Tijdslijn

Reeds vóór de tweede wereldoorlog, omstreeks 1939, na een werkbezoek van de aartsbisschop van Mechelen aan Wijnegem, ontstaat de idee een nieuwe parochie op te richten die zou worden toevertrouwd aan de paters Dominicanen.

1965 Op 12 oktober wordt onze kapelanie door de Staat erkend als zelfstandige parochie.Door uitbreiding van de grenzen telt de nieuwe parochie ongeveer 580 gezinnen.
1942 Op Beloken Pasen opent pater L. Nuyens de eerste noodkapel in de inrijpoortvan de huidige garage “Bellevue”, Turnhoutsebaan 100, in Schilde en neemt daar zijn intrek bij de familie Van In.
1943 Pater L. Nuyens wordt aangehouden door de Duitsers en tijdelijk vervangen door pater S. Bervoets, die nadien wordt opgevolgd door pater M. Smets.
1945 Aankoop van grond bestemd voor een kerk en plaatsing van twee legerbarakken. De grootste wordt ingericht als kapel, de kleinste als jeugdlokaal en bibliotheek.
1951 Eerste steenleggingvan de kerk met het “rieten dak” door monseigneur De Smedt, hulpbisschop van de kardinaal. De kerk werd ontworpen door de architecten R.Langaskens en M. de Vooght.
1952 Op het feest van O.L.Heer Hemelvaart inwijding van de kerk en oprichting van de eigen parochie als kapelanie, toegewijd aan O.L.Vrouw ten Hemel Opgenomen.1955Oprichting van de “Maria-Assumptaschool”, de latere“St.-Ludgardisschool”.
1959 Op 1 januari wordt pater M. Smets opgevolgd door pater J. Mertens
1970 Op 23 juni om 13.05 uur verwoest brand kerk en pastorie.
‘s Anderendaags wordt de mis opgedragen in de pas opgebouwde parochiezaal, die gedurende twee jaar als kapel dienst zal doen.
1971 In de Kerstnacht en op Kerstdag worden de missen opgedragen in de nog niet voltooide, maar reeds onder dak gebrachte weer opgebouwde kerk.
1972 Op 23 juni wordt de nieuwe kerk, totaal verbouwd volgens de plannen van architect G. Derks, in gebruik genomen door monseigneur Daem.
1974 Op 18 juni besluit de stad Antwerpen de beelden ‘Madonna met Kind’ en ‘Christus aan het kruis’ in bruikleen te geven aan de vzw. Predikheren van de provincie Antwerpen om ze op te stellen in de kerk van Schilde-Bergen. Het Madonnabeeld stond vroeger op de hoek van de Carnotstraat en de Kerkstraat in Antwerpen. Het Christusbeeld werd in 1869 ontworpen voor de St.-Laurentiuskerk te Wilmarsdonk. Enkel de kerktoren van deze kerk is nu nog zichtbaar tussen de containers van het Churchilldok.
1975 Op zondag 23 maart wordt het nieuwe orgel ingezegend en ingespeeld.
1979 Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de priesterwijding van pater J. Mertens en de twintigste verjaardag van zijn aanstelling tot pastoor, schenken de parochianen een wandtapijt dat O.L.Vrouw ten Hemel Opgenomen voorstelt en dat gemaakt werd door zuster Hadewijch o.s.b. Tevens wordt de Emmaüskapel ingericht met de glas-in-lood ramen, laatste werk van glazenier M. De Groote, het tabernakel, werk van mevrouw Haar, het Mariabeeldje, werk van zuster Oda o.s.b. en de gedenkwand voor onze overledenen, werk van zuster Godelieve o.s.b.
Ook het na de brand gerestaureerde tabernakel, werk van pater D. Baston, krijgt opnieuw een plaats in de kerk.
1982 Op 27 april overlijdt pater J. Mertens. Pater P.G. Swinnen volgt hem op. Hij wordt op 15 augustus als pastoor ingehaald.1984Pater P. Mertens, docent aan het St.-Aloysiusinstituut voor verpleegkunde te Lier, komt in Schilde-Bergen wonen en helpt mee in het parochiewerk.
1986 Op 7 april wijdt pater M. De Caluwe, provinciaal van de dominicanen, de nieuwe kruisweg in, een kunstwerk van zuster Ingeborg o.s.b., geschonken door de familie R. Van Bockstaele-Dellafaille.
1989 In oktober wordt pater H. Van Tulder benoemd als parochie-vicaris.1991Op 11 juli overlijdt pater P.G. Swinnen. Pater H. Van Tulder wordt parochie-administrator.
1992  Tijdens het weekend van 24 mei wordt het 50-jarig bestaan van de parochie groots gevierd. De parochianen schenken hun kerk een menora en twee lezenaren. Het uit de brand van juni 1970 gerecupereerde beeld van O.L.Vrouw op een carara-sokkel, krijgt een plaats naast de ingang van de kerk.
Op 9 oktober wordt pater M. Christiaens aangesteld als moderator van het pastoresteam.
1995 In juni verlaat pater H. Van Tulder Schilde-Bergen. Pater M. Christiaens en pater P. Mertens delen de pastorale zorg van de Witte-Kerkgemeenschap.
1996 Pater P. Mertens overlijdt op 2 januari. In februari komt pater J. Hendrickx voor één jaar ter versterking. In april wordt pater P. Gijsbrechts benoemd als vicaris van de inmiddels tot meer dan 1200 gezinnen uitgegroeide parochie. In juli treedt het eerste parochieteam aan.
1999 Op 1 juli verlaat pater P. Gijsbrechts onze parochie.2000In juni gaat de lekenpreekploeg van start
2002 In september heeft ons eerste weekend met gebedsvieringen plaats.2003Vanaf januari hebben Schilde-Bergen en ‘s-Gravenwezel een gezamenlijk parochieblad.
2005 Vanaf 1 januari vormen de parochies van St.-Catharina’s-Gravenwezel, St.-Guibertus Schilde-Dorp en O.-L.-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen Schilde-Bergen één federatie: de federatie Schilde.
Op 1 januari wordt Vic Hofkens als diaken benoemd in onze parochie.
2006 Omdat wijzelf niet meer over een parochiekoor beschikken, nodigen wij sinds februari elke laatste zondag van de maand een koor of ensemble uit om de viering van 11.00 uur op te luisteren. Wij gaven dit initiatief de naam van ‘muzikaal extraatje’. In december wordt gestart met ‘zondagsvieringen’. Zie werkgroep liturgie.
2007 Vic Hofkens wordt door de bisschop benoemd tot diaken in de parochies van Wommelgem, zijn thuisparochie (Wommelgem centrum en Wommelgem-Laar). Gerda Huys start dan op onze parochie als pastorale medewerkster.
2008 In september wordt voor de eerste keer een ‘ontmoetingsdrankje’ aangeboden na het ‘muzikaal extraatje’
2010 Monique Suys wordt aangesteld als gebedsleider.
2013 De website van de parochie wordt volledig vernieuwd en uitgebreid met het archief van ‘Zondagsvieringen’
2016 Tijdens het weekend van 28-29 mei viert onze Dominicaanse parochie haar 50 jarig bestaan als parochie, de 75 jarige Dominicaanse aanwezigheid in Schilde en het 800 jarig bestaan van de Orde van de Dominicanen.