Petrus en Paulus A 2008

ZONDAGSVIERINGEN
Feest van Petrus en Paulus (29 06 2008)

Begroeting

Welkom in het huis van de Heer.
Ik wens u van harte de genade toe van + God onze Vader,
van Jezus Messias, en van de Geest die bezit van ons wil nemen. Amen.

Openingswoord

Het is uitzonderlijk
dat een weekendviering geheel in het teken staat van een heiligenfeest.
Dat gebeurt alleen voor religieuze reuzen.
Vandaag staan er zelfs twee op de kalender: Petrus en Paulus.
Twee die in één adem genoemd worden
alsof ze een onafscheidelijk duo vormden.
Dat was zeker niet het geval, integendeel.
Petrus en Paulus hebben elkaar maar een aantal keren ontmoet
en menigmaal lagen ze met elkaar in de clinch.
Dat kan gebeuren tussen mensen met heel verschillende karakters
en totaal verschillende achtergronden.
Toch is het tussen beiden nooit tot een breuk gekomen
omdat zij zichzelf en hun opvattingen ondergeschikt hebben gemaakt
aan de taak waartoe Jezus hen geroepen had.

Petrus en Paulus zijn als een tweespan de kerkgeschiedenis ingegaan,
omdat zij zich – elk met hun eigen temperament – met hart en ziel hebben ingezet voor Gods Rijk, zoals Jezus dat verkondigd had.


Vergevingsmoment

Wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen.
Maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven;
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij U om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid.
Amen.

Openingsgebed

Heer onze God,
wij willen graag gelovige mensen zijn.
Geef ons daarom moed en kracht om door te zetten,
maar bevrijd ons ook van de krampachtigheid
waarmee we ons vastklampen aan onszelf.
Laat ons,
naar het voorbeeld van uw apostelen Petrus en Paulus,
nederig en krachtdadig
getuigen van de Blijde Boodschap
van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Eerste lezing (Handelingen 12,1-11)
Uit de Handelingen van de Apostelen

1         Omstreeks die tijd liet koning Herodes
enkele leden van de gemeente arresteren en mishandelen.
2        Jakobus, de broer van Johannes,
liet hij met het zwaard ter dood brengen.
3         Omdat hij merkte dat dit de Joden wel beviel,
nam hij ook Petrus nog gevangen;
dat was juist op de dagen van de ongedesemde broden.
4        Toen hij hem in handen had gekregen,
zette hij hem in de gevangenis
en liet hem door vier groepen soldaten van ieder vier man
bewaken met de bedoeling hem na het paasfeest in het openbaar te berechten.
5        Petrus werd dus in de gevangenis vastgehouden,
maar in de gemeente werd vurig voor hem gebeden tot God.
6         In de nacht voordat Herodes hem wilde laten voorkomen,
lag Petrus aan twee kettingen tussen twee soldaten in te slapen,
terwijl ook vóór de deur van de cel de wacht werd gehouden.
7        Plotseling stond er een engel van de Heer bij hem
en er straalde licht in de ruimte.
Hij maakte Petrus met een por in zijn zij wakker en zei:
`Sta vlug op.’ En de kettingen vielen van zijn polsen.
8        De engel zei tegen hem:
`Doe je gordel om en trek je schoenen aan.’
Dat deed hij. De engel zei tegen hem:
`Sla je mantel om en volg mij.’
9        Hij volgde hem naar buiten,
maar het drong niet tot hem door dat wat de engel deed werkelijkheid was; hij dacht dat hij droomde.
10       Ze passeerden de eerste en de tweede wacht
en kwamen bij de ijzeren poort naar de stad,
die zich vanzelf voor hen opende.
Zij gingen naar buiten en liepen één straat door;
toen verliet de engel hem ineens.
11       Daarop kwam Petrus tot zichzelf en zei:
`Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gestuurd
en mij heeft gered uit de hand van Herodes
en van wat het Joodse volk allemaal had verwacht.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Timoteüs 4,6-8.17-18)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs

Zusters en broeders,
6        Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd,
het uur van mijn heengaan is nabij.
7        Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard.
8         Nu wacht mij de krans der gerechtigheid,
die de Heer, de rechtvaardige rechter,
aan mij zal geven op die dag,
en niet alleen aan mij maar aan allen
die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen.
17       Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan
en mij kracht gegeven
om door mij de prediking van het evangelie te voltooien,
zodat alle volken ervan hebben gehoord,
en ik gered werd uit de muil van de leeuw.
18       En de Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen
en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk.
Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 16,13-19)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

13
      Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus
en vroeg zijn leerlingen:
`Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?’
14       Ze zeiden:
`Volgens sommigen Johannes de Doper,
volgens anderen Elia,
volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.’
15       Hij zei hun:
`En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’
16       Simon Petrus antwoordde hem:
`U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’
17       Jezus gaf hem ten antwoord:
`Gelukkig ben jij, Simon Barjona;
niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld,
maar mijn Vader in de hemel.
18       Ik zeg jou: jij bent Petrus;
op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.
19       Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen,
en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.


Voorbeden

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor onze paus, opvolger van Petrus,
en voor zijn broeders in het ambt, de bisschop­pen,
dat zij leiding geven aan de Kerk en zo spreken dat ze
de evangelische creativiteit van gelovige mensen
inspireren en stimuleren.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor missionarissen en lekenhelpers overal ter wereld,
dat zij, in de geest van Paulus,
de boodschap van het evangelie zó weten te verkondigen
dat die gehoord wordt door alle volkeren
en wortel kan schieten in alle culturen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onze Kerk,
dat zij zich mag bevrijden van elke vorm van discriminatie
naar geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, nationaliteit of cultuur.
Moge zij een levende Kerk zijn
die gestalte geeft aan de vrede en de blijheid van ons geloof.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf,
die, in naam van Jezus Christus,
Kerk willen zijn met elkaar en voor elkaar,
in liturgie en leven,
in wonen en werken,
in samen eten en bidden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen,
die met vakantie zijn of daar eerstdaags aan mogen beginnen.
Dat het dagen van verfrissing en herbronning mogen zijn – zonder tegenspoed – zodat zij nadien,
uitgerust en uitgewaaid,
hun taak weer kunnen opnemen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

God,
door Petrus en Paulus aan het begin van de geschiedenis te plaatsen
maakt Gij ons duidelijk dat zij een bijzondere betekenis hebben.
De wegen die zij gegaan zijn,
dragen de stempel van uw goedkeuring.
Moge wij ons laten leiden
door hun karakteristieke inzet voor Jezus’ Kerk.
Laten wij bidden…

– God, Petrus en Paulus gaven leiding aan de jonge kerkgemeenschap.
Daarbij lieten ze zich aanspreken door Jezus’ boodschap,
door de concrete levensomstandigheden van hun tijd
en door de situatie van hun medegelovigen.
Daardoor waren zij dienaars van een ‘kerk bij de tijd’.
Mogen de kerkleiders van vandaag diezelfde lijn blijven volgen.
Laten wij bidden…

– God, Petrus en Paulus waren grote persoonlijkheden,
die oog en hart hadden voor de eigen verantwoordelijkheid van hun gelovigen.
Door ruimte te scheppen voor zelfstandig denken en leven
wordt de rijkdom van het gelovig-zijn gestimuleerd.
God, laat uw scheppende Geest weer voelbaar worden
in de zoekende pluriformiteit van eigentijds geloven.
Laten wij bidden…

– God, Petrus en Paulus gaven U een gezicht in de tijd van toen.
Geef ons mensen, die zonder pretentie
U en uw Kerk zichtbaar maken in de wereld van vandaag.
Laten wij bidden…
naar Piet Leenhouwers

Gebed over de Gaven

Heer onze God,
aanvaard deze gaven
als een teken van onze overgave aan U.
Maak dit brood en deze wijn
tot voedsel voor onze inzet,
tot bron van onze getuigenis.
Wij vragen U om een gelovig hart,
dat vertrouwen in U uitstraalt
en daardoor wervend en apostolisch is
in dienst van Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen Petrus en Paulus
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn
moeten wij ons verbonden voelen met God,
ons aller Vader.
En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Mogen wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof, hoop en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus  Messias uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons,
in ons gezin, in onze gemeenschap, in onze wereld, in onze Kerk.
Als wij onze oren en ogen openen
en te gepasten tijde onze handen en monden openen
om uw boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen
als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…


Bezinning

God strekte zich lekker lang uit
en rustte…
een hele zevende scheppingsdag lang.
Met zijn zaligste glimlach keek Hij voldaan
naar alles wat Hij tot stand had gebracht.

Later zou Hij wel het verwijt te horen krijgen
dat een en ander niet afgewerkt was,
dat er nog zoveel niet uitgevonden was…
“Laat maar” zei God bij zichzelf,
“ze mogen ook iets doen”.
En Hij genoot van zijn zalig nietsdoen.

Ge moet maar durven,
om, God zijnde,
zomaar je tijd te verliezen,
en de indruk te wekken
niet meer verder te kunnen werken
aan je schepping die nog lang niet volmaakt is.
Maar God was nederig genoeg
om zich daarvan niets aan te trekken.

De levenskunst van het genieten
wordt bedorven door onze aandrift om te presteren,
door onze drang om het nog verder te schoppen,
door onze angst om tekort te schieten.
Eigenlijk vinden wij onszelf te belangrijk
om niets te doen.
Wij missen de nederigheid
om echt vakantie te nemen.
Wij willen straffer doen dan God,
plichtsbewuster, ijveriger…

Straffer willen doen dan God…
Dat is een grote zonde.
Die kan alleen maar uitgewist worden door een straffe penitentie:
een flinke, deugddoende vakantie!

Slotgebed 1

Heer onze God,
wij danken U voor uw voorbeeld van God-die-de-zevende-dag-rustte.
Reis met ons mee als wij met vakantie gaan.
Help ons, ook in die dagen,
te bouwen aan de Kerk van Petrus en Paulus,
een Kerk die, in eenheid in verscheidenheid,
niemand uitsluit
maar openstaat voor allen
die rust en bemoediging willen vinden bij Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Zending en zegen

Voorbij de grenzen van behoudsgezindheid en vernieuwingsdrang,
hebben Petrus en Paulus elkaar gevonden,
gedreven als ze waren door hun inzet voor Gods Rijk onder ons.
Mogen zij voor ons een voorbeeld zijn
wanneer wij van hier weggaan
gezegend door onze God, die is
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.