Pasen B 2021


05 04 2021


Begroeting 1

Welkom in deze viering op het hoogfeest van Pasen,
waarin wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus geden­ken,
en die gezegend wordt door
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Hartelijk welkom aan u allen,
hier bijeengekomen voor het paasfeest.
+ De gerechtigheid van onze God en Vader,
de solidariteit van Jezus Messias
en de inspirerende kracht van zijn Geest,
moge wonen in ons hart
en ons doen opstaan
om wegen te gaan tot heil van alle mensen. Amen.

Begroeting 3

Welkom aan ieder van jullie.
Welkom ook aan Hem, die wij onze God noemen
en mogen aanspreken met de meest nabije namen:
+ als Vader en Moeder, ons dragend doorheen nachten en dagen,
als Zoon en Broeder, met ons mee onderweg,
als heilige inspirerende Geest. Amen.

Begroeting 4

We starten deze viering
met de wrange nasmaak van Jezus’ onrechtvaardige terechtstelling.
Maar ook met hoop, want ons werd nieuw leven beloofd.
Daarom beginnen we met het teken
dat verwijst én naar die wanhoop én naar die hoop:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 5

Laten we op deze Paasdag
dit vreugdevol samenzijn beginnen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 6

Pasen, de derde dag,
het begin van een nieuwe tijd.
Dit is de dag van uitzien naar het ongeziene,
van oren spitsen voor iets ongehoords:
de boodschap dat Liefde sterker is dan de dood,
dat Licht de duisternis overwint.
Hij die ons uitzicht geeft,
die die hoop in ons hart legt,
wil ons bij het begin van deze viering zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 7

Welkom in deze vreugdevolle viering,
waarin we ons geloof en onze hoop willen uitzingen,
waarin we dromen van een liefdevolle wereld
zoals Jezus die voor ogen stond,
een wereld waar wij elkaars broers en zussen mogen zijn,
van God die voor ons + Vader wil zijn, Zoon en H. Geest. Amen.
Ten Bos

Begroeting 8

Het is groot feest vandaag, het belangrijkste feest van de Kerk.
De Heer is verrezen,
de dood is niet sterker dan het leven.
De haat is niet sterker dan de liefde.
Het kwade moet onderdoen voor het goede.
Dat willen wij vandaag met elkaar vieren,
en wij stellen deze viering in het teken van Gods naam
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
4-ingen
Begroeting 9

Als christenen willen wij licht en hoop zijn voor deze wereld,
willen wij, uit naam van God iedereen aansporen
niet te doden, maar elkaar tot leven te wekken !
En dat doen we vanuit Gods naam en zegen,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Pieter Biesbrouck

Openingswoord 1

De toon van de Paasliturgie is blij en enthousiast.
Maar in dat enthousiasme proef je toch nog iets
van het lijden, de angst en de onrust
waarvan mensen zich nu definitief verlost weten.
Wie goed kijkt, ziet achter de tranen van vreugde
de sporen van opgedroogde tranen van verdriet.

Pasen is het feest van de overwinning
op datgene wat onoverwin­nelijk lijkt:
het feest van het leven
dat sterker blijkt te zijn dan de dood.
Want de Heer is waarlijk opgestaan!

Omdat deze Paasboodschap voor ons klein geloof
vaak te groots is,
bidden wij bij het begin van deze viering God om ontferming.


Openingswoord 2

Op die morgen
met het open graf
liet God ons zeggen:
dit is het feest van de overwinning
op datgene wat onoverwinnelijk lijkt,
dit is het feest van het leven
dat sterker is dan de dood.

Pasen
is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit het duister kluwen
waarin je bent verstrikt
en met de ogen – knipperend in het morgenlicht –
getuigen
dat Hij in jou verrezen is.

Heer,
wij voelen en tonen ons niet altijd als blije paasmensen.
Daarom vragen wij bij het begin van deze viering om vergeving.

Openingswoord 3 (niet samen met begroeting 8)

Pasen,
het belangrijkste feest van de christenen.
Wij vieren vandaag dat Jezus voor immer leeft.
Hij is verrezen.
Hij toonde ons dat de dood niet sterker is dan het leven
en dat liefde sterker is dan haat.
Hij leerde ons dat God van ons houdt
zoals God ook van Hem hield.
Dit geeft ons hoop
en de moed om verder te doen.
Daarom is dit een hoop- en hoogfeest.

Openingswoord 4

Pasen is het vieren van een begin van nieuw leven.
Het is het einde van een lange weg,
een weg van veertig dagen.
We steken een grens over:
de grens van dood naar leven,
de grens van de woestijn naar het Beloofde Land,
de grens van de koude winter naar de ontluikende lente,
de grens van wanhoop naar hoop.

Openingswoord 5

Pasen,
feest van de verrijzenis.
Vandaag herademt de schepping,
want Gods liefde – zo blijkt –
laat zich door geen nacht weerhouden.
Open uw hart voor dat Goede Nieuws
en laat uw ogen wennen aan het licht
van Gods nieuwe dag.

Dit is de dag die de Heer
heeft gemaakt en gegeven.
Laten we hem vieren met vreugde.

Openingswoord 6 (Mc.-evangelie)

Lang heeft Hij niet geleefd, amper 33 jaar.
Hij stierf een weerzinwekkende dood op het kruis,
in de steek gelaten door bijna al zijn vrienden.
Maar op een frisse morgen
werd de steen voor het graf weggerold.
Jezus was niet dood, maar leefde!
Zijn vrienden konden het eerst niet geloven.
Pas toen zij Hem hadden ontmoet,
wisten ze het: Hij is verrezen!
Dat weten bemoedigde hen,
maakte van hen nieuwe mensen.

Wij ervaren dagelijks hoe klein en kwetsbaar we zijn,
hoe hard het leven is voor velen.
Toch durven wij aan elkaar getuigen
van een zekerheid die dieper is dan alle angsten:
Christus is verrezen.

Wij beseffen dat Pasen meer betekent
dan louter een herinnering aan Jezus’ verrijzenis.
Ook wij willen een stukje verrijzenis meemaken
in ons eigen leven en in het leven van anderen.
De steen wegrollen voor ons eigen graf en voor het graf van anderen.
Wij moeten weg uit het graf van onze kleinmoedigheid
en geloven in de trouw van onze God
die toekomst aanreikt,
ook als die er op het eerste gezicht maar somber uitziet.
Wij moeten weg uit het graf van ons egocentrisme
en kiezen voor een dienstbaar leven,
het leven dat Jezus ons heeft voorgeleefd.
Daartoe zijn wij hier samen,
om tot de Verrezene te bidden:
geef ons de kracht om te verrijzen uit ons graf.
naar Pastoraal informatiecentrum, Hasselt

Openingswoord 7 (Paaswake)

‘Het was heel vroeg in de morgen, nog donker’
-zo staat er niet voor niets –
toen de vrouwen naar het graf gingen.
Maar hun nacht van twijfel en ongeloof
veranderde in een nieuwe dag
van leven en licht.
Moge ook aan ons zoiets gebeuren
in deze Paasnacht.
Moge ieder van ons hier een nieuw begin van leven vinden,
een leven van licht, ontstoken in de nacht.

Openingswoord 8

Pasen: een eeuwenoud feest.
Het feest van de hoop op een ander en beter leven.
In de Joodse traditie hét feest
waarmee de uittocht uit de slavernij van Egypte begon
en hun tocht naar het Beloofde Land.

Als wij op radio en televisie dagelijks de berichten horen
van bombardementen, van vluchtelingenstromen,
zelfs van de manier waarop in ons land mensen soms met elkaar omgaan,
dan rijst de vraag wel:
‘En wij, hebben wij te midden van al dat negatieve nu nog wel wat te vieren?’

In feite hebben wij, als christenen, niet alleen het recht, maar zelfs de plicht,
om Pasen te vieren.
God die zijn Verbond gestand doet:
Ik zal er zijn voor u.
Die zijn Zoon zond om ons leven te delen,
ook het lijden.
Maar in zijn verrijzenis toonde Hij dat de dood niet het laatste woord heeft.
Die Boodschap is het waard gevierd te worden,
een Vreugdevolle Boodschap van God en van christenen aan alle mensen,
zeker aan mensen in nood.


Openingswoord 9

Hartelijk welkom allemaal op dit hoogfeest van Pasen.
Een feest dat vreugde uitstraalt.
Want vandaag vieren
we dat God ons in Jezus heeft laten zien
dat het leven sterker is dan de dood,
dat de liefde het kwaad overwint.
Omdat ons verstand dat niet zomaar kan vatten
zullen we ons in deze viering laten meenemen
door eeuwenoude geloofsverhalen en sterke symbolen.
Zo wordt ons de mogelijkheid geboden
om onze doopbeloften te hernieuwen
en ons te laten besprenkelen met het nieuwe doopwater.
Moge we deze kans aangrijpen om
– zoals Paulus het formuleert –
de oude mens achter ons te laten en
nieuwe mensen te worden.

Openingswoord 10

Het zal zijn als het ontwaken uit een winterslaap,
de frisheid van een dauwtrip,
de ochtendzon tegemoet.
Het zal zijn als kiemen in de donkere aarde
barsten uit de knop,
ontvouwen van nieuw groen na ijs en dorre koude.
Het zal zijn als een ontwapenende glimlach
twee vragende ogen
hoop in woord
warme nabijheid die je doen opstaan uit wat je verpletterend verlamde.
Zo is verrijzen:
Christus gaat ons voor in een leven uit de dood.
Pasen:
nooit te vroeg,
nooit te laat.
Katleen Boedt

Vergevingsmoment 1

-Maria Magdalena ging vroeg in de morgen naar het graf.
Wij zijn niet zo haastig om Jezus te zoeken.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Zelfs Petrus ging de weg van de twijfel op.
Ook wij willen meestal klare bewijzen
en tastbare feiten.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-De leerlingen van Emmäus waren traag van begrip
en hun geloof in wat Jezus zelf had gezegd over zijn verrijzenis, wankelde.
Ook wij staan vaak aarzelend en twijfelend
tegenover Gods Goede Boodschap.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Levengevende God,
verlicht onze levensweg
en doe ons opstaan tegen al wat het leven bedreigt.
Wij vragen U dit,
door Jezus, de opgestane Heer, die leeft in eeuwigheid. Amen.

Vergevingsmoment 2

Heer,
wij voelen en gedragen ons niet altijd als blije paasmensen.
Daarom vragen wij bij het begin van deze viering om vergeving.

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 3

-Heer,
wij wisten het wel dat de 40-dagentijd een tijd van bezinning was,
maar wij hadden het zo druk met 101 bezigheden
dat we geen tijd en zin hadden voor wat bezinning of verdieping.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij weten wel dat er mensen zijn die arm zijn en blijven,
dat zij steeds minder kansen krijgen
omdat wij in onze Westerse wereld op te grote voet leven,
maar, behoudens een gift aan een derdewereldproject,
doen we zo weinig.
Wij willen met rust gelaten worden in ons kalme en comfortabele wereldje
en willen niet drastisch veranderen zoals uw evangelie ons voorhoudt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij sluiten vaak onze ogen voor het verdriet van anderen,
luisteren naar hetgeen we graag horen
en laten de zorg voor zwakken en hulpbehoevenden
liefst over aan professionelen.
Wij vergeten daarbij dat
een liefdevolle blik, een hartelijk woord en een helpende hand,
wonderen kunnen doen en de ander kunnen laten verrijzen.
Omdat wij zo weinig uw paasmensen zijn:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 4

God geeft aan Jezus nieuw leven.
Ook in ons kan de nieuwe mens verrijzen.
Aan elk van ons zegt de Heer:
“Sta op, begin opnieuw !”

-God leeft
als je deelt met anderen,
als je troost biedt aan iemand die verdriet heeft.
Voor de keren dat we dit vergaten,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God leeft
als je dankbaar bent voor al het mooie in de schepping.
Voor de keren dat wij die schepping hebben geschonden,
er geen zorg voor hebben gedragen,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God leeft
als je Hem een centrale plaats geeft in je leven
door zijn Boodschap te laten doorklinken in je woorden en je daden.
Voor al die keren dat we toch maar flauwe christenen waren,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God onze tekortkomingen vergeven
en ons nieuw leven schenken
vanuit de ontmoeting met de verrezen Heer. Amen.

Vergevingsmoment 5

God is groter dan ons hart.
Op Hem mogen wij vertrouwen.
Daarom mogen wij ook vrijmoedig tot  Hem bidden om ontferming.

-Voor iedere keer dat we vergaten elkaar te vergeven,
elkaar te zegenen en voor elkaar te zorgen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Voor iedere keer dat we vergaten elkaar te bemoedigen,
elkaar hoop te geven en elkaar te omhelzen,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Voor iedere keer dat we vergaten elkaar te groeten,
elkaar te danken en elkaar te prijzen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 6

In de mate dat wij het niet opbrachten
om als enthousiaste, verrezen christenen te leven,
bidden we God om ontferming.

-Omdat wij zo dikwijls gevangen bleven zitten
in moedeloosheid en kleinmenselijkheid,
en ons hart niet durfden toevertrouwen
aan de levende en barmhartige God:
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

-Omdat wij voor de mensen om ons heen
geen wegen van leven en vreugde vonden,
maar in ons egoïsme bleven steken
zonder anderen hoop aan te reiken:
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

-Omdat wij voor de grote en kleine wereld waarin wij leven
geen vriendelijke getuigen waren
van de verrezen en levende Heer Jezus:
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

Moge de barmhartige God die Jezus deed verrijzen,
onze zonden en onze kleinheid vergeven,
ons hart bemoedigen en doen herleven
en ons geleiden tot de ware vreugde. Amen.
naar Pastoraal informatiecentrum, Hasselt

Vergevingsmoment 7

We maken vaak fouten
en beantwoorden daardoor niet aan Gods droom.
Dat kan, en mag, heeft Hij gezegd,
als je maar beseft dat je fout bent,
als je maar bereid bent om het verkeerde achter te laten.

-Omdat we ons vaak neerleggen bij het harde en het liefdeloze in onze wereld,
omdat we te weinig een teken van hoop zijn,
te weinig geloof uitstralen in de komst van het Rijk Gods
waaraan we zelf handen en voeten moeten geven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat we dikwijls lui en gemakzuchtig zijn,
niet van kwade wil, dat niet…
maar het is zoveel moeilijker en ingewikkelder
als je altijd consequent naar Jezus’ Woorden wil leven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we ook wel eens koppig en keihard kunnen zijn,
omdat we wel eens hardnekkig weigeren
om de eerste stap naar vergeving en verzoening te zetten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Gij die Jezus deed opstaan op de derde dag,
kom ons tegemoet met uw barmhartigheid,
doe ons opstaan uit onze zwakheid
en leer ons uw liefde mee te delen aan alle mensen. Amen.
naar Ten Bos

Vergevingsmoment 8

-Als we geloven dat een glimlach sterker is dan een wapen,
als we geloven in de kracht van een uitgestoken hand,
als we geloven dat wat mensen bijeenbrengt belangrijker is dan wat ze verdeelt, dan worden wij paasmensen.
Als wij daarin tekortschieten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als we de andere bekijken met vriendschap en respect,
als we ermee akkoord gaan
dat wij de eerste stap moeten zetten en niet de andere,
als we vreugde vinden in de vreugde van onze buur,
als de ongerechtigheid tegen een ander ons evenzeer beroert
als het onrecht tegen onszelf,
dan worden wij paasmensen.
Als we daarin tekortkomen:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we de kant kiezen van de kleine en de zwakke,
als we geloven dat de liefde de enige kracht is,
als we geloven dat vrede mogelijk is,
dan worden wij paasmensen.
Als we niet zover geraken:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die Jezus op de derde dag deed opstaan,
ons nu oprichten uit onze zwakheid,
zodat we onze weg door dit leven hoopvol kunnen verderzetten
en eenmaal mogen thuiskomen in zijn eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
doe uw verrijzenis in ons geboren worden,
zodat ook wij,
over alle aarzeling heen,
kunnen getuigen:
wij hebben de Heer gezien.
Hij is waarlijk verrezen en aan ons verschenen. Amen.

Openingsgebed 2

Vandaag zegt God tot ons:
“Mooi dat jullie vandaag het feest van mijn verrijzenis willen vieren.
Ik zag jullie bezig in de voorbije veertigdagentijd
en heb gemerkt hoe jullie het volhielden
met vallen en opstaan.
Vandaag leg Ik in jullie mijn leven,
en plaats mijn hart in het midden van je pijn en je droefheid.
Want met Pasen krijgt het kruis in het leven van mensen, een hart,
míjn hart, zegt God,
en dat klopt van liefde en tederheid.
Het ga jullie goed, paasmensen!”
naar Erwin Roosen

Openingsgebed 3

Liefdevolle God,
wij bidden om het licht van Pasen:
licht voor heel de wereld,
nieuw licht voor hen die niet meer hopen,
nieuw geloof voor ieder die zich neerlegt bij wat onmenselijk is,
nieuwe liefde overal waar de aandacht voor elkaar verflauwt,
nieuwe ogen voor al wie uitgekeken is op mens en wereld.
Om licht, bidden wij,
overal waar duisternis en dood
het leven hebben aangevreten
en zo de schepping Gods doen wankelen.
Om het licht van de Messias, de nieuwe Mens, bidden wij,
dat Hij moge opstaan in elk van ons. Amen.

Openingsgebed 4
God en Vader,
dit is de dag dat Gij uw Zoon Jezus
uit de dood hebt opgewekt.
Gij hebt Hem verheven boven al wat leeft.
Wij vragen U:
versterk ons geloof in de Verrezen Heer,
wek ons op uit wat ons leven verstikt.
Dat wij ons niet vastklampen aan wat voorbijgaat,
maar uitzien naar uw heerlijkheid. Amen.

Openingsgebed 5

Gezegend zijt Gij, God,
Bron van leven,
om deze dag die Gij ons vandaag geeft.
Wij bidden U dat het verhaal van Jezus
kleur mag geven aan ons bestaan,
ons opwekt
en al het duister uit ons hart verdrijft.
Moge zijn Geest verder leven in het hart van elke mens.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen,
tot in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 6

Levengevende God,
om te breken en te delen,
om te doen wat Gij van ons vraagt,
verzamelt Gij uw volk
en zet Gij ons op weg:
uittocht uit wat levenloos is,
intocht in een nieuwe toekomst.
Ga voor ons uit in deze dagen van Pasen.
Ga ons voor op de weg van dienende liefde
zoals Gij ons getoond hebt in Jezus, uw Verrezen Zoon. Amen.

Openingsgebed 7

Gezegend zijt Gij, God,
Bron van leven,
om de verrijzenis van Jezus Christus,
waarin Gij hebt getoond
dat kwaad, lijden en dood
niet het laatste woord hebben.
Hoe ver wij ook van U verwijderd geraken,
altijd zijt Gij bereid ons nieuw leven te schenken.
Wij mogen erop vertrouwen
dat Gij er steeds voor ons zijt,
ook als wij het niet voelen,
ook in de diepste verlatenheid van lijden en dood.
Geef dat wij door dit vertrouwen
anders in het leven durven te staan,
dat wij zonder angst durven te kiezen voor het goede.
Want Gij zijt de stevige Grond waarop wij mogen steunen
door Christus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 8

Heer Jezus,
stil in mij de angst
wanneer ik tussen het puin van Goede Vrijdag
naar U op zoek ga.
Laat me ook niet verloren lopen
in de eenzaamheid van Paaszaterdag.
Een dag van treurnis
om het verlies van de Vriend die Gij voor mij waart.
Laat me weer een kind van het Licht worden,
dat blij op weg mag naar Pasen,
en U mag terugvinden als de Verrezen Heer
die blijvend onder ons aanwezig wil zijn. Amen.
Uit: ‘In de stilte’, Kerk&Wereld

Openingsgebed 9
God, onze Vader,
de dood en verrijzenis van Jezus geven ons een nieuwe kijk op onze wereld.
Zo doorprikte Gij onze vanzelfsprekende denkbeelden.
In Jezus toonde Gij ons dat liefde gelukkiger maakt dan eigenbelang,
en dat Gij die onvoorwaardelijke Liefde zijt.
Maar dat besef werd opgeborgen achter een zware steen,
begraven in een graf van angst,
van realisme en pessimisme.
Toch vieren we vandaag weer Pasen:
het feest van het Leven dat die dood kan overwinnen,
het feest van de Liefde die in onze wereld eigenlijk de hoofdzaak is,
Gij die zelf Liefde zijt, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Ten Bos

Openingsgebed 10

Heer Jezus,
in het heldere licht van de Paasmorgen
komt Gij ons tegemoet.
Gij zijt onze diepste vreugde.
Wij jubelen van blijdschap,
vol dankbaarheid om uw glorievolle verrijzenis.
Laat ons niet schrikken
als Gij ons op een ‘nieuwe’ wijze
wilt ontmoeten als Verrezen Heer.
Breek ons hart open om te getuigen
dat Gij, de Levende, in ons midden zijt. Amen.
4-ingen

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 10, 34a. 37-43)

34
 Petrus opende zijn mond en zei:
37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38 dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.
39 En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40 Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen,
41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden.
42 Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43 Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol. 3, 1-4)

1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus, die uw leven° is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
KBS Willibrord 1995

of:

Tweede lezing (1Kor. 5, 6b-8)

6 U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken?
7 Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
8 Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
KBS Willibrord 1995

Alternatieve eerste lezing

‘Opstaan!’, roept je moeder of je vader of de wekker, elke dag opnieuw.
Want elke avond ga je weer liggen
en elke morgen moet je weer opstaan.
Naar school, naar je werk of naar nergens.
Maar opstaan  moet je, vroeg of laat.
Heel je leven is één grote beweging
van steeds maar weer gaan liggen en steeds maar weer opstaan.
Plat en omhoog,
ziek en weer beter,
het leven is vallen en opstaan.
Totdat je, net als alle mensen,
voor de allerlaatste keer gaat liggen.
Soms gaat dat opeens, heel onverwacht.
Vaak gaat dat langzaam, als je oud bent.
Dan lig je neer om niet meer op te staan.

Nooit meer?
Sommigen zeggen van wel.
Zij zeggen dat je dan toch ligt te wachten op een stem die roept:
‘Opstaan, jij’.
Een vriendelijke, vreemde stem,
die je alleen maar hoort als je zo ligt.
Ze zeggen dat je dan weer gaat opstaan
en dingen ziet die je nog nooit zag.
Dan ben je waar je nog niet eerder was.

Die mensen zeggen er nog bij
dat ze het niet zelf verzonnen hebben,
alleen omdat ze het zo graag willen.
En dan vertellen ze een oud verhaal
over een Mens die was gaan liggen,
die een stem hoorde, en toen opstond.

Omdat Hij wist van wie die stem was,
want die had Hij heel zijn leven al gehoord.
Het was een stem die zei
dat de mensen geboren zijn voor vrede en liefde
en niet voor oorlog, haat en narigheid.
Híj vertelde van wat Hij gehoord had,
maar Hij moest al gauw zijn mond houden.
Dat deed hij niet, natuurlijk niet.
Tenslotte hebben ze Hem doodgemaakt.
Zijn vrienden legden Hem neer, voorgoed.

Toen hoorde Hij die stem: ‘Opstaan’,
en Hij stond op,
ging naar zijn vrienden
en zij herkenden Hem,
toen en later,
en weer later,
steeds opnieuw, nu nog.

Daarom oefenen zij zich vast in het opstaan
en zij leggen zich niet bij alles neer.
Ze zeggen néé, als iemand een ander slaat,
als iemand niet wil delen,
als iemand zegt meer waard te zijn dan een ander.
Ze leggen zich er gewoon niet bij neer,
als de één machtiger wil zijn dan de ander.
Ze zijn tegen teveel om allemaal op te noemen.

‘Lastige mensen’, vinden andere mensen
‘je moet niet altijd zo opstandig zijn!’.
Maar zelf zeggen zij:
wij kunnen niet anders en dat komt door dat oude verhaal.
Hij is opgestaan, zeggen ze, echt opgestaan!
En waarom wij dan niet ?
uit : Beweeg-redenen p 17-18 Ambo halve-boekenreeks Boekencentrum

Alternatieve eerste lezing 2

Ooit was de aarde pril en ongerept
maar ook woest en onherbergzaam,
een land van alleen maar mogelijkheden.
Toen sprak God – zo staat geschreven –
‘Ga, bewerk en vorm de aarde,
maak haar vruchtbaar, tot een land om in te wonen.
En Hij gaf de mensen handen om dat werk in daden om te zetten,
ogen om te overzien
en voeten om op weg te gaan naar de toekomst.
Hij vertrouwde aan mensen de dieren van het veld toe,
de groene gewassen en de wijde wateren.
Hij schonk hun de vlakten en de bergen,
de hoogten en de diepten van de aarde met alle schatten daarin verborgen.
En Hij sprak: Maak deze aarde tot een mensenwereld
waar het goed is om te wonen.
En zij gingen aan het werk,
mensen die óóit voor ons leefden,
in tijden lang geleden
of gisteren nog.

Evangelie (Joh. 20, 1-9)

1 Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.
2 IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. `Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’
3 Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
4 IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan.
5 Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen.
6 Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen,
7 maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.
8 Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.
9 Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Op deze Paasdag willen wij samen als blije, bevrijde mensen ons geloof belijden:

Wij geloven in God die Schepper is.
Hij heeft die schepping toevertrouwd aan mensen
en laat hen nooit in de steek.

Wij geloven in Jezus Christus.
Als geen ander is Hij Beeld van God.
Wij geloven in Hem als iemand
die zijn leven deelde met de minsten
tot Hij niet meer kon.
Zelfs zijn dood was uit trouw aan hen.
Zo is Hij levend gebleven onder ons
tot op deze dag.

Wij geloven in Gods Geest,
die ons met warmte bezielt
en aanzet tot evangelisch handelen.
Deze Geest leeft in de gemeenschap van Jezus,
onze eigen Kerk hier op aarde.
Wij geloven in onze opdracht,
om in Jezus’ naam deze aarde
in alle opzichten leefbaarder te maken.

Met Jezus voor ogen durven wij geloven
dat het leven geen einde kent
en voortgaat, van geslacht tot geslacht.
Dat wij allen eens thuis zullen komen
bij Hem, onze God en Vader,
want onze namen staan geschreven in de palm van zijn hand. Amen.

Geloofsbelijdenis 2
Wij geloven in de verwondering van de vrouwen
die de weggerolde steen zagen bij zonsopgang.
Wij kijken uit naar
een gemeenschap van bevrijde mensen,
waar niemand als een steen
het leven van de ander afsluit.

Wij geloven in Jezus van Nazareth,
de Gekruisigde die leeft,
de Mislukte die niet mislukt is,
de Weerloze die door God niet in de steek wordt gelaten.

God heeft Hem niet ten onder laten gaan,
maar heeft Hem juist als weerloze erkend,
aangenomen en liefgehad
en daarom opgewekt.

In Hem geloven is niets anders dan zijn weg gaan.
In dit geloof verwachten we de komst van zijn Rijk,
een rijk van gerechtigheid, vrede en vreugde. Amen.

Geloofsbelijdenis 3

Ik geloof in God
die het licht heeft geschapen
om de aarde bewoonbaar te maken
en mensen tot leven te brengen.

Ik geloof in aarde en water,
in alles wat groeit en leeft
– niet om te vervuilen en te sterven –
maar om te blinken in het licht
zoals het was in den beginne.

Ik geloof in mensen,
geschapen naar Gods beeld
– niet voor onrecht en dood,
niet voor angst of geweld –
maar voor het geluk geboren
en om lief te hebben.

Ik geloof in die ene mens,
Jezus van Nazareth,
die in opstand is gekomen
tegen onrecht en verdrukking,
tegen macht die mensen klein houdt
en hun het licht ontneemt.
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood
die Hem in leven hield tot vandaag.

Daarom wil ik opstaan
uit mijn eigen duisternis,
en weten dat de dood het niet zal halen.

Daarom wil ik geloven
in de beweging van Jezus,
wil ik Hem volgen
in het dienen van mensen
totdat alles is voltooid
en wij leven in vrede. Amen.

Geloofsbelijdenis 4

Ik geloof in God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.
Hij is de Schepper van hemel en aarde
die alles in stand houdt en elke mens bij name kent.

Ik geloof in Jezus Christus,
de mens geworden Zoon van God,
de Broeder van de mensen.
Hij heeft zich vernederd tot de dood op het kruis.
Daarom heeft God hem verheven
als de eerste der mensen.

Ik geloof in de heilige Geest,
de liefde tussen Vader en Zoon.
Hij is de adem van God die ons bezielt.
Hij is de gezindheid van Jezus Christus,
die in ons allen moet heersen.
Hij maakt alles nieuw
en verwekt in ons het eeuwig leven.

Broeders en zusters,
bidt in uw hart tot God,
dat het geloof dat wij beleden hebben,
standvastig en onwankelbaar zal zijn.
Moge het zichtbaar worden
in daden van oprechte liefde,
opdat wij deelachtig mogen worden
aan het leven van Jezus Christus,
dat heenreikt over de grenzen van de dood
en duren zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Frans Neirinck

Voorbeden 1

Wij schuiven nu aan aan de tafel van de Verrezen Heer.
Aan Hem mogen wij onze zorgen en bekommernissen toevertrouwen.

-Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren werden,
willen wij onze vreugde uitspreken.
Vreugde in de harten van zovelen
die Pasen echt kunnen beleven
als een feest van hoop en toekomst.
Dat zij die hoop vasthouden.
Laten wij bidden…

-Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren werden,
willen wij bidden om bevrijding waar nog steeds dood heerst:
waar hunker naar macht wordt uitgevochten ten koste van mensenlevens,
waar pijn en verdriet het leven onleefbaar maken,
waar mensen gepest, verjaagd, gediscrimineerd worden.
Dat zij in Gods naam gespaard mogen blijven van nog meer geweld.
Laten wij bidden…

-Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren werden,
gaan onze gedachten ook uit naar onze dierbaren
die wij uit handen hebben gegeven
in het vertrouwen dat zij, in het spoor van de Verrezen Heer,
leven bij onze God,
die een God van levenden is en niet van doden.
Laten wij bidden…

-Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren werden,
willen wij als gemeenschap een steun en hoop zijn voor elkaar.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de zieken in onze families,
in onze kennis­senkring, in onze parochie,
voor mensen die deze dagen in eenzaamheid moeten doorbrengen.
Dat medemensen hen tegemoet mogen treden
om hen de vreugde van Pasen aan te reiken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die met elkaar in conflict liggen.
Dat de vrede van Pasen hen tot inkeer mag brengen,
zodat zij een eerste stap durven zetten
die kan leiden naar hernieuwde vriendschap.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze samenleving.
Dat er geen onschuldige doden meer vallen,
niet door criminele handen, niet door roekeloosheid in het verkeer.
Bidden wij dat vredesmoed het moge winnen op geweld,
in het Midden-Oosten, in Oekraïne
en overal waar vrede en welzijn slechts vage dromen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle vermoeide christenen.
Dat zij zich openstellen voor de kracht van de Verrezen Heer.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Pasen, als feest van leven en toekomst, is pas geloof­waar­dig
als wij – in navolging van de levende Heer –
hier en nu mensen uit de put en uit het graf halen.
Daarom zoekt de Heer van het leven mensen
die de handen uit de mouwen durven ste­ken.
Laten wij daarvoor bidden.

De dienst voor arbeidsbemiddeling deelt mee
dat er voor de opbouw van het Rijk van God
nog vele vacatures moeten worden ingevuld.
Daarom worden dringend gevraagd:

-Garagisten, die sleutelen aan grote en kleine foutjes.
Leerkrachten wiskunde, die alles eerlijk verdelen.
Mijnwerkers, die mensen uit de put halen.
Duivenmelkers, die vredesduiven kweken.
Zakenmensen, die tijd vrijmaken voor hun gezin.
Deurwaarders, die alle oorlogstuigen in beslag nemen.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

-Muzikanten, die fatsoenlijke muziek brengen.
Opticiens, die blindheid wegnemen.
Kleermakers, die de wereld in een nieuw kleed steken.
Badmeesters, die mensen boven water halen.
Wegenbouwers, die eenzamen met eenzamen verbinden.
Fietsenmakers, die zorgen dat alles weer op wieltjes loopt.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

-Tolken, die ons vreemdelingen leren verstaan.
Slopers, die hinderlijke muren afbreken.
Studenten, die zich bekwamen om iets te betekenen in onze samenleving.
Portiers, die openheid bewerken.
Installateurs, die meer warmte mogelijk maken.
Metsers, die woningen bouwen voor daklozen.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

-Priesters en kloosterlingen, die de Blijde Boodschap niet voor zichzelf houden.
Soldaten, die de vrede van de ene kant naar de andere kant schieten.
Verpleegkundigen, die niemand alleen laten sterven.
Jongeren, die ouderen vertrouwen schenken.
Christenen, die daadwerkelijk bewijzen dat Christus niet dood is, maar leeft.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

Voorbeden 4

Pasen is het feest van de toekomst,
het feest van het leven dat sterker is dan de dood.
Bidden wij God dat zijn genade moge rusten op onze toekomst.

-Schenk toekomst Heer,
aan hen die geen toekomst meer zien:
zieken, die niet meer mogen hopen op genezing;
bejaarden, die niet meer kunnen dromen van morgen;
verdrukten, die niet meer weten wat vrijheid is;
verslaafden, die steeds verder wegglijden in de zelfvernie­tiging;
eenzamen, die geen relaties meer aandurven uit angst opnieuw gekwetst te worden.
Laat hen mensen ontmoeten
die grafstenen kunnen wegrollen,
die hen kunnen meenemen naar de overkant
waar het leven opnieuw zin krijgt,
waar het warm en hartelijk is,
waar het leven weer waard is om geleefd te worden.
Laten wij bidden…

-Schenk toekomst Heer,
aan onze kinderen, voor wie alles nog toekomst is.
Zegen hen opdat zij mogen uitgroeien
tot mensen van geloof, hoop en liefde,
die iets van de geest van uw evangelie
kunnen zichtbaar maken,
die in staat zijn andere mensen uit hun graf te bevrijden
en hen op weg te zetten naar uw toekomst.
Laten wij bidden…

-Schenk toekomst Heer,
aan de ouders van onze kinderen.
Zegen hun liefde voor elkaar
die zij aan hun kinderen mogen voorleven
zodat die mogen ontdekken wat het betekent:
liefde mogen geven en liefde mogen ontvangen.
Laten wij bidden…

-Schenk toekomst Heer, aan ons allen.
Laat het ons niet ontbreken aan moed
om het graf van ons leed, onze illusies en desillusies
de rug toe te keren.
Geef ons sterkte om te bouwen aan een leefbare wereld
voor hen die met ons leven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 5

Wij schuiven nu aan aan de tafel van de verrezen Heer.
Aan Hem mogen wij onze zorgen en bekommernissen toevertrouwen.

-Wij willen bidden voor alle mensen
die vol enthousiasme getuigenis afleggen
van wat ze in Jezus hebben gevonden.
Dat ze zich niet laten ontmoedigen
als hun woorden weinig indruk maken op anderen.
Dat zij erop vertrouwen dat hun levenshouding
doorslaggevend zal zijn.
Laten wij bidden…

-Wij willen bidden voor mensen die hun dagen slijten
in mensonterende armoede
of in onrecht, hun door medemensen aangedaan.
Dat steeds meer mensen mogen opstaan
om hen daaruit te bevrijden.
Laten wij bidden…

-We willen bidden voor hen die gebukt gaan
onder het steeds maar moeten,
een loden last door henzelf of anderen opgelegd.
Dat die steen wordt weggerold,
zodat zij kunnen opstaan en in vreugde en vrede mogen leven.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf bidden we.
Dat we durven getuigen van de vreugde van Pasen,
en dat wij ons, vanuit die vreugde,
in het alledaagse leven durven engageren als enthousiaste christenen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 6

Wij zullen niet sterven, maar leven
en overal vertellen van de grote dingen
die God aan ons en door ons heeft gedaan.

-Levende God, wij bidden U
voor mensen die verstrikt zijn in wrok en bitterheid.
Wek hen op tot leven in U.
Laten wij bidden…

-Levende God, wij bidden U
voor mensen die geketend zijn aan eenzaamheid en onmacht.
Wek hen op tot leven in U.
Laten wij bidden…

-Levende God, wij bidden U
voor mensen die gekerkerd zijn
in eigen gelijk en valse zekerheden.
Wek hen op tot leven in U.
Laten wij bidden…

Voorbeden 7

-Bidden wij voor heel de schepping,
voor al wat leeft.
Dat wij niet doden wat God tot bestaan riep,
maar dat wij het leven koesteren en eerbiedigen,
het kwetsbare het meest.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk,
het volk van Gods verbond.
Dat wij bijeenhouden wat als eenheid is bedoeld.
Dat wij het geloof en de hoop bewaren
en in woord en daad getuigen van leven,
sterker dan de dood.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor zieken,
voor hen die onder verdriet gebukt gaan,
voor mensen in de put,
voor allen die nu nog leven met een steen op hun hart.
Dat die steen wordt weggenomen
zodat het ook voor hen
werkelijk Pasen mag zijn.
Laten wij bidden…
Gerard Kock

Voorbeden 8

-Bidden wij opdat wij de waarde en de betekenis zouden ontdekken
van ons eigen leven.
Dat ons leven de heilige grond is
waarin de mogelijkheden verborgen liggen
om Jezus’ verrijzeniswerk voort te zetten,
om de aarde om te vormen tot een stukje hemel.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de zovele mensen die zich belangeloos inzetten
om mensen in nood en zonder uitzicht nabij te zijn.
Geef hun de moed en de vindingrijkheid
om de zware, drukkende stenen uit hun leven weg te rollen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk.
Dat zij de goede woorden vindt
om ons telkens opnieuw warm en enthousiast te maken
om hoopvolle christenen te zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om een stukje paasvreugde in elke dag van ons leven,
zodat wij niet twijfelen aan de kracht van het goede.
Moge dit ons aanzetten tot de realisering van Jezus’ droom:
het Godsrijk dat nu al doorbreekt over heel de aarde.
Laten wij bidden…
vrij naar Piet Leenhouwers

Voorbeden 9

Laten wij nu bidden tot de hemelse Vader
die zijn Zoon Jezus uit de doden heeft opgewekt.

-Heer, bij de eerste Pasen
werd de zware steen van de ingang van het graf weggerold.
Geef velen onder ons de kracht
de zware steen van depressie en moedeloosheid weg te duwen,
zodat uw Blijde Boodschap ook nu nog alle ruimte krijgt.
Laten wij bidden…
Waar wij in liefde samenzijn,
daar is de Heer in ons midden.

-Heer, bij de eerste Pasen
verkondigde een bode de verheugende Bodschap:
‘De Heer is verrezen!’.
Maak allen die in uw naam gedoopt werden en gevormd,
tot boodschappers van de verrassende opstanding uit de doden.
Laten wij bidden…
Waar wij in liefde samenzijn,
daar is de Heer in ons midden.

-Heer, bij de eerste Pasen
werden uw volgelingen weggeroepen uit hun kleingelovigheid.
Roep ook onze kerkgemeenschap wakker,
zodat ze dapper de wegen gaat van uw eerste verkondigers.
Laten wij bidden…
Waar wij in liefde samenzijn,
daar is de Heer in ons midden.

Goede God,
Gij hebt Jezus opgewekt ten leven.
Vervul ons met zijn levenskracht en zijn gezindheid
zodat ook wij mensen tot leven brengen in zijn naam,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 10

Zeggen wij dank om deze nacht/dag,
om het licht dat erin doorbreekt,
om de morgen,
om de geuren van groen om ons heen.

-Bidden wij om mensen
die zich niet neerleggen bij onrecht,
die opstaan tegen leugen en bedrog,
die werken aan een andere,betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om mensen
die het patroon van geweld doorbreken
die wagen zonder te willen winnen,
die nieuwe wegen zoeken, ook de smalle.
Laten wij bidden…

-Zeggen wij dank om de kinderen die ons leven verrijken,
om alle momenten van plezier,
om alle vriendschap, verbondenheid en liefde.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die ons ter harte gaan,
voor hen die met Pasen worden gedoopt,
voor onze zieken
en voor de dierbaren die uit ons leven zijn weggevallen.
Laten wij bidden…

Zeggen wij dank, nu al,
om de laatste der dagen die komen zal:
als alle tranen zullen worden gewist,
en alle ogen zullen worden geopend
in het vriendelijk licht van de morgen.
Jan Groot en Henk Sechterberger, Doorgegeven. Gooi&Sticht,2003

Voorbeden 11

Pasen, feest van leven en toekomst,
is pas geloofwaardig als wij – in navolging van de levende Heer –
hier en nu mensen uit de ellende en uit het graf halen.

-Bidden we tot de Verrezen Heer,
voor allen die leven op plaatsen waar oorlog en verdeeldheid heerst.
Dat wapens er plaats maken
voor woorden en daden van verzoening,
zodat een wereld van vrede kan worden geboren.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot de Verrezen Heer
voor alle kansarmen.
Dat wij, voorbij de grenzen van onze eigen leefwereld, ontdekken
dat er een immense wereld ligt
die alleen maar kan dromen van een betere toekomst.
Moge onze solidariteit ertoe bijdragen
dat die droom voor velen werkelijkheid mag worden.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot de Verrezen Heer
dat de evangelieboodschap van deze paasdag
ons opnieuw mag bezielen en inspireren.
Dat wij opstaan in blijer geloven
en mogen getuigen: Jezus leeft, ook voor jou.
Laten wij bidden…

-Op Pasen, feest van de opstanding uit de dood,
gaan onze gedachten ook uit naar onze dierbaren
die wij uit handen hebben gegeven
in het vertrouwen dat zij, in het spoor van de Verrezen Heer,
leven bij onze God, die een God van levenden is en niet van doden.
Laten wij bidden…

Voorbeden 12

Vandaag vieren wij opstanding en bevrijding,
een nieuw begin van leven.
Bidden wij voor allen voor wie dit verder weg blijkt dan ooit:

-Voor alle christenen.
Dat zij zich vandaag echt blij mogen voelen
omdat Jezus niet dood is, maar leeft.
Laten we bidden…

Voor mensen die deze dagen eenzaam zijn.
Dat het voor hen toch een mooi paasfeest mag worden.
Laten we bidden.

-Voor mensen die verdriet hebben omdat iemand is overleden.
Dat zij troost mogen vinden in het geloof
dat zo iemand niet voor altijd weg is,
maar gelukkig is bij Jezus die ons is voorgegaan op de weg naar de Vader.
Laten we bidden…

-Voor ons allemaal.
Dat we blijven geloven dat Jezus leeft
en altijd bij ons is
en dat we dit prachtige nieuws aan iedereen mogen doorvertellen.
Laten wij bidden…

Vader,
uw levenskracht wil ons vandaag vervullen met energie,
ons in beweging zetten. Amen.

Voorbeden 13

In vertrouwen mogen wij ons tot God richten,
de levenwekkende die ons hoop en liefde schenkt.

-Bidden we voor allen die naar U verlangen, Heer,
ook als zij uw naam niet kennen of uw Woord niet goed begrijpen.
Vuur hen aan in hun zoektocht naar vrede in zichzelf
en verbondenheid met anderen.
Wek uw kracht die onze harten ruim en open maakt.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die zich inzetten voor het evangelie.
Dat zij ook zelf gevoed worden door wat ze aan anderen willen doorgeven:
het geloof dat Gij, God, naar mensen toekomt
om hun vreugden en zorgen te delen.
Wek uw kracht die kracht en troost brengt.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die heen en weer geslingerd worden
door de uiteenlopende ervaringen in de wereld van vandaag.
Dat zij in de band van Vader en Zoon
het voorbeeld zien van levengevende goedheid.
Wek uw kracht die verenigt en opbouwt.
Laten we bidden…

Heer God,
vervul ons twijfelende hart met hoop,
schenk nieuwe kracht als ons geloof vermoeid is,
doe ons Jezus’ aanwezigheid herkennen
in de mensen die wij ontmoeten. Amen.
Zr. Rozemie (4-ingen)

Voorbeden 14

Bidden wij tot de levende God,
eindeloos is zijn liefde.

-In het licht van de opstanding
bidden wij voor onze wereld
die geen vertrouwen heeft in wat niet tastbaar is.
Geef dat wij ons niet laten neerslaan
door onzekerheid en verwarring.
Bevestig ons geloof in de opstanding.
Laten wij bidden…

-In het licht van de opstanding
bidden wij voor onze tijd
die geen geduld heeft met wat oud is of gebrekkig.
Geef dat wij ons niet laten meeslepen
in de alleenheerschappij van snelheid en jeugd.
Bevestig onze eerbied voor uw Geest.
Laten wij bidden…

-In het licht van de opstanding
bidden wij voor onze maatschappij
die niet gediend is van samen leven
met allen die toch mens zijn zoals wij.
Geef dat wij ons niet laten meeslepen
door kortzichtigheid en zelfzucht.
Bevestig onze trouw aan uw grootste gebod.
Laten wij bidden…

God van ons leven,
voltrek aan ons allen het wonder van uw nabijheid,
hier, nu en alle dagen. Amen.
An Vermeyen (4-ingen)

Voorbeden 15

Laat ons samen bidden om het Licht van de verrijzenis,
om de hoop op een nieuwe schepping.

-Heer, onze God,
wij bidden U voor onze oude aarde
die vervreemd is van haar oorsprong,
die niet meer lijkt op de schepping, zoals Gij ze hebt bedoeld.
Moge wij van de aarde weer een thuis maken waar liefde woont:
waar kinderen veilig opgroeien,
waar jongeren toekomst zien,
waar volwassen kunnen wonen en werken,
waar oude mensen niet vergeefs hebben geleefd.
Laten we bidden…

-Heer, onze God,
wij bidden voor onze moeder de Kerk die tot vrijheid geroepen is,
maar die zo vaak gevangen zit in de greep van angst en verstarring.
Leid uw Kerk weg uit de slavernij, God,
laat haar verrijzen tot een huis van brood en wijn,
van liefde die leven doet.
Laten we bidden…

-Heer, onze God,
wij willen bidden voor onszelf,
voor deze gemeenschap,
voor de plek waar wij wonen.
Dat niemand van ons in vergetelheid geraakt,
dat we niet ten onder gaan aan sleur en middelmaat,
maar dat we nieuwe mensen worden,
mensen in vuur en vlam voor het nieuwe gebod van de liefde.
Laten we bidden..
.                                                                                  naar Ten Bos

Gebed om vrede

Op vele plaatsen in de wereld is vrede nog ver weg
zoals in het Midden-Oosten, in Israël, in Oekraïne, op vele plaatsen in Afrika.
Daarom willen we op dit paasfeest bidden om vrede:

God van vrede
over heel de wereld zijn mensen bang
voor de genadeloosheid van machtigen,
bang voor oorlog en geweld,
bang voor heerszucht en onderdrukking.
Gij kent ons groot verlangen naar een vredevolle wereld
waarin mensen hartelijk en zorgzaam proberen samen te leven.
Wij bidden U:
leg uw verzoeningsgezindheid in het hart van onze wereldleiders,
dat zij creatief en onvermoeid durven werken aan gerechtigheid,
dat niet macht en eigenbelang
maar solidariteit en waardering
de krachten zijn die hun denken en handelen bepalen.
Wij vragen U:
beziel alle christenen met uw liefde en verzoeningsgezindheid
zodat wij tekens van hoop mogen zijn
daar waar we leven en werken.
Help ons te geloven, God,
dat vrede mogelijk blijft
als we het aandurven
te leven naar het voorbeeld van de Verrezen Jezus.
Moge Hij die leeft vandaag en in eeuwigheid
daartoe onze inspiratie en ons vertrouwen zijn. Amen.

Gebed over de gaven 1

Wij bidden U, Heer,
aanvaard deze gaven van brood en wijn.
Voor ons die gedoopt zijn met het water van uw Geest,
zijn het tekens van onze bereidheid te leven in het licht van uw Zoon.
Geef dat wij in zijn liefde verbonden blijven
zodat de wereld kan geloven in de toekomst die Gij ons geschonken hebt
in de verrijzenis van uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
zoals Jezus destijds brood brak en deelde
als teken van zijn bekommernis voor elke mens,
en zeker voor de kleinsten en zwaksten,
en zoals Hij wijn doorgaf
als teken van dat nieuwe Verbond
waarin Hij ons nooit alleen zou laten,
zo willen ook wij onze gaven naar deze tafel brengen.
Wij willen zijn bezorgdheid voor de anderen
doortrekken in ons eigen leven,
vandaag en morgen.
Zegen deze tekens, Heer,
zodat onze eerlijke en oprechte inzet
anderen mag doen opstaan tot nieuw leven. Amen.

Gebed over de gaven 3

God, onze Vader,
Gij gunt ons dit brood en deze wijn
en houdt uw hand beschermend boven onze wereld.
Zegen in deze gaven
al wat wij verrichten op deze aarde
om haar warmer, mooier en leefbaarder te maken,
alles wat wij van onszelf delen,
alle liefde die wij schenken in het voetspoor van uw Zoon,
die onze hoop is, onze bemoediging en ons uitzicht op opstanding. Amen.

Gebed over de gaven 4

Gezegend zijt Gij,
die liefde zijt en leven,
gezegend ook deze gaven
van brood en wijn.
Zij herinneren ons aan Jezus,
aan zijn manier van leven
en zijn bereidheid te delen.
Leer ons
– brekend en delend in zijn naam –
de weg van de liefde die Hij ging,
een weg ten leven.
Dat vragen wij U in dit uur,
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 5

God,
wij zijn hier samen rond brood en wijn,
tekenen van vriendschap en vreugde,
tekenen waarin de Verrezen Heer ons nabij komt.
Voltrek in deze gaven het paasmysterie aan ons allen.
Laat ons dankbaar zijn omdat wij met Jezus, uw Zoon,
op weg mogen gaan
vanuit onze menselijke onmacht naar een nieuwe toekomst
vandaag al, maar ook de komende dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 6

Veel meer dan met woorden
heeft Jezus zichzelf gegeven
tot leven voor elke mens.
Hij gaf zich als gebroken brood en gedeelde wijn.
Zij blijven tot op vandaag
het levende getuigenis van zijn liefde.
Wij bidden U, Vader,
aanvaard deze gaven van uw volk.
Wij bieden ze U aan als een teken van onze bereidheid
te leven in het licht van de Verrezen Heer.
Laat deze paasviering ons kracht geven tot eeuwig leven.
Dit vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 7

Brood,
levensnoodzakelijk,
even levensnoodzakelijk
als warmte en tederheid,
als omarmen en bevestigen.

Wijn,
levensvreugde schenkend,
even rood en levend
als blijheid en vertrouwen,
als toekomst en aanvaard worden.

Brood en wijn,
tekens van “Ik wil bij je zijn”
die vertellen over een God die met mensen wil leven.
Die tekens zetten we hier in ons midden
en zo brengen we Hem bij ons.

Gebed over de gaven 8

Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn.
Vorm ze om tot uw brood en wijn
doordesemd met de kracht van de Verrezen Heer.
Doe ons dankbaar beseffen
dat Gij ons nieuw maakt
en leven geeft door Jezus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 9

Wij willen Hem blijven gedenken.
Wij willen Jezus danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan.
En vooral willen wij nooit vergeten dat wij in zijn spoor willen gaan.
Daarom dit brood en deze wijn, de tekenen van zijn leven.
Brood vertelt ons dat Hij heel zijn leven gebroken en gedeeld heeft,
wijn vertelt ons dat Hij mensen heel veel vreugde heeft gebracht.
Heer, neem ze van ons aan en zegen ze. Amen.
naar Philippe Van den Bussche

Gebed over de gaven 10

God van liefde, God van leven,
aanvaard uit onze handen brood en wijn,
tekens van ons mensenbestaan
met zijn zorgen en zijn vreugden.
Leer ons, brekend en delend met elkaar,
de weg van Jezus te gaan,
de weg die naar het Leven leidt.
Dat vragen wij U, voor vandaag en alle dagen,
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 11

Goede God,
net zoals op het Laatste Avondmaal
staat ook op deze tafel brood en wijn.
Brood dat we zullen delen
en wijn die we zullen drinken samen met iedereen die het nodig heeft.
Want in dit brood en deze wijn willen we Jezus herkennen.
Neem deze gaven van ons aan, God.
Zo kan Jezus verder groeien in en onder ons.
naar Ten Bos

Tafelgebed

U danken wij, Heer God,
omdat Gij tot ons komt
in het licht van de paaskaars,
in het water dat gezegend werd,
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.
Voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood.
Hij is opgestaan ten leven
en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
en daarom bidden wij met zo velen in de hemel en op aarde:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader 1

Met Pasen gaan wij, als gedoopten,
allen tezamen hand in hand op weg naar morgen.
Onze Vader…

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Blijf ons desondanks nabij met uw verrijzenislicht.
Blijf ons aanmoedigen,
houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Onze Vader 2

Met Pasen gaan wij, als gedoopten,
allen tezamen hand in hand op weg naar morgen.
Onze Vader,…

Als wij de steen van onmacht wegrollen,
wegrollen van ons eigen graf,
weg van het graf van anderen,
en blijven geloven dat het kan:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
een toekomst zonder einde…
dan mogen we vol vertrouwen uitzien naar de komst van de Levende,
Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Onze Vader 3

Met Pasen zegt Jezus ons ‘leven’ toe,
leven in overvloed,
leven om samen op weg te gaan
naar dat hemelse Jeruzalem,
Gods Rijk midden onder ons.
Mag ik u verzoeken recht te staan,
elkaar de hand te geven om samen het gebed te bidden dat Jezus ons heeft geleerd.
Onze Vader,…

Vredeswens 1

Heer Jezus Christus, Gij hebt gezegd:
“Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen.
Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
Wil iemand mij dienen, dan moet hij Mij volgen.
Waar Ik ben, zal ook mijn dienaar zijn.”
Moge de vrede van Pasen altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar vandaag die warme paasvrede toe.

Vredeswens 2

Verrezen Heer,
toen en vandaag opent Gij voor de mens nieuwe mogelijkheden:
breken en delen van wat je hebt en wie je bent,
trouw zijn tot het einde toe,
opdat een nieuwe toekomst mag groeien in deze wereld.

Maar toen uw vrienden het na uw verrijzenis nog niet begrepen hadden,
zijt Gij aan hen verschenen met de woorden:
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.”
Wij bidden U:
geef ook ons iets
van dat visioen van liefde en vrede voor iedereen.
De vrede en de vreugde van Pasen moge daarom met u zijn.
En laten wij die van harte doorgeven aan elkaar.

Vredeswens 3

Ik wens u, in naam van onze God, vrede toe,
vrede die evenwicht brengt,
die onthult en helder maakt,
vrede die ruimte laat
voor twijfel, wanhoop en gemis.
Moge die openhartige vrede van Jezus van Nazareth
met u zijn.
En laten wij die vrede elkaar van harte toewensen.

Vredeswens 4

Gods hand rust op ons en stuurt ons verder.
Hij vormt een dak boven ons hoofd,
omarmt ons bij vreugde en verdriet
en is met ons begaan opdat wij in vrede zouden leven.
Daarom geven wij deze vrede door aan elkaar
en aan alle mensen die wij kennen en ontmoeten,
en proberen wij zo ons steentje bij te dragen aan de vrede over de hele wereld.

Vredeswens 5

Jezus, Gij hebt gezegd: ” Vrees niet, Ik ben het,
en Ik zal altijd bij u blijven. ”
Zend uw vrede in ons midden,
maak ons één van hart en laat uw manier van leven in ons groeien.
Uw vrede willen wij hier in deze gemeenschap laten rondgaan,
als een beker met wijn van vreugde om het paasfeest.

Geef elkaar daarom een teken van vrede,
een hand, een kus, een eenvoudig gebaar.
Wens elkaar een Zalig Paasfeest,
want vandaag vieren wij dat Jezus leeft.

Vredeswens 6

Heer Jezus,
na uw verrijzenis was uw eerste woord tot de apostelen: “Vrede zij u.”
Wij bidden U:
begroet ook ons vandaag met deze woorden
zodat wij met elkaar ten volle
de vrede en de vreugde van Pasen kunnen delen en beleven.
De vrede van de Verrezen Heer zij met ieder van U.
En laten wij die vrede van harte aan elkaar doorgeven.

Vredeswens 7

Ik wil mijn Geest in je binnenste leggen, zegt God,
en je hart vullen met een vuur van liefde.
Ik heb je nodig om mee te werken aan mijn droom van een nieuwe wereld,
vol met mensen die elkaar graag zien
omdat ze weten dat Ik hen graag zie.
Gij moogt mijn liefde voelbaar maken!
Vrede wens Ik je, niet om die voor jezelf te houden,
maar om ze door te geven aan allen die je lief hebt.
De vrede van de verrezen Heer zij met u allen.
Laten wij op deze zalige Paasmorgen elkaar die vrede toewensen.
naar Erwin Roosen

Vredeswens 8

Pasen is lente, zon en levensvreugde,
een blije dag om te vieren.
Het leven begint altijd opnieuw.
De dood heeft niet het laatste woord.
Vandaag schuift God de steen opzij
die ons belet om echt te leven.
In Jezus overwint het leven.
God noemt ons bij onze naam
en geeft ieder een nieuwe toekomst.
Ik wens jullie een zalig Paasfeest!
Laten we ook elkaar paasvrede toewensen.

Lam Gods

Communie 1

Wie dorst heeft, hij kome tot Mij, zegt de Heer.
Wie in Mij gelooft, hij drinke.
Wie overwint,
hem zal Ik te eten geven van de boom des levens
die staat in Gods tuin.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Dit is het Lam Gods…

Communie 2

Wie hier vandaag aan deze tafel gaat,
moet wel weten wat hij doet.
Jezus is een bondgenoot van zwakken, armen en kleinen.
Hij is geen God, gezeten op hoge hemelse tronen,
maar Hij werd gekruisigd en monddood gemaakt.
Omwille van zijn liefde tot het uiterste
heeft God Hem op Paasdag opgewekt uit die dood.

Bewust van deze uitdaging
willen wij onze broze handen openhouden,
het brood nemen en breken
en daarmee heel uitdrukkelijk zeggen:
ook ik wil een nieuwe wereld
waar brood en vrijheid en vrede is voor alle mensen.
Gelukkig die uitgenodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Communie 3

Zolang mensen die van mening verschillen
met elkaar rond de tafel zitten,
zolang voor- en tegenstanders luisteren
naar elkaars standpunten en argumenten,
zolang mensen voor elkaar door de knieën gaan
zonder elkaar op de knieën te dwingen…
zolang kunnen mensen voor en met elkaar
brood breken en delen
naar het voorbeeld van Jezus, de Verrezene.
Heer, ik ben niet waardig…

Communie 4

Brood en beker,
de tekens dat het leven niet is stuk te krijgen.
Als wij hier het brood delen,
getuigen wij dat God met ons is
en worden wij mensen zoals Hij ons bedoeld heeft: Lichaam van Christus.
Zalig zij die genodigd zijn aan deze tafel van de Heer:
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Heer,
toen ik in het diepe dal zat
en geen spatje meer zag van het licht aan de top,
heb ik U aangeroepen,
en het werd lichter.
Het licht kwam in het dal,
en langs het licht klauterde ik weer omhoog,
moeizaam.
Maar eenmaal aan de top
zag ik het licht in volle glorie.

Het leed was geleden
en dankbaar heb ik uw Licht omhelsd.
Nu weet ik zeker:
U bent het stralend Licht aan de top van de berg,
maar ook de schittering van het vonkje in het dal.
Toon Hermans

Bezinning 2

Hij is nog steeds bij ons
ongrijpbaar als het licht op zondagmorgen.
Zijn hand op onze schouder:
gewond, onvoelbaar licht, en teder als van een geliefde.

Hij gaat ons voor naar Galilea.
Onzichtbaar is zijn spoor.
Hij is voor ons de weg.
Hij loopt door ons geweten naar het huis van liefde en verge­ving.
Hij is de waarheid,
helder als een klok in lentelucht die vrij haar boodschap zingt.
Hij is het leven,
sterker dan het graf.
Hij ademt vrede.

Met zijn gewonde handen
bouwt Hij aan een wereld zonder schaduw, zonder duisternis.

Hij is nog steeds bij ons,
en vraagt ons Hem te volgen naar Galilea.
Daar zullen wij Hem herkennen
in elke kleine mens,
in elke zwerver,
in elke zonderling.
Manu Verhulst

Bezinning 3

Blijf niet staan
bij het graf van herinnering
want het is leeg,
maar ga kijken, horen en voelen
hoe Hij verder leeft in mensen.

Kijk in de ogen van mensen
die tijd en inzet vrijmaken
voor de mens die ze ontmoeten
en je zal Hem zien.

Luister naar de woorden
die deze mensen spreken
en zelf ook beleven
en je zal Hem horen.

Voel de levenskracht
die ze voor hun levensopdracht
uit zijn doen en laten halen
en je zal Hem voelen.

Kijk, luister en voel
en je zal merken
HIJ LEEFT !
Antoon Vandeputte

Bezinning 4

Leven geven
is inzicht schenken en uitzicht zijn,
uitnodiging en antwoord,
woord en inhoud bieden.
Ja zeggen en nog veel meer,
geloven, hopen en vertrouwen.

Leven geven
is dankbaar zijn om wat warmte geeft,
de wereld, de mensen, zon en maan
en zoveel meer daarbuiten.

Leven geven is elkaar ontmoeten
in de warmte en de diepte van het hart
en geloven dat het niet zomaar is.
Geloven dat je sterven moet om te leven,
om levensadem en levenskracht te zijn.

Leven geven
is jezelf zijn
in grenzeloze liefde,
in volkomen overgave,
in grote dankbaarheid.

Leven geven
heeft alles met Pasen te maken.

Bezinning 5

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een duister kluwen
van geld en macht,
van wapens en drugs,
doordrenkt met ’t zilte nat
van zoveel tranen in de nacht.

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een lijf aan lijf gevecht,
in ’t groot, in ’t klein.
De sterkste overwint,
de zwakke lijdt,
kan nergens nog terecht.

Zo was het op die donkere dag
toen God gekruisigd werd.
Verraden,
verkocht voor dertig zilverlingen,
en op de bergtop aan alleman getoond
om te bewijzen
dat kwaad de moeite loont.

Maar op die morgen
met het open graf
liet God ons zeggen
dat het anders kan,
dat in elke kleine mens
de veerkracht leeft
om sterker dan het onrecht,
zelfzeker op te staan.

Pasen
is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit het duister kluwen
waarin je bent verstrikt
en, met de ogen knipperend in het morgenlicht,
getuigen
dat Hij in jou verrezen is.

Bezinning 6

Zoek Hem waar Hij te vinden is.
Niet in een verre geschiedenis,
niet in koude stenen,
niet in dode letters.

Hij leeft
overal waar mensen geven om elkaar,
waar mensen kiezen voor de liefde en het leven,
voor schoonheid, goedheid en waarheid,
waar mensen elkaar op de been helpen
en tot leven helpen komen.

Hij laat zich vinden voor wie Hem zoekt,
Hij doet open voor wie klopt,
Hij antwoordt aan wie vraagt.
Hij leeft!

Bezinning 7

De steen is weg.
Het graf is leeg.
En uit de mist
van kille onmacht
die ons altijd weer
in het gezicht slaat,
stroomt zacht wat licht ons tegemoet.

Want Hij die dood was, leeft.
Hoop kan niet meer ontvreemd.
Er zal een morgen zijn,
van lachen en van troosten.

Wij horen op te staan.
Kom, geef een hand,
jij die ontmoedigd bent,
jij met je hoofd gebogen.
Wij mogen leven zonder angst.
Het woord dat Hij ons gaf
brandt in ons hart.
Wij leren zien wat nog niet is
met onze diepste ogen.
Er is een weg gebaand
voor iedereen
omzoomd met
bloesemende bomen.
Kris Gelaude

Bezinning 8

Geest van Licht,
laat uw wijsheid over ons schijnen.

Geest van stilte,
doe ons Gods aanwezigheid ervaren.

Geest van moed,
verdrijf de vrees uit ons hart.

Geest van vuur,
ontsteek in ons de liefde van Christus.

Geest van vrede,
maak ons stil voor de woorden van God.

Geest van vreugde,
beziel ons als getuigen van het Goede Nieuws.

Geest van liefde,
maak ons open voor de nood van anderen.

Geest van sterkte,
geef ons al uw hulp en kracht.

Geest van waarheid,
leid ons allen op de weg van Christus.

Bezinning 9

Voor dag en dauw ging Maria op weg,
– weg van de vrienden –
op weg naar de plek
waar haar pijn, haar gemis
was neergelegd.

Voor dag en dauw,
nog voor de dag zijn mogelijkheden kon onthullen,
was ze bij de plaats van haar verdriet.
Ze zag leegte, een zwart gat.

Ze stond,
ze onderging,
elk zintuig open,
ze luisterde diep.

Ze hoorde stemmen:
“Het is niet hier dat je moet zijn;
het is niet hier dat je je liefde ontmoet;
het is niet hier dat je te leven hebt.”

Maria keerde zich om – de rug naar de leegte.
Een tuin vol leven lachte haar toe.
Een mens sprak haar toe,
Hij noemde haar naam.

En ze begreep.

Ze voelde dat leven sterker is dan dood en pijn,
dat liefde leeft, over de grenzen van de dood.

Haar hart gloeide.
Ze liep terug,
terug naar de vrienden,
om die warmte, die vreugde, dat leven
voor hen uit te zingen.

Het was dag geworden, volop dag.
Ida Guetens

Bezinning 10

Pasen
en de tuin inlopen
aan de zijde van een vrolijk kind
dat het wonder ziet gebeuren
van het leven dat in tere knoppen
onaantastbaar herbegint.

Pasen
en het licht komt
wuivend om de hoek,
als een vrouw met armen van verzoening
en vertrouwen, dat de verste verten
met elkaar verbindt.

Pasen en je blijft de pijn wel voelen
die de aarde altijd weer doorwoelt.
Maar juist in de leegte van de morgen
kan een woord weerklinken
dat je optilt en doet verder gaan.

Pasen
en de kwetsbaarheid aanvaarden
om met blinde ogen te geloven
dat omwille van de liefde
niets vergeefs is, niets verloren,
niets ten dode zal bestaan.

Bezinning 11

Verrezen

U bent verrezen,
maar nog niet in ’t hart van elke mens.
Zo vaak verspert de steen
het volle licht,
de nieuwe dag.

U bent verrezen,
maar nog niet voor al diegenen
die nog steeds geloven
dat dit bestaan
ten dode is opgeschreven.

Verrezen op de derde dag
die nog niet is aangebroken
voor wie zich draait en keert
in ’t duister van de twijfel.

Verrezen en nog steeds op weg
voor wie met Hem
naar Emmaüs wil gaan
en, worstelend met alle vragen,
eindelijk zegt:
“Kom binnen
om te blijven,
om te bidden,
om samen ’t avondmaal te breken
in een overweldigend geluk:
U bent verrezen.

Bezinning 12

Geen winter zonder lentezon
geen nacht zonder dageraad
Goede Vrijdag blijft niet duren
geen steen te groot om weg te rollen
wanhoop heeft niet het laatste woord

als mensen opstaan
het licht niet vrezen
kiemkracht niet verstikken
woorden spreken
opstandig teder
geloven dat leven
sterker is dan de dood

dan gebeurt Pasen
weer heel dichtbij.
Kathleen Boedt

Bezinning 13

Drie jaar waren ze samen op stap.
Ze hadden gehoord
hoe Hij mensen aansprak
en gezien hoe Hij mensen aanraakte.
Zwijgend waren ze Hem blijven volgen.

Drie dagen reeds
hoorden ze niets meer van Hem,
zagen ze Hem niet meer
en hun zwijgen begon te wegen.

Toen voelden ze…
Wij moeten nu laten horen
wat Hij ons heeft laten horen!
Wij moeten nu laten zien
wat Hij ons heeft laten zien!
Wij moeten nu spreken
zodat Hij verder leeft!

                                    Antoon Vandeputte

Bezinning 14

Alsof een grote steen is weggerold
tussen nacht en dag,
duisternis en licht,
tussen wanhoop en hoop,
angst en durf.

Geen chaos en verleden meer,
alleen nog toekomst en hemel,
ook hier en nu.

Zo sterk is de kracht
van wie het hoofd opricht
en opstaat uit zijn gebrokenheid.

Zo radicaal als de dood vernietigt,
zo onstuitbaar en nieuw
breekt precies dán het leven door
en gaat de mens
een weg die niet doodloopt,
nooit meer.

Zo is leven:
eeuwig,
zo intens en altijd weer.
                                    Kathleen Boedt

Bezinning 15

Pasen
is geloven
dat Jezus, die de dood overwon,
thans leeft
in de liefde van zijn Vader
en in ons
die op Hem vertrouwen.

Pasen
is ons steeds wagen
aan een nieuw begin,
al voelen we ons teleurgesteld
in ons herhaaldelijk falen.

Pasen
is volhardend
de lasten helpen dragen
van wie alles te zwaar wordt,
al valt ons dit erg moeilijk.

Pasen
is opkomen voor gerechtigheid
en vastberaden
werken aan een wereld
zoals God die droomt,
al lijken onze inspanningen
vaak vergeefs.

Pasen
is ervan overtuigd zijn
dat voorbij het sterven
ons een onbegrensd geluk,
een blijvende vrede
wordt gegeven.
Valeer Deschacht

Bezinning 16

’t Wordt Pasen
als de jonge zonnestralen van buiten
ook bij mensen zichtbaar worden.

’t Wordt Pasen
als de naam van de mens naast je
met liefde wordt uitgesproken.

’t Wordt Pasen
als de woorden die mensen spreken
elkaar meer vertrouwen geven.

’t Wordt Pasen
als de nieuwtjes die we te vertellen hebben
vreugde brengen bij medemensen.

’t Wordt Pasen
als het oude verhaal van Jeruzalem
een gebeuren van vandaag mag worden.
                                    Antoon Vandeputte

Bezinning 17

Pasen,
een lied in de bomen
en het groene hout vol sappen.
Zo overtuigend
dat je je ogen wel moet geloven.
De veertig sobere dagen
en het droeve verhaal van verraad,
ze lopen niet dood.
Doen het ondenkbare verhopen:
dat een mens soms groter wordt
dan zijn dodelijkste pijn.
En dat liefde alles kan veranderen.

Pasen,
kilte die verdrinkt
in helend licht.
Iets in mij dat zegt:
Sta op. Wees niet bang.
Hou van de aarde.
Ga naar de mensen.
Koester ze. Geef hoop.
En omhels het leven.
                        Kris Gelaude

Bezinning 18

In de donkerte van de aarde,
in de kale boom,
in de kern van elke pit,
zit er, ondanks
het schijnbaar levenloze,
steeds kiemkracht en groei.

In de koelste blik,
in het scherpste woord,
in de zoutste traan,
in de grootste verlatenheid,
zit er, ondanks het dodende,
kans tot verandering.

In het oprecht aankijken,
in het open luisteren,
in het hartverwarmend spreken,
in de uitgestoken hand,
in de dragende zorg,
zit er hoop en opstanding.

Telkens weer sprankels van leven,
Pasen en verrijzenis dichterbij.
                        Kathleen Boedt

Bezinning 19

Pasen!
Hoog tijd
om uit je winterslaap te ontwaken,
je cocon te doorbreken
en de zon van achter de wolken te halen.

Voel de lentewind,
een nieuwe warmte
die het dorre kleurt,
een glimlach die ijs doet smelten.

Geef dromen weer een kans,
laat optimisme het doemdenken stuiten,
laat hoop aan woorden kiemkracht geven,
lenteknoppen die openbreken
in bloesempracht.

Opstaan om te leven,
verder gaan,
niet blijven staren
op wat voorbij en onomkeerbaar is.
Verrijzen uit het puin.
Leven is sterker
dan het graf van de dood.
Kathleen Boedt

Bezinning 20

Geen andere weg te gaan
naar Pasen
dan die van het laatste maal,
de bangste nacht,
de stilste klacht,
lief licht gedoofd in ogen.
En toch is dit geen einde.

Want in de ochtendvroegte
breekt een woord de kilte:
‘Vrees niet.’

Wij moeten leren zien
dat liefde onuitwisbaar is.
En leven,
hier en nu,
met kracht en onbevangen,
zoals een bloem
in al haar kwetsbaarheid
desnoods door stenen groeit.
Wij zullen als een vogel,
zonder angst en met een lied,
ontwaken.
Kris Gelaude


Bezinning 21

Jezus’ opstaan uit de dood
geeft ons de vaste zekerheid:
niet de dood heeft
het laatste woord.

Over ons sterven heen
schenkt God ons het Leven
dat tijdloos is
en geen grenzen heeft.
Deze volheid aan Leven
vangt nu reeds aan
als we, in vertrouwen op Hem,
geen uitdagingen vrezen.
Als we dag na dag
aan elkaar gegeven zijn,
zoals Jezus de Mensenzoon
ons heeft voorgeleefd.
Valeer Deschacht


Bezinning 22

‘t Is zalig Pasen vieren’
als mensen die dood waren voor elkaar
weer spreken gaan.

’t Is zalig Pasen vieren
als huizen die gesloten waren voor elkaar
weer open gaan.

’t Is zalig Pasen vieren
als mensen die afhaakten omwille van elkaar
weer verder gaan.

’t Is zalig Pasen vieren
als muren die we bouwden tussen elkaar
weer neer gaan.

’t Is zalig Pasen vieren
als zijn levensverhaal
steeds verder gaat.

’t Is zalig Pasen vieren
als mensen die zijn verhaal
waar ook hebben aanhoord,
het weten te beleven met elkaar.
Antoon Vandeputte


Bezinning 23

     Pasen

In de vroegte was het.
Zwijgzaam en met lemen voeten
gingen ze op weg
doorheen de oeverloze leegte.
In hun hart de volheid van weleer.

Maar de dag
brak als een klaproos open.
Licht kwam hen
voorzichtig tegemoet.
In de nevels van hun vragen
stond Hij aan hun zijde
– Hij die dood was –
en de boodschap ‘vrees niet’
werd een mantel om hen heen.

‘Vrees niet’ is het lied
bestemd voor elke mens op aarde.
Kijk omhoog
en hoor het ruisen in de bomen.
Zie hoe knop en twijg erop vertrouwt.
Leef maar met de glans
van hoop en van ontroering in de ogen.
‘Vrees niet’
is het eerste en het laatste woord.
Zeg en zing het voort.
Kris Gelaude

Bezinning 24

     Pasen

Het zal zijn als
het ontwaken uit een winterslaap,
de frisheid van een dauwtrip
de ochtendzon tegemoet.

Het zal zijn als
kiemen in de donkere aarde,
barsten uit de knop,
ontvouwen van nieuw groen
na ijs en dorre koude.

Het zal zijn als
een ontwapenende glimlach,
twee vragende ogen,
hoop in woorden,
warme nabijheid
die je doen opstaan
uit wat je verpletterend verlamde.

Zo is verrijzen:
Christus gaat ons voor
in een leven
uit de dood.

Pasen:
nooit te vroeg
nooit te laat!
Kathleen Boedt


Bezinning 25 (ook derde Paaszondag A: Emmaüsgangers)

God laat zich niet voorgoed begraven

‘Brandde ons hart niet in ons…’
Al stappend hebben diezelfde vrienden
mogen ervaren
dat God zich niet laat begraven
in zijn liefste Mensenzoon.
Ongevraagd en nog niet herkend
komt Hij hun leven binnen
en steekt hun hart in brand…
Tot zij Hem herkennen
in zijn Woord,
in een vertrouwd gebaar
met brood en wijn.

Geloven in de verrijzenis
doe je niet op basis van verslag,
van onderzoek en tegenonderzoek.
Geloven in de verrijzenis begint
met zelf een beetje te verrijzen
uit alles wat naar doodgaan ruikt
en wat van leven, geen leven maakt….

Geloven in de verrijzenis
is op weg gaan naar Emmaüs
en terechtkomen in Jeruzalem.
Het is in de geest
een andere werkelijkheid binnentreden
en Jezus herkennen
als innig nabij,
zo zeker als je jezelf nabij bent,
en met alle zintuigen
proeven van zijn liefde.
Manu Verhulst

Bezinning 26

De vriendschap met de Verrezene inspireert je en geeft je kracht om je,
doorheen het duister en de onmacht van sommige momenten,
toch in te zetten
opdat allen waardig zouden kunnen leven.
Pasen betekent
dat al die bijna onmogelijke dingen
die Jezus in zijn leven ter sprake bracht,
zoals universele vriendschap tussen de kinderen van de Vader
of de voorkeur voor armen en geringen,
toch mogelijk zijn.

Pasen betekent dat God,
die Jezus uit de doden deed opstaan,
ten volle achter al dat mogelijke staat.
Pasen geeft het diepe vertrouwen
dat Hij alles ten goede keert,
maar niet zonder mij,
niet zonder de anderen.

Pasen maakt je minder krampachtig,
maar vastberadener
omdat je, luisterend naar het verhaal van Jezus,
vanuit deze viering beseft dat je de geschiedenis van God en mensen
mee mag dragen.

Bezinning 27

Midden in het graf

In het graf van de dood,
van oorlog en onrecht,
van haat en angst,
heb ik een engel gezien.
Hij had geen vleugels en zijn gewaad schitterde niet.
Neen, hij was heel gewoon,
een mens als ieder ander mens.
Hij was er, midden in het graf.

Hij was niet weggelopen van de mens en zijn ellende,
Hij was er, in mijn angst en mijn onvrede,
in mijn onmacht, in de dood van velen.
Hij was er zoals God er altijd is,
midden in de dood…

Niet bang zijn, zei hij,
je hoeft de Levende hier niet te zoeken.
Maar breek de graven open,
maak de zwachtels los
die mensen gevangen houden in zichzelf,
toegeklapt in hun verdriet.
Herstel de onmacht en de angst,
wek een nieuw vertrouwen,
en wees er voor anderen.
Dan zul je Hem zien, de Levende,
daar gaat Hij u voor.
Wie God doet
is door geen grafsteen tegen te houden.

Aan u allen wensen wij een zalig Pasen,
dat je midden het graf van de dood
een engel mag zien, een engel mag zijn.
                                               Carlos Desoete

Bezinning 28

Verrijzen is
vanuit de dood
nieuw leven ervaren.
Verrijzen is
bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan
uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn,
leven-wekkend zijn
voor wie dreigt ten onder te gaan.
Verrijzen is opstandig zijn,
vanuit een bevrijd gemoed,
structuren en systemen ombuigen,
mensen wakker maken
uit hun dodelijke slaap.
Verrijzen is
niet lam blijven
maar vechten tegen alles
wat mensen klein maakt,
iets van jezelf prijsgeven,
een stukje sterven voor de anderen
en samen nieuwe ruimte beleven.
Rumoldus Antwerpen

Bezinning 29 (bij Joh. 20,1-9)

Op een dag ontdek je
dat er voor je hart
een steen is gerold.
De bron van je leven
blijkt een graf
van vergetelheid geworden.

Tevergeefs blijf je zoeken
naar een God die afwezig lijkt.
In je binnenkant knaagt de vraag
of het wel mogelijk is
dat liefde het laatste woord zal hebben

Angst, pijn, verdriet en zorgen
gooien stenen op je weg
die je verhinderen om
naar ‘binnen’ te gaan
Je zoekt buiten jezelf om
in een wereld die omzwachteld lijkt
met twijfels en onbegrip.

Tot er een dag komt
waarop je beslist om naar binnen te gaan,
om te ontdekken dat er Iemand
de steen heeft weggerold
en al in jezelf tot leven kwam.

Ga maar naar binnen en ervaar
dat Pasen aan jou gebeurt.
Het is geen verhaal van lang vervlogen tijden
of over een verre toekomst.
Pasen gebeurt hier en nu.

In het diepst van jezelf
baant het licht van nieuw leven
zich een weg
in het hart van jouw verhaal.
Jij bént het nieuwe leven.
Vincent Duyck

Bezinning 30

Verrijzen is vanuit de dood nieuw leven ervaren.

Verrijzen is bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan
uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn,
leven-wekkend zijn
voor wie dreigt ten onder te gaan.

Verrijzen is opstandig zijn,
vanuit een bevrijd gemoed
structuren ombuigen,
mensen wakker maken
uit hun dodelijke slaap.

Verrijzen is
niet lam blijven,
maar vechten tegen alles
wat mensen klein maakt,
iets van jezelf prijsgeven,
een stukje sterven voor de anderen
en samen nieuwe ruimte beleven.

Laten we voor elkaar elke dag een beetje ‘verrijzenis’ zijn
scheppers van wonder, horizon, licht en warmte.
Zr. Rozemie (4-ingen)

Bezinning 31

Hij gaat ons voor

Met vrees en vreugde gingen de vrouwen
weg van het graf.
Jezus is niet in de ban van de dood.
Hij gaat zijn leerlingen vooruit naar Galilea,
waar het allemaal was begonnen.
Het klinkt als: “Begin maar opnieuw.
Blijde Boodschap begint alleen daar
waar je werkt en leeft”.
De Verrezen Jezus wordt zichtbaar
onder gewoon maar mensen.
Hij is niet ver en hoog van ons vandaan.
Hij komt ons nabij in mensen,
die ons vragend aankijken om leven,
om toekomst, om een nieuw begin.
Hij gaat ons voor in die mensen.
Hem volgen en Hem zien
roept ons op om gehoor te geven
aan stem van de minsten.
Hij roept ons weg van pessimisme,
weg van doemdenken.
Hij blijft ons voorgaan naar Galilea.
Wij hoeven niet ver te gaan
om Hem te volgen.
Want het Galilea van toen en daar
ligt nu hier en nu.
Hier mogen we Hem zien
met alle gevolgen vandien.
Hem zien en in Hem geloven
is blijvend handen en voeten geven
aan Zijn ideaal van liefde en recht.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Verrezen Heer, Gij werkt in de wereld,
onopvallend,
onweerstaanbaar als het verborgen zaad dat telkens weer op­schiet.
Laat ons horen en zien
hoe Gij overal werkzaam zijt
in bevrijdende woorden en vruchtbare daden.
Scherp onze aandacht voor die wonderen zonder naam.
Dan zullen wij het uithouden
met alles wat nog onvoltooid is, in ons en om ons heen.
Wij zullen het aandurven alles te hopen wat Gij ons te hopen geeft:
de nieuwe mens,
de herschepping van alle dingen in U. Amen.


Slotgebed 2

Heer, onze God,
doe uw verrijzenis in ons geboren worden,
zodat ook wij – over alle aarzelingen heen –
U kunnen volgen naar Galilea om er te getuigen:
wij hebben de Heer gezien.
Hij is waarlijk verrezen en aan ons verschenen. Amen.

Slotgebed 3

Verrezen Heer,
geef ons levensadem
om onderweg niet buiten adem te geraken,
om ons te helpen naar morgen toe te gaan
zonder achterom te kijken,
noch onze inspanningen af te meten.
Geef ons adem
om aan te kunnen
wat de mensen – en dus Gij – van ons verwachten.
Adem
om, dankzij uw aanwezigheid en uw belofte,
te hopen
tegen alle weerstand in.
Geef ons uw Adem, uw Heilige Geest,
die Gij gezonden hebt vanwege de Vader,
de Geest die waait waar Hij wil
in vlagen of rukwinden,
of met een lichte bries.
Moge wij uw ingevingen volgen
en ons gebed in daden omzetten. Amen.
kardinaal Suenens

Slotgebed 4

Met Pasen voel ik, sterker dan ooit, Heer,
dat Gij mij roept om verbonden te zijn met U en met mijn medemensen.
Pasen is liefde, door dik en dun,
van U voor ons, én omgekeerd.
Pasen doet een bron van hoop ontspringen
en geeft aan het kruis van mensen
een hart,
uw hart, God,
dat overloopt van liefde en tederheid.
Laat mij zelf zo’n paasmens worden
en aan de medemensen nieuwe hoop geven
wanneer ze in hun hart gestorven zijn. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 5

God, zo groot zijt Gij
dat Gij geen troon behoeft
maar klein en nederig knielt:
Dienaar van de mensen.
Zozeer houdt Gij van ons
dat Gij ons de voeten wast:
dank U voor zoveel tederheid.
Geef ook ons die dienstbaarheid
om elke mens nabij te zijn
en op te richten uit het stof.
Dan wordt het Pasen rondom ons
en herleeft de hele wereld,
vol van hoop. Amen.


Slotgebed 6

Soms zie ik het echt niet meer zitten, God,
en lijkt het net alsof er voor mijn hart
een zware steen is gerold.
Wil dan vrienden op mijn weg zenden
die in uw naam van mij blijven houden, altijd.
Laat me ervaren wat ‘verrijzen’ betekent
en geef me de kracht
om vanuit mijn geloof
ook bij anderen ‘nieuw leven’ aan te boren.
Maak van mij een ‘paasmens’, God,
met de vreugde van het evangelie.
Erwin Roosen

Slotgebed 7

God,
wij geloven dat Jezus, uw Zoon,
verrezen is voor alle mensen van alle tijden.
Geef ons de genade
Hem te herkennen in elk contact met mensen.
En leer ons dit geloof mee te delen
in menselijk-verstaanbare taal.
Dit vragen wij U door diezelfde Verrezen Heer
die nu met U en de H. Geest
de mensheid nader brengt tot uw eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 8

Goede Vader,
dat Jezus verrezen is,
daar twijfelden de leerlingen eerst nog aan.
Het duurde een hele tijd voor zij dit konden geloven.

Dat uw liefde mensen laat verrijzen
is niet te vatten in cijfers of materiële bewijzen.
Geef ons daarom meer geloof en bezieling.
Dan kunnen wij zien hoe uw liefde mensen helpt opstaan uit droefheid,
hoe mensen broers en zussen worden als zij JA zeggen tegen het goede,
en hoe mensen, die elkaar helpen om lijden te dragen,
een teken van hoop en bevrijding zijn.
Geef ons de warmte van uw bezielend vuur,
zodat wij steeds opnieuw verrijzen van donker naar licht.
Dat vragen wij U, door Jezus Christus,
uw Verrezen Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 9

Heer van het leven,
op deze morgen
delen wij in de verwondering
van de vrouwen,
van Petrus en Johannes:
het graf is leeg!
Gij zijt verrezen!

Heer van het leven,
wij zoeken U,
want er is nog zoveel dood in ons,
er zijn zoveel zwachtels
die ons vasthouden in ons graf.

Heer van het leven,
wij smeken U:
spreek vandaag
uw Woord van leven
tot ieder van ons
opdat wij zouden ervaren
dat Gij opstaat, elke dag opnieuw,
in het diepste van ons hart.

En leg dan op onze lippen, Heer,
het lied van de verrijzenis
waarmee wij U kunnen loven:
‘Alleluia, Jezus leeft!’
Iny Driessen

Slotgebed 10

Heer, geef mij mensen om mij heen,
die met mij geloven in de opstanding,
die op mij wachten als ik achterblijf.
Heer, als ik aarzel, als ik het niet meer zie zitten,
geef mij mensen om mij heen,
met veel durf en fantasie,
mensen met bergen vol vreugde en hartelijkheid.
Geef mij mensen om mij heen,
die mij steeds weer op weg zetten,
mensen die mij laten geloven
in altijd weer kleine stapjes vooruit.
En misschien, Heer, vind ik morgen dan zelf
die grote verrijzeniskracht om weer medemensen
op mijn tere schouders te kunnen dragen. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 11

Heer, onze God,
Gij zijt een God van levenden, niet van doden.
Jezus van Nazareth, de Gekruisigde, hebt Gij uit de doden opgewekt.
Wij bidden U:
laat ons de steen van onmacht wegrollen.
Help ons in alle situaties ‘en toch!’ zeggen,
nooit te berusten of de moed te verliezen,
maar echt te geloven dat het kan:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
een toekomst zonder einde. Amen.

Slotgebed 12 (ook Pinksteren)

Dit is de dag, Heer God,
dat Gij onze wereld nieuwe levensadem inblaast,
dat Gij uw vuur van liefde ontsteekt
in het hart van elke mens.
Dit is de dag, Heer God,
dat Gij ons bijeenroept om uw Kerk te zijn.
Daarvoor willen wij U dank zeggen
en U noemen zoals Jezus onze leerde:
‘onze Vader’. Amen.

Slotgebed 13

Levengevende God,
vandaag opent Gij voor ons nieuwe mogelijkheden:
breken en delen wat je hebt en wie je bent,
trouw zijn ten einde toe.
Zo kunnen mensen bouwen aan uw Nieuwe Wereld.
Geef ook ons iets mee van dat toekomstvisioen.
Neem ons mee in die tegenstroom van gerechtigheid
en leer ons hart woorden en gebaren van verzoening.
Help ons daartoe,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotgebed 14

Heer, onze God,
doordring ons ervan
dat Pasen ons uitnodigt en kracht geeft
om vernieuwing te brengen overal om ons heen.
Geef dan dat wij in onze oude wereld nieuwe mensen durven zijn,
die onvermoeibaar en enthousiast
getuigen van liefde en leven.
Dan zal er vreugde zijn op aarde, in en rondom ons. Amen.

Slotgebed 15

Bevrijdende God,
in verbondenheid met U en met elkaar
mochten wij Jezus’ verrijzenis vieren.
Daarin hebt Gij ons duidelijk gemaakt
dat het negatieve, het kwade, niet het laatste woord heeft.
Laat in ieder van ons
de nieuwe mens verrijzen.
Doe ons opstaan tot een leven van vreugde en goedheid,
zodat wij aan de wereld rondom ons
nieuwe hoop weten te geven
in naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 16

God, onze Vader,
wij danken U voor dit feestelijke samenzijn
in het Licht van Jezus’ verrijzenis.
Wij vragen U:
moge dit Licht ons voorgaan op onze weg door het leven.
Moge dit Licht branden in onze harten.
Moge dit Licht ons nooit verlaten.
Moge dit Licht ons vreugde schenken.
Moge wij dit Licht uitstralen voor anderen,
vandaag en iedere dag van ons leven. Amen.

Slotgebed 17 met zegen

Pasen is lente,
zon en levensvreugde,
een blije dag om te vieren.
Het leven begint altijd opnieuw.
De dood heeft niet het laatste woord.
Vandaag schuift God de steen opzij
die ons belet om echt te leven.
In Jezus overwint het leven.
God noemt ons bij onze naam
en geeft elke mens een nieuwe toekomst,
en zegent ons in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 1

Gaat nu allen heen in vrede, Alleluia.
Gaat heen als mensen
die in navolging van de Levende Heer,
de handen uit de mouwen durven steken
om voor anderen een beetje hemel op aarde te zijn.
Gods zegen zal ons hierbij vergezellen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Gaat nu allen heen in vrede, Alleluia.
En gedenk de opdracht die de Verrezen Heer ons meegaf:
“Ga uit over de hele wereld
en verkondig het evangelie aan heel de schepping”.
Gods zegen zal ons hierbij vergezellen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 3

Kiezen en delen,
ze liggen dicht bijeen
voor wie de weg van Jezus wil gaan.
Zo nauw als
Goede Vrijdag en Pasen
aan elkaar verwant zijn.

Alleen
als de richting die we kiezen
de weg van het delen is,
stappen we naar een bevrijd land.

Vooral
als we deelgenoot worden
aan elkaars keuzen,
als we bondgenoot worden
in bevrijdend handelen,
kan echte opstanding gebeuren.

En dat kunnen we vieren
met Gods zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 4

Goede vrienden, Pasen, verrijzenis van de Heer,
maar ook de opstanding van alle mensen van goede wil.
Zalig Pasen!
Moge het licht van Pasen bij ons allen blijven.
En vier met elkaar en met alle mensen verder het feest
van hoop en licht,
van vreugde en opstanding,
van nieuw leven en nieuw geloof.
God zegene dit
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 5

Jezus is niet te vinden in het graf
maar wel onderweg, in ons midden,
in mensen die Hem al weldoende nabij brengen,
die anderen oprichten uit ziekte en zonde,
uit angst en vertwijfeling.
Tot deze paasopdracht worden wij gezonden en gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.