Pasen B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
Pasen B-jaar (12 04 2009)

Begroeting

Welkom aan ieder van jullie.
Welkom ook aan Hem, die wij onze God noemen
en mogen aanspreken met de meest nabije namen:
+ als Vader en Moeder, ons dragend doorheen nachten en dagen,
als Zoon en Broeder, met ons mee onder weg,
als heilige inspirerende Geest. Amen.


Openingswoord

Pasen,
het belangrijkste feest van de christenen.
Wij vieren vandaag dat Jezus voor immer leeft.
Hij is verrezen.
Hij toonde ons dat de dood niet sterker is dan het leven
en dat liefde sterker is dan haat.
Hij leerde ons dat God van ons houdt
zoals God ook van Hem hield.
Dit geeft ons hoop
en de moed om verder te doen.
Daarom is dit een hoop- en hoogfeest.


Vergevingsmoment

Heer,
wij wisten het wel dat de 40-dagentijd een tijd van bezinning was,
maar wij hadden het zo druk met 101 zaken
dat we geen tijd en zin hadden voor wat bezinning of verdieping.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Dat er mensen zijn die arm zijn en blijven,
dat zij steeds minder kansen krijgen,
omdat wij in onze Westerse wereld op te grote voet leven,
weten we wel,
maar, behoudens een gift aan een derdewereldproject,
doen we zo weinig.
Wij willen met rust gelaten worden in ons kalme en confortabele wereldje
en willen niet drastisch veranderen zoals uw evangelie ons voorhoudt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
wij sluiten vaak onze ogen voor het verdriet van anderen,
luisteren naar hetgeen we graag horen
en laten de zorg voor zwakken en hulpbehoevenden
liefst over aan professionelen.
Wij vergeten daarbij dat
een liefdevolle blik, een hartelijk woord en een helpende hand,
wonderen kan doen en de ander kan laten verrijzen.
Omdat wij zo weinig uw Paasmensen zijn:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Liefdevolle God,
wij bidden om het licht en het vuur van Pasen:
licht voor heel de wereld,
nieuw licht voor hen die niet meer hopen,
nieuw geloof voor ieder die zich neerlegt bij wat onmenselijk is,
nieuwe liefde overal waar de aandacht voor elkaar verflauwt,
nieuwe ogen voor al wie uitgekeken is op mens en wereld.
Om licht, bidden wij,
overal waar duisternis en dood
het leven hebben aangevreten
en zo de schepping Gods doen wankelen.
Om het licht van de Messias, de nieuwe mens, bidden wij,
dat Hij moge opstaan in elk van ons. Amen.

Lezingen
Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Handelingen 10,34a.37-43)

34
 Petrus opende zijn mond en zei:
37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38 dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.
39 En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40 Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen,
41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden.
42 Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43 Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kolossenzen 3,1-4)

1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus, die uw leven° is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
KBS Willibrord 1995

of:

Tweede lezing (1Korintiërs 5,6b-8)

6 U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken?
7 Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
8 Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 20,1-9)

1 Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.
2 IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. `Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’
3 Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
4 IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan.
5 Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen.
6 Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen,
7 maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.
8 Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.
9 Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die het licht heeft geschapen
om de aarde bewoonbaar te maken
en mensen tot leven te brengen.

Ik geloof in aarde en water,
in alles wat groeit en leeft
– niet om te vervuilen en te sterven –
maar om te blinken in het licht
zoals het was in den beginne.

Ik geloof in mensen,
geschapen naar Gods beeld
– niet voor onrecht en dood,
niet voor angst of geweld –
maar voor het geluk geboren
en om lief te hebben.

Ik geloof in die ene mens,
Jezus van Nazareth,
die in opstand is gekomen
tegen onrecht en verdrukking,
tegen macht die mensen klein houdt
en hun het licht ontneemt.
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood
die Hem in leven hield tot vandaag.

Daarom wil ik opstaan
uit mijn eigen duisternis,
en weten dat de dood het niet zal halen.

Daarom wil ik geloven
in de beweging van Jezus,
wil ik Hem volgen
in het dienen van mensen
totdat alles is voltooid
en wij leven in vrede. Amen.

Voorbeden

Pasen, als feest van leven en toekomst, is pas geloof­waar­dig
als wij – in navolging van de levende Heer –
hier en nu mensen uit de put en uit het graf halen.
Daarom zoekt de Heer van het leven mensen
die de handen uit de mouwen durven ste­ken.
Laten wij daarvoor bidden.

De dienst voor arbeidsbemiddeling deelt mee
dat er voor de opbouw van het Rijk van God
nog vele vacatures moeten ingevuld worden.
Daarom worden dringend gevraagd:

Garagisten, die sleutelen aan grote en kleine foutjes.
Leerkrachten-wiskunde, die alles eerlijk verdelen.
Mijnwerkers, die mensen uit de put halen.
Duivenmelkers, die vredesduiven kweken.
Zakenmensen, die tijd vrijmaken voor hun gezin.
Deurwaarders, die alle oorlogstuigen in beslag nemen.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

Muzikanten, die fatsoenlijke muziek brengen.
Optiekers, die blindheid wegnemen.
Kleermakers, die de wereld in een nieuw kleed steken.
Badmeesters, die mensen boven water halen.
Wegenbouwers, die eenzamen met eenzamen verbinden.
Fietsenmakers, die zorgen dat alles weer op wieltjes loopt.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

Tolken, die ons vreemdelingen leren verstaan.
Slopers, die hinderlijke muren afbreken.
Studenten, die zich bekwamen om iets te betekenen in onze samenleving.
Portiers, die openheid bewerken.
Installateurs, die meer warmte mogelijk maken.
Metsers, die woningen bouwen voor daklozen.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

Priesters en kloosterlingen, die de Blijde Boodschap niet voor zichzelf houden.
Soldaten, die de vrede van de ene kant naar de andere kant schieten.
Verpleegkundigen, die niemand alleen laten sterven.
Jongeren, die ouderen vertrouwen schenken.
Christenen, die daadwerkelijk bewijzen dat Christus niet dood is, maar leeft.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

Gebed om vrede

Op vele plaatsen in de wereld is vrede nog ver weg
zoals in Irak, in Israël, in Afghanistan, op vele plaatsen in Afrika.
Daarom willen we op dit paasfeest bidden om vrede:

God van vrede
over heel de wereld zijn mensen bang
voor de genadeloosheid van machtigen,
bang voor oorlog en geweld,
bang voor heerszucht en onderdrukking.
Gij kent ons groot verlangen naar een vredevolle wereld
waarin mensen hartelijk en zorgzaam proberen samen te leven.
Wij bidden U:
leg uw verzoeningsgezindheid in het hart van onze wereldleiders,
dat zij creatief en onvermoeid durven werken aan gerechtigheid,
dat niet macht en eigenbelang
maar solidariteit en waardering
de krachten zijn die hun denken en handelen bepalen.
Wij vragen U:
beziel alle christenen met uw liefde en verzoeningsgezindheid
zodat wij tekens van hoop mogen zijn
daar waar we leven en werken.
Help ons te geloven, God,
dat vrede mogelijk blijft
als we het aandurven
te leven naar het voorbeeld van de verrezen Jezus.
Moge Hij die leeft vandaag en in eeuwigheid
daartoe onze inspiratie en ons vertrouwen zijn. Amen.


Gebed over de gaven

God onze Vader,
Gij gunt ons dit brood en deze wijn op deze tafel,
en houdt uw hand beschermend boven onze wereld.
Zegen in deze gaven,
al wat wij verrichten op deze aarde
om haar warmer, mooier en leefbaarder te maken,
alles wat wij van onszelf delen,
alle liefde die wij schenken in het voetspoor van uw Zoon,
die onze hoop is, onze bemoediging, ons uitzicht op opstanding. Amen.

Tafelgebed

U danken wij, Heer God,
omdat Gij tot ons komt
in het licht van de paaskaars,
in het water dat gezegend werd,
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.
Voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood.
Hij is opgestaan ten leven
en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
en daarom bidden wij met zo velen in de hemel en op aarde:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Met Pasen gaan wij, als gedoopten,
allen tezamen hand in hand op weg naar morgen.
Onze Vader…

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Blijf ons desondanks nabij met uw verrijzenislicht;
blijf ons aanmoedigen,
houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon:
Want van U is het koninkrijk,…


Vredewens

Ik wens u, in naam van onze God, vrede toe,
vrede die evenwicht brengt,
die onthult en helder maakt;
vrede die ruimte laat
voor twijfel, wanhoop en gemis.
Moge die openhartige vrede van Jezus van Nazareth
met u zijn.
En laten wij die vrede van harte aan elkaar toewensen.

Lam Gods

Communie

Wie dorst heeft, hij kome tot Mij, zegt de Heer.
Wie in Mij gelooft, hij drinke.
Wie overwint,
hem zal Ik te eten geven van de boom des levens
die staat in Gods tuin.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Leven geven
is inzicht schenken en uitzicht zijn,
uitnodiging en antwoord,
woord en inhoud bieden.
Ja zeggen en nog veel meer,
geloven, hopen en vertrouwen.

Leven geven
is dankbaar zijn om wat warmte geeft,
de wereld, de mensen, zon en maan
en zoveel meer daarbuiten.

Leven geven is elkaar ontmoeten
in de warmte en de diepte van het hart
en geloven dat het niet zomaar is.
Geloven dat je sterven moet om te leven,
om levensadem en levenskracht te zijn.

Leven geven
is jezelf zijn
in grenzeloze liefde,
in volkomen overgave,
in grote dankbaarheid.

Leven geven
heeft alles met Pasen te maken.


Bezinning 2

Pasen
is geloven
dat Jezus, die de dood overwon,
thans leeft
in de liefde van zijn Vader
en in ons
die op Hem vertrouwen.

Pasen
is ons steeds wagen
aan een nieuw begin,
al voelen we ons teleurgesteld
in ons herhaaldelijk falen.

Pasen
is volhardend
de lasten helpen dragen
van wie alles te zwaar wordt,
al valt ons dit erg moeilijk.

Pasen
is opkomen voor gerechtigheid
en vastberaden
werken aan een wereld
zoals God die droomt,
al lijken onze inspanningen
vaak vergeefs.

Pasen
is ervan overtuigd zijn
dat voorbij het sterven
ons een onbegrensd geluk,
een blijvende vrede
wordt gegeven.
Valeer Deschacht

Bezinning 3

Jezus’ opstaan uit de dood
geeft ons de vaste zekerheid:
niet de dood heeft
het laatste woord.

Over ons sterven heen
schenkt God ons het Leven
dat tijdloos is
en geen grenzen heeft.
Deze volheid aan Leven
vangt nu reeds aan
als we in vertrouwen op Hem,
geen uitdagingen vrezen.
Als we dag na dag
aan elkaar gegeven zijn,
zoals Jezus de Mensenzoon
ons heeft voorgeleefd.
Valeer Deschacht


Slotgebed 1

Met Pasen voel ik, sterker dan ooit, Heer,
dat U mij roept om verbonden te zijn met U en met mijn medemensen.
Pasen is liefde, door dik en dun,
van U voor ons, én omgekeerd.
Pasen doet een bron van hoop ontspringen
en geeft aan het kruis van mensen
een hart,
uw hart, God,
dat overloopt van liefde en tederheid.
Laat mij zelf zo’n paasmens worden
en aan de medemensen nieuwe hoop geven
wanneer ze in hun hart gestorven zijn. Amen.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

God, zo groot zijt Gij
dat Gij geen troon behoeft
maar klein en nederig knielt:
Dienaar van de mensen.
Zozeer houdt Gij van ons
dat Gij ons de voeten wast:
dank U voor zoveel tederheid.
Geef ons die dienstbaarheid
om elke mens nabij te zijn
en op te richten uit het stof.
Dan wordt het Pasen rondom ons
en herleeft de hele wereld,
vol van hoop. Amen.
Mgr. Vangheluwe


Zending en zegen

Kiezen en delen,
ze liggen dicht bijeen
voor wie de weg van Jezus wil gaan.
Zo nauw als
Goede Vrijdag en Pasen
aan elkaar verwant zijn.

Alleen
als de richting die we kiezen
de weg van het delen is,
stappen we naar een bevrijd land.

Vooral
als we deelgenoot worden
aan elkaars keuzen,
als we bondgenoot worden
in bevrijdend handelen,
kan echte opstanding gebeuren.

En dat kunnen we vieren
met Gods zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.