Pinksteren B 2015

24 05 2015

Begroeting

Welkom allemaal,
omdat jullie hier samen Pinksteren willen komen vieren:
het feest waarop de meest verscheiden mensen en volkeren elkaar weer verstaan,
het feest waarop het kruisteken zijn volle betekenis krijgt,
omdat we niet alleen de Vader en de Zoon,
maar vooral ook de Geest vieren.
Laten we daarom beginnen met dat kruisteken
en vragen dat God bij ons wil zijn als
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Ten Bos

Openingswoord 1

Hartelijk welkom iedereen op deze Pinksterdag.
Het moet niet simpel zijn geweest voor de apostelen lang geleden:
Jezus die gestorven was én verrezen.
Maar wie zou hen geloven als ze dat aan de mensen gingen vertellen?
Gelukkig waren ze niet alleen.
God was bij hen.
Dat konden ze op die Pinksterdag duidelijk voelen.
Ze durfden weer naar buiten te komen.
Is ook voor ons, zoals voor hen, Pinksteren aangebroken?
Durven wij naar buiten komen met ons geloof in de verrijzenis?
naar Liturgische vieringen

Openingswoord 2

Mensen geraakten in vuur en vlam,
horen wij vandaag.
Bezield met wat Jezus bewogen had,
Gods Bevrijdend Woord verkondigen,
zijn zij op hun beurt bevrijdend op weg gegaan.
Zijn vuur werd hun vuur
zij wilden het van harte delen met velen.
Dat was Pinksteren toen.
En Pinksteren vandaag?
Het vuur van Gods Geest zal branden,
overal waar mensen daar verwachtingsvol naar uitzien.

Facultatief:

Bidden om de gaven van de Geest

Dank U, Geest,
want ik heb uw wijsheid nodig,
al was het maar
om dankbaar te zijn voor de vrije wil die ik heb gekregen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw inzicht nodig,
al was het maar
om in te zien dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.

Dank U, Geest,
want ik heb uw raad nodig,
al was het maar om ook anderen te kunnen helpen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw kennis nodig,
al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.

Dank U, Geest,
want ik heb uw eerbied nodig,
al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.

Dank U, Geest,
want ik heb uw geloof nodig,
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U voor uw gaven,
voor uw inspiratie.
Dank U dat Gij gekomen zijt
en blijft komen
al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen zijn. Amen.

En/of:

Vergevingsmoment 1

Vader,
Gij schenkt ons uw Geest van leven
opdat wij uw Stem in deze wereld zouden horen.
Toch gaan we zo dikwijls voorbij aan de warmte
die Gij in ons leven kunt zijn.
Daarom willen we eerst om vergeving vragen.

-Omdat we soms uitgeblust door het leven gaan,
zeggen dat het toch nooit zal veranderen in onze wereld
en we graag alles bij het oude laten,
vragen wij om uw vernieuwende Geest, God.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We vragen om uw mantel van ontferming,
om beschutting tegen koude woorden en kille daden.
Ontdooi daarmee onze ingevroren mensbetrokkenheid
en wek ons opnieuw tot leven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we vaak zo bang zijn
als we in ons leven aan een grens komen,
omdat we schrik hebben van nieuwe ideeën en profetische woorden,
vragen we om uw vurig enthousiasme.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Geest van vernieuwing en bevrijding,
geef ons vernieuwd terug aan onszelf en aan de anderen.
Doe ons elkaar zien met nieuwe ogen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Liefdevolle en barmhartige God,
kom over ons met uw Geest
en wakker in ons het vuur van uw liefde aan.

-Heer, laat uw vuur weer branden
waar het leven verdord is,
waar de bron is opgedroogd,
de liefde verkild
en waar de dagen troosteloos zijn geworden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, laat uw vuur weer branden
waar mensen in zichzelf opgesloten zitten,
waar zij zich bedrogen voelen in hun vertrouwen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, laat uw vuur weer branden
waar mensen alleen zijn gelaten,
waar hun taal en hun roepen niet meer wordt gehoord,
hun liefde niet wordt aanvaard,
waar zij enkel nog twijfelen aan zichzelf, en zelfs aan U.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Algoede God, kom over ons met uw milde ontferming
en leid ons naar waarachtig leven. Amen.
naar Schiplaken

Lofprijzing

God van liefde en van leven,
hoop van mensen aan de kant,
onze namen staan geschreven,
in de palm van uw hand.

Eer aan onze God,
vred’ op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Eer aan God!

Zoon van God en Zoon van mensen,
Roepstem voor gerechtigheid,
Droom van goedheid zonder grenzen,
Leven in verbondenheid.

Eer aan onze God,
vred’ op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Eer aan God!

Geest van God en Geest van vrede,
Gij bezielt en vuurt ons aan
om ook uit onszelf te treden,
zoals Jezus heeft gedaan.

Eer aan onze God,
vred’ op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Eer aan God!

naar Carlos Desoete

Openingsgebed 1

Kom in ons midden, Geest van God.
Verbrand de haat,
verbreek het slot op ieders eenzame zorgen.
Open de deuren van ons hart,
ontdooi de angst die ons verwart,
gun ons weer zicht op morgen.
Geef mensen weer terug aan elkaar,
leid ons tot vrede
zodat wij, ongewapend en vrij van valse schijn,
weet hebben van mensen
die nog zijn vergeten en gehavend wachten.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Openingsgebed 2

Heer God,
Gij hebt uw Geest gezonden
voor alle mensen die tastend zoeken
naar nieuwe wegen van zinvol bestaan.
Bevestig in ons het vertrouwen
dat Gij zo voor ons de grondslag blijft
van het geloof in een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,
nu en voor altijd. Amen.

Openingsgebed 3

Vader,
wij zijn hier samen
om te bidden om nieuwe geestkracht.
Waar wij door het vuur van uw Geest
elkander dragen,
is uw Zoon onder ons aanwezig.
Verwarm ons hart door zijn nabijheid
en maak uw Liefde zichtbaar in ons bestaan.
Dit vragen we U alle dagen van ons leven. Amen

Lezingen

In onze evangelielezing wenst Jezus in de eerste plaats zijn apostelen vrede toe
en geeft hun de opdracht zijn Boodschap verder uit te dragen
met de hulp van de Geest.
In de eerste lezing beluisteren wij het verhaal van de komst van die heilige Geest.

Eerste lezing (Hand., 2, 1-11)

Uit de Handelingen der Apostelen

1           Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
2           Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3           Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
4           Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf.
5           Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6              Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7           Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8           Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9           Parten en Meden en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië, Judea
en Kappadocië, Pontus en Asia,
10         Frygië en Pamfylië, Egypte
en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11            Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 12, 3b-7. 12-13)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de kristenen van Korinte

Broeders en zusters,
3           Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt’,
en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4           Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5           Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6           Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.
7           Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
12
        Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13         Want wij allen,
Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 20, 19-23)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

19         Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei:
`Vrede!’
20         Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21         `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22         Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23         `Als jullie iemand zijn zonden vergeven,
dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven,
dan blijven ze behouden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God die als een vader van de mensen houdt,
met hen op weg gaat, hen stuurt en beweegt.

Wij geloven in Jezus, de Gezalfde, de Christus.
Hij was ten volle door God bewogen.
Hij heeft mensen doen opstaan
uit alles wat het leven en het geluk stuk maakt.

Wij geloven dat de kracht van God
ook nu wonderen van goedheid verricht.
Wij geloven dat Gods Geest ons levend en krachtig houdt
om verder te doen wat Jezus is begonnen.

Wij geloven in de gemeenschap van de Kerk,
die getuige wil zijn van Gods Liefde,
teken van een betere wereld,
hoop dat alles terecht komt.

Wij geloven dat het leven sterker is dan de dood,
liefde krachtiger dan haat.
Wij geloven dat iedere mens, hier en nu,
en voor altijd in God geborgen is. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden we voor wie doof zijn voor het woord van de Geest,
die in hun hart niet horen wat goed is of slecht,
van wie het geweten niet is gevormd.
Dat zij Gods Woord mogen verstaan…
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die het Woord van de Geest ter harte nemen,
die een leven leiden op God gericht,
maar die zo vaak zwijgen waar ze zouden kunnen spreken.
Dat zij van Gods grote daden getuigen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor al degenen die veel woorden uitkramen,
maar niet beseffen dat van woorden een scheppende kracht moet uitgaan,
zodat woorden daden kunnen worden.
Moge zij, in momenten van stilte, de Geest ontdekken.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die zoeken naar waarheid en licht,
naar iets wat hen geest-driftig maakt,
maar die enkel horen wat de wereld hun biedt.
Dat zij Gods Woord mogen vernemen.
Laten we bidden…

Stem die ons tot leven riep,
open de oren van al de mensen
die uw Roepstem niet horen.
Doe hen uw Woord en uw tekens herkennen,
uw appèl in het gebeuren van elke dag.
Moge zij uw Stem vernemen in hun eigen taal,
en vol worden van uw Geest
die de band is tussen U en de Zoon,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 2

God, Gij die Liefde zijt, we bidden om uw Geest.

-Voor allen, die aangevuurd door de Geest,
de wereld intrekken,
op weg gaan om de Blijde Boodschap van gerechtigheid en vrede,
van verzoening en van toekomst uit te dragen.
Dat ze mogen volhouden,
gesterkt door  de vriendschap en de vrede van anderen …
Laten wij bidden…

-Voor allen die gaan staan naast hen die eenzaam zijn geworden,
voor allen die in liefde meegaan met hen
die het spoor bijster zijn
en die doelloos en uitgeblust hun dagen slijten.
Moge de Geest, die Vuur en Liefde is,
hen sterken en hen gaande houden …
Laten wij bidden…

-Voor allen die zich geroepen weten om te werken
aan bevrijding van mensen
die geketend zitten aan letter en wet.
Voor allen die anderen helpen
om tot eigen verantwoordelijkheid te komen.
Moge de Geest, die Vuur en Liefde is,
hen blijven inspireren…
Laten wij bidden…

God, zend ons uw heilige Geest
en toon ons de weg die we moeten gaan.
Raak ons met het vuur van de liefde
en schenk ons de kracht
om vrijmoedig te zijn in ons spreken en handelen.
Doe ons in woord en daad wegen gaan
die leiden naar gerechtigheid en vrede.
God, blijf tot ons spreken door uw heilige Geest,
Gij die onze God zijt tot in eeuwigheid. Amen.
Uit: Tot uw dienst

Voorbeden 3

-Heilige Geest,
leer ons wat het Evangelie ons hier en nu te doen geeft
opdat wij niet als naam-christenen ons geloof belijden,
maar als bezielde getuigen optreden in onze omgeving.
Laten we bidden…

-Heilige Geest,
schenk ons de kracht om moedig, gedurfd en met elan
op te komen voor de verdere uitbouw
van onze sociale en maatschappelijke relaties.
Laten we bidden…

-Heilige Geest,
Geef ons meer gevoel voor de ellende in deze wereld
waarin wij, rijken en welgestelden,
ondanks onze rijkdom zoveel armen laten verkommeren.
Scherp ons rechtvaardigheidsgevoel aan.
Laten we bidden…

-Heilige Geest,
geef ons voldoende inspiratie
om het vervolg te schrijven van het Jezus-verhaal,
niet alleen op papier, niet alleen met mooie woorden,
maar veel meer door welsprekende daden.
Laten we bidden…
Herman-Emiel Mertens

Gebed over de gaven 1

Wij nemen het brood en de beker en bieden ze U aan, God.
Laat deze gaven uw Geest in ons wakker houden,
een Geest van breken en delen.
Moge Hij ons geestdriftig maken en ons de moed geven
om Jezus te volgen, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Boom

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
aanvaard wat wij U aanbieden :
dit brood en deze wijn,
tekenen van onze dankbaarheid,
symbool van uw aanwezigheid onder ons.
Laat in deze viering Jezus’ Geest groeien onder ons,
opdat wij voor elkaar en voor elk-ander brood en wijn,
leven en vreugde zouden betekenen.
Door Christus, onze Heer. Amen.
naar Beveren

Tafelgebed

God,
wij zijn hier samen
om U dank te zeggen.
Wij danken U
voor de mooie wereld,
voor de vriendschap tussen mensen,
voor de zon en de maan,
voor de bloemen en de dieren,
voor het land waar wij wonen,
voor de vele mensen rondom ons.

Wij danken U, God,
omdat Gij dicht bij de mensen wilt zijn.
Jezus heeft ons verteld
dat Gij van de mensen houdt.
Om dat duidelijk te maken
heeft Hij zieken genezen,
heeft Hij mensen die fout waren,
nieuwe kansen gegeven.
Hij liet de kinderen bij zich komen en zegende hen.
Uw aandacht gaat immers naar de kleinen en de zwakken.

Als wij U vieren, God , staan wij niet alleen.
Samen met heel veel mensen op deze wereld
willen wij U danken en zingen wij :

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Gij zijt dichter bij ons dan wij durven dromen,
nu wij samenkomen rond deze tafel
om het brood te breken
en de beker te delen met elkaar.
Zend dan uw Geest over dit brood en deze wijn
zodat Jezus in ons midden komt.

Op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood
en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei :
Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw een dankgebed uit.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak :
Neem deze beker
en drink hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe en altijddurende Verbond,
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Vader, wij zijn hier samen
om aan Jezus te denken.
Wij denken blij en dankbaar
aan wat Hij zegde en deed.
Hij is gestorven voor ons
maar Gij hebt Hem nieuw leven gegeven.
Hij leeft nu bij U
en toch is Hij ook dicht bij ons.
Ooit komt Hij terug.
Dan zijn pijn en tranen,
honger en verdriet voorgoed voorbij.

Vader, Gij hebt ons uitgenodigd aan Jezus’ tafel.
Maak ons sterk zodat wij meer en meer gaan doen
wat Gij van ons verwacht.
Vader, wij bidden U voor onze paus, onze bisschop
en voor zoveel andere mensen die willen leven zoals Jezus.
Geef dat zij vrede en vreugde brengen aan alle mensen.
Wij bidden U ook voor alle mensen die gestorven zijn,
voor wie deze viering wordt opgedragen.
Breng ons allen eenmaal thuis bij U.
Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar Boom

Onze Vader

De apostel Paulus schrijft:
“Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen: Abba, Vader!”
Door die geest aangemoedigd durven we met Jezus zeggen:
Onze Vader,…
Kees Pannekoek

Vredeswens 1

Toen Jezus op de avond van Pasen aan zijn leerlingen verscheen,
was zijn eerste woord: vrede zij u.
Laten we daarom bidden:
Heer Jezus Christus, Gij zegt ons uw vrede toe en vergeving van zonden.
Zend over ons uw Geest die één maakt wat verdeeld is
en ons in vrede doet leven
met U en met elkaar in de eeuwen der eeuwen.
Die vrede van onze Heer Jezus Christus zij altijd met U.
En geven wij die vrede van harte aan elkaar door.
Boom

Vredeswens 2

Heer Jezus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”.
Laat uw Geest ook over ons komen.
Laat ons leven vanuit de liefde,
de vreugde en de vriendschap die Hij ons schenkt.
Dan zullen wij mensen van vrede worden,
die groeien naar een gemeenschap
waarin wij één van hart ons leven met elkaar delen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van die vrede.
Beveren

Lam Gods

Communie

Voor ons ligt het Brood, waarvoor wij hebben gebeden:
“Geef ons heden ons dagelijks brood.”
Het is het Brood van nieuw leven,
uitnodiging tot een leven in zijn Geest,
oproep om ons leven te breken en te delen met elkaar.
Gelukkig wij die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben…
Grimbergen

Bezinning 1

Vandaag weer zoals die eerste Pinksteren?

Die eerste Pinksteren?
Geen rooskleurige toekomst.
Geen grootse organisatie.
Geen nauwkeurig beleidsplan.
Wel: voorbij de teleurstelling om verlies.
Wel: voorbij de neiging om terug te plooien.
Wel: voorbij de druk van de tegenkanting.

Die eerste Pinksteren?
Vuur uit de hemel,
Geest-kracht als rugsteun,
binnenstebuiten gekeerd!

Pinksteren vandaag?
Toekomst onzeker,
organisatie verlamd,
plannen onduidelijk.
Wel groeiend besef:
minder macht is meer getuigeniskracht,
minder institutie is meer creativiteit,
minder leer is meer evangelie.

Pinksteren vandaag?
Weer zicht krijgen op de eigen missie,
weer taal zoeken die mensen beweegt,
hen weer binnenstebuiten doet gaan.
Jean-Paul Vermassen

Bezinning 2

Blaas het vuur in ons aan
als we moe en uitgeblust
onderuit zakken
met de gedachte
dat het toch niet helpt
om ons in te zetten
voor een betere wereld.

Laat de hoop
in ons opvlammen
zodat we de onverschilligheid
van ons afgooien
en opstaan
en aan de slag gaan,
in geloof en vertrouwen.

Want Gij, God,
zijt de windvlaag
die ons een duwtje geeft.
Gij wakkert onze idealen aan
en doet de vonk overslaan
van de ene mens
naar de andere.
Greet Brokerhof-van der Waa

Bezinning 3

Kom, heilige Geest,
blaas ons aan om mens te worden
zoals door God bedoeld,
een mens van recht en liefde,
van vrede en geluk.

Kom, heilige Geest,
inspireer ons om de bres op te gaan
voor mensen die lijden aan het leven,
die het bijltje erbij neer dreigen te gooien,
omdat ze bedolven worden onder het leven.

Kom, heilige Geest,
begin met ons een nieuwe schepping.
Help ons om de aarde niet uit te buiten,
maar te laten bloeien
en goede vruchten te laten dragen.

Kom, heilige Geest,
zet ons in vuur en vlam
voor de armen van onze wereld.
Dat wij ons niet schuldig maken
aan uitbuiting en moderne slavernij;
dat wij hen zien als uw mensen.

Kom, heilige Geest,
herschep de chaos van onze wereld
tot een nieuw paradijs,
waar het leven goed is voor iedereen,
waar liefde voor God en de mensen
ons enige richtsnoer is.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Geest van God,
kom in ons hart wonen.
Vervul ons van uw Leven:
maak ons liefdevol en sterk,
schenk ons uw Wijsheid.
Help ons steeds meer op U te vertrouwen.
Laat ons niet ontmoedigd worden.
Maak ons sterk door de beproevingen heen.
Dat we mogen loskomen van wat ons
aan deze wereld bindt.
Bevrijd ons zodat we volop kunnen leven.
Laat ons volstromen van de vreugde
die nooit vergaat. Amen.
Daniël Neetesonne

lotgebed 2

Heer, onze God,
hoe verschillend ook wij ons geloof in U soms beleven,
doordring ons ervan
dat het één en dezelfde Geest is die ons bezielt.
Moge wij, in het voetspoor van de leerlingen, vervuld worden
van vrede, vreugde en dankbaarheid
om uw Geest die één maakt wat verdeeld is.
Moge dat het resultaat zijn van dit Pinksterfeest.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Levensecht

Slotgebed 3

God onze Vader,
blijf ons de Geest van Jezus zenden.
Dan worden wij vurig,
ook in deze harde, vaak koude wereld.
Dan zien wij duidelijker
de weg waarlangs Gij ons zendt naar de plek
waar wij het meest onszelf zullen zijn,
waar wij en onze naaste het meest vreugdevol zullen zijn.
Wij vragen het U door Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Moge Gods Geest ons steeds opnieuw vervullen
niet alleen vandaag maar alle dagen.
Moge wij steeds opnieuw voor Hem in vuur en vlam geraken,
net zoals dat gebeurde bij de eerste leerlingen op die bewuste Pinksterdag.
Moge de algoede God ons hierbij bijstaan en zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Grimbergen

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.