10 e zondag door het jaar C 2013

10e zondag C (9 juni 2013)


Begroeting

Van harte welkom,
allen die genodigd zijt aan de Tafel van de Heer.
Laten wij deze bijeenkomst plaatsen
onder het teken van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Geen ingewikkelde verhalen had God nodig,
geen bibliotheken en computers vol uitleg.
Toen Hij zijn verbond met de mensen wilde vieren,
nodigde Hij hen simpelweg uit aan tafel
om samen te eten.
Brood en wijn delen met elkaar
en zo God in je midden weten.
Eenvoudiger kan haast niet.
Misschien staan we juist daarom niet vaak genoeg stil bij dit krachtig symbool.
Vragen wij God vergeving voor deze onachtzaamheid.

Vergevingsmoment 1

Omdat wij beseffen hoe moeilijk het is
om elkaar kansen te geven in het leven
willen we eerst bidden en vragen om vergeving,
vergeving aan God en aan elkaar.

-We vragen U om vergeving Heer,
voor de vele keren dat wij anderen verdriet deden,
en alleen aan onszelf dachten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We vragen U om vergeving Heer,
voor al die keren dat wij vergaten dankbaar te zijn
voor de zon, de regen, de bloemen en de vruchten,
een glimlach, een traan, een handdruk en een zoen, een liefdevol woord.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij vragen vergeving voor al die keren
dat wij vergaten ons het lot van zieken, eenzamen en verstoten mensen
aan te trekken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Goede God zich over ons ontfermen,
onze tekortkomingen vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.


Vergevingsmoment 2

Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg.
Achterom kijken om te zien waar er rare bochten zaten
in de weg die we gingen,
in het reine komen met jezelf en met de anderen
om weer vol frisse moed te kunnen verder gaan.
Bidden wij tot God en tot elkaar om deugddoende vergeving.

-Heer, het is niet altijd gemakkelijk om de kant van de zwaksten te kiezen,
om in elke mens uw evenbeeld te zien.
Vergeef ons wanneer we mensen links laten liggen
omdat ze niet beantwoorden aan onze normen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, op onze weg ontmoeten we vele mensen, groot en klein,
elk met hun verhaal, met hun pijn en hun vreugde.
Soms maken we te weinig tijd voor elkaar,
merken we het verhaal van de andere niet eens op.
Vergeef ons wanneer we te vol zijn van ons eigen verhaal.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, we willen samenwerken aan een betere en rechtvaardige wereld,
Wij willen bouwen aan uw Koninkrijk,
maar we zijn toch zo snel ontmoedigd wanneer het moeilijk gaat.
Vergeef ons wanneer we het te snel opgeven
of onze ogen sluiten en veilig niets doen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten
en geef ons de kracht tot ommekeer
zodat wij even eerlijk en gemeend
de fouten van anderen kunnen vergeven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.


Openingsgebed 1

God, via verhalen van en over mensen
hebt Gij U aan ons geopenbaard
als een God-met-ons.
Wees welkom in ons midden,
zeg ons uw vrede toe,
woon in ons denken en doen
opdat wij, van U vervuld,
op onze beurt
uw God-met-ons-zijn zouden uitstralen. Amen.
naar Jacques Verhees

Openingsgebed 2

God, Schepper van alle leven,
hoe rijk en kostbaar
ons bestaan ook is,
we zullen allen sterven,
eindig en gebroken als ons leven is.
Wij bidden U:
geef dat wij, op uw Woord,
ongekende toekomst durven verhopen
uit uw hand.
Dit vragen wij U door Jezus,
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
 4ingen


Lezingen

Twee lezingen met telkens een verhaal over de opwekking van een kind.
Maar meer nog gaat het hierbij over de opwekking van de moeder van het kind.
Laten we daarnaar luisteren
zodat deze verhalen inspirerend kunnen zijn voor ons eigen leven.


Eerste lezing (1 Kon. 17, 17-24)

Uit het eerste boek Koningen

17 De zoon van de vrouw des huizes, waar Elia in Sarefat logeerde op vraag van de Heer, werd ziek, en zijn ziekte werd steeds erger, totdat al het leven uit hem geweken was. Toen zei de vrouw tegen Elia:
18 `Man van God, hoe heb ik het nu met u? Hebt u bij mij uw intrek genomen om mijn zonden openbaar te maken door mijn zoon te laten sterven?’
19 Hij antwoordde: `Geef uw zoon aan mij.’ Hij nam het kind uit haar armen, bracht het naar de bovenkamer waar hij logeerde en legde het kind op zijn bed.
20 Daarop riep hij de Heer aan en zei: `Heer mijn God, brengt u zelfs ongeluk over de weduwe bij wie ik te gast ben, door haar zoon te laten sterven?’
21 Toen ging hij driemaal languit op het kind liggen. Daarbij riep hij de HEER aan en zei: `Heer mijn God, laat toch de levensgeest in dit kind terugkeren.’
22 En de Heer luisterde naar de bede van Elia: de levensgeest keerde terug in het kind en het leefde weer.
23 Toen nam Elia het kind op, ging van de bovenkamer naar beneden, ging het huis binnen en gaf het kind aan de moeder. En Elia zei: `Kijk, uw zoon leeft.’
24 Daarop zei de vrouw tegen Elia: `Nu weet ik zeker dat u een man van God bent en dat de Heer werkelijk door uw mond spreekt.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal. 1, 11-19)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Galaten

11 Ik verzeker u, broeders en zusters, het evangelie dat door mij is verkondigd, is niet door mensen uitgedacht.
12 Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus.
13 U hebt toch gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb: hoe ik de kerk van God fel vervolgde en haar trachtte uit te roeien;
14 en hoever ik het gebracht heb in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders.
15 Maar toen God, die mij had uitgekozen, nog in mijn moeders schoot, en die mij heeft geroepen door zijn genade,
16 besloot zijn Zoon aan mij te openbaren om Hem onder de heidenvolken te verkondigen, toen ben ik aanstonds, zonder een mens te raadplegen,
17 zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië en vandaar naar Damascus teruggekeerd.
18 Pas drie jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan om met Kefas kennis te maken, en ik ben veertien dagen bij hem gebleven.
19 Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 7, 11-17)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

11 Na de genezing van een slaaf van een centurio uit Kafarnaüm ging Jezus naar een stad die Naïn heette; zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee.
12 Toen Hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar.
13 Toen de Heer haar zag, was Hij ten diepste met haar begaan. `Huil niet’, zei Hij tegen haar.
14 Hij liep naar de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij zei: `Jongeman, kom overeind, zeg Ik je!’
15 En de dode ging rechtop zitten en begon te praten, en Hij gaf hem aan zijn moeder.
16 Ontzag vervulde allen en ze prezen God. Ze zeiden: `Een groot profeet is onder ons opgestaan’, en: `God heeft naar zijn volk omgezien.’
17 Dit verhaal over Hem verbreidde zich in heel het Joodse land en in de wijde omtrek.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van leven en liefde,

die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die consequent de weg ging van liefde tot het uiterste,
de mensen opriep om hetzelfde te doen
en daarom werd gedood.

Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,

dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen

die samenkomt in Jezus’ naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn Woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons één maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van leven en liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven
waaraan geen einde komt. Amen.


Voorbeden 1

We hoorden hoe God de wereld nabij kwam in de profeet Elia en in Jezus.

-Bidden wij om mensen zoals zij,
die, in deze tijd, ons God nabij brengen,
Hem een gezicht en handen en voeten geven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor jongeren die psychisch in nood verkeren.
Dat er mensen en instanties zouden zijn
die zich liefdevol om hen bekommeren
en hen aan zichzelf teruggeven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die in het leven zijn teleurgesteld,
die zich miskend, misbruikt en overbodig voelen.
Dat er mensen zouden zijn met een warm hart
die naar hen toegaan
en hen met geduld en toewijding doen herleven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor vergeten en achtergestelde groepen in onze samenleving.
Dat er mensen zouden opstaan die het voor hen opnemen,
en, met de medewerking van velen,
hun lot ten goede willen keren.
Laten wij bidden…
naar Jacques Verhees

Voorbeden 2

Vol vertrouwen durven wij ons biddend richten tot onze God,
begin- en eindpunt van alle leven.

-Bidden wij voor de Kerk.
Dat zij levenskracht mag blijven putten
uit het geloof in de verrijzenis.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die treuren
om het verlies van één van hun dierbaren.
Dat zij via luisterende oren en bemoedigende woorden
troost vinden bij God.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die het gevoel hebben
de last van het leven niet langer aan te kunnen.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die,
door God gezonden,
hen tot steun zijn
en hun een hoopvol perspectief aanreiken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor palliatieve patiënten en voor stervenden.
Dat zij troost en sterkte vinden, ook in hun geloof,
dankzij de trouwe nabijheid van goede mensen.
Laten wij bidden…
naar Jos Lammers

Gebed over de gaven

Gezegend zijt Gij, God,
om deze gaven, brood en wijn.
Zij zijn tekenen van onze zorg voor elkaar
en onze dank omwille van ons bestaan.
Aanvaard ze in al hun onvolkomenheid
en herschep ons hier in de Geest van Jezus,
die ons voorging in breken en delen
en zo leven vond voor tijd en eeuwigheid. Amen.


Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor u en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heel vaak lezen we in de evangelies dat Jezus bad
tot diegene die Hij zijn en onze Vader noemde.
Hij leerde ons ook de woorden waarmee wíj kunnen bidden
tot diezelfde Vader:
Onze Vader…

Vredeswens

Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond,
geef ons daden van vrede in de hand
en geef ons vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

God,
aan dit altaar gedenken wij
dat Jezus als teken van zijn eigen leven
brood nam, het brak en uitdeelde.
Zo was Hijzelf ten voeten uit:
een mens die niet leefde voor zichzelf.
Dit is het Lam Gods…


Bezinning

‘Ik zeg je, sta op’
is het krachtig woord van Jezus
tot de zoon van de weduwe van Naïn.

Door een wonder herschapen,
kwam hij terug uit de dood.
Een jong leven aan scherven,
maar door Gods liefde geheeld.

God spreekt de oersterke taal van de liefde.
‘Sta op’
is voor iedere mens een belofte.
Ik ben uw God
en blijf trouw aan het verbond
dat Ik aanging met mensen van eeuwen.
Jouw naam staat geschreven in de palm van mijn hand.
Wees niet bang, mensenkind,
je zal leven.

‘Sta op’
is even
binnen de tijd
een open venster
op de eeuwigheid.
naar Marcel Weemaes


Slotgebed 1

Laat Jezus naar mij toekomen, God,
telkens wanneer ik
gestorven ben door pijn of angst,
of wanneer ontgoocheling of verdriet
mij hebben klein gekregen.
Vraag Hem dat Hij mij dan
nieuw leven inspreekt
en mij opnieuw laat geboren worden.
En laat mijzelf in uw naam
en op de manier van Jezus
ook “leven” aanreiken aan wie verdriet heeft of in nood verkeert. Amen.

Slotgebed 2

Heer Jezus,
Gij zijt Heer van het Leven.
Uw verrijzeniskracht is sterker dan de dood.
Dank voor alle verrijzenis, die Gij bewerkt,
tot vreugde van lijdende mensen.
Geef ook aan mij die creatieve kracht,
die mensen doet leven.
En maak mijn hart gevoelig
voor het leed van anderen. Amen.
Eric Haelvoet


Zending en zegen

Moge God ons hart verwarmen.
Hij wil met ons mee op weg gaan
en ons op dat pad zegenen en bemoedigen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.