Pinksteren B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
Pinksteren B (31 05 2009)

Begroeting

Zoals de leerlingen op de eerste pinksterdag,
zijn ook wij hier  bij elkaar.
Wat toen in Jeruzalem gebeurde, kan vandaag hier bij ons gebeuren.
De verrezen Heer zendt ook over ons zijn heilige Geest
die vrede en verzoening sticht,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

De Geest daalde neer over de apostelen
zoals vroeger Gods Geest zweefde over de wateren.
De Geest was de stuwende kracht bij de schepping.
De Geest is nog altijd de scheppende kracht die wat oud is weer nieuw maakt,
die wat koud is weer warm maakt,
die wat hard is weer zacht maakt.
Met dit feest van Pinksteren worden we uitgenodigd
ons meer toe te vertrouwen aan de scheppende kracht van de Geest.
uit viering van Boom

Vergevingsmoment

De Geest van God wil ons helpen om altijd het goede te doen,
maar dat lukt niet altijd.
Daarom vragen we om vergeving.

– God, het is niet moeilijk om vriendelijk te zijn
tegen mensen van onze eigen kring,
maar we vergeten al te gemakkelijk uw boodschap:
iedereen lief hebben,
wie die ander ook is.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Jezus, Gij hebt gezegd:
“Laat toch de kinderen tot Mij komen.”
Maar wij zijn zelf vaak de weg naar U kwijt of vergeten.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– God,
de pracht van uw schepping,
de vriendschap van anderen,
het feit dat we geen honger lijden,
zoveel materiële hulpmiddelen,
we vinden het allemaal zo vanzelfsprekend
dat we er eigenlijk weinig of niet meer bij stilstaan,
laat staan dat we er dankbaar voor zijn.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

God,
zend ons uw Geest van vernieuwing,
zodat we werkelijk mensen worden naar uw beeld en gelijkenis. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Soms is mijn christen-zijn maar flauw, God,
en straal ik heel weinig uit van uw menslievendheid.
Wil mij dan uw Geest schenken en me uw levensadem inblazen
zodat ik een nieuwe mens kan worden
en inspirerend en aanstekelijk kan getuigen
van de vreugde van mijn geloof.
Begeester mij, God,
wees mijn inspiratie.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
op dit hoogfeest van Pinksteren heiligt Gij uw Kerk.
Wij bidden U,
dat de H. Geest heel de aarde mag vervullen
en dat Hij mag neerdalen in het hart van alle gelovigen.
Want zo kon eertijds van oost tot west
de Blijde Boodschap klinken van Jezus, onze Heer.
En zo moet het ook zijn in onze dagen en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Grimbergen


Lezingen

Luisteren wij nu naar getuigenissen uit de Schrift
over de komst van Gods Geest onder ons.

Eerste lezing
(Handelingen 2,1-11)

Uit de Handelingen der Apostelen

1           Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
2           Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3           Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
4           Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf.
5           Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6              Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7           Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8           Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9           Parten en Meden en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië, Judea
en Kappadocië, Pontus en Asia,
10          Frygië en Pamfylië, Egypte
en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11             Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 12,3b-7.12-13)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de kristenen van Korinte

Broeders en zusters,
3           Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt’,
en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4           Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5           Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6           Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.
7           Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
12
         Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13          Want wij allen,
Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 20,19-23)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

19          Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei:
`Vrede!’
20          Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21          `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22          Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23          `Als jullie iemand zijn zonden vergeven,
dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven,
dan blijven ze behouden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Van ons geloof, bezield door Gods Geest, willen wij nu getuigen.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Daal neer, heilige Geest,
over hen die, moegestreden,
zich terugplooien op zichzelf;
over hen die, ontgoocheld,
zich hebben teruggetrokken in onverschilligheid.
Laten wij bidden…

– Daal neer, heilige Geest,
over hen die willen bidden, maar de stilte niet vinden;
over hen die willen troosten, maar de woorden niet kennen;
over hen die willen helpen, maar niet weten hoe.
Laten wij bidden…

– Daal neer, heilige Geest,
over hen die tobben, bang zijn en teleurgesteld.
Geef hun nieuwe moed.
Laten wij bidden…

– Daal neer, heilige Geest,
schenk uw vuur aan hen die jong zijn
en weinig idealen hebben.
Laten wij bidden…

– Daal neer, heilige Geest,
schenk ons durf en het nodige elan
om vrij en blij te geloven:
wakker het vuur in ons aan.
Laten wij bidden…

– Daal neer, heilige Geest,
over onze studenten die in deze dagen hun examens voorbereiden.
Verlicht hun verstand,
geef hun wilskracht om door te zetten,
ook als het minder goed gaat.
Laten wij bidden…

– Daal neer, heilige Geest,
over deze geloofsgemeenschap.
Leer ons uw moedertaal
waardoor wij elkaar verstaan,
elkaar moed inspreken en elkaar vergeven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Op de dag van Pinksteren
bidden we voor onszelf en voor elkaar:

Om de H. Geest,
de trooster en helper,
die verwarmt wat verkild is geraakt,
die helpt helen wat gebroken is.
Laten wij bidden…

Om het vuur van de Geest,
om elan en passie,
om vurigheid en sprankelende vreugde
die ons spirit geven.
Laten wij bidden…

Om de taalkracht van de Geest,
die mensen met elkaar verbindt
over alle grenzen heen,
die ons elkaar doet verstaan.
Laten wij bidden…

Om de adem van Gods Geest,
als we snakken naar vergeving,
om een stormwind van bevrijding
die ons fris uitgewaaid achterlaat.
Laten wij bidden…

Om de Geest van God op ieder van ons,
op ieder mensenkind van goede wil;
om de Geest die ons samenhorig maakt en solidair.
Laten wij bidden…

Ja, kom, heilige Geest,
vervul onze harten,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Kom,
H. Geest van God en van Jezus,
en het aanschijn der aarde
zal worden herschapen. Amen.
Jan Groot

Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven

God en Vader,
woorden en gebaren zijn ontoereikend
om het verlangen uit te drukken
dat vandaag in ons leeft.
Zend uw Geest die alles in allen vervult.
Voltooi in ons wat nog onvolkomen is
en versterk wat zwak is.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Heer onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader 

De apostel Paulus schrijft:
“Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen: Abba, Vader!”
Door die geest aangemoedigd durven we met Jezus zeggen:
Onze Vader…
Kees Pannekoek

Geest van God,
Leid ons, stap voor stap, naar de volle, levende waarheid.
Leg uw gaven in het hart van elke mens:
uw vreugde en uw vrede, uw eerbied, trouw en geduld,
uw vriendschap en uw liefde.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Jezus zei toen en nu: Vrede.
Moge zijn levensadem ons dan bezielen met de heilige Geest:
dat Gods Geest in ons werkzaam mag zijn
om vrede te brengen,
om woorden van verzoening te brengen,
om liefde te doen, overal waar we gaan en staan,
om dit te beginnen hier en in dit uur:
moge zijn vrede met ons zijn.
En geven wij de vrede van Gods Geest aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

De Heer zegt:
“Zie Ik zal met u zijn al de dagen van uw leven.”
Hij komt tot ons onder deze tekenen van brood en wijn.
Zalig zijn wij die genodigd zijn aan de tafel van de Heer.
Bidden wij daarom in alle eenvoud :
Heer ik ben niet waardig…
viering Boom

Bezinning 1

Gij, Geest van God,
die mensen bij elkaar brengt
en tot gemeenschap maakt,
ontsteek in ons het vuur van toen
opdat uw boodschap weer verstaanbaar wordt.

Gij, Geest van God,
beziel, zoals weleer,
de mensen die iets van uw werk durven doen:
schoonheid scheppen
en warmte brengen tussen mensen.
Mensen die kunnen toveren met materie,
die dankzij kleuren en klanken
emoties maken en gedachten brengen.
Beziel hen, Geest van God,
dat zij niet verkwijnen
in de hypocriete leegheid van commercie,
in hun ijdel zoeken naar effecten.

Geest van God,
geef uw warme liefde
aan de mensen die geslagen en gekwetst,
vernederd en verlaten werden.
Behoed hen voor verbittering
en houd de wanhoop uit hun hart.
Wees hun moeder en hun vader,
hun thuis waar zij op adem komen en de vrede vinden.

Geest van God,
die mensen geneest en gebroken harten herstelt,
ontsteek in hen het vuur van toen
zodat zij vandaag uw levende boodschap worden.
Een boodschap van hoop voor elke mens,
een boodschap zo uitnodigend nabij.
Manu Verhulst


Bezinning 2

Wanneer het me niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer ik me terugplooi op mezelf,
kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder alle mensen,
kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
wanneer ik wil troosten en de woorden niet ken,
wanneer ik wil helpen en niet weet hoe,
kom dan, heilige Geest.
Uit ‘Bidden met het gezin’ (Kerk en Wereld)

Slotgebed 1

Soms heb ik het gevoel dat
alles en iedereen tegen me is, God,
en dat niemand mijn zorg deelt
voor de verwezenlijking van uw droom.
Niets lukt me dan nog
waardoor ik me zelfs afvraag
of mijn christen-zijn nog wel zin heeft.
Leg op die momenten alsjeblieft
uw Geest in mijn binnenste.
Begeester mij met uw Adem.
En geef me wat extra zuurstof
om op een enthousiaste manier
van U te getuigen.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Geest van God,
wees de duif die voor ons uitvliegt,
het vuur dat redt,
de storm die reinigt.
Schenk ons woorden die bevrijden,
gebaren die verlossen,
oneindige barmhartigheid.
Maak ons ontroerd over het lot van anderen.
Maak ons arm zonder hen, en leeg.
Maak ons gevoelig voor elk verdriet
maar ook voor elke vreugde rondom ons,
zodat we gelukkig worden om het geluk van anderen. Amen.

Slotgebed 3

God, onze Vader,
stort in ons uw levenskracht,
raak ons met het vuur van uw Geest,
adem in ons de moed
om op weg te gaan en te getuigen van de Geest die in ons leeft.
Dan zullen wij leven naar het voorbeeld van Jezus Messias, uw Zoon,
die met U en met ons leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Grimbergen

Zending en zegen

Moge Gods Geest ons steeds opnieuw vervullen
niet alleen vandaag maar alle dagen.
Moge wij steeds opnieuw voor Hem in vuur en vlam geraken,
net zoals dat gebeurde bij de eerste leerlingen op die bewuste Pinksterdag.
Moge de algoede God ons hiervoor bijstaan en zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Grimbergen

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.