Pinksteren B 2018

20 05 2018

Begroeting

Welkom aan u allen,
op deze vijftigste dag na Pasen, het feest van Pinksteren.
Moge de Geest van Pinksteren ons bezielen,
ons openbreken en ons aanzetten
om Gods Boodschap te ontvangen,
een Boodschap van adem, ruimte, vuur, leven.
Laten wij zo in Gods aanwezigheid geborgen weten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Lettele

Openingswoord 1

Als je van iets doordrongen bent,
als je ergens enthousiast over bent,
dan sta je, zoals de apostelen op Pinksteren,
in vuur en vlam en dan straalt dat van je af
op alles wat je zegt en doet.
Zo zou het ook met ons geloof moeten zijn.
Want als je echt doordrongen bent van Gods liefde,
als dat vertrouwen je voedt,
dan straal je licht en warmte naar iedereen rondom jou.

Openingswoord 2

Welkom op het feest van Pinksteren.
Pinksteren: de voltooiing van Pasen,
het hoogfeest van de Geest.

Nu Jezus deze wereld heeft verlaten,
worden wij aangemoedigd om op te staan
en de Geest werkzaam te laten worden in ons.
Door de levenswijze van Jezus na te volgen in ons leven
geven we gestalte aan zijn opstanding.
Gesterkt door Gods Geest, kunnen wij
– elk op zijn eigen manier en met zijn eigen talenten –
onszelf en anderen in vuur en vlam zetten
en zo samen bouwen aan een nieuwe wereld van liefde.
naar Leen Verbanck

Bidden om de gaven van de Geest 

Dank U, Geest,
want ik heb uw wijsheid nodig,
al was het maar
om dankbaar te zijn voor de vrije wil die ik heb gekregen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw inzicht nodig,
al was het maar
om in te zien dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.

Dank U, Geest,
want ik heb uw raad nodig,
al was het maar om ook anderen te kunnen helpen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw kennis nodig,
al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.

Dank U, Geest,
want ik heb uw eerbied nodig,
al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.

Dank U, Geest,
want ik heb uw geloof nodig,
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U voor uw gaven,
voor uw inspiratie.
Dank U dat Gij gekomen zijt
en blijft komen
al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen zijn. Amen.

Gebed om ontferming 1

-Heer, zeven weken geleden vierden wij vol enthousiasme Jezus’ verrijzenis.
Maar vandaag is er precies nog maar weinig over van die blijheid.
Hier en daar misschien nog een klein vlammetje, maar meer ook niet.
De vergelijking met de houding destijds van de apostelen is overduidelijk:
wij durven niet meer getuigen van U.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, er zijn best wel mensen die uw Boodschap willen uitdragen,
maar als wij hen daarin niet steunen,
als we hen alleen laten als zij het moeilijk hebben,
dan doven wij soms zelfs bij hen het vuur.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij zendt ons wel uw Geest,
maar vaak laten we Hem niet toe in ons leven,
want we zijn zo druk bezig met het zoeken naar geld, aanzien, carrière…
dat we geen tijd maken voor U,
dat we U voorbij lopen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, vergeef ons onze kortzichtigheid
En neem ons barmhartig bij de hand op weg naar U.  Amen.

Gebed om ontferming 2

Geest van God,
maak ons nieuw.

-Heer, omdat wij de Geest van God niet hebben gezien
in de ogen van mensen om ons heen die vragen om gerechtigheid en respect,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, omdat wij de Geest van God niet hebben gezien
in de ogen van mensen die verdriet hebben
en smeken om  begrip en steun,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, omdat wij de Geest van God niet hebben gezien
in mensen die dienstbaar zijn aan hun medemensen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wij zijn vaak blind en doof.
Vergeef ons en por ons steeds weer aan om echte christenen te zijn
in woord en daad. Amen.
vrij naar Kerk in Herent

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
Gij wilt dat we aanstekelijk zijn.
En zoals hout of kolen niet uit zichzelf ontvlammen,
zo hebben wij mensen, elkaar nodig,
moeten wij contact maken om te kunnen ontvlammen.
Breng ons daarom vandaag als uw kinderen bijeen rond deze tafel,
zodat wij licht en warmte kunnen brengen in onze wereld
en uw Geest in deze wereld doorgeven,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Ten Bos

Openingsgebed 2

God, geraakt door uw droom voor een betere wereld,
bidden wij:
zaai uw naam in onze dromen,
doordring ons met uw Geest,
sterk ons met uw kracht,
vervul ons met uw gaven,
zalf ons met uw liefde.
Geef richting aan ons geloof,
vruchtbaarheid aan ons werk.
Schep verbondenheid met allen en met Jezus, uw Zoon. Amen.
Mark Soens

Lezingen

In onze evangelielezing wenst Jezus in de eerste plaats zijn apostelen vrede toe
en geeft hun de opdracht zijn Boodschap verder uit te dragen
met de hulp van de Geest.
In de eerste lezing beluisteren wij het verhaal van de komst van die heilige Geest.

Eerste lezing (Hand., 2, 1-11)

Uit de Handelingen der Apostelen

1           Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
2           Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3           Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
4           Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf.
5           Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6              Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7           Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8           Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9           Parten en Meden en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië, Judea
en Kappadocië, Pontus en Asia,
10         Frygië en Pamfylië, Egypte
en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11            Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 12, 3b-7. 12-13)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de kristenen van Korinthe

Broeders en zusters,
3           Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt’,
en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4           Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5           Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6           Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.
7           Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
12
        Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13         Want wij allen,
Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 20, 19-23)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

19         Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei:
`Vrede!’
20         Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21         `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22         Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23         `Als jullie iemand zijn zonden vergeven,
dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven,
dan blijven ze behouden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die onder ons leeft,
die van ons houdt en die daarom onze God wil zijn.

Ik geloof dat Hij alles wat bestaat geschapen heeft.
Dat het mooiste van heel die schepping
Jezus Christus is,
zijn beeld en gelijkenis bij uitstek.
Ik geloof dat Jezus
de Zoon van God is,
en toch Mens als de mensen.

Zijn keuze was duidelijk:
een mens naar Gods droom te zijn,
recht door zee,
niet morgen,
maar vandaag,
een Mens voor mensen, een God voor mensen,
ook al was onbegrip en veroordeling het gevolg van deze keuze.

Ik geloof dat het de moeite waard is
op Hem te gelijken.

Ik geloof dat zijn Geest ons samenroept
om te leven in verbondenheid met elkaar,
om samen te doen wat Hij ons heeft voorgedaan:
elkaar helpen, elkaar over de eigen beperktheid heen tillen
en verder helpen.

Ik geloof dat wij zó kunnen merken
dat Jezus Christus leeft en werkt door ons,
dat zijn werk nog altijd verder gaat.

Ik geloof dat Pinksteren heel ons leven duurt
en dat die Geest van Jezus ons zal leiden
naar allen rondom ons of ver van ons
die zwak of moedeloos zijn
en dat voorbij onze eigen grenzen.
naar Peter Biesbrouck

Voorbeden 1

Laten we bidden om Gods Geestkracht
voor zovelen onder ons die een tweede adem nodig hebben.

-Bidden we voor hen die veel van hun levenskracht verloren:
omdat ze een rouwproces door maken,
omdat ze gekweld worden door wroeging en schuldgevoelens,
omdat ze een burn-out, een chronisch vermoeidheid of een depressie doormaken…
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die opnieuw willen beginnen:
mensen die na een gebroken relatie terug bij iemand leren thuiskomen,
mensen die na een ziekte- en revalidatieproces weer hun leven opbouwen,
mensen die na een diepe teleurstelling in de Kerk
de draad van het geloof weer proberen op te nemen…
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die anderen weten te begeesteren:
ouders die het beste in hun kinderen bevestigen,
therapeuten die cliënten helpen om levenskracht en vertrouwen terug te vinden,
verantwoordelijken die hun werknemers weten te motiveren,
gelovigen die met hun getuigend leven het geloof bij anderen aanwakkeren…
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze Kerk die vandaag duidelijk een nieuwe adem nodig heeft.
Voor alle christenen: dat ze elkaar zouden verstaan
en gezamenlijk zouden getuigen van de Geest die hen inspireert
om het goede en blije van Jezus’ Boodschap te verspreiden onder alle mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf en onze geloofsgemeenschap.
Dat we elkaar, met de hulp van de Geest, zouden steunen en bemoedigen
in alle omstandigheden van het leven.
Laten wij bidden…

Kom Heilige Geest, stort uw Geest uit over ieder van ons
en doe ons als nieuwe mensen in het leven staan,
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
vrij naar Griet Van Coillie

Voorbeden 2

Zoals geen enkel vuur kan branden zonder zuurstof,
zo kan ook ons gelovig engagement niet zonder het gebed.
Laat ons daarom samen bidden, zoals we dat elke week doen,
“bidden voor” de zovele noden in onze wereld.
Zo geven we zuurstof aan het laaiend enthousiasme van Gods Geest.

-Bidden we dat we aanstekelijk woorden van bemoediging zouden spreken
en medemensen weer enthousiast maken
om in beweging te komen
en te getuigen van de liefde die Jezus ons heeft voorgeleefd.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die leven in een periode van duisternis en moedeloosheid.
Dat ze door een luisterend oor, een helpende hand,
weer het vlammetje van hoop ontdekken
en, net als de apostelen niet meer bang zijn,
maar vol van vertrouwen naar buiten gaan
om te leven vanuit Gods geest.

-Bidden we voor onze jonge mensen
en voor allen die begaan zijn met hun opvoeding en begeleiding.
Dat ze het geloof in hun mogelijkheden niet verliezen
ook al lijkt het soms niet te lukken,
maar dat ze volhardend voortbouwen aan het realiseren van hun levensdoel.
Laten wij bidden…

-Bidden we om zuurstof voor priesters en voorgangers
die zich inzetten om de Blijde Boodschap verder uit te dragen.
Dat zij de steun en waardering mogen ervaren
van enthousiaste mede-christenen
om blijvend en vol begeestering
te getuigen van Gods Geest in deze wereld.
Laten wij bidden…

God,
blijf ons nabij met uw Geest,
Vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Ten Bos

Voorbeden 3

Wanneer alles hopeloos verloren leek zond God de Geest,
ontvingen Jezus’ vrienden hun opdracht,
hun zending,
om vurig te getuigen van verrijzenis, van leven en liefde.
Op deze Pinksterdag bidden wij U daarom, God
om mensen die vandaag, hoe klein en kwetsbaar ze ook zijn,
levendig getuigen van die verrijzenis, van uw Leven en Liefde.

-De groet van de verrezen Heer klinkt: “Vrede zij U”
Geef ons daarom ook vandaag mensen van vrede,
niet alleen de grote onderhandelaars in wereldconflicten,
in Israël, Palestina, in Irak en zovele andere landen,
maar ook de kleine mens die werkt aan vrede in het hart,
door verdraagzaamheid, geduld en trouw aan een gegeven woord.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor deze geloofsgemeenschap.
Dat het Pinkstergebeuren ons mag inspireren
om de taal te spreken die ieder vol blijdschap verstaat,
de taal van liefde die één maakt wat verdeeld is,
die de verrezen Heer zichtbaar maakt in ieder van ons.
Laten wij bidden…

-Geest van Christus, tenslotte willen we bidden voor onszelf.
Maak ons zo tot geestdriftige christenen
die elkaar steunen en bemoedigen in woord, in daad en in gebed.
Laten wij bidden…

De Geest van Pinksteren maakt van bange mensen durvers.
Durvers die kiezen voor vrijheid en verantwoordelijkheid.
Mensen die in vreugde en dankbaarheid weten
dat we de zorg delen en dragen voor elkaar,
vandaag en alle dagen van ons leven.
naar Petra Grooten

Gebed over de gaven 1

Waar mensen met elkaar brood breken en de beker rondreiken,
wordt het leven goed,
want je ervaart dat er een kracht werkzaam is die mensen verbindt.
Je weet niet waar die kracht vandaan komt,
maar op Pinksteren belijden wij voor elkaar
dat wij die kracht ontzettend nodig hebben
als het leven een ruimte wil worden
waar armen weer de moeite waard zijn,
waar verdriet gedeeld wordt
en het kwaad gebroken,
waar dorheid overspoeld wordt
en waar de Geest van God ons vervult
en ons tot ware mensen vormt. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
woorden en gebaren zijn ontoereikend
om het verlangen uit te drukken
dat vandaag in ons leeft.
Zend uw Geest die alles in allen vervult.
Voltooi in ons wat nog onvolkomen is
en versterk wat zwak is.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God,
wij zijn hier samen
om U dank te zeggen.
Wij danken U
voor de mooie wereld,
voor de vriendschap tussen mensen,
voor de zon en de maan,
voor de bloemen en de dieren,
voor het land waar wij wonen,
voor de vele mensen rondom ons.

Wij danken U, God,
omdat Gij dicht bij de mensen wilt zijn.
Jezus heeft ons verteld
dat Gij van de mensen houdt.
Om dat duidelijk te maken
heeft Hij zieken genezen,
heeft Hij mensen die fout waren,
nieuwe kansen gegeven.
Hij liet de kinderen bij zich komen en zegende hen.
Uw aandacht gaat immers naar de kleinen en de zwakken.

Als wij U vieren, God , staan wij niet alleen.
Samen met heel veel mensen op deze wereld
willen wij U danken en zingen wij :

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Gij zijt dichter bij ons dan wij durven dromen,
nu wij samenkomen rond deze tafel
om het brood te breken
en de beker te delen met elkaar.
Zend dan uw Geest over dit brood en deze wijn
zodat Jezus in ons midden komt.

Op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood
en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei :
Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw een dankgebed uit.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak :
Neem deze beker
en drink hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe en altijddurende Verbond,
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Vader, wij zijn hier samen
om aan Jezus te denken.
Wij denken blij en dankbaar
aan wat Hij zegde en deed.
Hij is gestorven voor ons,
maar Gij hebt Hem nieuw leven gegeven.
Hij leeft nu bij U
en toch is Hij ook dicht bij ons.
Ooit komt Hij terug.
Dan zijn pijn en tranen,
honger en verdriet voorgoed voorbij.

Vader, Gij hebt ons uitgenodigd aan Jezus’ tafel.
Maak ons sterk zodat wij meer en meer gaan doen
wat Gij van ons verwacht.
Vader, wij bidden U voor onze paus, onze bisschop
en voor zoveel andere mensen die willen leven zoals Jezus.
Geef dat zij vrede en vreugde brengen aan alle mensen.
Wij bidden U ook voor alle mensen die gestorven zijn,
voor wie deze viering wordt opgedragen.
Breng ons allen eenmaal thuis bij U.
Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar Boom

Onze Vader

De apostel Paulus schrijft:
“Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen: Abba, Vader!”
Door die geest aangemoedigd durven we met Jezus zeggen:
Onze Vader,…         
Kees Pannekoek

Geest van God,
leid ons, stap voor stap, naar de volle, levende Waarheid.
Leg uw gaven in het hart van elke mens:
uw vreugde en uw vrede, uw eerbied, trouw en geduld,
uw vriendschap en uw liefde.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Toen Jezus bij ons was bracht Hij een Boodschap van vrede.
Toen Hij na zijn dood aan zijn vrienden verscheen
waren zijn eerste woorden :
“Vrede zij met U !”
Vandaag zendt Hij ons zijn Geest
om over Hem getuigenis af te leggen.
Van Hem getuigen is zijn vrede uitdragen,
want de vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar dan een welgemeend teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Voor ons ligt het Brood, waarvoor wij hebben gebeden:
“Geef ons heden ons dagelijks brood.”
Het is het Brood van nieuw leven,
uitnodiging tot een leven in zijn Geest,
oproep om ons leven te breken en te delen met elkaar.
Gelukkig wij die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
            Heer, ik ben…
Grimbergen

Bezinning 1

Kom, Geest van leven,
Ziel van ons bestaan,
Hart van het heelal.

Kom, Licht van toekomst.
Zicht op morgen,
Licht van vandaag.
Toekomst op ons doen en laten.
Kom, Liefde voor alles en allen,
Hoop van de kleinen,
Geloof in de minste.

Kom, Machteloos-Machtige.
Mosterdzaadje,
Graankorrel,
Zuurdeeg
van onze ommekeer ten goede.

Kom, Stille Roepkracht
van vernieuwing en bevrijding,
dring door tot achter onze huid,
tot in ons hoofd en hart.

Kom, Grondige Genezer,
geef ons nieuw terug
aan onszelf
en aan de anderen.
Doe ons elkaar zien
met nieuwe ogen.

Kom, Geest van menswording.
help ons recht doen
en vrede zoeken,
en laat ons niet los,
houd ons vast ten einde,
ten goede. Amen.
naar Ineke Van Galen

Bezinning 2

Bang en rillend,
dicht bijeen,
het leven, zo koud en vijandig.
Sluit toch de deuren! Haal op die bruggen!
Laten we ons verschansen achter
hoge, dikke muren…
En dan komt Gij, God,
niet in een storm of een bulderende orkaan,
maar vederlicht en vlinderzacht.
Hoor! Luister!
Engelengeruis,
vurige vlammen,
brandende harten,
stralende geesten,
wakkere zielen,
stromende woorden.
Gij gloeit onze angsten voorbij.

We gooien onze ramen open,
we gooien onze deuren open,
we gooien onze armen open
voor de wereld, uw wereld,
voor de mensen, uw mensen.
Kom, O Geest vol leven
en bewoon ons hele wezen.
Ilse Cornu

Bezinning 3

Pinksteren, adem van de Geest

Een feest van vuur en vlam,
van storm en ontij,
een feest met open deuren
en vrijmoedige taal:
‘Christus is de Heer!
Wij kunnen niet meer zwijgen!’

Pinksteren,
het feest van de jonge Kerk
en van de eerste dopelingen,
van geestdrift en bezieling.
Het feest van nieuwe warmte
zonder angst en zonder vrees
voor de machthebbers van de oude aarde.

Pinksteren,
was de vlam aan de lont,
een vlam verder kronkelend
in het middellandse-zee bekken.
In alle havensteden slaat de vlam aan
onder slaven en matrozen,
onder soldaten en gladiatoren van het oude rijk.

Pinksteren,
een feest tot op vandaag?
Of is het vuur voorgoed gedoofd,
de storm geluwd, de geestdrift uitgeteld?
Gaan de deuren weer behoedzaam dicht
en wordt zijn naam verzwegen,
uitgeveegd als hinderlijk en onverdraagzaam?

Pinksteren vandaag,
is de deuren opengooien
voor de Kerk van morgen
die gedragen wordt
door mannen en vrouwen,
uit het volk genomen
en voor het volk bestemd.

Pinksteren vandaag,
een Kerk met een taal,
vrijmoedig en echt,
die elke mens verstaat
een Kerk met de eerste vlam
en de stormwind van toen:
adem van de Geest.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

Soms heb ik het gevoel dat
alles en iedereen tegen me is, God,
en dat niemand mijn zorg deelt
voor de verwezenlijking van uw droom.
Niets lukt me dan nog
waardoor ik me zelfs afvraag
of mijn christen-zijn nog wel zin heeft.
Leg op die momenten alsjeblieft
uw Geest in mijn binnenste.
Begeester mij met uw Adem.
En geef me wat extra zuurstof
om op een enthousiaste manier
van U te getuigen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer God,
in Jezus, uw Zoon,
hebt Gij ons een nieuwe toekomst toegezegd.
Geef dat wij het vuur van zijn Geest
brandend houden in ons midden.
Laat ons, waar droefheid heerst,
troost en vreugde brengen,
en ruimte scheppen voor arme en kleine mensen.
Help ons meebouwen aan uw Rijk van goedheid en vrede.
Door Christus, onze Heer. Amen.
Mark Soens

Zending en zegen

Geest van God,
inspireer ons tot de juiste woorden,
tot creatief handelen.
Geest van God,
inspireer ons tot waarachtig spreken,
tot werkelijke daden
vandaag en alle dagen.
En zegen ons daarbij
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

GEBEDEN OM DE HEILGE GEEST

1/   Gebed om de H. Geest

Kom, H. Geest,
daal als een vuur over onze wereld,
dat wij warmte bieden aan wie in de kou staan,
dat geestdrift ons mag aansteken  en
en dat mensen elkaars taal leren spreken en verstaan.
Geest van God,
daal als een licht over ons leven,
herschep ons wanneer we moedeloos zijn en
angsten onze idealen verdringen.
Geest van God,
beziel ons, dat uw liefde onze harten loutert.
Wees een gids
voor wie leeg en krachteloos door het leven gaan.
Kom dan, H. Geest,
die in ons bidt en in ons werkt.
Blijf ons doordringen met uw gaven en
zend uw Adem door ons heen. Amen.
Antoon Wullepit


2/  Kom, Heilige Geest!

H. Geest, Gij die liefde zijt
van de Vader,

van de Zoon,
en van ons allen.
Geef me steeds in wat ik moet denken,
wat ik moet zeggen, hoe ik het moet zeggen,
wat ik moet zwijgen,
wat ik moet schrijven, hoe ik moet schrijven,
hoe ik moet handelen,
en wat ik moet doen om vooruit te gaan
op de weg van het evangelie en
om uw Liefde uit te stralen naar de mensen,
die Gij op mijn weg zet.
Dit vraag ik U op voorspraak van Maria,
onze hemelse moeder.
Kom, Heilige Geest!

3/   Om de Geest …

Geest van liefde, kom in mijn hart,
maak het barmhartig en edelmoedig.

Geest van wijsheid, kom in mijn verstand,
maak het begrijpend en betrouwbaar.

Geest van vrede, kom in mijn handelen,
maak het mild en trouw.

Geest van vreugde, kom in mijn gemoed,
maak het blij en geduldig.

Geest van goedheid, kom in mijn oordeel,
maak het rechtvaardig en eerlijk.

Geest van vriendelijkheid, kom in mijn dienstbaar zijn,
maak het respectvol en waarachtig.

Geest van bescheidenheid, kom in mijn leven,
maak mij nederig, echt en vol overgave aan uw liefde.
                 Zr. Nel

4/ Kom, H. Geest      

Wanneer het me niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer ik me terugplooi op mezelf,
kom dan, Heilige Geest.

Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder alle mensen,
kom dan, Heilige Geest.

Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
wanneer ik wil troosten en de woorden niet ken,
wanneer ik wil helpen en niet weet hoe,
kom dan, Heilige Geest.
‘Kerk & Wereld’

5/   Gebed tot de H. Geest

Jezus verlangt dat wij één worden:
Jij in Mij en Ik in u.

Dat onze verhalen van hoop,
van liefde en van geloof één worden.

Stel je hart open, vraagt Jezus,
en ervaar
dat de ontmoeting met Mij je rijker maakt,
niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.

Bid en stel je hart open
opdat gij allen één moogt zijn.
Dat uw Geest ons daarbij helpt.
Kom, Heilige Geest.

6/    Kom Heilige Geest

Kom Heilige Geest, kom over ons.
Kom en schenk ons uw gaven,
kom in ons hart met uw licht en uw vrede.

Maak zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart
en leid wie zelf de weg niet vindt.

Geef uw gaven zevenvoud,
aan ieder die op U vertrouwt.
en zich geheel op U verlaat.

Sta ons bij met uw liefde,
dat ons einde “zalig” zij,
geef ons vreugde die niet vergaat.

Kom, Heilige Geest, kom over ons.

7/   Vertaalde ‘Veni Sancti Spiritus’

Kom bij me, H. Geest, verfrissende adem en
breng iets over van Je stralend licht.
Jij, Vader van de armen, bewaker van het hart
en schenker van het goede in het leven.
Jij die echt troost omdat Je woont in mijn ziel en
permanente vriend bent aan mijn tafel..
Jij geeft rust aan tobbers, verkoeling aan zwoegers en
ademruimte aan verkrampten.
Ongelooflijk zacht is het licht waarmee Je de diepte
van mijn hart verwarmt.
Zonder jouw bescherming gaat al wat broos en kwetsbaar is,
verloren in de nacht, en blijft niets onaantastbaar.
Zuiver wat onzuiver is, verwarm wie rilt van kou,
wees licht voor wie verdwalen.
Schenk hen die Jou vertrouwen
de gaven van je milde Geest
opdat jouw waarheid waar wordt in hun leven
en zij in alle vrede de overkant van dit bestaan aanvaarden
als een samenzijn met Jou, H. Geest.
Geert Dedecker

8/    Ik kwam om vuur op aarde te brengen en wat zou Ik graag willen dat het al brandde. (Lc. 12,49) (20e zondag C)

Heer Jezus,
stort Vuur van uw liefde,
het Vuur van uw Geest,
in de harten van alle gelovigen.
Maak hen vurig van hart en geest.
Laat uw Liefdevuur stromen door hun hart en handen.
Zend uw Geest, uw Adem van vuur,
opdat er licht en warmte moge zijn voor iedereen en
het geloof in een liefdevolle God mag groeien.
Kom, Heilige Geest. Amen.

9/
Moeder van de Heer,
vurig, eensgezind
heeft de eerste christengemeente met u gebeden
om de bijstand van de heilige Geest.

Door de heilige Geest
heeft de Vader u zijn Zoon gegeven.
In de kracht van de Geest
zijt gij naar Elisabeth toegegaan.
In de kracht van de Geest
hebt gij het Magnificat gezongen.
In de kracht van de Geest
hebben de apostelen onvermoeibaar verkondigd
dat uw Zoon leeft
en doet leven en samenleven.

Met, tot, als u, Maria
bidden we als geloofsgemeenschap,
dat uw Zoon door de kracht van zijn Geest
ons tot nieuw samenleven beweegt.
M. T’Joen

10/   
Heer Jezus, schenk ons
Uw Geest van wijsheid
die ons zuivert van eigenwaan,
Uw Geest van verstand
die ons behoedt voor onverstand,
Uw Geest van raad
die alle radeloosheid wegneemt,
Uw Geest van sterkte
die onze zwakheid te hulp komt,
Uw Geest van kennis
die ons bevrijdt van oppervlakkigheid,
Uw Geest van godsvrucht
die ons vanuit God doet spreken,
Uw Geest van ontzag
die ons respect geeft voor U en de ander.
Kom, H. Geest!
Fed. St. Andries Brugge

11/
Heer Jezus,
Gij hebt ons beloofd:
‘Waar twee of meer mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’
Zelf hebt Gij vurig gebeden om eenheid
tussen al uw zusters en broeders.
Met velen verenigd, maken we dit gebed tot het onze: ‘Moge allen één zijn.’
Beziel ons allen, meer dan ooit,
met uw Geest van eenheid
opdat daardoor verzoening en vrede tussen mensen mag groeien.
Kom, H. Geest.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.