Pasen A 2017

16 04 2017


Begroeting

Welkom in deze viering op het hoogfeest van Pasen,
waarin wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus geden­ken,
en die gezegend wordt door
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De toon van de Paasliturgie is blij en enthousiast.
Maar in dat enthousiasme proef je toch nog iets
van het lijden, de angst en de onrust
waarvan mensen zich nu definitief verlost weten.
Wie goed kijkt, ziet achter de tranen van vreugde
de sporen van opgedroogde tranen van verdriet.

Pasen is het feest van de overwinning
op datgene wat onoverwin­nelijk lijkt:
het feest van het leven
dat sterker blijkt te zijn dan de dood.
Want de Heer is waarlijk opgestaan!

Omdat deze paasboodschap voor ons klein geloof
vaak te groots is,
bidden wij bij het begin van deze viering God om ontferming.

Openingswoord 2

Pasen,
het belangrijkste feest van de christenen.
Wij vieren vandaag dat Jezus voor immer leeft.
Hij is verrezen.
Hij toonde ons dat de dood niet sterker is dan het leven
en dat liefde sterker is dan haat.
Hij leerde ons dat God van ons houdt
zoals God ook van Hem hield.
Dit geeft ons hoop
en de moed om verder te doen.
Daarom is dit een hoop- en hoogfeest.

Vergevingsmoment 1

-Heer,
wij wisten het wel dat de veertigdagentijd een tijd van bezinning was,
maar wij hadden het zo druk met honderd en één zaken
dat we geen tijd en zin hadden voor wat bezinning of verdieping.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Dat er mensen zijn die arm zijn en blijven,
dat zij steeds minder kansen krijgen,
omdat wij in onze Westerse wereld op te grote voet leven,
weten we wel,
maar, behoudens een gift aan een derdewereldproject,
doen we zo weinig.
Wij willen met rust gelaten worden in ons kalme en comfortabele wereldje
en willen niet drastisch veranderen zoals uw evangelie het ons voorhoudt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij sluiten vaak onze ogen voor het verdriet van anderen.
We luisteren naar hetgeen we graag horen
en laten de zorg voor zwakken en hulpbehoevenden
liefst over aan professionelen.
Wij vergeten daarbij dat
een liefdevolle blik, een hartelijk woord en een helpende hand,
wonderen kan doen en de ander kan laten verrijzen.
Omdat wij zo weinig uw paasmensen zijn:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

In de mate dat wij het niet opbrachten
om als enthousiaste, verrezen christenen te leven,
bidden we God om ontferming.

-Omdat wij zo dikwijls gevangen bleven zitten
in moedeloosheid en kleinmenselijkheid,
en ons hart niet durfden toevertrouwen
aan de levende en barmhartige God.
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

-Omdat wij voor de mensen om ons heen
geen wegen van leven en vreugde vonden,
maar in ons egoïsme bleven steken
zonder anderen hoop aan te reiken.
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

-Omdat wij voor de grote en kleine wereld waarin wij leven
geen vriendelijke getuigen waren
van de verrezen en levende Heer Jezus.
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

Moge de barmhartige God die Jezus deed verrijzen
onze zonden en onze kleinheid vergeven,
ons hart bemoedigen en doen herleven
en ons geleiden tot de ware vreugde. Amen.
naar Pastoraal informatiecentrum, Hasselt

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
doe uw verrijzenis in ons geboren worden,
zodat ook wij,
over alle aarzeling heen,
kunnen getuigen:
wij hebben de Heer gezien.
Hij is waarlijk verrezen en aan ons verschenen. Amen.

Openingsgebed 2

Vandaag zegt God tot ons:
“Mooi dat jullie vandaag het feest van mijn verrijzenis willen vieren.
Ik zag jullie bezig in de voorbije veertigdagentijd
en heb gemerkt hoe jullie het volhielden
met vallen en opstaan.
Vandaag leg Ik in jullie mijn leven,
en plaats mijn hart in het midden van je pijn en je droefheid.
Want met Pasen krijgt het kruis
in het leven van mensen een hart,
míjn hart, zegt God,
en dat klopt van liefde en tederheid.
Het ga jullie goed, paasmensen!”
naar Erwin Roosen

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 34a.37-43)

34
 Petrus opende zijn mond en zei:
37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38 dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.
39 En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40 Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen,
41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden.
42 Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43 Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol. 3, 1-4)

1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus, die uw leven° is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 20, 1-9)

1 Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.
2 IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. `Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’
3 Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
4 IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan.
5 Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen.
6 Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen,
7 maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.
8 Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.
9 Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Op deze Paasdag willen wij samen als blije, bevrijde mensen ons geloof belijden.

Wij geloven in God die Schepper is.
Hij heeft die schepping toevertrouwd aan mensen
en laat hen nooit in de steek.

Wij geloven in Jezus Christus.
Als geen ander is Hij beeld van God.
Wij geloven in Hem als iemand
die zijn leven deelde met de minsten
tot Hij niet meer kon.
Zelfs zijn dood was uit trouw aan hen.
Zo is Hij levend gebleven onder ons
tot op deze dag.

Wij geloven in Gods Geest,
die ons met warmte bezielt
en ons aanzet tot evangelisch handelen.
Deze Geest leeft in de gemeenschap van Jezus,
onze eigen Kerk hier op aarde.
Wij geloven in onze opdracht,
om in Jezus’ naam deze aarde
in alle opzichten leefbaarder te maken.

Met Jezus voor ogen durven wij geloven
dat het leven geen einde kent
en voortgaat, van geslacht tot geslacht.
Dat wij allen eens thuis zullen komen
bij Hem, onze God en Vader,
want onze namen staan geschreven in de palm van zijn hand. Amen.

Voorbeden 1

Wij schuiven nu aan aan de tafel van de verrezen Heer.
Aan Hem mogen wij onze zorgen en bekommernissen toevertrouwen.

-Wij willen bidden voor alle mensen
die vol enthousiasme getuigenis afleggen
van wat ze in Jezus hebben gevonden.
Dat ze zich niet laten ontmoedigen
als hun woorden weinig indruk maken op anderen.
Dat zij erop vertrouwen dat hun levenshouding
doorslaggevend zal zijn.
Laten wij bidden…

-We willen bidden voor mensen die hun dagen slijten
in mensonterende armoede,
of in onrecht, hun door medemensen aangedaan.
Dat steeds meer mensen mogen opstaan
om hen daaruit te bevrijden.
Laten wij bidden…

-We willen bidden voor hen die gebukt gaan
onder het steeds maar moeten,
een loden last door henzelf of anderen opgelegd.
Dat die steen wordt weggerold,
zodat zij kunnen opstaan en in vreugde en vrede mogen leven.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf bidden we.
Dat we durven getuigen van de vreugde van Pasen
en dat wij ons, vanuit die vreugde, durven engageren
als enthousiaste christenen in het leven van elke dag.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Zeggen wij dank om deze nacht/dag,
om het licht dat erin doorbreekt,
om de morgen,
om de geuren van groen om ons heen.

-Bidden wij om mensen
die zich niet neerleggen bij onrecht,
die opstaan tegen leugen en bedrog,
die werken aan een andere toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om mensen
die het patroon van geweld doorbreken,
die wagen zonder te willen winnen,
die nieuwe wegen zoeken, ook smalle.
Laten wij bidden…

-Zeggen wij dank om de kinderen die ons leven verrijken,
om alle momenten van vrolijk plezier,
om alle vriendschap, gemeenschap en liefde.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die ons ter harte gaan.
Voor hen die met Pasen worden gedoopt,
voor onze zieken
en voor de dierbaren die uit ons leven zijn weggevallen.
Laten wij bidden…

Zeggen wij dank, nu al,
om de laatste der dagen die komen zal:
als alle tranen zullen worden gewist,
en alle ogen zullen worden geopend
in het vriendelijk licht van de morgen.
Jan Groot en Henk Sechterberger

Gebed over de gaven 1

God,
zoals Jezus destijds brood brak en deelde
als teken van zijn bekommernis voor élke mens,
en zeker voor de kleinsten en zwaksten,
en zoals Hij wijn doorgaf
als teken van dat nieuwe Verbond
waarin Hij ons nooit alleen zou laten,
zo willen ook wij onze gaven naar deze tafel brengen.
Wij willen zijn bezorgdheid voor de anderen
doortrekken in ons eigen leven,
vandaag en morgen.
Zegen deze tekens, Heer,
zodat onze eerlijke en oprechte inzet
anderen mag doen opstaan tot nieuw leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Veel meer dan met woorden
heeft Jezus zichzelf gegeven
tot leven voor elke mens,
als gebroken brood en gedeelde wijn.
Zij blijven tot op vandaag
het levende getuigenis van zijn liefde.
Wij bidden U, Vader,
aanvaard deze gaven.
Wij bieden ze U aan als een teken van onze bereidheid
te leven in het licht van de Verrezen Heer.
Laat deze paasviering ons kracht geven tot eeuwig leven.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

U danken wij, Heer God,
omdat Gij tot ons komt
in het licht van de paaskaars,
in het water dat gezegend werd,
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.
Voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood.
Hij is opgestaan ten leven
en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
en daarom bidden wij met zo velen in de hemel en op aarde:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die Mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus, de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Met Pasen gaan wij, als gedoopten,
allen tezamen hand in hand op weg naar morgen.
Onze Vader,…

Als wij de steen van onmacht wegrollen,
wegrollen van ons eigen graf,
weg van het graf van anderen,
en blijven geloven dat het kan:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
een toekomst zonder einde…
dan mogen we vertrouwvol uitzien naar de komst van de Levende,
Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Met Pasen zien wij dat het onmogelijke toch mogelijk wordt:
het leven is niet stuk te krijgen, liefde en vrede zijn mogelijk !
Heer Jezus, door uw trouw tot het einde,
schenkt Gij ons het leven.
Uw vrede wenst Gij ons toe.
Stem ons dan af op vrede en geluk voor iedereen, in uw naam.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Geef elkaar een teken van deze vrede.
Frans Nierinck

Vredeswens 2

Heer Jezus, Gij hebt ons uw vrede beloofd.
Gijzelf wilt onze vrede zijn.
Een vrede die berust op het vertrouwen
dat onze God alles ten goede keert.
Een vrede die zal groeien als wij,
gedreven door uw Geest,
elkaar bemoedigen, hoop geven, ten leven wekken.
De vrede van de Verrezen Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar ook die vrede toe.
naar Luk Gorrebeeck

Lam Gods

Communie

Als een gebroken en gegeven mens werd Hij geëxecuteerd.
Maar als de grote overwinnaar op de dood komt Hij bij ons terug.
Dit gebroken en gegeven brood zegt ons
dat Hij leeft, midden onder ons,
als de Levende Heer,
Licht in ons midden.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een duister kluwen
van geld en macht,
van wapens en drugs,
doordrenkt met ’t zilte nat
van zoveel tranen in de nacht.

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een lijf aan lijf gevecht,
in ’t groot, in ’t klein.
De sterkste overwint,
de zwakke lijdt,
kan nergens nog terecht.

Zo was het op die donkere dag
toen God gekruisigd werd.
Verraden,
verkocht voor dertig zilverlingen,
en op de bergtop aan alleman getoond
om te bewijzen
dat kwaad de moeite loont.

Maar op die morgen
met het open graf
liet God ons zeggen
dat het anders kan,
dat in elke kleine mens
de veerkracht leeft
om sterker dan het onrecht,
zelfzeker op te staan.

Pasen
is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit het duister kluwen
waarin je bent verstrikt
en, met de ogen knipperend in het morgenlicht,
getuigen
dat Hij in jou verrezen is.

Bezinning 2

De steen is weg.
Het graf is leeg.
En uit de mist
van kille onmacht
die ons altijd weer
in het gezicht slaat,
stroomt zacht wat licht ons tegemoet.

Want Hij die dood was, leeft.
Hoop kan niet meer ontvreemd.
Er zal een morgen zijn,
van lachen en van troosten.

Wij horen op te staan.
Kom, geef een hand,
jij die ontmoedigd bent,
jij met je hoofd gebogen.
Wij mogen leven zonder angst.
Het woord dat Hij ons gaf
brandt in ons hart.
Wij leren zien wat nog niet is
met onze diepste ogen.
Er is een weg gebaand
voor iedereen
omzoomd met
bloesemende bomen.
Kris Gelaude

Slotgebed 1

Verrezen Heer, Gij werkt in de wereld,
onopvallend,
onweerstaanbaar als het verborgen zaad dat telkens weer op­schiet.
Laat ons horen en zien
hoe Gij overal werkzaam zijt
in bevrijdende woorden en vruchtbare daden.
Scherp onze aandacht voor die wonderen zonder naam.
Dan zullen wij het uithouden
met alles wat nog onvoltooid is, in ons en om ons heen.
Wij zullen het aandurven alles te hopen wat Gij ons te hopen geeft:
de nieuwe mens,
de herschepping van alle dingen in U. Amen.

Slotgebed 2

God,
wij geloven dat Jezus, uw Zoon,
verrezen is voor alle mensen van alle tijden.
Geef ons de genade
Hem te herkennen in elk contact met mensen.
En leer ons dit geloof mee te delen
in menselijk-verstaanbare taal.
Dit vragen wij U door diezelfde Verrezen Heer
die nu met U en de H. Geest
de mensheid nader brengt tot uw eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Jezus is niet te vinden in het graf
maar wel onderweg, in ons midden,
in mensen die Hem al weldoende nabij brengen,
die anderen oprichten uit ziekte en zonde,
uit angst en vertwijfeling.
Tot deze paasopdracht worden wij gezonden en gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.