11e zondag door het jaar C 2013

11e zondag C (16 juni 2013)

Begroeting

Wij zijn hier samen te gast in het huis van de Heer.
Mag ik u daarom van harte welkom heten
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wij zien God gebeuren
waar mensen elkaar kansen geven.
We zien Hem gebeuren in onze gastvrijheid
voor elkaar,
voor mensen met wie we vertrouwd zijn,
maar ook voor vreemdelingen.
Door gastvrij te zijn,
komen we een beetje meer thuis bij elkaar en bij God,
komen zij die we nog geen plaats konden geven in ons leven,
ons een stapje naderbij.
Want God heeft ons aan elkaar toevertrouwd.
Dankbaar willen we vieren om de vele mensen om ons heen,
om hun welwillendheid en hun vriendschap.

Openingswoord 2

Hier bijeengekomen
hopen wij niet alleen elkaar
maar ook Jezus te ontmoeten.
Maar hoe willen wij Hem ontmoeten?
Enkel met ons verstand?
Of ook met ons hart?
Straks horen wij wat er echt kan gebeuren
als Jezus ergens wordt uitgenodigd.
Hij komt niet alleen.
Hij brengt een ongenode gast mee.
En dat stelt vragen aan onze uitnodiging.
Laten we elkaar toewensen
dat dit samen vieren ons raakt tot in ons hart.
naar Kees Pannekoek

Vergevingsmoment 1

Jezus is ons voorgegaan in gastvrijheid tegenover elke mens.
We hopen mensen te ontmoeten die naar zijn Woord willen leven.
Zo leren we van elkaar wat genade is en trouw,
vergiffenis en verzoening.
Om voor elkaar te worden zoals Jezus is geweest,
vragen we nu eerst om vergeving.

-Jezus oordeelt niet, veroordeelt niet.
In Hem herkennen we een God
die met mensen de weg wil gaan
die ze als de hunne zien.
Kunnen mensen die God van Jezus vandaag herkennen in ons?
Als wij te gemakkelijk oordelen en veroordelen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We ontmoeten Jezus als een mens die vergiffenis schenkt.
In Hem herkennen we een God die ook mensen aanvaardt
die een verkeerde weg opgaan en die altijd met hen wil herbeginnen.
Kunnen mensen die God van Jezus vandaag herkennen in ons?
Als vergeven ons zo moeilijk valt,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We zien Jezus omgaan met zondaars,
met mensen die met de nek worden aangekeken.
In Hem herkennen we een God die niemand afschrijft,
voor wie geen mens te min is.
Kunnen mensen die God van Jezus vandaag herkennen in ons?
Als wij ons te goed voelen tegenover anderen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-We veroordelen soms mensen
Die, op hun zoektocht naar geluk,
andere dan de gewone wegen bewandelen.
We hebben soms geen zicht op Gods kleurrijke visioen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We sluiten onze ogen soms
voor de noden in gebroken of vastgelopen relaties.
Soms negeren we Gods droom van licht voor iedereen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We beseffen vaak niet dat fantasie en durf,
aandacht en troost,
inzet en trouw ook van ons verwacht worden
om Gods hemel op aarde waar te maken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God,
in uw barmhartigheid rekent Gij het kwaad niet aan,
vergeeft Gij het aangedane onrecht als we spijt hebben.
Wij bidden U:
geef dat wij door onze liefde tot de ander
proberen te herstellen wat is misgegaan.
Dit vragen wij U door Jezus,
uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar André Janssen
Openingsgebed 2

God,
wij beantwoorden uw oproep om elkaar lief te hebben niet
als wij naast elkaar leven,
als we oor noch oog hebben voor elkaar,
als we elkaar ontvluchten,
bij elkaar niet welkom zijn.
Wij hopen dat ons samen bidden en vieren
ons een stapje dichter bij elkaar zal brengen.
Dan is ons doen en laten vervuld van uw liefde en trouw, God,
vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 3

Barmhartige Vader,
als ik in de spiegel van mijn hart kijk
ontdek ik hoe klein ik ben.
Vergeef me mijn harde woorden thuis,
het gebrek aan begrip voor mijn naaste,
de tijd die ik te weinig aan U besteed,
de onverschilligheid
waarmee ik het lijden in de wereld over me heen laat gaan.
Vergeef mij mijn ontrouw aan mensen,
aan U, mijn Vader.
Wil me weer in uw armen nemen,
mij uw handen opleggen
zodat ik opnieuw werk kan maken van uw liefde. Amen.


Lezingen

In de eerste lezing confronteert de profeet Natan, namens God,
koning David met zijn wangedrag en het misbruiken van zijn macht.
Omdat David zijn fouten erkent, worden ze hem barmhartig vergeven.
Ook Jezus vergeeft een publieke zondares haar zonden,
tot verbazing van de omstanders.
Twee schriftverhalen over Gods bereidheid tot liefdevolle ontferming.
Moge wij ons daardoor laten inspireren.

Eerste lezing (2 Sam. 12, 7-10. 13)

Uit het tweede boek Samuël

7           In die dagen sprak Natan tot David:
Zo spreekt de Heer, de God van Israël:
`Ik heb u gezalfd tot koning over Israël;
Ik heb u bevrijd uit de macht van Saul;
8           Ik heb u het huis van uw heer geschonken
en u de beschikking gegeven over zijn vrouwen;
Ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven
en als dat te weinig was geweest,
dan had Ik er nog evenveel aan willen toevoegen.
9           Waarom hebt u dan het gebod van de Heer geminacht
en iets gedaan dat Hem mishaagt?
Uria de Hethiet hebt u met het zwaard geslagen,
zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen,
en hemzelf hebt u vermoord door het zwaard van de Ammonieten.
10         Daarom zal het zwaard nooit meer wijken van uw huis,
omdat u Mij hebt geminacht,
en de vrouw van Uria de Hethiet tot vrouw hebt genomen.
13         Toen zei David tegen Natan:
`Ik heb tegen de Heer gezondigd.’
Natan antwoordde:
`Dan heeft de Heer u deze zonde vergeven:
u zult niet sterven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal., 2, 16. 19-21)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

16         Aangezien wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt
door de werken van de wet,
maar alleen door het geloof in Jezus Christus,
zijn ook wij in Christus Jezus gaan geloven,
om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus
en niet door de werken van de wet,
want door de werken van de wet
zal geen mens gerechtvaardigd worden.
19         Want staande onder de wet ben ik gestorven voor de wet,
om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd.
20         Ikzelf leef niet meer,
Christus leeft in mij.
Mijn sterfelijk leven is een leven in het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.
21         Ik doe de genade van God niet teniet:
als de wet ons kon rechtvaardigen,
dan zou Christus voor niets gestorven zijn.’
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 7, 36-8, 3)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

36         Eens vroeg een van de farizeeën Jezus om te komen eten.
Hij kwam in het huis van de farizeeër en ging aan tafel.
37         In diezelfde stad woonde een zondige vrouw.
Toen zij vernam dat Hij aanlag in het huis van de farizeeër,
ging ze erheen met een albasten fles balsem.
38 Huilend ging ze achter Hem staan, bij zijn voeten.
Met haar tranen maakte ze zijn voeten nat
en met de haren van haar hoofd droogde ze die.
Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met balsem.
39         Toen de farizeeër die Hem had uitgenodigd, dit zag, zei hij bij zichzelf:
`Als Hij een profeet was,
zou Hij weten wat voor vrouw het is die Hem aanraakt;
Hij zou weten dat het een zondares is.’
40         Daarop zei Jezus tegen hem:
`Simon, Ik heb u iets te zeggen.’
Hij zei: `Zeg het, Meester.’
41         `Een geldschieter had twee schuldenaars.
De een was hem vijfhonderd denariën schuldig, de ander vijftig.
42         Ze konden het geen van beiden terugbetalen, en daarom schonk hij het hun.
Wie van hen zal nu het meest van hem houden?’
43         `Ik veronderstel,’ zei Simon, `degene aan wie hij het meeste geschonken heeft.’
`Dat is juist’, zei Jezus.
44            Daarop keerde Hij zich om naar de vrouw en zei tegen Simon:
`Ziet u deze vrouw?
Ik kwam uw huis binnen.
Water voor mijn voeten hebt u Me niet gegeven,
maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt
en ze met haar haren afgedroogd.
45         Een kus hebt u Me niet gegeven,
maar zij heeft sinds Ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust.
46         Mijn hoofd hebt u niet met olie gezalfd,
maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem.
47            Daarom zeg Ik u dat haar vele zonden vergeven zijn,
getuige haar grote liefde.
Maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig liefde.’
48         Tegen haar zei Hij: `Uw zonden zijn vergeven.’
49         De andere gasten zeiden toen onder elkaar:
`Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft?’
50         Tegen de vrouw zei Hij:
`Uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede.’
1           In de tijd die daarop volgde trok Hij door steden en dorpen
om de goede boodschap van het koninkrijk van God te verkondigen.
De twaalf vergezelden Hem,
2           en ook enkele vrouwen, die van boze geesten en ziekten genezen waren
– Maria van Magdala, uit wie zeven demonen waren weggegaan,
3           Johanna, de vrouw van Chusas, een hoge beambte van Herodes,
en Susanna – en nog vele andere vrouwen,
die hen uit eigen middelen onderhielden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
dat Woord aan het begin,
die leven geeft en leven doet
en nooit zegt: ’t is genoeg.

Wij geloven in Jezus Messias,
mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de Goede Geest,
drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.

Ik geloof dat God van mij houdt
zoals ik ben en worden zal,
omdat ik het ben, uniek en enig,
eeuwig geborgen in zijn liefde.

Wij geloven dat wij geroepen zijn
te leven naar Gods Woord
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen.

Voorbeden 1

In het vertrouwen dat God luistert naar elke stem
die om hulp roept, keren wij ons hart tot onze Heer
en bidden wij tot Hem die allen in zijn liefde omvat.

-Bidden wij voor mensen met een tekort aan echte liefde en tederheid,
voor mensen, gevangen in eenzaamheid.
Om warme nabijheid en eerlijke vriendschap.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die gebukt gaan onder het idee
dat ze minder waard zijn dan anderen.
Om nieuwe kracht tot eigenwaarde.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Om respect voor hen die anders zijn,
om aandacht voor elkaars goede bedoelingen,
om mildheid in ons oordelen,
om vergevingsgezindheid en gastvrijheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de jongeren voor wie deze periode zwaar is
omwille van de examens.
Om doorzettingsvermogen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die belangrijke keuzes moeten maken.
Om inzicht en moed.
Laten wij bidden…

Verhoor onze gebeden, Heer.
Heel wat gewond is,
geef perspectief en vergeving,
schep ruimte om te leven, op weg naar U. Amen.

Voorbeden 2

Net zoals wij met onze tekortkomingen naar God mogen gaan,
zo mogen wij ook onze beden aan Hem toevertrouwen en tot Hem bidden.

-Bidden we voor mensen in onze samenleving
die het in het verleden moeilijk hebben gehad
en geen kans krijgen om opnieuw te beginnen.
Dat ze mensen mogen ontmoeten
met een milde houding en een ruim hart.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor families waar relaties dreigen kapot te gaan,
waarbij mensen bedreigd en afgewezen worden.
Dat ze mensen mogen ontmoeten met veel begrip
die hen uitnodigen tot verzoening en hun nieuwe kansen bieden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerkgemeenschappen
waar vrouwen en mannen nog niet als gelijken worden benaderd.
Dat er een nieuwe beweging mag ontstaan
waarin iedereen gelijke kansen krijgt om voor te gaan.
Laten wij bidden…

God, wij hopen dat wij zo met elkaar kunnen omgaan
dat Gij herkenbaar wordt in onze samenleving
en dat we een stukje hemel op aarde brengen. Amen.

Voorbeden 3

Bidden wij nu allen samen tot onze God,
opdat wij mensen zouden zijn met de allerbeste voornemens
om te zorgen voor mekaar en om te werken
aan een betere gemeenschap van vriendschap en begrip.

-Dat christenen
altijd iets zouden mogen uitstralen
van Jezus’ goedheid voor alle mensen
Laten wij bidden…

-Dat wij ons met ons goed en ons kwaad aan God durven toevertrouwen
omdat wij geloven dat er bij God vreugde is
wanneer wij met vertrouwen naar Hem toe gaan.
Laten wij bidden…

-Dat we vreugde mogen beleven
wanneer wij in iedere andere mens
iets van Gods goedheid weten te ontdekken.
Laten wij bidden…

God onze Vader, Gij hebt meer geduld met ons dan wij met mekaar.
Gij blijft met ons meegaan en geeft ons steeds weer nieuwe kansen.
Sterk en leid ons ook als we ons door iedereen verlaten voelen. Amen.
naar 4-ingen

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
neem deze gaven van brood en wijn aan,
als begin van nieuw leven in ons,
opdat wij door Jezus Christus
leven in U,
nu en altijd. Amen.
Levensecht

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
bij het brood en de wijn op deze tafel
leggen wij al onze goede wil om het beter te doen,
om ruzie en conflicten bij te leggen.
Maak van dat alles een liefde die nooit eindigt,
zoals Jezus ons voordeed.
Hij gaf zichzelf totaal.
Dank U, Vader,
dat wij nu samen met Jezus
mogen breken en delen van zijn brood en zijn wijn. Amen.
naar 4-ingen

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,

dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,

dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben

tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rond reiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rond reiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan Hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde,
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Onze verbondenheid met de mensgeworden God,
in de kracht van de Geest en in de gemeenschap met de Kerk,
ligt uitgedrukt in het Onze Vader,
woorden die Jezus zelf ons heeft toevertrouwd.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens 1

Daarstraks hoorden wij hoe aan David vergeving werd geschonken.
Jezus zegde ons in de evangelielezing
dat veel wordt vergeven aan wie veel liefde geeft.
Onze God houdt van ons.
Hij heeft ons nodig om zijn Kerk op te bouwen en zijn vrede te brengen.
Daarom mogen wij bidden tot zijn Zoon:
Heer Jezus, geef ons uw vrede
opdat wij uw vrede zouden brengen overal waar wij gaan.
En die vrede Gods mogen wij aan elkaar door­geven en verder uitdragen.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
omdat Maria Magdalena tegenover U
haar kleinheid durfde erkennen,
opende zij haar hart voor diepe vrede en vreugde.
Wij vragen U:
wil ook ons die genade aanreiken.
De vrede van de Heer zij met ieder van u.
Moge wij die vrede Gods verder uitdragen en aan elkaar door­geven.

Lam Gods

Communie

In onze schamelheid komt God naar ons toe.
Brood en wijn, tekenen van Gods aanwezigheid in ons hart.
Mogen wij voor elkaar teken en gestalte zijn
van Gods blijvende aanwezigheid onder mensen.
Heer, ik ben niet waardig…  

Bezinning 1

Hij was anders dan anderen.
Hij was rijk en arm tegelijk,
want Hij leefde als een vrije vogel
en als de bloemen van het veld.

Aan tafel bij een Farizeeër
sprak Hij over liefde.
En een vrouw die vol onrust was, vond bij Hem vrede.
Zij begreep wat Hij bedoelde.

Aan ons die hier samengekomen zijn,
gunt Jezus die vrede ook.
Ook met ons wil Hij zijn licht en liefde delen.
Dat licht en die vrede mogen we straks mee naar huis nemen.

Bezinning 2

Zeg niet te gauw:
‘Sorry, het was niet zo bedoeld’.
Want wat is dat waard
als je morgen precies hetzelfde doet?

Was je handen grondig, weloverwogen,
voordat je ze voorzichtig legt
in die van de ander.
En zeg dan heel langzaam:
‘Kunnen wij samen opnieuw beginnen?’
Henk Herstel

Slotgebed

Ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is
om voor je geloof ook daadwerkelijk uit te komen – zegt God –
en om door je manier van leven
getuigenis van Mij af te leggen.
Toch wil Ik je uitnodigen
om in het voetspoor van Jezus te gaan
en om aan iedereen die je ontmoet
woorden van liefde te geven.
Alleen zo kan mijn droom
van een nieuwe wereld vol met lieve mensen
werkelijkheid worden!
Durf je dat aan? – vraagt God.
Ik hoop het en Ik wil je daarvoor graag zegenen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

In deze viering klonk de stem van de levende Heer
die tot elk van ons zei:
“Ik heb je pijn gehoord, Ik heb je spijt gezien.
Kom, keer je om en verlies geen tijd.
Bemin met nieuwe moed.”.
Daartoe zendt en zegent Hij ons,
Hij die is + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.