Pinksteren C 2019

09 06 2019

Begroeting

Moge God + als Vader, Zoon en vooral als Geest ons nabij zijn
nu wij hier bijeenkomen op het hoogfeest van Pinksteren. Amen.

Openingswoord  1

Pinksteren is de voltooiing van Pasen.
Op die dag immers werd de Geest van God
vaardig over allen die achter gesloten deuren bijeen waren.
Toen pas doorzagen zij de volle waarheid:
wie Jezus voor hen was
en wat Hij hun in de loop der jaren had voorgeleefd.

Openingswoord 2

Na Jezus’ dood zaten zijn leerlingen bijeen.
Ze waren in de rouw, intens verdrietig omdat hun vriend er niet meer was,
niet begrijpend waarom dingen zo gelopen waren,
onzeker omtrent hun toekomst.
Hoe moesten ze verder? Was er wel een verder?
En zoals het gebeurt bij rouwende mensen,
voerden ze hele gesprekken over Jezus,
over wat Hij had gezegd en gedaan.
En al pratend begon het tot hen door te dringen,
wat Hij eigenlijk had bedoeld met zijn woorden en daden.
En meer nog, dat zij de taak hadden om zijn Boodschap verder te dragen.
Niet alleen treuren, maar verder gaan met wat Hij was begonnen.
En wat begon als een aarzelende gedachte
groeide uit tot enthousiasme,
zozeer dat ze de straat opgingen om iedereen te vertellen over hun Jezus.
Toen was het Pinksteren.
In de duisternis van het verdriet en de dood kwam iets nieuws tot leven,
ging een vuur branden en werd een nieuwe tijd geboren.
naar Theobaldusparochie

Bidden om de gaven van de Geest  i.p.v. vergevingsmoment

Dank U, Geest,
want ik heb uw wijsheid nodig,
al was het maar
om dankbaar te zijn voor de vrije wil die ik heb gekregen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw inzicht nodig,
al was het maar
om in te zien dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.

Dank U, Geest,
want ik heb uw raad nodig,
al was het maar om ook anderen te kunnen helpen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw kennis nodig,
al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.

Dank U, Geest,
want ik heb uw eerbied nodig,
al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.

Dank U, Geest,
want ik heb uw geloof nodig,
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U voor uw gaven,
voor uw inspiratie.
Dank U dat Gij gekomen zijt
en blijft komen
al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen zijn. Amen.

Vergevingsmoment 1

Vader,
Gij schenkt ons uw Geest van leven
opdat wij uw stem in deze wereld zouden horen.
Toch gaan we zo dikwijls voorbij aan de warmte
die Gij in ons leven kunt zijn.
Daarom willen we eerst om vergeving vragen.

-Omdat we soms uitgeblust door het leven gaan,
omdat we zeggen dat het toch nooit zal veranderen in onze wereld
en we alles graag bij het oude laten,
daarom vragen wij om uw vernieuwende Geest, God,
in deze gemeenschap en in het leven van elk van ons afzonderlijk.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We vragen om uw mantel van ontferming,
om beschutting tegen koude woorden en kille daden.
Ontdooi daarmee onze ingevroren mentaliteit
en wek ons opnieuw tot leven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we zo dikwijls bang en angstig zijn
als we aan een grens in ons leven komen,
omdat we schrik hebben van nieuwe ideeën en profetische woorden,
vragen we om uw vurig enthousiasme.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Geest van vernieuwing en bevrijding,
geef ons nieuw terug aan onszelf en aan de anderen.
Doe ons elkaar zien met nieuwe ogen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.


Gebed om ontferming 2

-Als we te zeer betrokken zijn op onszelf
en geen tijd of plaats maken voor U,
stuur dan uw Geest, God,
om ons te laten inzien hoe egocentrisch we bezig zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als we geen respect opbrengen voor andersdenkenden,
en mensen in hokjes plaatsen,
stuur dan uw Geest, God,
om ons te genezen van onze enggeestigheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we mensen blijven vastpinnen op hun tekortkomingen,
hun geen nieuwe kansen gunnen,
stuur dan uw Geest, God,
om te leren van uw barmhartigheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge Gods Geest ons vernieuwen
en ons vurige getuigen maken van zijn Boodschap. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Op deze dag, verbonden met zo velen over heel de aarde,
bidden wij U, God:
moge uw Geest in ons een kracht zijn
die chaos overwint.
Moge uw Geest in ons liefde zijn
om elkaar te dragen
en vast te houden als één lichaam.
Moge uw Geest in ons waarheid zijn
die ons Kerk-zijn levendig en creatief houdt.
Moge uw Geest in ons vuur zijn
om trouw te blijven aan wat het leven ons opdraagt.
Kom, heilige Geest,
verlicht ons,
toon ons uw kracht
en kom ons bevrijden. Amen.

Openingsgebed 2

God, die door uw Geest
Jezus’ vrienden hebt bemoedigd
om zijn werk voort te zetten,
bemoedig ook ons.
Beziel ons
om in woord en werk zijn droom waar te maken:
een bonte wereld van mensen,
met elkaar verbonden in onderling respect. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar getuigenissen uit de Schrift
over de komst van Gods Geest onder ons.

Eerste lezing (Hand. 2, 1-11)

Uit de Handelingen van de apostelen

1           Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
2           Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3           Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
4           Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf.
5           Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6           Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7           Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8           Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9           Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
10         Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11         Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1Korintiërs 12,3b-7.12-13)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Zusters en broeders,
3b Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt’,
en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4           Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5           Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6           Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.
7           Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
12
        Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13         Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 14, 15-16. 23b-26)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

  Tijdens zijn afscheidsrede op het laatste avondmaal zei Jezus tot zijn apostelen:

15         Als jullie Mij liefhebben,
zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.
16         En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,
die voor altijd met jullie zal zijn,
23         Als iemand Mij liefheeft,
zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben
en zullen We bij hem ons verblijf gaan houden.
24         Wie Mij niet liefheeft,
neemt mijn woorden niet ter harte.
Het woord dat jullie horen,
is echter niet mijn woord,
maar dat van de vader die Mij gezonden heeft.
25         Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26         De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest,
zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Van ons geloof, bezield door Gods Geest, willen wij nu getuigen.

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-God, Schepper, Geest, kom over hen die eenzaam zijn
opdat ze kracht vinden om hun isolement te doorbreken.
Kom over hen die angstig en krampachtig leven
opdat zij het vertrouwen hervinden in zichzelf en in U.
Laten wij bidden…

-God, Schepper, Geest, kom over hen die bedroefd zijn
opdat ze getroost worden.
Kom over hen die gewond zijn tot in het diepst van hun hart
opdat zachte krachten hen genezen.
Kom over hen die lijden en onrustig zijn
opdat ze herademen.
Laten wij bidden…

-God, Schepper, Geest, kom over hen die leiding geven in uw Kerk,
in de samenleving en in het bedrijfsleven.
Dat zij zich verantwoordelijk weten
voor het geluk van allen die van hen afhankelijk zijn.
Laten wij bidden…

-God, Schepper, Geest, kom ook over ons.
Genees de wonden die we elkaar toebrachten.
Neem de muren weg die we optrokken.
Maak zacht in ons wat is verstard.
Laten wij bidden…

-God, Schepper, Geest, kom over onze dierbaren
die wij uit handen hebben gegeven.
Moge zij eeuwig leven in uw rust.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2


Op de dag van Pinksteren,
het hoogfeest van de Geest
keren wij ons hart tot God en bidden wij.

-Kom, heilige Geest.
Wij bidden dat in onze wereld
het vuur van bommen, granaten en raketten
plaats maakt voor het vuur van de vrede.
Dat er in plaats van explosies van geweld
overal uitbarstingen van liefde zijn.
Laten wij bidden …

-Kom, heilige Geest.
Wij bidden voor al die mensen die dwalen,
voortgedreven door een geest van angst, verdriet of verwarring.
Dat zij mensen ontmoeten
die worden voortgedreven door een geest
van liefde en medemenselijkheid.
Laten wij bidden…

-Kom, heilige Geest.
Wij bidden U voor iedereen die ons na aan het hart ligt:
onze gezinnen en kinderen,
onze vrienden en geliefden.
Moge zij uw aanwezigheid herkennen,
uw leiding,
om het geluk te vinden.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
wij danken U voor uw Geest
die één maakt wat is verdeeld,
warm maakt wat koud is en versteend.
Laat uw Geest neerdalen over ieder van ons.
Dan zal het aanschijn van de aarde worden vernieuwd
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 1

Wij nemen het brood en de beker en bieden ze U aan, God.
Laat deze gaven in ons uw Geest wakker houden,
een Geest van breken en delen.
Moge Hij ons geestdriftig maken en ons moed geven
om Jezus te volgen, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Boom

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
aanvaard wat wij U aanbieden :
dit brood en deze wijn,
tekenen van onze dankbaarheid.
Laat bij deze viering Jezus’ Geest groeien onder ons,
opdat wij voor elkaar en voor elk-ander brood en wijn,
leven en vreugde zouden betekenen.
Door Christus, onze Heer. Amen.
Beveren

Tafelgebed

Wij verheffen hart en stem, goede God,
en danken U om uw heilige Geest
in wie Gij deze boeiende wereld hebt geschapen,
waaruit het heelal
met zijn ruimte en geheimen is geboren.

Wij danken U om dit vuur van liefde
dat ons menselijk bestaan doordringt en warmte geeft.
Wij danken U om dit licht
waarin mensen elkaar vinden en beminnen.

Wat verlamd ligt in zichzelf,
wordt door zijn kracht bewogen.
Hij wekt moed en levenswil,
bereidheid tot het goede.
Uit Hem is ook het schoonste wonder van uw schepping geboren:
Jezus, uw Zoon en onze Broeder.

Sindsdien is zijn kracht niet meer te stuiten.
Hij is de ziel van allen die ontvankelijk zijn.
Zijn Geest werkt ook in deze tijd en waait waar Hij wil.

Daarom willen wij U danken
en sluiten wij ons aan bij de engelen en de heiligen die U toezingen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Daarom keren wij steeds opnieuw terug
naar het Woord en het voorbeeld van onze Heer Jezus.
Wij willen gedenken met welke geestdrift Hij is rondgegaan.
Zovele mensen werden geraakt door zijn vurigheid,
door zijn tederheid,
door zijn vergevingsgezindheid.

Hij werkte bevrijdend voor allen die Hem mochten ontmoeten.
En toen Hij op het kruis zijn laatste adem gaf voor allen,
is ook zijn liefde naar de wereld uitgegaan,
een lopend vuur dat mensen in beweging brengt.

Daarom gedenken wij die laatste maaltijd.

Toen heeft Hij brood in zijn handen genomen,
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en uitgedeeld terwijl Hij zei:
Neem en eet,
dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven.”

In dezelfde geest van dankbare overgave
heeft Hij ook de beker genomen,
U dank gezegd en hem rondgegeven met de woorden:
“Neem en drink,
het is de beker van het Nieuwe Verbond,
dit is mijn Bloed,
uitgegoten voor allen
tot vergeving van de zonden.
Doe evenzo om steeds aan Mij te denken”.

Ja, Heer God, wij erkennen dat uw Geest van liefde
machtiger is dan alle zonde en kwaad.
Gij hebt Jezus niet doen ondergaan in dood en verlatenheid.
Daarom durven wij vragen:
laat ook ons niet ondergaan in de onzekerheid van de dagen,
in vertwijfeling of wanhoop.

Hou ons open en ontvankelijk.
Maak ons tot broeders en zusters van elkaar
die elkaar steunen en troosten.
Geef eerbied voor jong en oud.
Dat wij niet oordelen op eigen gezag,
maar overal het goede doen groeien.

In dit gebed weten wij ons verbonden
met Maria, de moeder van Jezus,
en met de vele oprechte mensen die ons zijn voorgegaan,
met alle christelijke getuigen en heiligen,
maar ook met onze dierbare familieleden en vrienden
die reeds gestorven zijn…

Zo durven wij samen een nieuwe toekomst verwachten.
Wij zijn uw kinderen.
Wij leven tussen hoop en vrees,
maar weten ons gesterkt door uw genade,
door Jezus, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Ward Vanoverbeke

Onze Vader

Kom, Heilige Geest, maak alles nieuw.
Leer ons luisteren naar uw gefluister,
en leer ons bidden tot Hem, die Jezus ‘Onze Vader’ noemde:
Onze Vader,…

Geest van God,
leid ons, stap voor stap, naar de volle, levende waarheid.
Leg uw gaven in het hart van elke mens:
uw vreugde en uw vrede, uw eerbied, trouw en geduld,
uw vriendschap en uw liefde.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Jezus beloofde ons
de Geest van goedheid en geduld,
de Helper en Trooster met zijn vruchten van liefde en vrede.
Moge wij allen vervuld worden van zijn liefde.
De vrede en de hartelijkheid van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van ganser harte deze vrede toe.

Lam Gods

Communie

Jezus wil zichzelf aan ons uitdelen.
Door Hem, met Hem en in Hem zijn wij één.
Wij herkennen elkaar
in ons verlangen naar Hem,
in onze bereidheid met elkaar te delen.
Kom dan, deel van het Brood en word wie je bent:
Lichaam van Christus.
Gelukkig wij die genodigd worden aan de maaltijd van de Heer!
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Wie of wat de H. Geest is,
is moeilijk te zeggen.
Een geest kun je trouwens zo moeilijk vastpakken.
Maar je ziet het wel aan mensen van wie iets uitgaat:
wat ze zeggen, is gemeend.
Wat ze doen, is echt.
Ze stralen iets uit dat met die Geest te maken heeft:
warmte, goedheid, vrede,
geduld, begrip,
aandacht voor de minsten…

Ook al loopt het levenspad van velen onder hen
niet over rozen,
toch gaat er een kracht van hen uit
waar je zelf beter van wordt.
Zij zijn ‘geestige’ mensen.

Zij tonen vaak met weinig woorden
hoe de Geest vandaag aan het werk is.
naar Carlos Desoete

Bezinning 2

Een handvol bange mensen wordt aaneengesmeed tot Kerk,
een jonge Kerk met nieuwe ideeën
in een oud geworden mediterrane cultuur.
Speels en beweeglijk vlamt de Kerk op
in alle grote havensteden van het middellandse zeebekken.
Een nieuwe tijd is geboren.
Terugvallen in de oude plooi is niet meer mogelijk.
‘Vuur ben Ik komen brengen’ zei Jezus, de Messias,
‘en wat verlang Ik anders dan dat het zou branden’.

God speelt met vuur
tot in de harten van de mensen.
Telkens opnieuw kijken mensen mekaar in de ogen en lachen,
blij verrast om iets wat zij ook niet verstaan.
Mensen warmen zich aan elkaar,
leven voor elkaar,
versmelten met elkaar:
een vuurwerk van geest en lichaam
waarbij de één noch de ander
ooit nog wordt zoals voorheen.
De pinkstervlam van God
is een speels en beweeglijk ding dat nooit loslaat.
Het beweegt tot liefhebben, ook als het pijn doet,
zet een mens aan tot vergeving,
tot een telkens nieuw begin.

God legt zijn eigen vlam in ons hart.
Zijn aanwezigheid is als een kriebel in ons binnenste
om ‘ja’ te zeggen,
om lief te hebben,
om met Hem te versmelten tot één bestaan.

naar Manu Verhulst

Slotgebed 1

Geest van God,
geef ons vandaag de kracht
om uw werkzaamheid te zien in het goede dat geschiedt.
Geest van God,
geef ons nieuw geloof dat elk begin van U verwacht.
Geest van God,
geef ons nieuwe hoop
die durft uitzien naar mogelijke vrede onder de mensen.
Geest van God,
geef ons vandaag een vernieuwende liefde
die aanstekelijk werkt en oproept,
die van uw aanwezig-zijn getuigt.
Geest van God,
geef ons de moed om altijd weer opnieuw te beginnen. Amen.

Slotgebed 2

Als er je een licht opgaat,
zeg dan niet: dat is de heilige Geest.
Als er een vuur in je brandt,
zeg dan niet: dat is de heilige Geest.
Als je oren suizen van geluk,
zeg dan niet: dat is de heilige Geest.

Maar als jouw gezicht oplicht
zodat anderen zien,
als jouw vuur anderen verwarmt,
als jouw oren suizen van het goede nieuws
dat anderen blij maakt,
dan kun je zeggen:
dat is de heilige Geest.

Goede Geest van God,
laat het weer Pinksteren worden,
ook voor ons.
Open de deuren van ons hart,
zet ze wagenwijd open
opdat licht en warmte kunnen binnenstromen.
Maak van ons echte, authentieke christenen
die hun inspiratie en hun enthousiasme vinden in uw Geest. Amen.

Zending en zegen

De heilige Geest stuurt ons vrijmoedig op pad
om Gods liefde tot elke mens te verwoorden
en verstaanbaar te maken.
Hij zegene u daarbij als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Ekeren

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.