Ons Heer Hemelvaart C 2007

Begroeting

Van harte welkom bij dit samenzijn op hemelvaartsdag
dat wij in het teken plaatsen van +de Vader, de Zoon en de heilige. Geest. Amen.

Openingswoord

Hemelvaart is een feest, waarbij je niet moet stilstaan.
Dat klinkt misschien wat cru,
maar toch is dát de boodschap van de lezingen van vandaag.

Toen de apostelen er wél bij stilstonden,
kregen ze te horen dat het welletjes was geweest,
dat zij niet werkloos naar de hemel moesten blijven kijken.

Bij zijn Hemelvaart vertrouwde Jezus de verantwoordelijkheid
voor de verkondiging van zijn Blijde Boodschap
toe aan zijn leerlingen.
Hemelvaart is dus in de eerste plaats
het hoogfeest van onze verantwoordelijkheid voor de zaak van God;
het feest waarop tot ons gezegd wordt:
‘Beste mensen, het wordt tijd om zelf de handen uit de mouwen steken!’

En daar loopt het wel eens mis.
Consument-gelovige zijn is nu eenmaal gemakkelijker dan
zelf aan de slag gaan om
het beloofde Rijk Gods een beetje tot realiteit te maken.
En daarom bidden wij:

Vergevingsmoment

Barmhartige God,
wij belijden voor U en voor elkaar
dat wij gezondigd hebben.
Wij hebben uw woord wel gehoord,
maar wij hebben er te weinig naar gehandeld.
Wij hebben te zeer onszelf gezocht,
en te weinig geleefd in liefde.
Wij vragen vergeving daarvoor.
Wij keren ons af van het kwaad,
en wij vernieuwen voor U en voor elkaar
onze wil tot het goede.

De Heer moge ons vergeving schenken
voor onze tekortkomingen.
Moge Hij ons begeleiden op onze weg door het leven,
opdat wij eenmaal bij Hem thuis mogen zijn.
Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept.
Amen.

Openingsgebed 1

God van hemel en aarde,
Gij hebt uw Zoon Jezus,
die ten dode toe met mensen begaan was,
opgenomen bij U
en Hem een plaats gegeven aan uw rechterhand.
Wij bidden U:
beziel ons met zijn Geest,
oriënteer ons op de weg van zijn liefde,
die leven doet en duren zal
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

Wij danken U, God,
voor Jezus, uw vertrouweling
die, door dood en duisternis heen,
volheid van leven bij U vond.
Beziel ons met wat Hem bewogen heeft:
te leven met een hart voor anderen.
Maak ook ons leven, geënt op het zijne,
vruchtbaar in woord en werk
tot vrijheid en vrede van velen. Amen.

Openingsgebed 3

Heer God,
wij geloven dat verrijzenis en hemelvaart
tekens zijn van uw oneindige liefde.
Vermeerder dat vertrouwen in uw liefdevolle almacht.
Gij weet dat wij hier samenkomen
om te doen wat Hij heeft gedaan
die Gij ons gezonden hebt
als toonbeeld en kracht voor allen.
Laat door ons ook anderen ervaren
hoe goed Gij zijt voor wie U zoeken. Amen.

Lezingen
Luisteren wij nu naar de lezingen, die ons oproepen
tot wereldwijde zending om de Blijde Boodschap te gaan verkondigen.

Eerste lezing (Hand. 1, 1-11)
Uit de Handelingen van de apostelen.

1              Mijn eerste boek, Theofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2        tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3        Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen
en sprak over het koninkrijk van God.
4        Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5        immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’
6        Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
7        Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8        maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde.’
9        Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10       Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11       die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 1, 17-23)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese.

17       Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven,
om Hem echt te kennen.
18 Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen
19       en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20       heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21       hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22       Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23       die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 24, 46-53)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

46       In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
`Er staat geschreven dat de Messias zou lijden
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,
47       en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,
tot vergeving van zonden.
48       Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.
49       Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd.
Jullie moeten in de stad blijven
totdat je wordt toegerust met kracht van boven.’
50       Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië.
Daar hief Hij zijn handen en zegende hen.
51       En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen
en werd Hij in de hemel opgenomen.
52       Zij vielen voor Hem op de knieën
en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem.
53       Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de Zoon
die zetelt aan de rechterhand van de Vader,
en met zijn Geest ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden

Alles waarom wij ons persoonlijk bekommeren
mogen wij aan God toevertrouwen.
Wij leggen het op het altaar van de Heer om het,
samen met uw gaven en deze gaven aan Hem op te dragen.

Bidden wij als geloofsgemeenschap,
dat wij elkaar, in de Geest van Jezus,
op de been houden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die in hogere sferen leven,
hun blik alleen maar op de hemel gericht;
voor wie, vroom en godsdienstig,
slechts om de eigen zielenzaligheid bekommerd zijn.
Dat zij groeien tot het besef
dat God nooit daar wordt gediend,
waar medemensen worden vergeten.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die gefixeerd staan op het aardse,
op wat tastbaar is en concreet;
voor hen die afstandelijk zijn en kil.
Dat zij groeien tot het besef
dat God zich laat ontmoeten in de warmte van mens tot mens.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die hun leven bouwen
op de pijlers van geloof, hoop en liefde in het spoor van Jezus;
en voor allen die in woord en daad van diezelfde Jezus getuigen,
ver weg, in missie en zending, of dicht bij huis, in ons midden.
Laten wij bidden…

– Bidden we om geestkracht en durf voor ieder van ons.
Dat wij overeind blijven in de stormen van het leven,
en elkaar niet laten vallen.
Dat we blijven proberen elkaar te begrijpen en bij te staan,
en zo meer medemens worden voor elkaar.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat wij, als geloofsgemeenschap,
de boodschap van Jezus’ sterven en verrijzen,
van zijn Hemelvaart en van de komst van de Geest met Pinksteren
mogen verstaan, mogen vieren en verkondigen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God van hemel en aarde,
aanvaard in deze gaven
ons geloof in uw Zoon
die Gij een plaats hebt gegeven aan uw rechterhand;
leer ons te leven zoals Hij
zodat we eens mogen delen in zijn heerlijkheid
en wonen bij U, onze God en Vader in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden.  Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader. En daarom bidden wij:
Onze Vader…
Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Mogen wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons.
Als wij onze oren en ogen openen,
en te gepasten tijde
ook onze handen en monden om uw boodschap metterdaad te verkondigen,
zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…
Heer ik ben niet waardig…

Bezinning

Zijn vrienden hebben het altijd vermoed:
Hij hoorde niet thuis in deze wereld.
Zijn blik was te eerlijk; zijn glimlach, als van een kind.
Zijn gebaar was vertedering, nooit bedreiging.
Zijn woord was waarheid.

Zo’n mens kan het op onze wereld nooit langer dan 30 jaar volhouden.
Een tijdje vindt men hem ‘sympathiek’,
daarna is hij ‘interessant’, vervolgens ‘nogal vreemd’,
en tenslotte ‘ongepast’, dat wil zeggen ‘ongewenst’.
Het is dan nog maar een kleine stap naar ‘geliquideerd’.

Hemelvaart is een mooi woord voor een grote tragedie:
God, die door de mens op zijn plaats wordt gezet,
die zich niet ongestraft tussen mensen mag bewegen,
en zijn droom van vrede moet inslikken.

God draagt nu de littekens die nooit meer genezen.
Zijn littekens zijn de mensen die lijden aan deze wereld,
die kapot gaan aan pesterijen, die machteloos proberen op te boksen tegen onrecht.
Het zijn de mensen die altijd opzij gezet worden
en op den duur aan zichzelf gaan twijfelen.
Het zijn de mensen die gekwetst worden in hun edelste gevoelens
en het aan niemand kunnen zeggen.

Hemelvaart is niet voorbij…
Zijn vrienden gaan nog steeds dezelfde weg
van ‘sympathiek’ naar ‘geliquideerd’.
Hun littekens zullen nooit genezen.
Manu Verhulst

Slotgebed

Leerling van Jezus
ben je nooit voor jezelf
– zegt God.
Want als je van Mij durft getuigen
zal je dat geen succes bezorgen
en je zult er ook niet rijk van worden,
wel gelukkig,
omdat je ‘goed nieuws’ brengt
en een bron van tederheid ontsluit
in het hart van velen.
Ga dan,
durf mijn profeet te zijn,
en vertel aan iedereen
die het horen wil
dat Ik een God van liefde ben.
En op het moment
dat de hemel de aarde raakt,
zul je Mij ontmoeten
– zegt God –
en je vreugde zal volkomen worden.
Erwin Roosen

Slotgebed

God van hemel en aarde,
vol vreugde mochten wij vieren
dat Jezus, uw Zoon, bij U zijn bestemming vond.
Breng ook ons thuis bij U, zo bidden wij,
zegen ons hart met enthousiasme,
zegen onze handen met kracht
opdat wij daadwerkelijk zouden bouwen aan uw koninkrijk dat komt
en dat duren zal tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Wij zijn niet gezonden om naar de hemel te kijken
maar om in de wereld en in het leven van iedere dag
aan God handen en voeten, en een gezicht te geven.
Als we daarvan werk maken,
zal Gods zegen op ons rusten: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.