heer het weer laat regenen.’
15         Toen ging zij weg en deed wat Elia gezegd had,
en elke dag hadden zij te eten, hij, zij en haar familie.
16         De pot met meel raakte niet leeg
en de kruik met olie raakte niet op,
volgens het woord dat de Heer gesproken had door Elia.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr., 9, 24-28)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
24         Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat,
door mensenhanden gemaakt,
slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom;
Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu,
voor onze zaak, bij God present te zijn.
25         Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren,
terwijl de hogepriester jaar in jaar uit het allerheiligste binnengaat,
met bloed dat niet het zijne is.
26         Anders had Christus telkens opnieuw moeten lijden,
vanaf het begin van de wereld;
maar in feite is Hij slechts eenmaal verschenen,
op het hoogtepunt van de geschiedenis,
om door zijn offer de zonden weg te nemen.
27            Het is het lot van de mens eenmaal te sterven,
en daarna komt het oordeel;
28         zo is ook Christus eenmaal geofferd,
om de zonden van allen op zich te nemen;
de tweede maal zal Hij niet wegens de zonde verschijnen
maar om hen te redden die naar Hem uitzien.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 12, 38-44)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

38         Bij zijn onderricht zei Jezus:
`Pas op voor de schriftgeleerden,
die graag in plechtige gewaden rondlopen
en graag gegroet worden op het marktplein,
39         graag vooraan in de synagoge zitten,
en op de ereplaats bij het feestmaal.
40         Mensen die de huizen van de weduwen opeten
en voor de schijn lange gebeden opzeggen –
over hen zal een bijzonder streng vonnis geveld worden.’
41         Gezeten tegenover de offerkist,
bekeek Hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide.
Veel rijken gooiden er veel in.
42         Er kwam een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide,
ter waarde van een quadrans.
43         Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:
`Ik verzeker jullie,
die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen.
44         Want allen gooiden er iets in van hun overvloed,
maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had,
heel haar levensonderhoud.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

God wil zijn Geest van liefde zien opleven in elk van ons.
Belijden wij ons geloof en vertrouwen in Hem.

Ik geloof in God die onze Vader is.

Hij is de hartenklop van ons bestaan.
Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd.

Ik geloof in Jezus, Gods mensgeworden Zoon.

Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde kan.
Hij blijft aanwezig in woord en brood tot Hij komt.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Amen.


Voorbeden 1

-Bidden we voor hen die hulpbehoevend zijn
en volledig op de zorg van anderen zijn aangewezen.
Bidden we ook voor hen
die, door gebrek aan zelfvertrouwen,
zichzelf van anderen afhankelijk hebben gemaakt.
Moge zij hun gevoel van eigenwaarde behouden of hervinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die een verzorgend beroep uitoefenen
en voor allen die zich als vrijwilliger het lot van anderen aantrekken.
Dat zij bekommerd zijn om elkaars welzijn en geluk.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het gemaakt hebben in het leven,
en voor hen die uit de boot vielen
en slechts de zelfkant van het menselijk bestaan kennen.
Dat zij het leven blijven ervaren als een genade en een uitdaging.
Laten wij bidden…

Goede God,
Gij kent ons door en door.
Wij bidden U:
zet ons op het spoor van uw waarheid. Amen.
naar Gerard Kock


Voorbeden 2

-Bidden we dat er steeds meer mensen mogen opstaan
zoals de arme weduwe uit het evangelie,
zoals St.-Franciscus, moeder Teresa en zovele anderen…
die, bezield door uw Boodschap,
zichzelf en hun rijkdom durven weggeven.
Dat hun voorbeeld navolging mag kennen
en ons mag inspireren tot geven en delen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die aan de rand van onze samenleving leven.
Dat er mensen mogen zijn die om hen geven,
die tijd voor hen vrijmaken
en hen daadwerkelijk nabij zijn in hun nood.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die het voortouw nemen
in politiek, economie en het sociale leven.
Dat zij bij het zoeken naar oplossingen
de ‘mens’ niet uit het oog zouden verliezen.
Dat zij voorrang zouden verlenen aan ‘welzijn’ boven ‘welvaart’.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ‘mensen zonder papieren’ in West-Europa.
Dat zij eerlijke kansen krijgen om hun leven hier weer op te bouwen.
Dat wij hen ook laten delen in onze rijkdom.
Rijkdom die niet enkel het resultaat is van ons eigen werk,
maar die we grotendeels te danken hebben
aan het harde werk van de generaties vóór ons.
Laten wij bidden…
vrij naar Bärbel De Groot-Kopetzky

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
met brood en wijn gedenken wij de levensstijl van Jezus:
delend ging Hij rond,
stervend schonk Hij zichzelf weg.
Help ons te geven en te delen van onze overvloed.
Dit vragen we U in Jezus’ naam. Amen.
            naar André Janssen

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

God, onze Vader, die het vuur van uw liefde
in de harten van de mensen hebt gelegd,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem,
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Ons geloof is vaak te zwak om te geven en te ontvangen
zoals Jezus het ons leerde.
Daarom bidden wij tot God – met de woorden van zijn Zoon –
om kracht en bijstand:
Onze Vader…

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.
Neem ons in uw barmhartigheid bij de hand
en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig,
wanneer wij onze ogen sluiten
voor het onrecht dat mensen elkaar aandoen.
Geef ons rust en hoop,
wanneer wij opgesloten zitten in onszelf.
Omdat Gij ons nabij wilt zijn
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

Bij zijn afscheid zei Jezus:
‘Mijn vrede geef ik jullie.
Blijf je leven delen met elkaar
en dan zal het feest tussen mensen nooit verwateren.
Je zal dan een teken van hoop en vrede zijn.
Zo zal je de mensen laten proeven van
wat het kan betekenen samen te geloven
in een wereld naar Gods droom.’
Moge die Godsvrede altijd met u zijn.
En geven we die vrede ook van harte aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Brood breken, een eenvoudig gebaar.
Maar je leven breken
elke dag voor elke mens die bij je binnenkomt,
is niet zo eenvoudig.
Je door Gods Geest laten bewegen,
zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur,
dat is niet zo eenvoudig.
Daarom bidden wij stamelend:
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,…


Bezinning

Brood genoeg

Waar tot het einde toe gebroken wordt,
waar mensen durven delen,
daar komt geen sterveling tekort,
daar is wel brood voor velen.

Als niemand aast op rijke buit
noch hamstert in zijn schuren,
dan hoeft geen mens in Noord of Zuid,
nog honger te verduren.

Als niemand meer met groot geweld
de aarde leeg wil roven,
dan blaakt het koren op het veld,
uitbundig zijn de schoven.

Dan zal de aarde, op haar tijd,
al zijn bewoners voeden.
Dan zullen mensen wijd en zijd
elkaars geluk behoeden.
naar Kees Pannekoek

Slotgebed

Graag zou ik meer en meer
op die arme weduwe
willen gelijken, God,
en mij met heel mijn hart
aan U toevertrouwen.
Maar soms herken ik
in mezelf ook iets
van die schriftgeleerden,
en ontdek ik dat mijn geloof
eigenlijk veel te klein is.
Daarom wil ik U vragen
dat Gij mij de durf geeft
samen met U
op weg te gaan
en U te ontmoeten
in armen en kleinen.
Want diep in mijn binnenste
weet ik dat ik alleen
op die manier
echt rijk kan worden.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Moge dit bezinnend samenzijn rond het Woord van de Heer
ons openplooien,
om gelovig en gul te geven en te delen
met allen die behoefte hebben aan onze zorg en toewijding.
Dan kunnen wij van hier weggaan
gesterkt en gezegend door God die voor ons wil zijn:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.