17e zondag door het jaar C 2022

24 07 2022

Begroeting

Welkom u allen in de naam van onze God,
die ons samen roept tot één gemeenschap
en naar ons luistert als wij tot Hem bidden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag vieren wij eucharistie onder het motto: de aanhouder wint!
In de eerste lezing al doet Abraham
ietwat vrijpostig, maar vol vertrouwen telkens opnieuw
een beroep op Gods goedheid.
En in het evangelie leert Jezus ons: vraag-zoek-klop!
Midden in de nacht, ’s morgens vroeg of  ’s avonds laat,
altijd opnieuw aanhoort God het gebed van zijn mensen.
Ook nu.
Oelegem

Openingswoord 2

Gaandeweg leren bidden.
Steeds weer duiken in het leven momenten op
die vragen om gebed.
Als we de juiste woorden niet vinden
kunnen we altijd terugvallen op de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
eenvoudige woorden, een aanspreking van God als Onze Vader.
We kunnen Jezus vragen om ook ons opnieuw te leren bidden,
dag na dag,
zoals de apostelen het Hem ook hebben gevraagd.
Want elke dag heeft zijn nieuwe noden en zijn nieuwe vreugden.
Ze zetten aan tot vragen, danken en eren,
in nauwe relatie tot God.
Laten wij even stil worden
en in ons hart op zoek gaan naar een persoonlijk aanvoelen van de Heer.
Als wij Hem gewaarworden,
laten wij Hem dan de vraag stellen: “Heer, leer ons bidden”.
Broechem

Gebed om ontferming 1

-God, we bidden wel dat uw naam geheiligd moge zijn,
maar we zeggen en doen zo vaak dingen
waarmee we uw naam als Vader van alle mensen
geen eer aandoen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, we bidden wel, net als Gij,
dat het Rijk van uw Vader, werkelijkheid zou worden,
maar wat we doen is zo vaak in ons eigenbelang
en niet in dienst van vrede en recht
voor elke mens en heel de schepping.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, we bidden wel: vergeef ons onze schulden
zoals wij vergeven aan onze schuldenaren,
maar we hebben het vaak zo moeilijk
om zelf de eerste stap naar verzoening te zetten.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar federatie Kana

Gebed om ontferming 2

-Vaak denken we al te vlug dat iets voor ons te moeilijk is,
dat wij het toch nooit zullen aankunnen,
dat het onze krachten te boven gaat.
Heer, wij bidden U om geloof in onszelf,
om geloof in onze mogelijkheden ten dienste te staan van onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms ontbreekt ons de wil om de handen uit de mouwen te steken,
de wil om naar anderen toe te gaan,
de wil om zelfs de gemakkelijkste dingen te doen.
Christus, wij bidden om wilskracht,
zodat we met overtuiging kunnen doen wat de wereld mooier en beter maakt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Al te dikwijls zetten wij onze goede voornemens
niet om in concrete daden,
blijven onze beslissingen dode letter.
Heer, wij bidden U om doorzettingsvermogen,
zodat we de moed al niet opgeven bij het eerste obstakel.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid
ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend Woord ons maken
tot mensen die vrede willen en vrede brengen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
vaak vinden wij niet de aangewezen woorden om te spreken met elkaar.
Vaak vinden wij niet de juiste toon om te spreken met U.
Hoor ons woordeloos spreken.
Hoor onze oprechte toon.
Wees met ons in het leven van elke dag, van uur tot uur. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
in Jezus hebt Gij U laten kennen als een Vader
die meeleeft met alles wat ons bezighoudt en bedrukt.
Gij staat voor ons open
en wilt ons begeleiden op onze levensweg.
Wij vragen U:
houd ons hart naar U gericht
zodat wij uw Woord verstaan en ernaar leven,
vandaag en alle dagen. Amen

Lezingen

Jezus leerde zijn leerlingen – en ook ons – bidden.
In de eerste lezing horen wij Abraham biddend spreken met God
waarbij zijn aandacht niet uitging naar zichzelf, maar naar anderen.
Luisteren we naar die Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Gen., 18, 20-32)

Uit het boek Genesis

20         In die dagen zei de Heer:
`Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op!
Uitermate zwaar is hun zonde!
21         Ik ga naar beneden om te zien
of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep
die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’
22         Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom.
De Heer bleef echter nog bij Abraham staan.
23         Abraham ging naar Hem toe en zei:
`Wilt U werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen?
24         Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad;
zult U die dan verdelgen?
Zult U de stad geen vergiffenis schenken
omwille van de vijftig rechtvaardigen die er wonen?
25         Zoiets kunt U toch niet doen:
de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven!
Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners;
dat kunt U toch niet doen!
Zal Hij, die de hele aarde oordeelt, geen recht doen?’
26         En de Heer zei:
`Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind,
zal Ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken.’
27         Abraham begon weer en zei:
`Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken,
ofschoon ik maar stof en as ben?
28         Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf;
zult U dan toch om die vijf de hele stad verwoesten?’
En de Heer zei: `Ik zal haar niet verwoesten als Ik er vijfenveertig vind.’
29         Opnieuw sprak Abraham tot Hem:
`Misschien zijn er maar veertig te vinden.’
En de Heer zei: `Ik zal het niet doen, omwille van die veertig.’
30         Nu zei Abraham:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog eens aandring;
misschien zijn er maar dertig te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal het niet doen als Ik er dertig vind.’
31         Abraham zei opnieuw:
`Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen;
maar misschien worden er maar twintig gevonden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die twintig.’
32         Abraham zei:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog één keer spreek;
misschien zijn er maar tien te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die tien.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 2, 12-14)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
12         In de doop bent u met Christus begraven,
maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God,
die Hem uit de doden liet opstaan.
13         Ook u, die dood was door uw overtredingen en als onbesnedenen leefde,
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven.
14         Hij heeft de oorkonde met al haar bepalingen,
die in ons nadeel was en tegen ons getuigde, verscheurd.
Hij heeft haar uit ons midden weggenomen en aan het kruis genageld.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 11, 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Eens was Jezus ergens aan het bidden.
Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem:
`Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’
Hij zei tegen hen: `Wanneer je bidt, zeg dan:
Vader,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome;
3           geef ons elke dag het nodige brood
4           en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is,
en breng ons niet in beproeving.’
5              Daarop zei Hij tegen hen:
`Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden gaat om te vragen: ` `Vriend, leen me drie broden,
6           want een vriend van me is na een lange reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.’’
Zou die ander daarbinnen antwoorden:
`Val me niet lastig.
De deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed.
Ik kan niet opstaan om ze je te geven’’?
Welnee, hij staat op en geeft je wat je nodig hebt;
is het niet omdat je zijn vriend bent,
dan toch vanwege je vrijpostigheid.
Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.
Want ieder die vraagt, krijgt;
wie zoekt, vindt;
en voor wie klopt, zal worden opengedaan.
11         Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt,
in plaats daarvan een slang geven?
12         Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
13         Als jullie dus, slecht als je bent,
het goede weten te geven aan je kinderen,
hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader
de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij samen ons geloof en ons vertrouwen uit in God
die voor ons ‘Vader’ wil zijn.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan,
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld,
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij
dat er in onze kerken echt gebeden wordt
in een taal die mensen raakt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat onze huizen een sfeer
van rust en warmte mogen uitstralen,
zodat mensen zich geborgen weten bij elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat mensen weet mogen hebben
van een diepere werkelijkheid,
zodat zij zich durven toevertrouwen aan het leven.
Laten wij bidden…

Goede God,
luister naar ons gebed.
Wees aanwezig als grond van ons bestaan,
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Rieke Mes

Voorbeden 2

-Om kracht bidden wij U.
Om momenten van stilte in ons leven,
vaste tijden waarop we ons vrij maken voor U
en voor de diepere dimensies van ons bestaan.
Laten we bidden…

-Om kracht bidden wij U.
Dat wij te midden van onze lawaaierige wereld
en vooral tijdens deze vakantietijd,
durven tijd maken voor het echte welzijn van mensen.
Laten we bidden…

-Om kracht bidden wij U.
Om mensen die ons doen geloven
dat Gij, God, naar ons bidden luistert
en ons het vertrouwen schenkt
dat voor wie klopt wordt opengedaan.
Laten we bidden…

-Voor onszelf bidden wij:
om bewogenheid en meeleven,
om saamhorigheid en solidariteit,
vooral met de armen,
opdat zij ons leren kijken en luisteren,
en leren bidden zoals het hoort.
Laten we bidden…

-Voor de Kerk bidden wij:
om de Geest van Jezus Christus,
opdat uit haar midden een stroom
van levend water zou ontspringen
die mensen geneest en vernieuwt.
Laten we bidden…

-Voor hulpverleners bidden wij:
om edelmoedigheid en volharding,
opdat zij zichzelf en hun relaties
op het spel durven zetten
voor meer rechtvaardigheid en betere levenskansen.
Laten we bidden…

-Voor teleurgestelden en verontrusten bidden wij:
om het vinden van gehoor en openheid bij anderen,
opdat zij niet verstrikt raken
in beschuldiging en zelfbeklag.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven

Gij die ons leven geeft in overvloed
om het te delen,
zie dit brood en deze beker,
tekenen van uw eigen toekomst.
Omwille van uw eigen droom
– brood genoeg voor alle mensen –
bidden wij U:
laat ons één van hart worden in de zorg voor elk-ander. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons nabij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van dezelfde Vader,
één gemeenschap.
Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden
met de woorden die Jezus zelf ons heeft gegeven:
            Onze Vader,…

Opdat uw wil zou kunnen geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
zijn wij verantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig verdeeld wordt
naar ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”.
Vervul ook ons van uw vrede,
uw vrede waaraan de wereld zo’n nood heeft,
uw vrede die ons allen tot gelijken maakt,
tot mensen met en voor elkaar,
tot één volk op aarde.
Die vrede van Christus zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Op onze vraag “Geef ons heden ons dagelijks brood”
biedt God Zichzelf aan als voedsel,
het enige Brood dat onze diepste honger stilt.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Bidden is
‘staan’ voor een vriend, voor een vader.
Er voor gaan staan
zoals je bent, nu,
blij of vragend,
in nood of in feeststemming.
Er staan,
in je eigen volle waarheid
en weten,
vertrouwen,
geloven
dat je gezien wordt,
dat je gehoord wordt,
en vooral
dat je bemind wordt
als vriend, als zoon, als dochter.

Bidden is
in vol vertrouwen
wachten op een antwoord,
dat,
hoe het ook moge luiden,
goed is voor jou
– ook al begrijp je het niet.

Bidden is
ontvangen, vertrouwen,
weten dat het antwoord,
aan jou
hier en nu
gegeven wordt
in liefde.
naar Ida Guetens

Bezinning 2

Heer, leer ons bidden…
Dat is de diepe wens van de leerlingen.
Ze vragen om eenzelfde band,
die Jezus heeft met zijn Vader.
Hij vertelt dan het verhaal
van een vriend in de nacht.
Zo is God: Hij laat niemand vallen.
Hij is er gewoon!
Hij wil gevraagd worden
en is bereid om zijn geestkracht door te geven.
Zo is Hij als een vader, een moeder.
Hij laat ons niet in de steek.
Tot Hem bidden is vragen en danken,
maar vooral je luisterend openstellen;
ontvankelijk zijn voor zijn aanwezigheid.
Bidden is daarom ook:
de diepste bronnen in jezelf aanboren
en onvermoede krachten laten opborrelen.
Het is niet vragen om het onmogelijke,
wel vragen om kracht om het leven aan te kunnen.
Bidden is voor een gelovige als adem:
je ademt als het ware de Geestkracht in,
en je ademt die uit door je manier van leven,
door je inzet en je solidariteit.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God-die-leeft met ons verbonden,
met woorden die ontoereikend waren
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
In kleine, aarzelende gebaren
hebben wij, rond uw tafel, Hem herdacht
die ons hierin is voorgegaan.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap
en maak dat wij mensen worden
naar uw beeld en gelijkenis. Amen.

Slotgebed 2

God, hemelse Vader,
zonder ophouden mogen wij tot U bidden
en Gij zult ons horen.
Steeds opnieuw mogen wij U zoeken
en Gij laat U vinden.
Wij bidden U:
richt ons hart naar U,
bekeer ons tot elkaar,
bind ons aan Jezus’ voorbeeld. Amen.

Zending en zegen

Tot ons is gezegd: ‘Al wie vraagt, verkrijgt’.
Ga dan, en durf een vragend mens te worden.
Eis niet, maar vraag om vriendschap en liefde
en je zult verkrijgen.
Dwing niet, maar vraag in stilte om genegenheid
en overvloedig zal het jou in de schoot geworpen worden.
Vraag en verkrijg de zegen van God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 17e zondag door het jaar C 2022

16e zondag door het jaar C 2022

17 07 2022

Begroeting

Jezus, als onze Gastheer, verwelkomt ons
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag gaan wij,
in het gezelschap van Jezus,
op bezoek bij de gezusters Martha en Maria.
Het kan een deugddoend en verrassend bezoek worden,
tenminste, als we niet meteen denken: die geschiedenis kennen we al,
want wie zo redeneert, luistert niet meer.

Op het eerste gezicht lijkt onze evangelielezing
een anekdote zonder veel diepgang:
een woordenwisseling tussen twee zussen.
De een slooft zich uit, Martha
en de andere, Maria, hangt aan Jezus’ lippen.
En dan Jezus die het pleit beslecht ten voordele van Maria:
“Zij heeft het beste deel gekozen”.

In de loop van de geschiedenis
heeft de Kerk, Jezus’ voorbeeld hier volgend,
aan het contemplatieve een hoge waarde toegekend.
Het beschouwende leven werd hoger gewaardeerd
dan de inzet voor dagelijkse beslommeringen.

Om ons hart te zuiveren,
zodat het Woord van de Heer onbelemmerd bij ons kan binnenkomen,
bidden wij eerst God om ontferming.

Openingswoord 2

Vandaag gaan wij,
in het gezelschap van Jezus,
op bezoek bij de gezusters Martha en Maria.

Op het eerste gezicht lijkt het
een anekdote zonder veel diepgang.
Het scheelt trouwens niet veel
of het bezoek draait uit op een fikse keukenruzie,
waarbij Jezus partij trekt voor Maria.
Maar zoals wel vaker in het evangelie,
hebben Jezus’ Woorden ook hier een dubbele bodem.

Dit verhaal spoort ons aan om na te denken over óns christen-zijn.
Tegelijk Martha en Maria worden, is natuurlijk het ideaal.
Maar dikwijls brengen we het niet op
om of een Martha, of een Maria te zijn.
Voor dit tekort aan inzet
vragen we God om vergeving.

Gebed om ontferming 1

-Heer,
Gij die onvermoeibaar de mens opzoekt
en hem/haar tegemoet komt,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij die in ons midden komt
als een Licht, als Liefdeskracht,
ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij die een hart dat kan luisteren
met vreugde vervult,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Goede Vader,
voer ons binnen in de stilte van uw huis
waar wij bij U terecht kunnen met heel ons hebben en houden.
Leer ook ons te luisteren naar uw Zoon,
naar zijn Boodschap van vrede,
zijn Boodschap van geluk
waarop de wereld wacht.
Leer ons de daad bij zijn Woord te voegen
en vrede- en gelukzaaiers worden,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
hier bijeen kijken wij uit naar tekens van Licht,
wachten wij op een Woord dat bevrijdt,
dat ons bemoedigt
en nieuwe hoop in ons wakker maakt.
Wij bidden U:
ga niet aan ons voorbij,
neem uw intrek in ons midden,
spreek ons aan.
Dan zullen wij gezegende mensen zijn,
vandaag en morgen en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Gooi & Sticht

Lezingen

De schriftlezingen van deze zondag gaan over gastvrijheid.
God wordt door Abraham en Sara gastvrij onthaald.
En Jezus vindt een thuis bij Marta en Maria.
In de tweede lezing schrijft Paulus over zijn apostelambt
en over het lijden dat daarmee verbonden is.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Gen., 18, 1-10a)

Uit het boek Genesis

1           Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre,
toen Abraham op het heetst van de dag
bij de ingang van zijn tent zat.
2           Hij sloeg zijn ogen op
en zag plotseling drie mannen voor zich staan.
Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe;
3           hij boog diep en zei:
`Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer,
ga dan niet aan uw dienaar voorbij.
4           Ik zal water laten halen;
was uw voeten en rust hier onder de boom.
 5             Nu u bij uw dienaar bent zal ik een stuk brood voor u halen
om u te sterken voor uw verdere reis.
‘ Ze zeiden: `Doe dat. Heel graag.’
6           Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei:
`Neem gauw drie schepel fijn meel,
kneed het en bak er koeken van.’
7           Daarna liep Abraham naar de kudde,
zocht een lekker mals kalf uit
en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden.
8           Toen bracht hij hun wrongel en melk,
en het kalf dat hij had laten toebereiden,
en zette hun dat alles voor;
terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom.
9           Toen vroegen ze hem: `Waar is Sara, uw vrouw?’
Hij antwoordde: `Daar, in de tent.’
10 Toen zei Hij:
`Het volgend jaar, rond deze tijd, kom Ik bij u terug,
en dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 1, 24-28)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
24         Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden
en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt
aan de verdrukkingen van Christus,
ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.
25         Haar dienaar ben ik geworden
krachtens de taak die mij door God is gegeven met het oog op u,
om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid:
26         om het geheim te verkondigen dat verborgen was,
van alle eeuwigheid en alle generaties af,
maar dat nu geopenbaard is aan zijn heiligen.
27         Aan hen heeft God de rijkdom van de heerlijkheid
van dit geheim onder de heidenvolken bekend willen maken.
En het luidt: `Christus, de hoop op de heerlijkheid, is in u.’
28         Hem verkondigen wij,
wanneer wij iedereen vermanen en onderrichten,
met alle wijsheid die ons gegeven is,
om iedereen zonder onderscheid
in Christus tot volmaaktheid te brengen..
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 10, 38-42)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

38         Op hun rondreis ging Jezus eens een dorp in.
Een vrouw, Martha genaamd, ontving Hem.
39         Zij had een zuster die Maria heette.
Die kwam aan de voeten van de Heer zitten
en luisterde naar zijn woorden.
40         Martha had het heel druk met bedienen.
Ze ging naar Jezus toe en vroeg:
`Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
Zeg haar dat ze mij komt helpen.’
41         De Heer gaf haar ten antwoord:
`Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles,
42         maar slechts één ding is nodig.
Maria heeft het beste deel gekozen
en dat zal haar niet worden ontnomen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

God en Vader,
wij durven met onze vragen tot U komen
in de vaste overtuiging
dat Gij naar ons luistert met uw open hart en handen.

-Bidden we in deze vakantieweken voor mensen onderweg:
voor een mooie en veilige reis,
voor gezellige dagen samen
en vooral voor een behouden terugkeer.
Laten we bidden…

            -Bidden we voor mensen op de vlucht voor oorlog,
nergens thuis.
Dat ze een gastvrij onderkomen mogen vinden
en een land waarin ze veilig mogen thuiskomen.
Laten we bidden…

-Laten we bidden voor hen die in deze vakantietijd
voortdurend in de weer zijn voor anderen.
Dat ze ook eens de tijd vinden
om naar elkaar te luisteren.
Laten we bidden…

-Bidden we vanuit de stilte van ons hart
voor hen die ons zijn voorgegaan in dienstbare gastvrijheid
en nu een thuis kregen bij U, Vader.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
laat hoopvolle tekenen van uw bevrijdende toekomst
zichtbaar worden in ons leven
en in dat van wie naast ons staan en meebouwen aan uw Rijk.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

Dat wij God mogen ontmoeten in ons dagelijks leven,
in mensen om ons heen,
daartoe willen we bidden.

-Wij bidden U, God,
dat wij U mogen tegenkomen
in hen die ons het nauwst aan het hart liggen
en met wie we dag in, dag uit, lief en leed delen.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, God,
dat wij uw goedheid zien
achter alle liefde en zorg
waarmee anderen ons omringen.
Dat wij – op onze beurt –
iets van uw goedheid laten voelen
aan hen die dat nodig hebben.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, God,
dat wij uw stem steeds horen
in elke mens die een beroep op ons doet.
Dat wij uw gelaat herkennen
achter het gezicht van mensen in nood.
Dat wij uw wil op het spoor mogen komen
en dat wij in ons leven van elke dag
die wil ten uitvoer zouden brengen.
Laten wij bidden…

Goede God,
leer ons eenvoud en rechtvaardigheid,
maak ons vol liefde en zo goed als Gij.
Dan mogen wij bij U te gast zijn,
nu en in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht

Gebed over de gaven 1

Hoe gemakkelijk is het, Heer,
dit brood te breken en te delen,
elkaar de beker aan te reiken…
Maar hoe moeilijk valt het ons, God,
onszelf open te breken naar anderen toe,
onze hand uit te steken naar elkaar.
Met het aanbieden van deze gaven
spreken wij uit dat wij spijs en drank willen zijn voor elkaar
zoals Gij het ons hebt voorgedaan. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, wij danken U,
omdat Gij ons uitnodigt maaltijd te houden met uw Zoon
die bereid was voor anderen te leven en te sterven.
Wij bidden U, dat ook wij zouden doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
Laat vriendschap en gastvrijheid onder ons heersen
als tekenen van uw aanwezigheid. Amen.
Oelegem

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.

Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Verrijkt met Jezus, uw Zoon,
wiens Woorden voor ons Levensbrood zijn,
wiens daden voor ons een voorbeeld en een bron van vreugde zijn,
willen wij bidden tot Hem die Zich aanbiedt als Vader voor ons en alle mensen.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij die de unieke weg van liefde zijt gegaan,
voor U telt er maar één ding: liefhebben,
ook al kost het je je leven.
Maak ons tot getuigen van deze houding,
tot werkers van uw vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij ook elkaar een teken van die vrede.
vrij naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw Lichaam, uw Leven, gebroken en gedeeld tot Voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Gods Geest is herkenbaar
in een geloofsgemeenschap
als die gemeenschap zich daadwerkelijk betrokken weet op de wereld.

Als die gemeenschap een knusse boel wordt
achter gesloten deuren,
dan is het Gods Geest niet die er werkzaam is.

Maar als een geloofsgemeenschap
meer begaan is
met het verdriet van mensen dan met haar eigen liturgie…
Als een geloofsgemeenschap
meer begaan is
met sociale rechtvaardigheid dan met haar eigen tradities en gewoonten…
Als een geloofsgemeenschap
meer begaan is
met gastvrijheid voor vreemden en toevallige passanten
dan met gezellig tafelen onder elkaar…,
dan is Gods Geest vaardig over haar.
Dan is zij ‘Kerk’
die het aanschijn van de aarde zal vernieuwen.

Er is inderdaad een groot verschil
tussen een bedrijf en een geloofsgemeenschap:
het ene leeft van geld,
de ander leeft van Gods Geest.
Tussen beide ligt een wereld van verschil.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Gastvrijheid

Het individualisme viert hoogtij in onze dagen.
Het ‘ieder voor zich’ is als een virus,
dat zich in ons leven heeft genesteld.
We wonen met veel mensen om ons heen,
in dezelfde straat en buurt.
En toch is er veel eenzaamheid.
We voelen ons soms alleen gelaten
met onze vragen en onze problemen.
In onze dagen van grote welvaart en techniek
is er meer dan ooit behoefte aan gastvrijheid.
Er is behoefte aan mensen,
die tijd en ruimte weten te scheppen,
waar anderen gewoon mogen binnenkomen.
Gastvrij zijn is een plaats scheppen,
waar anderen vrij kunnen binnen komen.
Een plaats waar een luisterend oor is
en de bereidheid om zorgen samen te delen.
Gastvrij zijn veronderstelt aandacht,
een hartelijk open staan naar een ander.
Drukdoenerij en eigenbelang
verdwijnen naar de achtergrond,
zodat de gast op de eerste plaats komt.
De gast mag vrij zijn om helemaal
aan zichzelf te kunnen toekomen.
Het is heerlijk om zulke mensen te ontmoeten.
Ze roepen nieuwe krachten in ons op,
nieuwe vrede en harmonie.
We worden er nieuwe mensen van.
‘Even tijd hebben’ voor een ander
is hele kostbare tijd.
Want daarin komt tot uiting
dat we delend in het leven willen staan.
En delend leven is zinvol leven.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Een mens leeft hier en nu.
Maar soms lopen we vooruit op morgen.
We vergeten, dat de grond,
waarop we staan, heilige grond is.
Nu is het heilige ogenblik.
Het gaat voorbij, komt niet meer terug.
Daarom is het goed aandacht te hebben
voor mensen en gebeurtenissen nú.
We kunnen de klok niet terug zetten.
‘Aandachtig leven’ nodigt uit
om te leven vanuit ons hart,
met open ogen en open oren.
Het geeft ons de gelegenheid
om vrij te worden voor anderen.
Eigenbelang verdwijnt,
als anderen in het vizier komen.
‘Aandachtig leven’ kan mensen
doen openbloeien, toekomst aanreiken.
Het kan ook grond onder onze voeten geven.
Want aandacht voor het Woord
geeft een fundament om te leven.
We kunnen er ons leven op bouwen
in goede en in kwade dagen.
Aandachtig leven is écht leven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, als uw genodigden
waren wij hier samen rond uw tafel.
We hopen dat we zoals Maria de juiste weg kiezen
om uw Woord te aanhoren en uit te dragen.
Samen willen we bouwen aan uw Rijk.
Maak ons voldoende gastvrij.
Laat ons vreugdevol verder leven
en laat ons gaandeweg, elke dag opnieuw,
U vinden in de gewone dingen en in mensen.
Dan wordt uw Koninkrijk op aarde zichtbaar,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

God,
laat ons in de drukte van ons leven
tijd en rust vinden om steeds opnieuw te ontdekken
dat Gij de Bron zijt van ons geloof.
Maak ons hoorders en doeners van uw Bevrijdend Woord.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.
naar Lammie Stel

Zending en zegen
Aan deze tafel van de Heer
aten wij van hetzelfde brood.
Als je vandaag of deze week gasten ontvangt,
wees dan gastvrij en hartelijk
alsof je Godzelf bij je binnen laat.
Tracht in je gasten Hem te zien
die jou tot zegen wil zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Veltem

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 16e zondag door het jaar C 2022

15e zondag door het jaar C 2022

10 07 2022

Begroeting

Wij zijn genodigd aan Gods tafel,
om straks – gevoed, gesterkt en begenadigd –
gezonden te worden.
Moge Hij zijn zegenende hand op onze schouder leggen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Je leven vorm geven gaat niet vanzelf.
We hebben voorbeelden nodig die ons kunnen inspireren.
En als we met vragen zitten
– zeker als het om levensvragen gaat –
kijken we uit naar mensen
die ons een eind op weg kunnen helpen.
Neem nu de vraag: ‘Wie is mijn naaste?’.
In onze evangelielezing van vandaag
gaat Jezus op die vraag verder in.
Hij doet dit aan de hand van een verhaal
dat uit het leven is gegrepen.
Zo maakt Hij ons duidelijk
hoe we de realisatie van zijn Goede Boodschap
dichterbij kunnen brengen.

Openingswoord 2

“Wie is onze naaste?” vraagt Jezus ons vandaag .
“De mens in nood” is het antwoord van het evangelie.
Laten wij in deze viering ons hart openstellen
voor Gods liefde die ons de ander doet liefhebben als onszelf.
Ook in deze vakantietijd zijn er heel wat mensen op zoek
naar wat geborgenheid, troost, een bemoedigend woord,
een luisterend oor, een helpende hand.
Mogen zij op ons rekenen ?
Puurs


Gebed om ontferming 1

Laten wij bij de aanvang van deze viering
God om vergeving vragen voor de fouten die we maakten
en voor de kansen tot goedheid die wij hebben gemist.

-Wij hebben elkaar veel meer nodig,
dan we laten blijken.
We hebben elkaar veel meer te bieden,
dan we gewoonlijk geven.
We hebben elkaar veel meer te zeggen,
dan we meestal uitspreken.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We kunnen elkaar veel meer troosten,
dan we beseffen.
We kunnen veel meer danken,
dan we vermoeden.
We kunnen elkaar veel meer steunen,
dan we tot nu toe deden.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We zouden elkaar veel meer
moeten aanmoedigen in het goede.
We zouden elkaar veel meer
moeten bewonderen in het mooie.
We zouden elkaar veel meer moeten helpen
in het moeilijke.
Daarom bidden wij:
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons geleiden naar het blijvende Leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Als Kerkgemeenschap zouden wij een plek moeten zijn
waar mensen in al hun gebrokenheid en kwetsbaarheid welkom zijn
en kunnen ervaren wat barmhartigheid, mededogen en vergeving is.

-Om onze zelfvoldaanheid,
waardoor wij onszelf beter achten dan onze medemens,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Om ons gebrek aan begrip en inleving
van het concrete levensverhaal van vrienden en vreemden,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om onze vooringenomenheid,
die wij zo moeilijk willen ombuigen tot openheid en geduld,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons zijn warmhartigheid laten ervaren
en, zoals de Barmhartige Samaritaan deed,
onze wonden en kwetsuren verbinden met liefde en tederheid.
En moge Hij ons eens leiden naar het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing 1

Vader in de hemel,
Gij geeft ons het vermogen
ons de nood van een ander aan te trekken.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naaste van de ander te mogen worden.

Vader, Gij geeft ons de vaardigheid
een ander zo te helpen
dat hij kan leven in vrijheid en waarheid.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naaste van de ander te mogen worden.

Vader, uw liefde gaat zo ver
dat Gij in Jezus onze naaste wilt zijn.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
dat wij in onze barmhartigheid voor elkaar
uw naaste mogen worden.
naar Jan Snijders

Lofprijzing 2

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer,
zeg ons steeds opnieuw wat we moeten doen
om als mens zinvol te leven,
om te worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Open onze ogen Heer,
raak ons hart,
zodat wij U en de medemens kunnen dienen. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wees ons nabij.
Spreek ons aan door het Woord van uw evangelie,
raak ons in ons hart als wij samen brood en wijn delen.
Geef dat onze aandacht en ons enthousiasme
aanstekelijk mogen werken,
niet alleen vandaag,
maar overal waar we komen en telkens opnieuw. Amen.
naar Jurgen Gaeremyn

Lezingen

Op het ‘doen’ komt het aan,
zeggen de Schriftlezingen van deze zondag.
De woorden van de Thora moeten in praktijk worden gebracht,
aldus Mozes in de eerste lezing.
En Jezus maakt duidelijk dat men er al doende wel achter komt,
wat echte naastenliefde betekent.
Kerk in Herent

Eerste lezing 1 (Deut., 30, 10-14)

Uit het boek Deuteronomium

            In die dagen sprak Mozes tot zijn volk:
10         U moet aan de Heer gehoorzamen
en alle geboden en voorschriften onderhouden
die in dit wetboek staan opgetekend;
dan moet u met heel uw hart en heel uw ziel
terugkeren tot de Heer uw God.
11
        De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u
en zij liggen niet buiten uw bereik.
12         Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen:
`Wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen,
zodat wij ze kunnen volbrengen?”
13         Ze zijn niet overzee en u hoeft niet te zeggen:
`Wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen,
zodat wij ze kunnen volbrengen?”
14         Nee, het woord is dicht bij u,
in uw mond en in uw hart.
U kunt het dus volbrengen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 1, 15-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
15         Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
16         Want in Hem is alles geschapen,
in de hemel en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
17         Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
18         Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden,
om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.
19         Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20         om door Hem alles met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,
om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 10, 25-37)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

25         In die tijd kwam een wetgeleerde naar Jezus toe
om Hem op de proef te stellen.
`Rabbi,’ zei hij,
`wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’
26         Hij zei tegen hem:
`Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?’
27         Hij gaf ten antwoord:
`U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht
en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’
28         Hij zei tegen hem:
`Juist geantwoord! Doe dat en u zult leven.’
29         Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:
`Ja maar, wie is mijn naaste?’
30         Jezus nam weer het woord en zei:
`Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers.
Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter.
31         Toevallig kwam er een priester langs die weg;
hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen.
32         Ook een Leviet die voorbijkwam en hem zag,
liep in een boog om hem heen.
33         Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was;
hij zag hem en was ten diepste met hem begaan.
34         Hij ging naar hem toe,
goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze.
Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier
en bracht hem naar een herberg,
waar hij hem verder verzorgde.
35         De volgende ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn
en gaf ze aan de waard.
`Zorg voor hem,” zei hij, `en als u nog meer kosten moet maken,
zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden.”
36         Wie van die drie is naar uw mening
de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen?’
37         Hij zei: `Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.’
Jezus zei tegen hem: `Doe dan voortaan net als hij.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God, de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons Voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.


Voorbeden 1

-Bidden wij voor alle machtigen en invloedrijken in deze wereld.
Dat hun harten mogen opengaan
en zij, langs de weg die zij gaan, slachtoffers en kwetsbare mensen mogen zien.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christenen.
Dat zij Gods naam eer zouden aan doen
en zich niet verliezen in discussies over dogma’s en geloofsdefinities.
Dat zij zouden ophouden elkaar uit te sluiten,
maar dat zij elkaar zouden erkennen als oprecht zoekenden
naar één en dezelfde God.
Laten wij bidden…
naar Leon De Jong

Voorbeden 2

God,
omdat Gij begaan zijt met het lot van mensen,
durven wij tot U bidden:

-Voor hen die langs de kant van de weg liggen,
soms door eigen schuld, soms geveld door anderen.
Dat zij de moed niet opgeven en blijven geloven in barmhartigheid,
dat ze blijven uitzien naar iemand die hun naaste wil zijn.
Laten we bidden…

-Voor hen die op hun levensweg
voorbijgaan aan de mens in nood,
gedreven door onverschilligheid of door haast.
Dat zij hun levenstempo wat verlagen
zodat ze zich tot in hun hart kunnen laten raken.
Laten we bidden…

-Voor hen die zich altijd open stellen voor de nood van medemensen,
maar zich soms vertillen aan andermans lasten.
Dat zij ook barmhartig kunnen zijn voor zichzelf
en hulp van anderen kunnen aanvaarden.
Laten we bidden…

-Voor onze eigen geloofsgemeenschap.
Dat wij een herberg van barmhartigheid mogen zijn,
met een open deur voor wie, belast en beladen,
op zoek zijn naar verlichting en rust.
Laten we bidden…

God, ontferm U over uw mensen
en geef hun de kracht
om hun levensweg te gaan, in vreugde en vol goede moed.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
Beeld van U in tijd en eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 3

-Bidden we voor de mensen
die Gods liefde en zorg concreet beleven
in hun aandacht voor wie heel dicht bij hen leeft,
in hun gezin, familie, hun buurt of op hun werk.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die Gods liefde en zorg
concreet maken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra of in thuiszorg.
Dat elke zieke of bewoner mag rekenen op goede zorgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen
die zich in deze vakantie met heel hun hart inzetten
voor kinderen en jongeren,
voor zieken of mensen met een handicap.
Dat zij vreugde beleven aan hun samenzijn.
Laten wij bidden…
-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij aandacht hebben voor elkaars vreugden en verdriet,
dat wij een naaste worden
voor al wie we ontmoeten.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven

Vader,
lichaam en leven, voedsel en kleding,
mensen en hun vriendschap,
het zijn gaven die wij van U hebben ontvangen.
Help ons hiervoor erkentelijk te zijn.
Behoed ons voor verspilzucht.
Doe ons inzien
dat elke vorm van leven kostbaar is,
dat elke mens U alles waard is
en wij dus eerbied moeten hebben
ook voor wie en wat zwak en weerloos is. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Jezus vroeg ons niet enkel Brood te delen
en de Beker rond te reiken om Hem te gedenken,
Hij leerde ons ook bidden tot zijn Vader, die ook onze Vader is.
Onze Vader,…

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid,
zijn vergevingsgezindheid en geduld.
Laat ons door U openbloeien
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Soms zouden wij de moed erbij verliezen
bij al wat gebeurt:
mensen die elkaar de duivel aandoen,
conflicten die maar niet opgelost geraken en steeds nieuwe slachtoffers maken.
Laten wij dan terugdenken aan Jezus die zei:
“Kom tot Mij, Ik zal je bemoedigen,
rust geven en innerlijke vrede schenken.”
Laten we die vrede van Jezus toe in ons hart,
en laten we die uitdragen naar elkaar met een hartelijk gebaar.

Vredeswens 2

Iedere dag opnieuw worden wij geconfronteerd
met problemen en conflicten
in ons eigen leven, en overal ter wereld.
Jezus laat ons zien dat het mogelijk is
stappen te zetten richting verzoening en vrede.
Daarom vragen we U, Jezus,
geef ons de moed
om te zien wat er gaande is.
Schenk ons mededogen met elkaar.
Laten we voor elkaar een naaste zijn.
Die vredesboodschap zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken dat wij naar die vrede toe willen.

Lam Gods

Communie

Wij mogen de Heer ontmoeten
in de Woorden die Hij sprak,
in het Brood dat we breken
en in de Geest van verbondenheid die Hij ons schonk.
Laten wij dan nu het Brood delen met elkaar
opdat wij zouden worden waartoe wij geroepen zijn:
het levend Lichaam van Jezus Christus.
Dit is het Lam Gods….
Puurs

Bezinning 1

Wie is mijn naaste, God?
Het klinkt als een uitvlucht om niet lief te hebben
en als een verontschuldiging
omdat ik mensen
laat sterven in eenzaamheid en verdriet.
Want de eigenlijke vraag is niet
wie mijn naaste is,
maar wel
of ik de naaste wil zijn van mijn medemensen.
Geef mij daarom de durf
mijn handen uit de mouwen te steken
en gekwetste en lijdende mensen nabij te zijn
en te blijven,
voor altijd.
Lovendegem

Bezinning 2

De weg naar Jericho

Een mens blijft eenzaam achter
– te midden van velen –
aan zijn lot overgelaten…

En de samenleving noemt hem een ‘probleem’, een ‘marginaal’,
een bedreiging voor de goede orde,
een gevaar zelfs voor deftige mensen.
De publieke opinie gaat aan hem voorbij
en verdiept zich in de economische crisis en het dreigend oorlogsgeweld.

De maatschappij maakt een ‘enquête’ over het ‘geval’,
schrijft zijn naam in het sociaal dossier
en geeft hem een bestaansminimum.

De Kerk zal voor hem bidden
en geeft hem een oorkussen vol goede raad…

Tot er een onbekende voorbij komt – toevallig – een vreemdeling,
meer een vijand dan een vriend,
die zelf een mens-onderweg is.

Hij aarzelt even,
maar dan rekent hij af met ‘wat men zegt’…
Hij lapt de publieke opinie aan zijn laars.
Zijn theorieën worden een kloppend hart,
hij slikt zijn goede raad in…
Hij wordt lotgenoot op die ander zijn weg.
En de mens langs de weg komt overeind…
naar Levensecht

Bezinning 3

Kapotgewerkt,
opgebruikt,
afgekeurd,
uitgerangeerd,
van de weg geschoven.
Wie zal zijn naaste zijn?

Vreemde wegen gegaan,
tegen de muur gelopen,
noodsprongen gemaakt,
in de vernieling geraakt,
de weg kwijtgeraakt.
Wie zal zijn naaste zijn?

Weggejaagd van zijn grond,
gevlucht voor geweld,
aan lager wal geraakt,
kreperend in krotten,
weggedrukt in de goot.
Wie zal zijn naaste zijn?
Kees Pannekoek

Slotgebed 1

Heer ,
geef mij mensen om mij heen
die in mij blijven geloven
en die mij opwachten als ik achterblijf.
Mensen met durf, moed en fantasie,
mensen die mij weer op weg zetten
als ik aarzel
of het niet meer zie zitten.
En misschien, Heer,
vind ik dan morgen zelf de kracht
om iemand op mijn schouders te dragen.
Zo groeit uw Rijk van recht en gerechtigheid,
solidariteit en wereldwijde verbondenheid. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
wij leven in een tijd van vergaderingen, congressen en discussies.
De mens dreigt te verdrinken in stapels papier.
Bij problemen fronsen wij onze wenkbrauwen,
stappen haastig voort,
en zien de mensen niet meer.
Wij bidden U:
maak ons aandachtig voor de mens
die wij dagelijks ontmoeten op onze weg tussen Jeruzalem en Jericho,
tussen onze thuis en ons werk.
Laat ons niet voorbijgaan aan concrete mensen die vragen stellen,
die het moeilijk hebben.
Laat ons niet in een boog om hen heenlopen.
Geef ons de moed om te doen wat moet gedaan worden,
niet alleen morgen, maar reeds vandaag. Amen.
naar Levensecht

Zending en zegen

Gaat en doet gij evenzo.
Daartoe werden wij in het evangelie opgeroepen.
Moge de Heer ons daarvoor de nodige geestdrift,
bezieling en daadkracht schenken.
Hij moge ons zegenen
zodat ook wij voor elkaar een zegen zouden zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Reacties uitgeschakeld voor 15e zondag door het jaar C 2022

14e zondag door het jaar C 2022

03 07 2022


Begroeting

Wij komen hier bijeen om gezegend en gezonden te worden,
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Zeg maar ja tegen het leven
ja tegen het leven
anders zegt het leven nog nee”
Misschien zat de vakantiesfeer er voor iets tussen…
maar bij de voorbereiding van deze eucharistieviering
speelde dit liedje van Wim Sonneveld door mijn hoofd.

Ook de lezingen van vandaag geven er aanleiding toe:
Wat wij te horen krijgen mag terecht een Blijde Boodschap genoemd worden.
Jezus zendt zijn leerlingen uit met de woorden:
“De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst”.

Dat betekent toch dat God ‘ja’ zegt tegen ons, mensen,
dat Hij tevreden is met wat er groeit.
De taak van de leerlingen lijkt dan ook eenvoudig:
de oogst is rijp, hij ligt te wachten,
hij moet slechts binnengehaald worden.
Alhoewel, zo eenvoudig is dat nu ook weer niet…

Zijn wij bereid aan de slag te gaan?
Of houden wij ons te gemakkelijk gedeisd?
Voor zover dat het geval zou zijn
willen wij bij het begin van deze viering
de Heer om vergeving bidden.
dat we nog amper tijd kunnen vrijmaken
om daadwerkelijk te gaan getuigen van Gods komende Rijk.
Voor ons tekortkomen vragen wij om vergeving.

Openingswoord 2

Niet als opdringerige geloofsverkondigers
– desnoods met een voet tussen de deur –
zendt Jezus vandaag zijn leerlingen uit,
maar als mensen met geen andere bagage
dan vertrouwen op God, openheid naar anderen toe
en woorden van vrede.
Alleen zó kunnen zij boden zijn van het Rijk Gods,
dat komen moet.
Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden,
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen.
Vergeef ons als wij aan mensen geen nieuwe kansen gunnen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zendt uw leerlingen zonder reistas, geld of schoeisel.
Vergeef ons wanneer wij te zeer bekommerd zijn om materiële dingen
en te weinig vertrouwen op uw Woord van vrede.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij roept ons op
om door onze aandacht en vriendschap
te getuigen van uw liefde voor elke mens.
Vergeef ons als we als geloofsgemeenschap aarzelen
of te weinig tijd maken om anderen
te laten delen in die vreugdevolle Boodschap.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                           naar federatie Kana

Gebed om ontferming 2

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God, onze Vader,
dank U voor uw Zoon die, door U gezonden,
midden onder ons leeft.
Hij opent ons de ogen,
geeft kracht aan onze voeten
en stem aan onze mond.
In Hem spreekt Gij ons toe en zegt: “Ik hou van jou”.
Geef ons uw Geest
om in Jezus’ naam ervan te gaan getuigen
dat Gij houdt van elke mens. Amen.

Openingsgebed 2

Uw Woord, God, zoekt zijn weg door de wereld.
Dankzij velen vóór ons heeft het ook ons bereikt.
Maak ons ervoor ontvankelijk
opdat het vruchtbaar wordt in ons
en ook wij uw boodschappers worden,
opdat wij uw Licht in deze wereld zouden uitstralen
en uw Vrede zouden zijn voor de mensen, wereldwijd. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen

Vrede is een sleutelwoord  in elk van de Schriftlezingen van deze zondag.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing 1 (Jess., 66, 10-14c)

Uit de Profeet Jesaja

Verheug u, samen met Jeruzalem,
en juich om haar, u allen die haar liefhebben.
Jubel met haar van blijdschap,
u allen die om haar treuren.
11         U mag zuigen en u verzadigen
aan haar borsten vol van troost,
u mag met volle teugen drinken
van haar volle moederborst.
`Want’, zo spreekt de Heer,
`Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier,
en de roem van de volken als een beek
die buiten zijn oevers treedt.
Haar zuigelingen worden op de heup gedragen
en op de knieën vertroeteld.
Zoals een moeder haar kind troost,
zo zal Ik u troosten:
in Jeruzalem zult u getroost worden.
Zielsblij zult u het aanschouwen,
en uw gebeente zal ontluiken als het groen.
De hand van de Heer zal zich openbaren aan zijn dienaren.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal., 6, 14-18)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
Wat mij betreft:
ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen
dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld gekruisigd ben.
15         Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid,
maar om de nieuwe schepping.
Laat vrede en barmhartigheid komen over allen
die naar dit beginsel leven,
en over het Israël van God!
17         Laat voortaan niemand het mij lastig maken,
want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.
Broeders en zusters,
de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest.
Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 10, 1-12. 17-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd wees de Heer nog tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou.
Hij zei tegen hen: `De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de eigenaar van de oogst
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.
3           Ga nu, maar weet wel,
Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.
4           Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen,
en groet onderweg niemand.
5           Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst:
`Vrede aan dit huis.’’
6           Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren.
Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt,
want de arbeider is zijn loon waard.
Trek niet van het ene huis naar het andere.
8           Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet.
9           Genees er de zieken en zeg tegen hen:
`Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen.’’
10         Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt,
ga daar de straat op en zeg:
11 `Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden
– wij vegen het af.
Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij.’’
12         Ik zeg jullie:
voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo’n stad.
17
        De tweeënzeventig kwamen opgetogen terug.
`Heer,’ zeiden ze, `zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam.’
18         Hij zei tegen hen:
`Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen.
Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven
om op slangen en schorpioenen te trappen
en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten;
niets kan jullie deren.
Toch moeten jullie je niet verheugen
omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen;
nee, verheug je
omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God,
Schepper van de wereld en van ons, mensen.
Een grenzeloos goede God,
die met ons wil meewerken en meeleven.

Wij geloven in Jezus Christus,
die gestalte gaf aan Gods Boodschap van solidariteit en goedheid
en ons op weg zette naar een wereld zonder grenzen.

Wij geloven dat Gods Geest
ons hierbij begeleidt en bezielt.
Wij geloven in een geloofsgemeenschap van mensen die samen Kerk vormen,
naar Gods model en Jezus’ voorbeeld.

Wij geloven in Gods liefde.
Dat wij ze zichtbaar kunnen maken,
telkens wij grenzen openbreken en solidair zijn.

Wij geloven dat we ons leven zinvol maken
als wij Gods droom hier op aarde helpen realiseren. Amen.
naar Buizingen


Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij om zelfvertrouwen voor hen
die gebukt gaan onder gevoelens van minderwaardigheid,
voor hen die geremd zijn in hun omgang met anderen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat de Heer van de oogst arbeiders stuurt om te oogsten,
opdat geen korrel, geen mens verloren zou gaan,
maar elkeen blij ervaren mag: Gods Rijk is nabij.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de zachtmoedigen met hun eindeloos geduld,
maar ook voor hen die ongedurig zijn bij alles wat hun heilig is
en echt ter harte gaat.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die het verleden eerbiedigen,
het goede van vroeger willen bewaren en doorgeven.
Maar ook voor hen die, uit zorg voor de toekomst,
nieuwe wegen durven gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die geen ‘ja’ kunnen zeggen,
die zich aan niets of  niemand durven binden
en daardoor kansen aan zich voorbij zien gaan.
Maar ook voor hen die geen ‘nee’ kunnen zeggen
en daardoor zichzelf voorbijlopen en tekortdoen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Met de Heer Jezus hier in ons midden
willen wij vol vertrouwen bidden tot God onze Vader:

-Voor alle mannen en vrouwen die – zoals Jezus’ leerlingen –
op weg gaan om het Goede Nieuws te verspreiden.
Dat ze nooit moedeloos worden.
Laten wij bidden…

-Voor allen die meebouwen aan Gods Rijk van vrede en gerechtheid.
Dat ze zich enkel en alleen door Gods Geest laten leiden.
Laten wij bidden…

-Voor allen die met vakantie gaan.
Dat ze ontspannen en behouden terugkeren.
En voor allen die thuis blijven.
Dat ze mogen genieten van elk vrij moment.
Laten wij bidden…

-Voor onze zieken die hopen op genezing.
Dat ze op ons gebed mogen rekenen
en dat ze mogen omringd worden door liefdevolle en zorgzame mensen.
Laten we bidden…

Barmhartige God,
aanvaard onze gebeden
en alles wat onuitgesproken leeft in ons hart:
onze verlangens, onze zorgen,
de mensen die ons dierbaar zijn.
Laat aan ons allen uw wil geschieden,
dat uw Rijk mag komen,
dit vragen wij U door Christus Jezus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 1

Maak ons aandachtig, Heer,
voor alles wat het leven zinvol maakt,
voor de glimlach die vertrouwen geeft,
voor de kleine attentie die blij maakt,
voor een ontmoeting die eenzaamheid en pijn breekt,
voor dit brood en deze wijn waarin wij mogen delen met Hem
die ons Vertrouwen is, onze Blijdschap, onze Hoop,
Jezus, levend met U in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Velden, wit van de oogst en wij worden geroepen tot de arbeid.
Een tafel met brood en wijn en wij worden geroepen tot de maaltijd.
Wij danken U, Heer, voor deze roeping van ontvangen en doorgeven,
van krijgen en weggeven.
Zo mogen wij het waar maken dat Gij onder ons leeft,
in Jezus van Nazareth, uw Zoon. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus roept ons op om uit te breken uit onze gesloten kring.
Laten wij, met Jezus, samen bidden opdat Gods Koninkrijk mag komen,
opdat zijn wil en zijn liefde ‘wet’ mag worden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Heer Jezus,
naar blinde mensen zijt Gij toe gegaan
en uw liefdevolle ogen braken hun ogen open.
Kijk ook ons aan en doe ons anderen zien met uw ogen van liefde.
Gij hebt de lamme mensen liefdevol bij de hand genomen en ze konden lopen.
Neem ook ons bij de hand en doe ons opstaan uit onze lamlendigheid.
Gij zijt naar mensen gegaan zonder stem
en hebt hun gezegd: ‘God houdt van jou’, en ze zongen het uit.
Zend ons uw Geest die ons uw liefdeslied leert zingen,
dan zal de wereld vol vertrouwen mogen uitzien naar uw wederkomst,
de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

God, wiens eerste woord vrede was,
zie hoe deze wereld verscheurd wordt door tweedracht
en verdeeld tussen arm en rijk.
Sta niet toe dat wij ons afsluiten voor mekaar
of elkaar zelfs naar het leven staan.
Plant uw vrede en liefde in ons hart
zodat de wereld een plek wordt waar het goed is om te wonen voor iedereen.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede.

Vredeswens 2

Heer Jezus, Gij schenkt ons vrede in overvloed.
Gij geeft ons de opdracht die vrede door te geven,
te getuigen van uw liefde voor elke mens, zonder onderscheid.
Laat ons dragers worden van die vrede in uw naam.
Die vrede van de Heer zij altijd met U.
Geven wij aan elkaar een blijk van vrede en liefde.

Lam Gods

Communie

Zoals vele graankorrels werden omgevormd tot dit ene brood,
zo wil God zijn mensen verzamelen tot zijn ene volk.
Daartoe zendt Hij ons uit als arbeiders om te oogsten.
Om die taak aan te kunnen biedt God Zichzelf aan als Voedsel.
Heer, ik ben niet….

Bezinning 1

Zo dadelijk gaan we naar buiten,
de wereld in, naar mensen toe.
Sommigen gaan naar links
en anderen naar rechts
net zoals toen die tweeënzeventig.
En wat Jezus van hen verwachtte
verwacht Hij ook van ons:
dat wij zijn vrede delen
met alle mensen die wij vandaag ontmoeten.
Zo wordt de wereld nieuw
met vrede die ons hier werd toegewenst.
naar Lovendegem

Bezinning 2

Jezus zond 72 leerlingen voor zich uit.
Zij zijn medewerkers aan zijn Boodschap.
Hij geeft hen een aantal richtlijnen mee.
Door geen enkele ballast mogen ze gehinderd worden.
Ze hebben maar één Boodschap:
“Vrede, want het Rijk Gods is u nabij!”.
Het is een Boodschap, die kwetsbaar maakt.
Er is geen plaats voor macht of aanzien.
Niemand kan zich op iets laten voorstaan.
Voor Hem telt alleen maar wie je bent,
niet wat je bent of wat je hebt.
De leerlingen – en zijn wij dat ook niet? –
gaan met lege handen, maar met een hart vol liefde.
Want in het Rijk van God gaat het
om mensen en om een paradijselijke wereld.
Iedereen moet daar tot zijn recht kunnen komen.
Het gaat er om een leven van delen,
zodat er voor allen genoeg is.
Ieder van ons is de aangewezen persoon
om in die geest de weg te gaan
van mens tot mens, van hart tot hart.
Het is de weg die Jezus zelf is gegaan;
een weg van de stervende graankorrel
die leven geeft in overvloed.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Soms voel ik mij echt als een lam onder de wolven, God,
en weet ik niet meer hoe ik in mijn keuze
voor U en voor het evangelie
kan recht blijven.
Laat mij daarom op die momenten opnieuw ervaren
dat Gij zin geeft aan mijn leven
en dat ik bij U vreugde kan vinden.
Maak van mij een mens van vrede en vriendschap.
En help me, in uw naam, bewust te kiezen
voor soberheid en solidariteit. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

We hebben geprobeerd God,
de taal te verstaan
waarin Gij ons hebt aangesproken.
We hopen en bidden
dat het ons lukt om uw oproep te beantwoorden
en dat we ‘welzijn’ kunnen worden voor al onze medemensen. Amen.
Lovendegem

Zending en zegen

Op weg gezet, als boodschappers van vrede,
kunnen wij van hier heengaan.
Laten we dan van hier meenemen:
een verheugd hart voor al wat leeft,
een warme nabijheid voor onze medemens,
een vredelievend gebaar voor wie dat nodig heeft.
En moge God ons daartoe zegenen,
Hij die voor ons is:
Vader + Zoon en H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 14e zondag door het jaar C 2022