23e zondag door het jaar C 2022

04 09 2022

Begroeting

Van harte welkom iedereen.
Moge God voor ons als een licht op onze weg zijn,
als een hand op onze schouder,
als een broer of zus die naast ons staat,
als een God die wij mogen noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Diest

Openingswoord 1

Zich bekennen tot de gemeenschap rond Jezus
is niet vrijblijvend.
Het evangelie is soms erg veeleisend.
Kunnen wij, gewone mensen, dat wel aan?
Of mogen wij proberen,
mogen we altijd weer op zoek gaan naar de weg van Jezus,
krijgen we de kans om altijd te herbeginnen?
En geloven we dat God in zijn Geest met ons meegaat?

Openingswoord 2

De zieken die Jezus genas,
de verhalen die Hij vertelde,
het boeide veel mensen zo intens
dat ze graag Jezus’ leerlingen wilden worden.
Maar als jullie echt helemaal bij Mij willen horen, zegt Jezus,
is er meer nodig dan dat je voor Mij in je handen klapt.
Dan moet je alles loslaten om net als Ikzelf altijd klaar te staan
voor mensen die een trooster en helper nodig hebben,
iemand die hun een weg wijst door het leven.
Als je zegt dat je bij Me wilt horen, zal je dat ook moeten waar maken.
Geen woorden, maar daden!
Hebben jullie een huis? Hebben jullie familie? Hebben jullie hobby’s?
Dat is prima, maar die moet je wel kunnen loslaten
als er ergens mensen zijn die jullie hulp nodig hebben.
Als je daartoe bereid bent, kun je mijn volgeling worden.
Kijk naar Mij.
Ik heb niet eens een steen om ’s nachts mijn hoofd op neer te leggen.
Wie echt bij Me wil horen,
moet dus zijn hele hebben en houden kunnen loslaten
om anderen te helpen en voor anderen te zorgen
die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Wil je dat echt?
Denk er maar eens goed over na voordat je daartegen ja zegt.
naar Omer Bogaert

Gebed om ontferming 1

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed om ontferming 2

-We vragen vergeving voor ons gebrek aan onthechting,
voor onze te grote gehechtheid aan aardse goederen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We vragen vergeving voor onze tweeslachtigheid,
voor onze angst om radicaal te kiezen voor uw Boodschap.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We vragen vergeving voor ons gebrek aan vertrouwen,
voor ons tekort aan volharding.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij zijn dankbaar
dat Gij ons uw Zoon hebt gezonden
om ons de weg te tonen
die we moeten gaan om gelukkige mensen te worden.
Zend ons steeds opnieuw mensen
die in Jezus’ voetsporen wandelen.
Zij zijn voor ons de wegwijzers
die we nodig hebben als het ons soms moeilijk gaat.
Dit vragen wij U
door Jezus, onze Heer. Amen.
Helchteren

Openingsgebed 2

God, Gij die weet wat ons gelukkig maakt,
maar ook wat ons bindt en ons gevangen houdt,
zeg tot ons hart
hoe wij de vrijheid die Jezus ons voorleefde, tot de onze kunnen maken.
Leer ons van harte beschikbaar te worden voor het werk
waartoe Hij ons uitnodigt:
vorm geven aan een wereld naar uw hart,
een wereld van vrede voor alle mensenkinderen. Amen.
Diest

Lezingen

In het evangelie maakt Jezus duidelijk,
dat radicale onthechting een voorwaarde is om Hem te volgen.
Zo’n stap moet men weloverwogen zetten,
met een groot vertrouwen op God.
De wijsheid die daarvoor nodig is,
is volgens de eerste lezing een gave Gods.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Wijsh., 9, 13-18b)

Uit het boek Wijsheid

13         Welke mens kent Gods raadsbesluit
of wie vermoedt wat de Heer wil?
14         Want armzalig is het denken van de stervelingen
en wankel zijn onze overwegingen.
15         Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel
en de aardse tent is een last voor de geest met vele gedachten.
16         Wij vermoeden amper de dingen op aarde;
zelfs wat voor de hand ligt
ontdekken wij maar met moeite:
wie speurt er dan na
wat er in de hemelen is?
17         Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben,
als U de wijsheid niet had gegeven
en uw heilige geest niet
uit de hemel had gezonden?
18         Zo zijn de paden recht gemaakt
van degenen die de aarde bewonen;
zo hebben de mensen geleerd
wat U aangenaam is,
en zijn zij gered door de wijsheid.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Filém., 9b-10. 12-17)

Uit de brief van de apostel Paulus aan Filémon

Dierbare,
9              Hij die u schrijft, is Paulus, een oud man,
nu bovendien een gevangene van Christus Jezus,
10         en mijn verzoek betreft het kind
dat ik hier in de gevangenis heb verwekt, Onesimus,
12         Ik stuur hem terug naar u, hem, dat wil zeggen mijn hart.
13         Ik voor mij had hem graag hier gehouden,
zodat hij, als uw plaatsvervanger,
voor mij zou kunnen zorgen
in mijn gevangenschap voor het evangelie.
14         Maar ik wil niets doen zonder uw instemming,
opdat uw goedheid niet afgedwongen maar spontaan is.
15         Misschien was dat wel de reden
waarom hij een tijd lang bij u weg is geweest:
dat u hem voorgoed terug zou krijgen,
16         niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf:
als een geliefde broeder, speciaal voor mij,
en des te meer voor u, als mens en als christen.
17         Als u zich dus met mij verbonden voelt,
verwelkom hem dan alsof ik het was.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 14. 25-33)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

25         Grote drommen mensen trokken met Jezus mee.
Hij richtte zich tot hen en zei:
Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder,
zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters,
ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
27         Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
Als een van u een toren wil bouwen,
gaat hij er toch eerst eens voor zitten
om de kosten te begroten,
om te zien of hij het werk kan voltooien.
Want anders, als hij wel het fundament legt
maar de bouw niet kan afmaken,
zal iedereen die het ziet hem uitlachen
30         en zeggen:
`Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.’’
Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning,
dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten
om te beraadslagen of hij sterk genoeg is
om met tienduizend man op te trekken tegen de ander,
die met twintigduizend man op hem afkomt.
Als dat niet zo is stuurt hij,
terwijl de ander nog ver weg is,
een gezantschap naar hem toe
om naar de vredesvoorwaarden te vragen.
Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God, die wil dat wij leven,
die ons in liefde bij de hand neemt
en ons wegen van leven wijst.

Niet via wetten en regels,
maar door geloof, hoop en liefde
wordt Gods Koninkrijk werkelijkheid.

Wij geloven in Christus, de Levende,
die ons leerde leven als kinderen van de Vader,
die in ons leeft als kracht van liefde,
die ons opwekt tot een nieuw bestaan.

Niet de oude mens leeft in ons voort,
maar Christus zelf brandt in ons hart als vuur.

Wij geloven in de Geest, Trooster en Helper,
die ons gaande houdt op weg naar vrede.

Niet de geest van geld en macht,
maar de Geest van liefde en gastvrijheid
brengt ons tot gemeenschap
en maakt ons tot mensen naar Gods hart. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor de vele mensen
die met Jezus meetrekken,
christenen die overal ter wereld
proberen zijn naam eer aan te doen
en ‘mensen van de weg’ willen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die hebben afgehaakt.
Ooit wel gedoopt,
maar geen volgeling gebleven,
proberen ze nu op een andere wijze hun leven zin te geven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die echt leerling willen zijn,
die veel hebben losgelaten om Jezus te volgen:
familiebanden, huis en haard.
Laten wij bidden…
naar Gerard Broekhuijsen

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de Kerk
en voor alle geloofsgemeenschappen.
Dat zij duidelijk gestalte mogen geven
aan de radicale Boodschap van het evangelie
en dat zij het niet op een akkoordje gooien met machthebbers en bezitters
ten nadele van de armen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf,
die toch wat overvallen worden door Jezus’ radicaliteit.
Dat wij de moed zouden hebben om na te gaan
wat die Boodschap voor ieder van ons kan betekenen
en dat wij,
wat wij ’s zondags met de mond belijden,
ook in de week in daden zouden omzetten.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Goede God,
Gij roept ons op om de weg van Jezus te gaan
en om daarbij moeilijke keuzes niet te ontwijken.
Daarom willen wij tot U bidden.

-Voor allen die deel uitmaken van Gods Kerk op aarde.
Dat zij niet onnadenkend hun wegen gaan,
maar hun woorden en daden
steeds kritisch toetsen aan het evangelie.
Laten we bidden…

-Voor hen voor wie de keuze voor het evangelie offers vraagt
waardoor ze in conflict komen met hun naaste omgeving.
Dat zij kracht mogen ontvangen om hun keuze gestand te doen
en daaraan trouw te blijven, ook op kritieke momenten.
Laten we bidden…

-Voor onszelf bidden wij.
Dat wij gaandeweg door het leven de goede keuzes maken.
Dat wij opkomen voor wat rechtvaardig is, waar en goed,
en daaraan trouw blijven, ook op kritieke momenten.
Laten we bidden…
                                                                                   Midden onder U

Gebed over de gaven 1

Heer,
samen met de gaven van brood en wijn
bieden wij U ook onze goede voornemens aan.
Wij gaan proberen om in Jezus’ voetsporen te treden.
Wij willen ons best doen
om de mensen om ons heen gelukkig te maken.
We beseffen dat we nooit volledig
Jezus zullen kunnen volgen.
Daarom vragen we de hulp van zijn Geest,
om onze goede voornemens te verwezenlijken. Amen.
Helchteren

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
vele graankorrels werden gemalen voor dit brood
en vele druiven werden geperst voor deze wijn.
Zo willen ook wij met elkaar verbonden zijn,
gemeenschap vormen,
Kerk zijn.
Aanvaard deze gaven,
doordring ze met uw Geest
zodat Jezus zelf in ons midden aanwezig komt
als Voedsel voor onderweg,
als Krachtbron om van te leven. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat Hij ons openbreke,
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn
bidden wij tot God, onze Vader:
Onze Vader,…

Leer ons opnieuw beginnen, Vader,
met onszelf en met de anderen,
en vooral ook met U.
Inspireer ons door uw Goede Geest tot echte navolgers van uw Zoon.
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

De weg naar de vrede waarvan wij dromen,
lijkt ons eindeloos, een te lange tocht voor zwakke mensen.
Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons:
Vrede zij u, als je met wijsheid de vragen
van het leven tegemoet treedt.
Vrede zij u, als je met creativiteit de uitdagingen
van het leven aandurft.
Vrede zij u, vooral als je in het leven kunt staan,
vol vertrouwen in elkaar,
vol geloof in Gods nabijheid.
Moge die vrede van de Heer dan altijd met u zijn.
En laten wij die Godsvrede ook doorgeven aan elkaar.

Vredeswens 2

Ons wordt gevraagd
als wijze mensen in het leven te staan,
als mensen die heel praktisch en van binnenuit
weten hoe te leven.
Zo leven is te doen,
als er vrede is in ons binnenste, in ons hart.

Heer Jezus,
doe ons ook radicaal kiezen voor het goede
in onszelf, in iedere mens en in de wereld
om zo uw vrede te brengen, hier en nu.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede ook door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

In dit Brood wil de Heer ons nabij zijn,
wil Hij onze steun en sterkte zijn.
In dit Brood wil Hij voor ons genade zijn.
Kom dan, en ontvang wat Hij ons aanbiedt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Waarom volg ik Jezus ?
Uit traditie ?
Of geloof ik vanuit
een persoonlijke keuze ?
Als ik eerlijk ben,
moet ik zeggen
dat de waarheid wellicht
ergens tussenin ligt, God.
Open daarom mijn hart
voor jouw vriendschap,
zodat ik Jou
méér kan beminnen
dan wie of wat ook.
Laat mij,
met alles wat ik heb
en met wie ik ben,
in de voetsporen
van Jezus treden.
En geef mij de durf
de gevolgen van die keuze
op mijn schouders te nemen.
naar Lovendegem

Bezinning 2

Volgeling zijn

Meelopen met de massa
geeft een veilig gevoel.
Noch je eigen mening,
noch je eigen verantwoordelijkheid
zijn dan in het geding.
Meelopen met de massa
kost niet zoveel pijn.
Je loopt gemakkelijk in de pas.
Een ander gaat voor
en vangt de klappen op.

Volgeling zijn:
dat is een persoonlijke keuze.
Je kunt je niet verschuilen
achter een ander.
Je maakt zelf je keuze.

Je ideaal is je richtingwijzer.
De obstakels op je weg
moet je zelf overwinnen.
De tegenstand van anderen
moet je zelf een plaats geven
en te boven komen.
Volgeling zijn vraagt
een zekere radicaliteit,
en ook de durf
om de gevolgen
niet uit de weg te gaan.
Het is niet roekeloos meelopen,
maar wel  goed overwogen
gestalte geven
aan het ideaal van Jezus.
naar Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Goede God,
in jouw voetspoor stappen
vergt inspanning.
Iedere dag moeten we hindernissen nemen
en daar hebben we niet altijd zin in.
Daarom bidden wij:
help ons om een aanloop te nemen,
zodat wij niet wegvluchten en een ander laten opdraaien voor de hindernissen die wijzelf moeten nemen.
Geef ons de moed en de kracht
dat dan te kunnen. Amen.
naar Helchteren en Lovendegem

Slotgebed 2

Heer,
om de noden in ons leven aan te kunnen
geeft Gij ons het voorbeeld van Jezus, uw Zoon.
Zijn manier van leven geeft ons vrede en geluk.
Geef ons de kracht, wijsheid en moed
om in deze snel veranderende maatschappij
voor ons christelijk geloof te blijven kiezen.
Wees ons daarin nabij. Amen.
WIRC

Zending en zegen

Moge het ons gegeven zijn
om wijs en mild in het leven te staan.
Moge het ons gegeven zijn
om met elkaar om te gaan als broers en zussen.
Moge het ons gegeven zijn
radicaal te kiezen voor het goede.
Daartoe zegene ons de God van vrede en liefde,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 23e zondag door het jaar C 2022

15 augustus


15 08 2022

Begroeting

Hartelijk welkom op deze feestdag,
in deze viering waarin Maria,
de moeder van onze Heer, centraal staat.
Laten wij met haar zingen en juichen
en danken voor de genade en het geluk
die de Heer ons schenkt.
Moge haar geest in ons midden zijn,
in de naam van Hem die wij noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Openingswoord 1

Zou er op deze wereld een vrouw zijn
van wie er meer portretten geschilderd
of beelden gebeiteld werden dan van Maria?
Zij kreeg overal veel lof,
maar de laatste jaren is het rond haar wat stiller geworden.
Sommigen zeggen:
het wordt bijna zo bescheiden als zijzelf moet zijn geweest.
En toch …
Als mensen in nood zitten,
komen ze vaak in stilte eerst bij haar met hun zorgen en beden.
De moeder Gods, dé moeder bij uitstek.
Zij was bij Jezus van bij zijn geboorte tot aan zijn graf.
En na zijn dood was zij bij zijn leerlingen,
de eerste missionarissen van onze Kerk.
Jezus zelf gaf haar aan ons.
Vandaag de tenhemelopneming van Maria:
het feest van zijn en onze moeder.

Openingswoord 2

Op het feest van de tenhemelopneming van Maria
wil ik blij en dankbaar, samen met jullie,
opkijken naar ons aller moeder, Maria!
Een echt feest doet iets met mensen,
zet mensen in beweging.
Ze voelen zo’n feest aan als iets heel deugddoends,
iets dat hun diepste binnenste raakt.
Bij alle grote feesten speelt Maria een rol
– Kerstmis, Pasen, Pinksteren –
maar dit is het grootste Mariafeest van heel het jaar,
geheel aan haar gewijd.
We willen God danken voor de moeder van Jezus.
Zij was eenvoudig en gering onder de mensen,
maar in Gods ogen was zij de grootste.
Moedig en dienstbaar
door haar geloof en vertrouwen in haar Zoon, Jezus,
werd haar leven voltooid
en werd zij bij God in de hemel opgenomen.

Openingswoord 3

Maria is op een uitzonderlijke wijze door Gods liefde geraakt.
Vanuit de ervaring in haar eigen leven
wist zij zich aangesproken door God
om mee te werken aan het heil van alle mensen.
Zij was er zich goed van bewust
dat God haar heel graag zag
en dat haar kind een “zichtbaar teken” was
van een liefdevolle God.
Haar gedrevenheid, haar geestdrift voor Gods plan
maakte haar ook tot een vreugdevol iemand,
die de liefde deelde met allen die zij ontmoette.

Moge wij in dit vierend samenzijn
ook iets ervaren van die gedrevenheid.
De naam van Maria is ontegensprekelijk verbonden
met het woord “moeder”.

Gebed om ontferming 1

Dit feest van Maria brengt ons in herinnering
wat in Gods ogen belangrijk is.
Niet zozeer menselijke prestaties,
of wat wij weten of bezitten,
maar wel:
of wij eenvoudig genoeg zijn om te geloven
dat wij uiteindelijk door God gedragen worden.
Een mens die leeft in dat geloof,
is groot in de ogen van God.
Dat zien wij bij Maria.
Laten we daarom vergeving vragen voor ons tekortkomen.

-Omdat wij zo gemakkelijk vergeten
dat leven en talenten ons gegeven zijn als een geschenk
en wij ze tot gave moeten maken voor anderen,
zoals Maria deed:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij vaak vergeten dankbaar te zijn
voor alle moederliefde
en wij het vanzelfsprekend vinden dat onze moeder altijd voor ons klaarstaat:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om alles dat we als ouder, als kind,
hadden kunnen doen en zijn,
maar dat we toch ongezegd en ongedaan lieten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Maria, uw leven was blije ontvankelijkheid
voor het Woord van de Heer.
Wij zijn dikwijls onverschillig en koud
voor de Boodschap van uw Zoon.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Maria, uw leven was een blijvend JA
op de liefde van de Heer.
Wij sluiten ons zo gemakkelijk af voor zijn aanbod.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Maria, uw liefdevolle aandacht gaat reeds eeuwen lang uit
naar armen, zieken, zondaars en misdeelden.
Wij durven nogal eens langs anderen heen kijken
om alleen aan onszelf te denken.
Daarom vragen wij op uw voorspraak:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Met ogen vol liefde, Maria,
zag je Jezus opgroeien van kind tot knaap,
tot volwassen man.
Je liet Hem gaan,
de weg van het groene Nazareth
naar het starre Jeruzalem.
Water werd wijn en wijn werd bloed.
De trouw aan je Zoon
bracht ook jou onder het kruis.
Maria, bid voor ons,
opdat wij, op onze beurt,
met open hart en handen Jezus zouden volgen. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij hebt Jezus, uw Zoon,
laten geboren worden uit Maria.
Gij hebt haar de kracht geschonken
om mee te groeien met haar Zoon.
Wij danken U voor haar
die ook onze moeder is
en wij bidden U:
leg in ons uw kracht
opdat wij, mild en vastberaden,
uw Woord ontvangen,
het bewaren en ervan getuigen
door Jezus Christus,
die met U en de H. Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

-De eerste lezing is genomen uit het Boek ‘Openbaring’.
De apostel Johannes hanteert daarin een soms wat vreemde beeld­spraak.
De barende vrouw waarover hij het heeft, is het beeld van de Kerk,
die ook in moeilijke tijden, Christus doet geboren worden in haar gelovigen.
-Het Magnificat is een lofzang van Maria
omdat de mach­tige God grote dingen heeft gedaan
aan zijn eenvoudige dienst­maagd.
Tegelijk is het een gebed
waarin armen en rechtelozen hun hoop en vertrouwen uitspreken
in een rechtvaardige God.

Eerste lezing (Openb., 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19            Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1
           Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2           Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3           Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4           Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5           Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6           De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10            En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing (alternatief)

In onze eerste lezing gaan onze gedachten uit naar de liefde  die wij van onze moeder mochten ondervinden. Om die te beschrijven doen we een beroep op de liefdeshymne van Paulus in zijn eerste brief aan de christenen  van Korinthe (1 Kor. 13,1-13)

1 Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
2 Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets.
3 Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen – als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.
4 De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets.
5 Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.
6 Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
7 Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.
8 De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen. Het spreken in talen, het zal verstommen. De kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. 9 Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren.
10 Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten.
12 Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.
13 Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde, maar de liefde is het voornaamste.

Tweede lezing (1 Kor., 15, 20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
20         Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21         Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22         Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23         Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24         Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25         Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26         En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27         Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 1, 39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39         In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40         Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabeth.
41         Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.
42         Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43         Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44         Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45         Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46         Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47         met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48         want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49         want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50         barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51         Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52         Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53         Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54         Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55         zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56         Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995

Moderne Magnificatlezing

Maria zong:
wat is God toch grandioos.
Hij betekent alles voor mij.
Ik ben helemaal opgetogen
omdat Hij naar mij heeft omgekeken.
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders,
een doodgewoon meisje
dat graag voor anderen klaar staat.

Maar voortaan zal iedereen zeggen
dat ik het heel erg getroffen heb.
Hij is inderdaad machtig groot
en Hij heeft zijn naam waargemaakt
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs.

Zo doet Hij met ons.
Alle mensen die naar Hem opzien,
hebben dat steeds ondervonden.
Wie hem in de arm neemt,
staat sterk.
Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan
zal bedrogen uitkomen.

De machtigen laat Hij rustig vallen
maar de kleinen helpt Hij vooruit.
Aan ons, die nog zoveel tekortkomen,
geeft Hij wat we maar nodig hebben.
Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien
stuurt Hij weg met lege handen.
Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen
vanaf Abraham en zijn volk
tot nu toe en in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis 1

Belijden wij samen ons geloof in God
die voor ons Vader, Zoon en Geest wil zijn.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder,
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die door God gezonden, Mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben

om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Wij, kleine mensen, zijn – net als Maria –
geroepen tot groot geloof.
Laten wij dat geloof samen belijden.

Ik geloof in een God
die als een moeder en een vader nabij is,

en ik hoop dat ik mij nog klein genoeg kan maken
om dit in donkere tijden te ervaren.

Ik geloof in Jezus Christus, de Verlosser,

en ik hoop dat ik vrij genoeg kan worden
om mij echt te laten verlossen.

Ik geloof in de Heilige Geest,

en ik hoop dat ik genoeg vertrouwen vind
om mij door Hem te laten leiden.

Ik geloof in de liefdevolle nabijheid van mensen,

en ik hoop dat ik voldoende open door het leven ga
om zelf liefde te geven en te ontvangen.

Ik geloof in vrede onder de mensen

en ik hoop dat ik zacht en sterk genoeg ben
om daaraan met anderen te bouwen.

Ik geloof in vergeving van zonden

en ik hoop dat ik voldoende snel
de balk in eigen ogen zie.

Ik geloof in een dienende Kerk,

en ik hoop dat ik – dienstbaar –
een stukje van haar uitstraling mag worden.

Ik geloof dat de verwachting van Liefde mijn geloof versterkt

en dat we met velen zijn om dit geloof te delen. Amen.

Voorbeden 1

Goede God, vol vertrouwen komen wij naar U toe.
Wij bidden, samen met Maria,
dat de zachte kracht van de liefde het onrecht mag overwinnen.

-Bidden wij voor alle sterke vrouwen
die opkomen voor het leven van hun kinderen.
Voor de dwaze moeders, waar ook ter wereld,
die niet zwijgen en hun stem laten horen,
die het gevecht met onrecht aandurven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle moeders
die hun kinderen niet kunnen bieden waar ze om vragen:
eten en drinken, kleding en gezondheid, veiligheid.
Dat ze het gevecht mogen volhouden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle vrouwen
die zich het lot aantrekken van verlaten, verwaarloosde kinderen.
Voor allen die, als vrijwilligster,
deze wereld meer bewoonbaar trachten te maken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor vrouwen die ervan droomden ooit moeder te worden
maar wier droom – om welke reden dan ook –
nooit in vervulling is gegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die naar de naam van Maria genoemd zijn.
Dat haar weg
voor hen een teken mag zijn
van Gods liefde en trouw.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we dat ook wij,
naar het voorbeeld van Maria, die bij haar Zoon bleef tot op Golgotha,
onze vrienden en medemensen trouw nabij mogen blijven
in lijden en verdriet.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat ook wij een rotsvast geloof in de Heer mogen hebben,
zodat ook wij “ja” durven zeggen op zijn appél.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij, zoals Maria voor haar nicht Elisabeth,
spontaan de handen uit de mouwen zouden steken
wanneer een ander hulp nodig heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat we ons zouden openstellen voor Gods Goede Boodschap
en vertrouwen op zijn belofte van eeuwig leven bij Hem.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Bidden wij vol vertrouwen tot God,
want Hij is met ons begaan
en helpt ons aan zijn liefde gestalte te geven in ons sterfelijk bestaan.

-Bidden we met een dankbaar hart
voor alle vrouwen die ons voorgaan
naar nieuwe tijden en een hoopvolle toekomst.
Voor vrouwen die werken in onze Kerk
en haar milder, wijzer en menselijker maken.
Laten wij bidden …

-Bidden we met een dankbaar hart
voor al die mensen – vrouwen en mannen, kinderen en ouderen –
die steeds openstaan voor het verdriet en de zorg van anderen
en aan hen dienstbaar zijn.
Laten wij bidden …

-Bidden we met een dankbaar hart
voor alle mensen die regeren en macht hebben
en die in hun groot-zijn,
klein en menslievend willen worden,
naar het voorbeeld van Maria.
Laten wij bidden …

-Bidden we met een dankbaar hart
voor hen die in onze gedachten verder leven.
Dat zij, zoals Maria, mogen zijn opgenomen bij God.
Laten wij bidden …

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij brengen U deze gaven als tekenen van ons verlangen
U te ontvangen in ons leven
zoals Maria, de moeder van uw Zoon,
U wilde ontvangen.
Neem ze aan, schamel en beperkt als ze zijn
en maak ze tot tekenen van uw liefde
die onze tekorten vergeeft
en onze onvolmaaktheid voltooit.
Daartoe danken en prijzen wij U,
God van alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Diest

Gebed over de gaven 2

Gij hebt ons reden tot vreugde gegeven, God,
Gij hebt ons door Maria uw reddende macht en uw onvermoede nabijheid getoond.
Laat deze gaven het teken zijn van de rijkdom die Gij ons schenkt.
Doe ons geloven in de grote dingen die Gij voor ons doet.
Bestendig onze vreugde door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Goede God,
wij danken U voor Maria, onze moeder.
Zij verenigde zich met uw Zoon in leven en sterven.
Zo werd zij één met Hem in zijn verrijzenis.
Haar leven was zuiver geloof in woord en daad.
Zij was een toonbeeld van dienende liefde,
zonder alles te willen begrijpen.
Zij zegt ons dat het goed is ons aan U toe te vertrouwen,
naar U te luisteren en eenvoudig te doen
wat Gij van ons verwacht.
Zij leert ons dat het geloof leven betekent en verlossing
uit zonde en dood.
Wij danken U voor Maria, onze moeder,
en voor Jezus, haar Zoon.
Samen met hen en met de anderen, die leven in uw heerlijkheid
willen wij U loven en prijzen met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond.
Dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschoppen,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons.
Dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen.
Dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als we in het voetspoor van Jezus willen treden,
kunnen we ons optrekken aan het voorbeeld van Maria.
Zoals zij, samen met zijn vrienden, zo vaak heeft gedaan,
mogen ook wij bidden tot Hem die onze Vader is.
Onze Vader…

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.
Neem ons, in uw barmhartigheid, bij de hand
en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig
wanneer wij onze blik willen afwenden
van mensen die elkaar onrecht doen.
Geef ons rust en hoop
wanneer wij opgesloten zitten in onszelf.
Omdat Gij ons nabij wilt zijn
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

Op het kruis heeft Jezus
het begin gemaakt van de verzoening
tussen alle mensen.
Hij heeft ons Maria als moeder gegeven,
opdat wij met haar hulp
ons met elkaar verzoenen tot een hartelijke gemeenschap.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar van harte die vrede door.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods…

Bezinning 1

Maria was een sterke, lieve vrouw,
Jodin in hart en nieren,
en daarom zo gevoelig
voor de Boodschap van haar Zoon.

Zij kwam uit het volk,
groot geworden met de Schrift,
en daarom zo begerig
naar elk woord dat Jezus sprak.

Zij was opgegroeid in een simpel dorp,
levend op straat en bij de bron,
en daarom zo solidair
met de kleinen en de armen.

Zij was de lieve, sterke vrouw.
Zij ging haar eigen weg
van vermoeden naar geloof,
van twijfel naar haar zekerheid.

Maria licht ons voor als ’t donker wordt.
Zij troost ons met haar stilte zonder woorden.
Zij gaf haar ja-woord,
en dat ja-woord duurt nog altijd voort.
Nog altijd is zij met haar Zoon verbonden.

Zolang Jezus’ Geest
zichtbaar blijft in onze Kerkgemeenschap,
zolang zal ook zijn moeder
onopvallend bij ons zijn.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Zo zong Maria:
Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God,
omdat Hij zich naar mij, zijn dienares,
heeft toegebogen.
En zie, ik mag het aan den lijve nu ervaren
dat Hij zich openbaart zoals een kind
dat weerloos is en weergaloos.
Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God.
Ik geef met vreugde door aan oud en jong,
aan al wie leeft en ooit nog leven zal,
dat onze God zich openbaart
in al wat nutteloos, onvruchtbaar schijnt
in de ogen van de groten.

Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God,
omdat Hij uit bescheidenheid zijn glorie weeft
en alle hoogmoed als stofgoud weg zal blazen.

Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God.
De hebbers en de wel-doorvoeden
heeft Hij nauwelijks iets te bieden.
Alleen de armen is Hij
tot levend Brood en Broederschap.

Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God.
Wat Hij Abraham beloofde
zie ik nu en ooit gebeuren:
heel de wereld wordt bevrijd
en ieder die een slecht verleden had
zal een toekomstmens worden,
dankzij Hem, Jezus, mijn Zoon en uw Metgezel ten leven. Amen.
Jan van Opbergen

Bezinning 3

Wees gegroet Maria,
moeder van de vluchtelingen
die zich verschansen achter tralies
van verdriet.

Wees gegroet Maria,
moeder van de verminkte kinderen
die de oorlog achterliet.

Wees gegroet Maria,
moeder van miljoenen doden
die vielen op het slagveld van de macht.

Wees gegroet Maria,
moeder van de vrouwen
die op hetzelfde slagveld zijn verkracht.

Wees gegroet Maria,
moeder van de weerloosheid.

Wees nabij Maria.
Lut Debroey

Slotgebed 1

Maria,
gij vrouw die geloofd hebt
dat aan u vervuld zou worden
wat u vanwege de Heer was toegezegd.

Gij, beeld en hart van het geloof van de Kerk.

Gij, die ons in Kana hebt gezegd:
“Doe maar wat Hij u zeggen zal”.
En wat leeg en opgebruikt was,
werd plots teken van volheid en overvloed.

Leer ons vandaag
met u te geloven
in het oude visioen van vrede:

dat mensen elkaars taal verstaan
en elkaar opbouwen en dragen,
de verdrukking opheffen
en het recht van de kleine erkennen.

Leer ons om, zoals gij,
ontvankelijk te worden voor de werking van Gods Geest
en om vandaag hier te doen
wat gedaan kan worden voor de komst van uw Zoon,
voor zijn Rijk van vrede en gerechtigheid voor heel onze wereld. Amen.

Slotgebed 2

God,
wij danken U voor Maria,
die in een lied de wondere daden bezong
die Gij doet aan mensen die bij anderen niet in tel zijn.
Zegen ook ons, zo bidden wij U,
met aandacht voor het kleine,
en met een oog voor al wat kwetsbaar en onaanzienlijk is.
Maak ons zo, meer en meer, tot beeld en bondgenoot van U,
God van tijd en eeuwigheid. Amen.
Kerk in Herent

Zending en zegen

Lieve mensen,
ook voor ons is Maria een model en een bemoediging
om weer vreugde en blijheid,
moed en frisheid in onze kerken te brengen.
Om met nieuwe kracht naar buiten te treden
en een “Blijde Boodschap”
naar de wereld uit te dragen.
Maria laat ons hierbij niet los.
Zoals zij langs Jezus’ levensweg stond,
bescheiden maar duidelijk,
zo is zij ook aanwezig op onze pelgrimstocht door het leven.
In elke situatie is haar boodschap:
laat Gods Geest bij u aan huis komen…
dan wordt mogelijk wat anders niet kan,
dan komt er vreugde en diepe vrede in je hart.

Moge wij deze vrede uitdragen en ervan getuigen,
waar we ook heen gaan.
Moge God ons daartoe zegenen
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 15 augustus

19e zondag door het jaar C 2022

07 08 2022

Begroeting

Moge de zegen van de Heer rusten op ons allen
die hier zijn bijeen zijn gekomen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het doet deugd
als je totaal onverwachts bij iemand aanklopt
en je je direct welkom voelt.
Alsof je echt verwacht wordt.
Het doet deugd
onverwacht bezoek te krijgen van een verre vriend
en hem te mogen ontvangen
alsof er op hem gewacht wordt.

Opdat die deugddoende ervaringen
niet aan ons zouden voorbij gaan
wanneer God onverwachts voor onze neus staat,
worden wij vandaag opgeroepen tot waakzaamheid.
Want echt geluk is,
is in gelovig vertrouwen waakzaam uitzien
naar het onverwachte bezoek van God.
Omdat ons gelovig vertrouwen soms zo klein is,
keren wij ons tot de Barmhartige God
en vragen om vergeving.

Openingswoord 2

Vandaag horen wij de woorden
‘Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.’
De term ‘zich omgorden’ – veel gebruikt in bijbelse taal –
betekent ‘zich klaarmaken voor een taak’.
Met een gordel kon men de klederen opschorten
om degelijk te werken en flink te marcheren.
En de lamp was nodig
om ‘s nacht goed te kunnen zien.
‘Gelukkig zijn de knechten
die de heer wakend aantreft bij zijn komst.’
Het is een nieuwe zaligspreking.
Omdat wij al te vaak niet klaarstaan
keren wij ons tot de Barmhartige God
en vragen om vergeving.

Gebed om ontferming 1

-Heer, wees hier aanwezig
als de stem in het gebeuren van elke dag,
als de stem die opklinkt
uit de stille noodkreet van de eenzame,
uit de lach van wie blij is,
uit de tranen van wie bedroefd is.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wees hier aanwezig
in de zon die onze dag verlicht,
in het vuur dat de kou verdrijft,
in het water dat ons zuivert en verfrist,
in het brood dat onze honger stilt,
in de wijn die ons hart verblijdt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wees hier aanwezig
in de vriend die ons nabij is,
in de hand die troost en opricht,
in de vergeving die geschonken wordt,
in het telkens nieuw begin,
in zoveel liefde, gratis aan ons gegeven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die Zichzelf Ik-ben-er-voor-jou noemt,
ons bij de hand nemen en ons binnenleiden in zijn Rijk. Amen.

Gebed om ontferming 2

-God, wij kunnen u herkennen in elke mens die op onze weg komt,
vooral in zieke, arme of gekwetste mensen.
Vergeef ons als we voorbijgaan
aan de nood van medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, zo dikwijls wordt onze steun of onze medewerking gevraagd
voor initiatieven die meer levenskansen geven aan mensen.
Vergeef ons als we doof  blijven voor die oproepen,
of ze niet van harte steunen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit
om het vuur van ons geloof brandend te houden
en te getuigen van uw liefde voor elke mens.
Vergeef ons als we te weinig tijd maken
om tot U te bidden en te luisteren naar uw Woord van leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God, Gij die ons zoekt in nacht en ontij,
op U hebben wij onze hoop gesteld.
Want wie zouden wij zijn
als Gij ons niet zoudt omgeven met uw zorg?
Wij bidden U:
beschaam ons vertrouwen niet
wanneer wij leven vanuit uw belofte,
wanneer wij zoeken naar uw gelaat.
Wees ons nabij, hier in dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
aan het begin van deze viering bidden wij U:
moge uw Woord ons uitzicht geven
op een nieuwe toekomst, op betere tijden.
Doordring ons ervan dat Gij onze redding zijt
als de moed ons ontbreekt en nood ons bedreigt.
Dan kunnen wij daaruit kracht putten,
herademen en herleven.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren we naar God die ons toespreekt in de Woorden van de Schrift:
– Wijsh. 18,6-9: Een wijs man blikt terug op de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte. De herinnering daaraan stimuleert hem tot blijvend vertrouwen.
– Hebr. 11, 1-2. 8-19: Het geloof van Abraham en Sara wordt ons tot voorbeeld gesteld.
– Lc. 12, 32-48: Jezus vraagt ons: “Waar is uw schat?”
Wie het antwoord kent op die vraag,
weet meteen waaraan hij zijn hart heeft verpand.

Eerste lezing (Wijsh., 18, 6-9)

Uit het boek Wijsheid

6           Die nacht van de uittocht uit Egypte
was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt,
zodat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden,
vol vreugde zouden zijn.
7           Wat door uw volk verwacht werd was:
redding voor de rechtvaardigen en
ondergang voor de vijanden.
8           Want door datgene waarmee U de tegenstanders strafte,
hebt U roem verleend aan ons,
de door U geroepenen.
9           In het verborgene
brachten de heilige zonen van de vrome mensen hun offer
en zij aanvaardden eensgezind de goddelijke Wet,
dat de heiligen gelijkelijk zouden delen
in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren;
vooraf zongen zij reeds
de lofzangen van hun vaderen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Heb., 11, 1-2, 8-19)

Uit de brief aan de Hebreeën

            Broeders en zusters,
1           Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen,
het bewijs van wat wij niet zien.
2           Om hun geloof werden de ouden met ere vermeld.
8
           Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven
aan de roepstem van God
en ging hij op weg naar een land dat bestemd was
voor hem en zijn erfgenamen;
hij vertrok zonder te weten waarheen.
9           Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob,
die dezelfde belofte erfden;
10         want hij zag uit naar de stad met fundamenten,
waarvan God de ontwerper en bouwer is.
11         Door het geloof heeft ook Sara, die onvruchtbaar was,
de kracht ontvangen om ondanks haar hoge leeftijd nog moeder te worden, omdat ze Hem die de belofte had gedaan, betrouwbaar achtte.
12         Daarom is ook uit één man, die totaal was afgeleefd,
een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.
13         In geloof zijn zij allen gestorven,
zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was.
Zij hebben het alleen uit de verte gezien en begroet.
Zij hebben zichzelf vreemdelingen en voorbijgangers op aarde genoemd.
14         Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen
dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
15         Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst,
dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren,
16         maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse.
Daarom schaamt God zich niet om hun God genoemd te worden,
want Hij heeft voor hen een stad gebouwd.
17         Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd,
Isaak ten offer gebracht. Hij stond op het punt om zijn enige zoon te offeren,
en dat terwijl hij de beloften had ontvangen
18         en tegen hem gezegd was:
Zij die van Isaak afstammen, zullen gelden als uw nageslacht.
19         Want hij was ervan overtuigd
dat God zelfs de macht heeft om doden tot leven te wekken;
daarom heeft hij zijn zoon ook teruggekregen,
bij wijze van voorafbeelding.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 12, 32-48)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Jezus zei tot zijn leerlingen:
32         Wees niet bang, kleine kudde,
want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken.
33         Verkoop je bezit en geef aalmoezen.
Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel,
waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten.
34         Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
35         Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.
36         Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten
wanneer hij thuiskomt van de bruiloft,
om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen.
37         Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst.
Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt
en rondgaat om hen te bedienen.
38         Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft,
ook al komt hij om middernacht of nog later.
39         Bedenk wel: als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou,
dan had hij de inbraak wel verhinderd.
40         Ook jullie moeten voorbereid zijn,
want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.’
41
        `Heer, vertelt U deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen?’ vroeg Petrus.
42         De Heer antwoordde:
`Ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn,
die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven?
43         Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.
44         Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen.
45         Maar als die knecht bij zichzelf zegt:
`Mijn heer komt nog lang niet”, en de slaven en slavinnen mishandelt,
en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten,
46         dan komt de heer van die knecht op een dag
waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent.
Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen.
47         De knecht die weet wat zijn heer wil,
maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer,
zal zwaar worden gestraft.
48         Maar wie die wil niet kent, en heeft gedaan wat slaag verdient,
zal licht worden gestraft.
Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden;
als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed.
Een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing toe.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot God
die ons leven begeleidt met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsintenties aan.

-Bidden we voor de waakzamen onder ons,
voor hen die ogen en oren de kost geven
en het onrecht, dichtbij en veraf,
voortdurend onder onze aandacht brengen.
Dat het ons nooit aan zulke mensen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de trouwe wachters,
en voor allen die de moed nooit opgeven,
die hun geloof en hun idealen bewaren
en zelfs in het donkerste duister nog lichtpunten zien.
Dat zij velen tot voorbeeld en inspiratie mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het waken hebben opgegeven,
voor de vermoeiden en de over-vermoeiden
in wie alle verwachting is uitgeblust.
Bidden wij voor allen die – door het leven geschonden –
slechts achterom kijken en niets meer van de toekomst verwachten.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf, soms waakzaam, dan weer slapend,
bij tijden energiek en vol goede moed,
dan weer ontgoocheld en uitgeblust.
Dat wij elkaar mogen bemoedigen en gaande houden totdat Hij komt.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij
voor al wie de taak en de plicht heeft waakzaam te zijn:
rechters over gerechtigheid en integriteit,
dokters, apothekers en verpleegkundigen over de gezondheid,
opvoeders en leerkrachten over de levenskansen van jonge mensen,
ouders over het welzijn van hun kinderen,
chauffeurs over de veiligheid op de weg.
Dat zij allen bewust zouden blijven van hun verantwoordelijkheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
voor de Kerk van God.
Dat ze kansen zou geven aan de profeten van deze tijd,
die – geïnspireerd door de Geest –
aansturen op openheid naar de toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
voor allen hier aanwezig.
Dat we mekaar zouden aanmoedigen in het spreken van een nieuwe taal
naar een nieuwe geest
die niet alleen het goede uit het verleden weet te waarderen,
maar ook een nieuwe toekomst mogelijk maakt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat wij leren te genieten van het leven,
zonder te hechten aan de dingen.
Dat wij beseffen, God,
dat alles een geschenk is van U.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Bidden wij vol vertrouwen tot God die leven wekt
en ons doet opstaan om recht te doen.
Hem bieden wij, samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven en onze gebedsintenties aan.

-Bidden wij voor allen die leiding geven aan landen,
volkeren en  geloofsgemeenschappen,
ter plaatse en wereldwijd.
Dat zij leren vertrouwen:
vertrouwen in het leven dat gegeven wordt,
vertrouwen in de kracht van mensen,
vertrouwen in onze hemelse Vader.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die ongewild hun bezittingen zijn kwijtgeraakt:
mensen op de vlucht,
mensen zonder huis of haard.
Dat zij zonder bescherming van een thuishaven
zich veilig mogen weten bij mensen en instanties
die voor hen instaan.
Dat ze mogen blijven geloven in een betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
om een door God gegeven waakzaamheid
als we de richting verloren zijn,
als we bevangen geraken door bezit,
als we verstrikt geraken in de zorgen voor morgen.
Dat we ons mogen herinneren dat het Koninkrijk ons gegeven is,
dat we zouden blijven vertrouwen op onze hemelse Vader
en dat we waakzaam zouden blijven voor de komst van de Mensenzoon.
Laten wij bidden…

God, geef ons de durf en het uithoudingsvermogen
om met U op weg te gaan naar het onbekende.
Laat ons niet alleen,
maar ga ons voor. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, Gij hebt willen wonen te midden van ons.
Meer nog, Gij wilt voor ons een Gastheer zijn,
Gij verwacht ons aan uw tafel.
Zie naar onze bescheiden gaven,
tekenen van onze goede wil.
Kom over ons en beziel ons met uw Geest.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
Jezus nodigde zijn vrienden uit aan tafel.
Diezelfde uitnodiging krijgen ook wij van U.
De tafel is gedekt met brood en wijn.
Het brood en de wijn die we met elkaar zullen delen,
worden voor ons het voedsel dat ons kracht geeft
om elkaar te helpen om de weg te gaan
die Jezus ons voorging,
de weg van liefde en verstandhouding,
een weg naar geluk en vrede.
Op die manier verheerlijken we U,
God, Bron van alle leven,
vandaag en steeds opnieuw en tot in eeuwigheid. Amen.
naar 4-ingen

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het Evenbeeld
en de Gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Goede God, maak van ons waakzame en attente mensen
die uitzien naar de komst van uw Rijk.
Daarvoor bidden wij samen
in het gebed dat wij van U geleerd hebben:
Onze Vader, …

Goede God, zet ons op weg naar een nieuwe wereld
waar mensen echt leren delen met elkaar
en mekaar helpen in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk …

Vredeswens

Heer Jezus,
schenk ons uw gezindheid en uw vrede,
opdat wij, als trouwe beheerders,
zouden zorg dragen voor de wereld om ons heen.
Geef ons de kracht
om met toewijding te werken aan recht en gerechtigheid,
aan vrijheid en vrede voor alle mensen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Als mensen het brood dat er is in uw naam delen met elkaar
dan zal er vreugde zijn,
dan zullen wij God danken
dat wij mensen mogen zijn,
dat wij uit liefde geboren zijn,
dat wij in U geborgen zijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Een rijk man lag op sterven.
Zijn leven had hem geleerd
dat je met geld alles kunt bereiken.
‘Dat zal ook zo wel zijn aan de andere kant van het graf’,
dacht de rijke man.
En daarom zei hij tegen zijn zonen:
‘Leg een zak met goudstukken in mijn doodskist.’
Toen hij na een lange reis in de andere wereld aankwam,
had hij honger.
Hij zag een kraampje
waar een engel allerlei voedsel te koop aanbood.
‘Net wat ik dacht,’ zei de rijke man,
‘het is hier precies als in het aardse leven.
Ook hier kun je voor geld alles krijgen.
Goed dat ik wat heb meegenomen.’
Hij bestelde een maaltijd,
maar toen hij wilde betalen met een goudstuk,
werd dat door de engel afgewezen.
‘Je hebt op aarde niet veel geleerd,’ zei de engel.
‘Je kunt hier niet betalen met geld dat je bezit,
maar alleen met geld dat je hebt weggegeven.
Denk er eens over na.
Heb je in je leven ooit iets aan iemand weggegeven?
Of ooit eens iemand geholpen?’
De rijke man dacht na…
maar hij had nooit ook maar één cent aan iemand weggegeven…
Leo Tolstoi

Bezinning 2

Help mij
de lamp van mijn hart
brandend te houden, God,
om meteen te kunnen opendoen
als Jij bij mij aanklopt.
Laat mij Jou herkennen wanneer ik Je mag ontmoeten
in de ogen van een kind
of in het geloof van een arme.
Wil dan naar mij knipogen
en mij jouw liefde laten ervaren
zodat ik met heel mijn hart bij Jou kan zijn,
altijd en overal.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 1

Heer, Gij zijt ons tegemoet gekomen,
Gij hebt tot ons gesproken
en Gij hebt ons aan uw tafel uitgenodigd.
Maak ons tot waakzame en dienstbare mensen,
die uitzien naar uw Rijk.
Uw trouw zal alles voltooien
tot op de dag van Jezus Christus
die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Slotgebed 2

God van liefde, met grote dankbaarheid
hebben wij geluisterd naar uw Woord.
Wij bewaren het in ons hart
en vragen U ons te helpen
het uit te dragen in ons dagelijks leven.
Laat ons door inkeer en gebed
en door dienstbaarheid aan de naaste
altijd klaarstaan
om U in vriendschap te ontvangen,
en zo de weg te vinden naar uw eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Van ieder aan wie veel is gegeven,
zal veel worden gevraagd”
leerde ons het evangelie vandaag.
Moge dit Woord ons uitdagen tot grote inzet
opdat Gods Rijk kome op aarde.
Daartoe moge God ons zegenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 19e zondag door het jaar C 2022

18e zondag door het jaar C 2022

31 07 2022

Begroeting

Wij leggen ons leven in de handen van onze God
die ons liefheeft als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vakantie is een tijd
om wat afstand te nemen van onze dagelijkse beslommeringen.

Wat afstand nemen verruimt onze blik,
je kunt wat meer overzicht krijgen en de grote lijnen zien:
waarover maak ik me eigenlijk druk?
Is het leven dat ik leid, wel zo zinvol?
Waardoor, waarom laat ik mij opjagen?
Is dat echt de moeite waard?
Of wachten wij met het stellen van deze vragen
tot er plotseling iets fataals gebeurt?
Zou het niet verstandiger zijn
om nu reeds ernstig na te denken
over het hoe en het waarom van ons leven?

Vooraleer ons hierover te bezinnen
willen we ons hart tot rust brengen
en God om ontferming bidden.

Openingswoord 2

Hoe denken wij over aardse rijkdom?
Iets waarop we recht hebben, wat we voor onszelf bezitten?
Wie voeling heeft met het religieuze
beschouwt het bestaan met alles erop en eraan,
als een gemeenschappelijk geschenk.
Bezit is ons gegeven om het als gave voor anderen te bewaren,
om er iets mee te doen dat iedereen kan gelukkig maken.
Een loon kan je bijgevolg beschouwen als aanmoediging
om je in te zetten ten dienste van anderen.
Bezit kan je beschouwen als een weldaad die je dankbaar aanzet tot delen.
Niet wat we bezitten telt, maar wel wat we ermee doen,
hoe wij in het leven staan.
Een christelijke levenshouding van breken en delen…
opdat allen leven zouden hebben in overvloed.
Broechem

Gebed om ontferming 1

-Als wij weer eens onszelf dreigen voorbij te lopen,
roep ons dan terug…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als we weer eens op de tippen van onze tenen leven,
zet ons dan met beide voeten op de grond…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we ons weer eens ergeren aan de dingen en aan elkaar,
breng ons dan weer tot rust…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wees een vaste waarde in ons leven,
Degene op wie wij mogen bouwen.
Dan worden wij mensen met een warm hart,
mensen die, in leven en werken,
voor anderen hartverwarmend zijn. Amen.

Gebed om ontferming 2

Om in deze viering
met hart en ziel erbij te kunnen zijn,
beginnen we met God om vergeving te bidden.

-Heer, menselijk geluk is zo broos en zo vluchtig.
Weest Gij de vaste grond onder onze wankele voeten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beveiligen ons tegen allerlei onzekerheden en angsten.
Houdt Gij ons veilig geborgen in uw eeuwig-trouwe liefde.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wie zijn wij toch dat Gij naar ons omziet?
Blijf uw reddende hand boven ons leven houden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wees niet bang, zegt God,
zelfs al zou een moeder haar kind vergeten,
Ik vergeet jullie nooit.
Ik voer jullie naar ‘volop leven’.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God,
elke dag opnieuw
schenkt Gij ons de kans waardevol te leven.
Werkend en zorgend
zoeken we vrede en geluk op onze weg.
Wij bidden U:
laat de kwaliteit van leven die Jezus ons voorleefde
ook in ons zichtbaar worden.
Geef dat wij Hem volgen
op de weg die Hij ons is voorgegaan.
Dit vragen wij U
voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar 4-ingen

Openingsgebed 2

God, Gij die voor ons een Vader zijt,
rijkdom en armoede scheiden mensen van elkaar.
Beide doen zorgen en noden ontstaan
die schade toebrengen aan het geluk van mensen.
Help ons te beseffen dat heel de schepping uw eigendom is
en dat wij haar mogen beheren tot heil van ieder die de aarde bewoont.
Leer ons wat echte liefde en gerechtigheid is,
opdat wij goede beheerders mogen zijn in uw Koninkrijk
door Jezus, ons Voorbeeld, onze Heer. Amen.
Broechem


Lezingen

De eerste lezing en het evangelie nodigen ons uit tot bezinning
over onze omgang met bezit.
Klamp je er niet aan vast,
je kunt uiteindelijk toch niets meenemen,
zeggen zowel Prediker als Jezus.

In de tweede lezing roept Paulus zijn lezers op
tot waarachtig christelijk leven.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Pred., 1, 2; 2, 21-23)

Uit het boek Prediker

2           IJl en ijdel, zegt Prediker,
ijl en ijdel, alles is ijdel.
21         Want als iemand door zijn kennis en wijsheid
moeizaam iets gepresteerd heeft,
moet hij het toch overlaten aan een ander,
die er niets voor gedaan heeft.
Ook dat is ijdel, onzinnig.
22         Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken,
aan al zijn zorgen en tobben onder de zon?
23         Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende.
Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust.
Ook dat is ijdel.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol., 3, 1-5, 9-11)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
1           Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2           Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3           U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4           Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
5           Maak de aardse praktijken dood:
ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte
en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
9           En vertel elkaar geen leugens meer.
Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,
10         bekleed u met de nieuwe mens,
die wordt vernieuwd tot het ware inzicht,
naar het beeld van zijn schepper.
11 Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood,
besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens.
Maar alles in allen is Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 12, 13-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

13         Iemand uit de menigte zei eens tegen Jezus:
`Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.’
14         Hij zei tegen hem:
`Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld?’
15         Hij zei tegen hen:
`Pas op voor iedere vorm van hebzucht!
Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet.’
16         Hij vertelde hun een gelijkenis:
`Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht.
17         Hij dacht bij zichzelf: `Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.”
18         `Dit ga ik doen,” dacht hij,
`ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen;
dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan,
19         en tegen mezelf zeggen:
Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit.
Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan.”
20         Maar God zei tegen hem:
`Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist,
en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?”
21         Zo vergaat het iemand
die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van het leven,

die licht, aarde en water heeft geschapen
om de mensen een thuis te geven in deze wereld.

Ik geloof in de God van de liefde,

die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die de weg ging van de liefde,
het conflict, de strijd en de dood.

Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,

dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen

die samenkomt in Jezus’ naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn Woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons een maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van leven en liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven,
waaraan geen einde komt. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn,
en met uw gaven aan de Heer op te dragen.

-Er gaapt nog steeds een enorme kloof tussen rijk en arm,
tussen gebrek en overvloed.
Bidden wij om meer toenadering en wederzijdse openheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die oververzadigd zijn
en niets of niemand meer verwachten.
Dat één of andere gebeurtenis of ontmoeting
hen zodanig raakt,
dat ze het belangrijkste in hun leven weer kunnen zien.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor kinderen en opgroeiende jeugd.
Dat de zomerkampen hen helpen om vriendschappen te ontdekken
en die naar waarde leren te schatten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die zich omwille van ziekte geïsoleerd voelen.
Dat ze zich omringd mogen weten
door mensen met wie zij in alle vrijheid het leven kunnen delen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen met wie wij verbonden leven
over alle grenzen van tijd en ruimte heen.
Dat ze in Gods liefde en in onze herinnering mogen geborgen zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die geen tijd hebben,
die altijd gehaast zijn.
Dat zij zich niet langer laten leven,
maar innerlijke rust mogen vinden
om elke dag menswaardig te leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die door het jachtig bestaan van anderen
tekortkomen aan zorg, aandacht en begrip.
Dat hun nood gehoord mag worden
en zij fijngevoelige mensen mogen vinden met tijd en luisterbereidheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die gekwetst en getekend zijn door het leven.
Dat wij hen zouden zien
en hen met liefde omringen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Gedenk Heer, de mensen
die zich laten opslorpen door rijkdom en allerlei aardse bekommernissen.
Zij dreigen blind te worden voor wat echt belangrijk is:
het geluk van alle mensen,
leven voor iedereen,
gerechtigheid daar waar de voorwaarden voor een menswaardig bestaan
zelfs niet voorhanden zijn.
Daarvoor willen wij U bidden…

-Gedenk Heer, de zwakken onder ons:
de armen, de behoeftigen die zich niet kunnen handhaven in deze maatschappij,
mensen aan lager wal geraakt,
iedere dag op zoek naar een vleugje aandacht,
naar een schijn van geluk,
naar de minimumvereisten voor een goed leven.
Geef uitzicht hun in hun bestaan.
Daarvoor willen wij U bidden…

-Gedenk ook ons, Heer.
Help ons om te gaan met deze wereld.
Leer ons de echte waarden in het leven.
Leer ons om de goederen van deze aarde
niet voor ons eigen profijt aan te wenden,
maar om ze te beschouwen als uw schepping
die rechtvaardig moet worden gedeeld met iedereen
opdat allen menswaardig zouden kunnen leven.
Daarvoor willen wij U bidden…
naar Broechem


Gebed over de gaven 1

God van leven,
met brood en wijn in onze handen
beseffen wij meer dan ooit
dat alles een gave is van U.
Hier bijeen, brekend en delend, bidden wij:
leer ons alles wat ons gegeven is naar waarde te schatten,
zodat wij ervan kunnen genieten in echte vrijheid.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
Gij verzadigt wie honger heeft.
Gij stilt onze dorst met de wijn die uw Zoon in overvloed schenkt.
Laat deze gaven een teken zijn
dat wij van onze rijkdom willen delen,
opdat alle mensen zouden weten
dat Gij oog en aandacht hebt voor elke nood.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon, ons Voorbeeld. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons niet enkel brood te delen
en de beker rond te reiken om Hem te gedenken,
Hij leerde ons ook bidden tot zijn Vader, die ook de onze is.
Onze Vader,…

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons,
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid, zijn vergevingsgezindheid en geduld.
Laat ons tot gerechtigheid komen
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Wie mensen blij wil maken,
moet zelf vreugde in zich dragen.
Wie de wereld wil verwarmen,
moet het heilig vuur in zich voelen branden.
Wie vrede wil brengen,
moet eerst vrede gevonden hebben in eigen hart.
God wil ons helpen om die vrede te vinden
en aan anderen door te geven en voor te leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die Godsvrede aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Zonder voorbehoud heeft de Heer gedeeld wat Hij bezat:
zijn liefde voor ons, zijn leven.
Aks wij zijn Brood delen en zijn Beker drinken,
mogen wij Hem daarin ontmoeten.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben…

Bezinning 1

Dwaze mens
die denkt dat hij alles
in eigen hand kan hebben
en kan blijven houden.

Dwaze mens
die schuren bouwt
om zijn eigen waarheid in op te bergen,
te ommuren,
denkend dat de waarheid zal blijven,
onveranderlijk en eeuwig.

Dwaze mens,
vannacht nog zal je alles moeten opgeven:
je grote schuren, je machtige oogst,
al je waarheden.

Bezinning 2
Vakantiegedachte
Het kan gebeuren
dat je dé wandeling van je vakantie maakt:
de natuur op haar mooist,
het weer op zijn best
en dichtbij jou de mens die jou het allerliefste is.
Maar er is ook iets in jou zelf aan de gang.
Het begint met vragen:
wat loop ik in het leven toch allemaal te vergaren,
waarom probeer ik toch zo krampachtig carrière te maken
en de top te bereiken?
En dan kan er een besluit vallen:
ik ga mijn leven anders invullen.
Het gaat mij niet meer om hebben,
maar om zijn.
Ik leef niet meer om te werken,
maar ik werk om te leven.
Als het zover is, sta dan even stil
en zeg tegen jouw allerliefste:
‘Ik heb de oude mens
met zijn gedragingen afgelegd
en me bekleed met de nieuwe mens’.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
niet om voorspoed en welvaart bidden wij U,
maar om uw nabijheid in goede en kwade dagen.
Niet om eer en aanzien bidden wij U,
maar om uw zegen die ons tot zegen maakt.
Niet om bescherming tegen mislukking bidden wij U,
maar om kracht en moed om telkens opnieuw te beginnen.
Niet om een ongestoord bestaan bidden wij U,
maar om een leven waarin liefde en dank de boventoon voeren.
W. van der Zee

Slotgebed 2

De aarde is niet van iedereen,
zij is van niemand anders dan van U, God.
Wij mogen er wonen
en haar vruchten oogsten om ze te delen
met al wie er nood aan heeft.
Vervul ons met verwondering en dankbaarheid:
Gij hebt ons de wereld gegeven,
alles wat we hebben is een gave van U.
Alles wat we zijn en kunnen
is ons geschonken.
Ook het goede dat we zelf tot stand brengen
is ons door U gegeven.
Dank U, Heer God. Amen.
Uit: ‘In onze eigen taal’ – Frans Crompout

Slotgebed 3

Heer, onze God,
in deze tijd van grote rijkdommen
kennen nog steeds zoveel mensen armoede, ook bij ons.
Help ons om als christenen gevoelig te zijn
voor uw bezorgdheid om mensen,
opdat ieder tot z’n recht zou komen
in een wereld van vrede en gerechtigheid.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam,
Hij die ons leerde om te delen
vandaag, morgen en alle dagen. Amen.
naar Broechem

Zending en zegen

We mochten vandaag weer even verwijlen bij de Bron van het leven.
Jezus herinnerde ons eraan
dat vertrouwen op rijkdom geen zin heeft.
Moge deze viering ons oproepen
om ons leven te breken en te delen met onze medemensen,
want een mens leeft toch niet van brood alleen.
Daartoe  moge onze liefdevolle God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 18e zondag door het jaar C 2022