Paaswake C 2022

16 04 2022

Inleiding
           
L.
‘Het was heel vroeg in de morgen, nog donker’
toen de vrouwen naar het graf gingen.
Maar hun nacht van twijfel en ongeloof veranderde
in een nieuwe dag van leven en licht.
Moge ook aan ons zoiets gebeuren
in deze Paasnacht.
Moge ieder van ons hier een nieuw begin van leven vinden,
een leven van licht, ontstoken in de nacht.

Beginnen we deze viering
met het teken dat verwijst én naar de duisternis van de dood
én naar de hoop van de verrijzenis,
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Nieuwe Paaskaars wordt binnen gedragen in de kerk.

DIENST VAN HET LICHT
Muziek:

V2.
In het begin was de aarde woest en leeg.
Duisternis lag over de aarde.
God sprak: Er moet licht zijn.

En God zag dat het licht goed  was.
Hij hulde zich in het licht als in een mantel.

            Aan de credenstafel steekt lector klein kaarsje aan. Gaat daarmee de Paaskaars aansteken en keert terug naar de credenstafel. Zodra Paaskaars brandt:

V2.
In het begin was het Woord.
Alles in het Woord was leven.
En dat leven is het Licht der mensen.
Het ware Licht, dat iedere mens verlicht.

Streepje muziek

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld.
Maar de wereld erkende Hem niet.
Hij kwam zijn volk tegemoet, maar zijn volk aanvaardde Hem niet.
Allen echter, die Hem wel aanvaarden,
allen, die in zijn naam geloven,
zullen kinderen van God genoemd worden.


Muziek
blijft spelen tot het licht is in de hele kerk is rondgedeeld.

            V1.gaat met Paaskaars naar de kandelaar. Daar komt lector twee paaskaars­jes aansteken aan de grote Paaskaars. Priester plaatst Paaskaars op de kandelaar. Lector geeft 1 kaarsje aan beide voorgangers. Ook de kaarsen aan het altaar worden aangestoken. Vervolgens gaan de voorgangers licht ronddelen in de kerk. Nadat licht is rondgedeeld bidt V1:

Heer, spreek over ons het woord van de eerste scheppingsdag:
‘Er moet licht zijn’.
Ontsteek in ons het licht en het vuur van Pasen:
licht voor heel de wereld,
nieuw licht voor hen die niet meer hopen,
nieuw geloof voor ieder die zich neerlegt bij wat onmenselijk is,
nieuwe liefde overal waar de aandacht voor elkaar verflauwt,
nieuwe ogen voor al wie uitgekeken is op mens en wereld.
Om licht bidden wij,
overal waar duisternis en dood het leven hebben aangevreten
en zo uw schepping deden wankelen.
Vervul ons met het Licht van de Messias,
de nieuwe Mens,
en daarom zeggen wij U dank en klinkt ons loflied:

Lofprijzing

Alle lichten worden aangestoken in de kerk + klokken laten luiden
Na Gloria worden de kaarsjes gedoofd en gaan allen zitten.

WOORDDIENST


V1.
De toon van de Paasliturgie is blij en enthousiast.
Toch proef je in dat enthousiasme nog iets van het lijden,
van de angst en de onrust
waarvan mensen zich nu definitief verlost weten.
Wie goed kijkt, ziet achter de tranen van vreugde
de sporen van opgedroogde tranen van verdriet.

Pasen is het feest van de overwinning
op datgene wat onoverwinnelijk lijkt:
het feest van het Leven dat sterker blijkt te zijn dan de dood.
Want de Heer is waarlijk opgestaan!

Maar beginnen wij bij het begin, het scheppingsverhaal.
Het is een hoopvol verhaal:
zó heeft God de wereld en de mens bedoeld.
Het houdt ons ook een spiegel voor:
als de wereld niet is en niet draait zoals God het heeft gewild,
dan is de mens daar verantwoordelijk voor.
Het verhaal van de schepping is ook een bemoedigend verhaal.
Een verhaal dat ons zegt:
maak er opnieuw iets moois van,
maak van de wereld en van de mensengemeenschap
opnieuw een plaats waar God zich kan thuis voelen.

Alternatieve eerste lezing: Het verhaal van de schepping

L.
In het begin was de fantasie!
De fantasie was bij God,
de fantasie wás God.
En Gods ongebreidelde fantasie bracht het heelal op gang:
de mateloze ruimte met al zijn planeten,
met de gloeiende zon, de maan en de sterren.
Met licht en donker werkte God,
met kleuren en tinten.
En God kreeg plezier in zijn werk.

Toen nam God een rib
uit het gloeiende lijf van de zon,
en hij maakte daarvan een nieuwe planeet
die hij ‘aarde’ noemde.
Hij liet de zon erop schijnen
en wolken liet Hij vruchtbaar regenen.
Er kwam leven op de kleine aarde:
velden van groen en daartussen de bloemen en de bomen.
Toen kwamen de dieren:
ze liepen tussen de bomen,
ze vlogen in de lucht
en ze zwommen in het water.
En God kreeg steeds meer plezier in zijn fantastisch werk.

Daarna schiep God de mensen.

Toen kwam God op een idee.
Zou hij het aandurven zijn fantasie toe te vertrouwen aan de mensen?
Zou hij het aandurven om mensen
verder te laten gaan met alles wat Hij begonnen was?

En God waagde het erop.
Hij zei tegen de mensen:
volbreng mijn fantasie,
mijn onvoltooide schepping.
Maak mijn wereld tot een bewoonbaar huis.
Verander de rotsen in bronnen en vijvers,
verander de stenen in helder water,
verander het water in wijn voor iedereen,
maak goed wat nu nog niet af is,
breng alles thuis wat naar mij onderweg is.

Bewaar mijn fantasie,
maak alles nieuw.
Tot zelfs de dood zal veranderen
in een poort naar nieuw leven!
Muziek


Evangelie
(Joh. 20, 1-9)

V1. leest evangelie uit groot evangelieboek bij paaskaars.

1 Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.
2 IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. `Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’
3 Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
4 IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan.
5 Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen.
6 Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen,
7 maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.
8 Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.
9 Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.

Homilie


WIJDING VAN HET WATER EN HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN


V1. en V2. Steken hun kaarsjes terug aan aan de Paaskaars en geven het licht door in de kerk.
V1.gaat  naar de doopvont en giet water in de doopvont.

V1.
Water is vol geheimen
Het verfrist, het reinigt, het lest de dorst, het maakt het land vruchtbaar.
Water is zo helder, eenvoudig, belangeloos.

Tegelijk is water ondoorgrondelijk, rusteloos,
vol raadsels en geweld en onheil.
Een oersymbool dat leven schenkt, maar ook leven kan verwoesten.
Daarom ook heeft God dit symbool zo vaak gehanteerd
in onze heilsgeschiedenis.

Heer, onze God, op vele wijzen zien wij in het water
uw Kracht die mensen tot leven wekt.
Op de eerste scheppingsdag
werd het water door U weggeblazen, en toen verscheen het land.
Gij hebt het water teruggeroepen
om door een zondvloed de zondige mensheid te verdelgen.
Maar Noach en de zijnen bleven gespaard
omdat het water de ark wou dragen.
Gij hebt destijds uw volk droogvoets door de Rode Zee geleid
zodat het kon ontsnappen aan het slavendom.
Wij – uw volk vandaag – willen,
naar het voorbeeld van de doop van Jezus in de Jordaan,
onder uw geleide,
uit het water geboren worden tot nieuw Leven.

Zegen daarom dit water (+) waarmee wij allen besprenkeld zullen worden als herinnering aan onze eigen doop.
Doe ons opnieuw geboren worden uit het water en de Geest,
vandaag en alle dagen van ons leven tot in uw eeuwigheid. Amen.
                        V1. besprenkelt allen met water. Hij komt terug naar de priesterlezenaar.

Geloofsbelijdenis

V1.
Gezegend met dit nieuwe doopwater en herdenkend de dag van onze eigen doop, willen wij samen ons geloof belijden in de Vader, de Zoon en de Geest.

Wij geloven in God die Schepper is.
Hij heeft die schepping toevertrouwd aan mensen
en laat hen nooit in de steek.

Wij geloven in Jezus Christus.
Als geen ander is Hij Beeld van God.
Wij geloven in Hem als Iemand
die zijn leven deelde met de minsten
tot Hij niet meer kon.
Zelfs zijn dood was uit trouw aan hen.
Zo is Hij levend gebleven onder ons
tot op deze dag.

Wij geloven in Gods Geest,
die ons met warmte bezielt
en aanzet tot evangelisch handelen.
Deze Geest leeft in de gemeenschap van Jezus,
onze eigen Kerk hier op aarde.
Wij geloven in onze opdracht,
om in Jezus’ naam deze aarde
in alle opzichten leefbaarder te maken.

Met Jezus voor ogen durven wij geloven
dat het leven geen einde kent
en voortgaat, van geslacht tot geslacht.
Dat wij allen eens thuis zullen komen
bij Hem, onze God en Vader,
want onze namen staan geschreven in de palm van zijn hand. Amen.
                        Na de geloofsbelijdenis: kaarsjes doven. Klaarmaken van altaar.    
Muziek:

Voorbeden

V2.
Pasen, als feest van Leven en Toekomst,
is pas geloofwaardig als wij – in navolging van de levende Heer –
hier en nu mensen uit de put en uit het graf halen.
Daarom zoekt de Heer van het leven
mensen die de handen uit de mouwen durven steken.
Laten wij daarvoor bidden.

L.
-Bidden wij opdat wij de waarde en de betekenis zouden ontdekken
van ons eigen leven.
Dat ons leven de heilige grond is
waarin de mogelijkheden verborgen liggen
om Jezus’ verrijzeniswerk voort te zetten,
om de aarde om te vormen tot een stukje hemel.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor de zovele mensen die zich belangeloos inzetten
om mensen in nood en zonder uitzicht nabij te zijn.
Geef hun de moed en de vindingrijkheid
om de zware, drukkende stenen uit hun leven weg te rollen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor de Kerk
dat zij de goede woorden vindt
om ons telkens opnieuw warm en enthousiast te maken
om hoopvolle christenen te zijn.
Laten we bidden…

-Bidden wij om een stukje Paasvreugde in elke dag van ons leven
zodat wij niet twijfelen aan de kracht van het goede.
Moge dit ons aanzetten tot de realisering van Jezus’ droom:
het Godsrijk dat nu al doorbreekt over heel de aarde.
Laten we bidden…

-Bidden we even in stilte voor onze eigen gebedsintenties. (even stilte)

-Op Pasen, feest van de opstanding uit de dood,
gaan wij onze gedachten ook uit naar onze dierbaren
die wij uit handen hebben gegeven
in het vertrouwen dat zij, in het spoor van de Verrezen Heer,
leven bij onze God,
die een God van levenden is en niet van doden.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven

V1.
Brood,
levensnoodzakelijk,
even levensnoodzakelijk
als warmte en tederheid,
als omarmen en bevestigen.

Wijn,
levensvreugde schenkend,
even rood en levend
als blijheid en vertrouwen,
als toekomst en aanvaard worden.

Brood en wijn,
tekens van “Ik wil bij je zijn”
die vertellen over een God die met mensen wil leven.
Die tekens zetten we hier in ons midden
en zo brengen we Hem bij ons.

Tafelgebed

V1.
Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig….

V2.
Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

V1.
Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

V2.
Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

V1.
Met Pasen gaan wij, als gedoopten,
allen tezamen hand in hand op weg naar morgen.
Mag ik u verzoeken recht te staan
en elkaar de hand te geven
om samen het gebed te bidden dat Jezus ons heeft voorgebeden.
Onze Vader,…

Als wij de steen van onmacht wegrollen,
wegrollen van ons eigen graf,
weg van het graf van anderen,
en blijven geloven dat het kan:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
een toekomst zonder einde…
dan mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van de Levende,
Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Gebed om vrede

V2.
Op vele plaatsen in de wereld is vrede ver weg.
Denken we aan Syrië, Irak, Afghanistan, Soedan, Erithrea,  Oost-Congo, Oekraïne
en nog zoveel plaatsen in de wereld.
Daarom willen op dit Paasfeest bidden om vrede:

God van vrede
over heel de wereld zijn mensen bang
voor de genadeloosheid van machtigen,
bang voor oorlog en geweld,
bang voor heerszucht en onderdrukking.
Gij kent ons groot verlangen naar een vredevolle wereld
waarin mensen hartelijk en zorgzaam proberen samen te leven.
Wij bidden U:
leg uw verzoeningsgezindheid in het hart van onze wereldleiders
dat zij creatief en onvermoeid durven werken aan gerechtigheid,
dat niet macht en eigenbelang
maar solidariteit en waardering
de krachten zijn die hun denken en handelen bepalen.
Wij vragen U:
beziel alle christenen met uw Liefde en verzoeningsgezindheid
zodat wij tekens van hoop mogen zijn
daar waar we leven en werken.
Help ons te geloven, God,
dat vrede mogelijk blijft
als we het aandurven
te leven naar het voorbeeld van de verrezen Jezus.

Moge de vrede die Jezus toewenste aan zijn apostelen
toen Hij hun verscheen
ook met ons zijn.
En wensen wij die vrede van harte toe aan elkaar.

    
Lam Gods

Communie

V1.
Wie hier vandaag aan deze tafel gaat,
die moet wel weten wat hij doet.
Jezus is een bondgenoot van zwakken, armen en kleinen.
Hij is geen God, gezeten op hoge hemelse tronen,
maar gekruisigd en monddood gemaakt.
Omwille van zijn liefde tot het uiterste
is Hij op Paasdag door God opgewekt uit die dood.

Bewust van deze uitdaging
willen wij onze broze handen openhouden,
het Brood nemen en breken
en daarmee heel uitdrukkelijk zeggen:
ook ik wil een nieuwe wereld
waar brood en vrijheid en vrede is voor alle mensen.
Gelukkig die uitgenodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Muziek:

Bezinning

L.
Geen winter zonder lentezon
geen nacht zonder dageraad
Goede Vrijdag blijft niet duren
geen steen te groot om weg te rollen
wanhoop heeft niet het laatste woord

als mensen opstaan
het licht niet vrezen
kiemkracht niet verstikken
woorden spreken
opstandig teder
geloven dat leven
sterker is dan de dood

dan gebeurt Pasen
weer heel dichtbij.
Kathleen Boedt

Slotgebed

V2.
Met Pasen voel ik, sterker dan ooit, Heer,
dat Gij mij roept om verbonden te zijn met U
en met mijn medemensen.
Pasen is liefde, door dik en dun,
van U voor ons, én omgekeerd.
Pasen doet een bron van hoop ontspringen
en geeft aan het kruis van mensen
een hart,
uw hart, God,
dat overloopt van liefde en tederheid.
Laat mij zelf zo’n paasmens worden
en aan de medemensen nieuwe hoop geven
wanneer ze in hun hart gestorven zijn. Amen
Erwin Roosen
     
Zending en zegen

V1.
Goede vrienden,
Pasen, verrijzenis van de Heer,
maar ook de opstanding van alle mensen van goede wil.
Een zalig feest!
Moge het licht van Pasen bij ons allen blijven.
En vier met elkaar en met alle mensen verder het feest
van hoop en licht,
van vreugde en opstanding,
van nieuw leven en nieuw geloof.
God zegene dit
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Moge Pasen, het feest van vrede en bevrijding, van hoop en vreugde, een lichtpunt betekenen in deze tijd, die zoveel behoefte heeft aan warmte, aan vriendschap, aan vrede, aan solidariteit. Moge wij, met onze paasblijheid, daaraan een kleine bijdrage leveren.

Zalig Paasfeest

Muziek:

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.