Pinksteren C 2016

15 05  2016

Begroeting

Welkom u allen op deze vijftigste dag na Pasen,
op het feest van Pinksteren,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen

Openingswoord  1

Hemelvaart wijst naar boven.
Pinksteren wijst naar beneden.
Pinksteren is als een vuur
waaraan je je warmen kunt.
Licht,
dat je leidt door de duisternis.
Pinksteren is als een stormwind in een zeil,
waardoor het schip meer vaart krijgt.
Als een regenbui die dorre grond
weer vruchtbaar maakt.
Een wegwijzer
die aan verdwaalden de juiste richting toont.
Pinksteren heeft te maken met feest,
met bezieling en vernieuwing.

Openingswoord 2

Wat kun je je voorstellen bij… heilige Geest?
Een sfeer, omstandigheden,
een soort lucht waarin je leeft…?
In feite heeft de Geest te maken met de manier waarmee je met elkaar omgaat.
Niet alleen maar elkaar verwarmend,
maar elkaar in vuur en vlam zettend,
uitdagend dingen doen
die je tevoren nooit had verwacht of bedacht.
Nieuwe energie, nieuwe trouw
waarmee je weer verder kunt,
veel verder dan je ooit had gedroomd.
Angst en weerstand smelten weg
ten gunste van openheid.
Er breekt een kracht in je naar buiten
die je nooit voor mogelijk had gehouden.
Wie zich aan die Geest gewonnen geeft,
die is er voortaan aan verloren.
naar 4-ingen

Bidden om de gaven van de Geest

Dank U, Geest,
want ik heb uw wijsheid nodig,
al was het maar
om dankbaar te zijn voor de vrije wil die ik heb gekregen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw inzicht nodig,
al was het maar
om in te zien dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.

Dank U, Geest,
want ik heb uw raad nodig,
al was het maar om ook anderen te kunnen helpen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw kennis nodig,
al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.

Dank U, Geest,
want ik heb uw eerbied nodig,
al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.

Dank U, Geest,
want ik heb uw geloof nodig,
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U voor uw gaven,
voor uw inspiratie.
Dank U dat Gij gekomen zijt
en blijft komen
al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen zijn. Amen.

Vergevingsmoment 1

De Geest van God wil ons helpen
om het goede te doen,
maar we stellen ons niet altijd voor Hem open.

-De geest van deze tijd,
de geest van ieder-voor-zich,
heeft ons verdeeld en vervreemd van elkaar.
Als wij daaraan meedoen:
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-De geest van deze tijd
jaagt ons op in een race om te bezitten
en ons zoveel mogelijk te laten gelden,
in plaats van te breken en te delen.
Als wij te hebberig en te egoïstisch zijn:
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-De geest van deze tijd
doet ons geloven dat geld tijd is
en dat zorg voor elkaar verloren tijd zou zijn.
Als wij het materiële boven de naastenliefde stellen:
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons vervullen met zijn Geest
zodat wij leren begripvol en liefdevol te leven naar zijn voorbeeld. Amen.

Vergevingsmoment 2

Geest van God, wij proberen eenzelfde taal te spreken,
maar wij zijn soms zo vol van onszelf
en onze gedachten zijn soms zo ver van de mens naast ons
dat we elkaar niet meer verstaan.
Daarom willen wij bidden om ontferming.

-Als wij anderen niet de kans geven zichzelf te zijn,
als wij hen in de steek laten
op het moment dat zij nood hebben aan nabijheid,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij maar lauwe christenen zijn,
consument-christenen
in plaats van vurige getuigen van uw Boodschap,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij niet barmhartig zijn,
een ander zijn fouten en tekortkomingen niet kunnen vergeven,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons vervullen met zijn Geest
zodat wij leren begripvol en liefdevol te leven naar zijn voorbeeld. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Op de vijftigste dag na Pasen waren de leerlingen in gebed bijeen.
Toen kwam de H. Geest over hen.
Door die Geest bezield zijn zij eropuit getrokken
om overal het Evangelie te verkondigen.
Ook wij zijn hier vandaag bijeen.
Samen willen wij bidden om die Geest.

Goede Geest van God,
laat het weer Pinksteren worden, ook voor ons.
Open de deuren van ons hart, zet ze wagenwijd open,
opdat licht en warmte kunnen binnenstromen.
Maak van ons vurige christenen
zodat uw Rijk van vrede, gerechtigheid en liefde werkelijkheid kan worden. Amen.
naar Perk

Openingsgebed 2

Vader, zeven weken lang, hebben we het vuur van Pasen bewaard
en vandaag laten we het weer hoog oplaaien.
Maak ons in dit uur tot vuurvaste mensen:
vurige mensen en standvastige mensen,
enthousiast en consequent.
Sterk in ons het geloof dat het leven sterker is dan de dood,
dat liefde meer kan dan haat en geweld,
dat uw droom van vrede de wereld in lichterlaaie zet,
op weg naar uw hemel. Amen.
naar 4-ingen

Lezingen

Luisteren wij nu naar getuigenissen uit de Schrift
over de komst van Gods Geest onder ons.

Eerste lezing (Hand. 2, 1-11)

Uit de Handelingen van de apostelen

1         Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
2         Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3         Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
4         Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf.
5         Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6         Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7         Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8         Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9         Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
10        Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11        Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1Korintiërs 12,3b-7.12-13)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Zusters en broeders,
3b Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt’,
en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4         Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5         Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6         Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.
7         Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
12
       Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13        Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 14, 15-16. 23b-26)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

  Tijdens zijn afscheidsrede op het laatste avondmaal zei Jezus tot zijn apostelen:

15        Als jullie Mij liefhebben,
zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.
16        En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,
die voor altijd met jullie zal zijn,
23        Als iemand Mij liefheeft,
zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben
en zullen We bij hem ons verblijf gaan houden.
24        Wie Mij niet liefheeft,
neemt mijn woorden niet ter harte.
Het woord dat jullie horen,
is echter niet mijn woord,
maar dat van de vader die Mij gezonden heeft.
25        Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26        De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest,
zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Van ons geloof,
bezield door Gods Geest,
willen wij nu getuigen.

Ik geloof in God

onze Vader die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Zo fantastisch is Hij!

In geloof in Jezus Christus, de Zoon van God,

die geboren werd in de stal van Bethlehem,
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Ik geloof dat Hij ten hemel in opgenomen
en dat Hij terugkomt op aarde om alles nieuw te maken.

Ik geloof in de heilige Geest

die gekomen is op het Pinksterfeest
en die wil wonen in ons hart.

Ik geloof dat wij in de Kerk bij Christus horen:

als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader
bij wie we allemaal thuis horen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Wees gezegend God,
om het vuur en de warmte van uw heilige Geest.
Wees gezegend om de liefde die Gij in ons uitzaait,
om wat Gij teweegbrengt in mensen
die voor uw licht en liefde ontvankelijk zijn.
Laten wij bidden…

-Wees gezegend God, om uw heilige Geest
die ons de taal van het hart doet spreken,
verstaanbaar voor vriend en vreemde.
Laten wij bidden…

-Wees gezegend God, om uw heilige Geest
die mensen doet zien met uw ogen,
die tot gemeenschap inspireert
rond de tafel van Hem die met ons brood van leven deelt.
Laten wij bidden…

Wij danken U, God,
voor de warmte van uw tegemoetkoming.
Blijf in ons midden ruimte scheppen
opdat wij, vervuld van uw heilige Geest,
elkaar en de wereld om ons heen tot zegen zullen zijn. Amen.

Voorbeden 2

Laten wij vol vertrouwen bidden tot God, onze Vader,
die ons zijn Geest schenkt.

-Vader, zend uw Geest als een bron van vrede
over een wereld die onenigheid kent.
Dat de mensen elkaar willen verstaan.
Laten wij bidden…

-Vader, zend uw Geest als een bron van licht
voor mensen die het niet meer zien zitten.
Dat zij toch mogen geloven in een betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Vader, zend uw Geest als een bron van vrijheid.
Dat wij, naar het voorbeeld van de apostelen,
in woord en daad getuigen mogen zijn van Jezus Christus,
geleid door de Geest.
Laten wij bidden…

Vader, zend ook ons uw Geest
opdat wij elkaar zouden verstaan,
opdat wij orde zouden scheppen waar chaos heerst
en geweld vervangen door vriendschap en vrede.
Laten wij bidden…
naar Grimbergen

Gebed over de gaven 1

God van leven,
zegen dit samenzijn rond brood en beker
en doe het vruchtbaar zijn.
Zend uw Geest in alles en allen
en maak ons breken en delen hier
tot een nieuw begin van leven in Jezus’ Geest.
Zo bidden wij U op deze Pinksterdag, met heel uw Kerk, op hoop van zegen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
als blijk van dankbaarheid voor het geschenk van uw Zoon,
bieden wij U deze gaven aan.
Brood, omdat Gijzelf voor mensen Brood wilt zijn.
Wijn, omdat Gij voor ons Vreugdedrank wilt zijn
en het uw droom is dat wij met elkaar verbonden blijven.
Moge deze gaven
uw Geest in ons levendig houden.
Dit vragen wij U, in naam van Jezus,
Brood van eeuwig Leven. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan.
Voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Kom, Heilige Geest, maak alles nieuw.
Leer ons luisteren naar uw gefluister,
en leer ons bidden tot Hem, die Jezus ‘Onze Vader’ noemde:
Onze Vader,…

Geest van God,
leid ons, stap voor stap, naar de volle, levende waarheid.
Leg uw gaven in het hart van elke mens:
uw vreugde en uw vrede, uw eerbied, trouw en geduld,
uw vriendschap en uw liefde.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Geest van Pinksteren,
Gij spreekt vele talen,
Gij laat U kennen in vele verhalen en waarheden.
Wees hier aanwezig,
zet ons op het spoor van al die mensen
die zich aangesproken voelen door Jezus’ idealen.
Dat wij ze uitdragen, ieder op zijn eigen manier,
en zijn vredebrengers worden onder de mensen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij de vrede van Gods Geest aan elkaar door.
naar Chantal Sluismans

Lam Gods

Communie

Je door Gods Geest laten bewegen,
zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur.
Je overleveren aan vertrouwen,
liefde zijn die het kwaad ontwapent,
vreugde, vrede,…
Het is niet eenvoudig.
Daarom bidden wij stamelend:
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Hij had het over vuur
als Hij zijn Kerk bedoelde.
Een vuur waaromheen
verkleumde mensen
kunnen samenkomen
om zich te warmen,
om elkaars gezicht te zien,
om niet alleen te zijn
in de nacht.

Hij had het over vuur.
Hij heeft gewild
dat het zou branden,
fel en vurig,
speels en onvoorspelbaar:
telkens nieuwe gensters
in de nacht.

Hij had het over vuur
dat moet blijven branden,
gevoed moet worden
door alles wat mensen
nieuw ontdekken
door hun vragen,
dat moet aangewakkerd worden
door het waaien van de Geest,
onzichtbaar in de nacht.

Hij heeft zijn Kerk
als een vuur ontstoken.
Misschien hebben wij,
de eeuwen door,
teveel aan brandbeveiliging gedaan.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Het is als met lopend vuur.
Geen mens houdt het tegen.
Geen water is sterk genoeg.

Het loopt en steekt aan
daar waar geen mens het verwacht.

Zij zaten samen,
de eerste christenen
en zegden: ‘Is dat het einde?
Dat kan het einde niet zijn.’

Zij gooiden de ramen open,
ontsloten alle deuren
en getuigden: ‘Hij is de Levende.
Zieken heeft Hij genezen,
blinden heeft Hij doen zien,
doven doen horen.’

Heer,
geef ons uw Woord in de mond
opdat ook wíj getuigen
dat Hij, Jezus Christus
-lopend vuur-
onstuitbaar is.
naar H. Van Der Vurst

Bezinning 3

Geest.
Het is allereerst een kwestie van zien,
van openstaan.
Een kwestie van tijd
om achter de dingen
nog het onvermoede grotere geheim
te kunnen bespeuren.
Het mooiste van het leven
kan alleen maar gegeven worden.
Je grijpt het niet.

Geest.
Dat is een uitnodiging van God zelf
om je leven te riskeren,
om keuzes te maken en moeilijkheden
niet uit de weg te gaan.

Geest.
Het is ook kracht voor dit alles.
Van aarde en hemel thuis, KAV, blz.195

Slotgebed 1

Ik wil over je ademen – zegt God –
en je mijn Geest schenken,
opdat je vurig en enthousiast van Mij kunt getuigen
en kunt bouwen aan een rechtvaardige
en mensvriendelijke wereld.
Ik wil je mijn zegen geven
opdat je zelf zegen mag worden voor je medemensen.
Durf op zoek te gaan naar de zending en de roeping
die Ik jou toevertrouw.
Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij en op mijn droom van geluk
voor armen en kleinen
en je zult een mens van liefde worden.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Geest van God,
moge dit samenzijn met U
ons inspireren
tot juiste woorden,
tot creatief handelen,
tot waarheid en echtheid.
Blijf ons nabij,
blijf in ons
opdat wij uw schepping behoeden,
uw mensen liefhebben
en onszelf voortdurend vernieuwen
naar het voorbeeld
en in de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Soms ervaren wij U even
in het samenzijn van mensen.
Soms waait Gij langs ons heen
en geeft Gij ons inspiratie.
Kom Schepper, Geest,
op de juiste momenten in ons leven
en zegen ons
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Rieke Mes

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.