O.L.Vrouw Hemelvaart A 2020


15 augustus

Begroeting

Wij vieren vandaag het feest van de tenhemelopneming van Maria,
zij die vol van genade is en gezegend boven alle vrouwen
omdat zij de moeder is van Jezus Christus, onze Verlosser.
Moge zij vandaag
heel speciaal in ons midden zijn
samen met + God de Vader,
zijn en haar Zoon, Jezus Christus,
en de H. Geest. Amen

Openingswoord 1

Men zou moederschap kunnen omschrijven
als een leven van algehele dienstbaarheid:
volledige inzet voor anderen,
opdat die anderen tot fijne mensen zouden kunnen uitgroeien.
De liefde van onze moeder heeft ons gemaakt tot wie wij zijn.
Maar hoe beslissend haar invloed ook is geweest in ons aller leven,
toch treedt een moeder nooit op de voorgrond.
Zij staat achter ieder van ons:
zij is onze ruggengraat,
maar zij is tegelijk ook degene die nauwelijks zichtbaar is.

Datzelfde lot viel Maria ten deel.
Vandaag stellen wij haar in deze viering centraal.
Moge elk voor zichzelf zijn of haar eigen moeder voor ogen hebben,
als wij hier spreken over de moeder van Jezus.

Openingswoord 2

Al eeuwen lang neemt Maria een bijzondere plek in in de Kerk.
In talloze kerken en kapellen vinden mensen spontaan de weg
naar het Mariabeeld.
Veel kerken en vooral kapelletjes zijn zelfs speciaal aan haar toegewijd.
Om de betekenis van die grote Maria-devotie beter te verstaan,
is het voldoende om even stil te staan
bij de indrukwekkende werkelijkheid van haar leven:
de weg die zij gegaan is
eerst als jong meisje,
dan als moeder
en tenslotte als de eerste onder de leerlingen.
Maria heeft een spoor getrokken door deze wereld,
een spoor waarin mensen zich veilig en begrepen voelen.
Een spoor dat in stilte, liefde en eenvoud leidt
naar Gods mens-geworden Zoon, Jezus Christus.

Gebed om ontferming 1

Maria komt ons het meest nabij in haar geloof,
in haar dienstbaarheid
en haar meeleven met het lijden van mensen naar wie haar hart uitgaat.
Omdat wij daarin vaak tekortschieten
vragen we God en elkaar om vergeving.

-Vaak is ons vertrouwen niet groot genoeg.
Help ons, Heer, volmondig “ja” te zeggen als Gij ons roept.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vaak is onze dienstbaarheid niet groot genoeg.
Help ons niet te aarzelen als iemand om onze hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vaak is ons hart niet groot genoeg.
Help ons Heer, niemand uit te sluiten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Laten we een ogenblik stil worden
en met onze tekorten tegenover God gaan staan.

-Maria zong haar dankbaarheid uit
en loofde God, haar Redder.
Heer, vergeef ons
dat wij U niet altijd loven en danken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Maria bewaarde Gods woorden in haar hart.
Christus, vergeef ons
dat wij uw Woord niet in ons toelaten.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Maria bleef in goede en kwade dagen
verbonden met Jezus en de leerlingen
Heer, vergeef ons ons gebrek aan verbondenheid met U en met elkaar.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Brasschaat

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God van leven, Gij hebt Maria geroepen.
Zij heeft in alle eenvoud “ja” gezegd.
Gij hebt Maria gekozen als moeder van uw Zoon.
Gij hebt haar aan de leerlingen gegeven
als baken en houvast in hun pril geloven.
Gij geeft haar ook aan ons,
opdat wij ons, zoals zij,
in geloof en dienstbaarheid
zouden toevertrouwen aan uw Zoon
en getuigen van zijn Goede en Blijde Boodschap. Amen.
Broechem

Openingsgebed 2

Moeder Maria,
gij zijt voor ons op deze dag
hét voorbeeld van overgave en inzet.
Help ons een hart te krijgen
dat eerlijk is en zuiver.
Een hart dat ruimte biedt aan de andere.
Een hart dat moedig is
en groot genoeg om moeilijkheden te overwinnen.
Een hart dat nederig genoeg is
om steeds te herbeginnen
en alles verwacht
van Jezus, uw Zoon,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.
Goes

Lezingen

-De eerste lezing is genomen uit het Boek ‘Openbaring’.
De apostel Johannes hanteert daarin een soms wat vreemde beeld­spraak.
De barende vrouw waarover hij het heeft, is het beeld van de Kerk,
die ook in moeilijke tijden, Christus doet geboren worden in haar gelovigen.
-Het Magnificat is een lofzang van Maria
omdat de mach­tige God grote dingen heeft gedaan
aan zijn eenvoudige dienst­maagd.
Tegelijk is het een gebed
waarin armen en rechtelozen hun hoop en vertrouwen uitspreken
in een rechtvaardige God.

Eerste lezing (Openb., 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19            Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1
           Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2           Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3           Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4           Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5           Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6           De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10            En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 15, 20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
20         Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21         Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22         Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23         Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24         Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25         Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26         En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27         Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 1, 39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39         In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40         Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabeth.
41         Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.
42         Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43         Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44         Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45         Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46         Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47         met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48         want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49         want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50         barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51         Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52         Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53         Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54         Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55         zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56         Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God bij ons is,
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt
en dat Hij wil dat niemand tekort komt.

Ik geloof dat God bij iedere mens is,
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft,
die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.

Ik geloof dat wij Gods liefde mochten leren kennen
dankzij zijn Zoon, Jezus Christus,
die mens met de mensen is geworden.

Ik geloof dat God ons hoop geeft,
dat Hij ook de toekomst is,
dat zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof dat Gods Geest ook vandaag nog met ons meebouwt
aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,
waar het goed is om te wonen. Amen.
Marinus van den Berg (Open uw hart)

Voorbeden 1

Bidden wij vol vertrouwen tot God,
want Hij is met ons begaan
en helpt ons aan zijn liefde gestalte te geven in ons sterfelijk bestaan.

-Bidden we met een dankbaar hart
voor alle vrouwen die ons voorgaan
naar nieuwe tijden en een hoopvolle toekomst.
Voor vrouwen die werken in onze Kerk
en haar milder, wijzer en menselijker maken.
Laten wij bidden …

-Bidden we met een dankbaar hart
voor al die mensen – vrouwen en mannen, kinderen en ouderen –
die steeds openstaan voor het verdriet en de zorg van anderen
en aan hen dienstbaar zijn.
Laten wij bidden …

-Bidden we met een dankbaar hart
voor alle mensen die regeren en macht hebben
en die in hun groot-zijn,
klein en menslievend willen worden,
naar het voorbeeld van Maria.
Laten wij bidden …

-Bidden we met een dankbaar hart
voor hen die in onze gedachten verder leven.
Dat zij, zoals Maria, mogen zijn opgenomen bij God.
Laten wij bidden …

Voorbeden 2

Heer, onze God,
wij danken U voor moeder Maria.
Door haar weten wij
dat bij U niets onmogelijk is.
Geef ons iets van haar vertrouwen, haar moed en dienstvaardigheid.

-Bidden we voor alle doodgewone mensen,
die het diepe geheim van het leven verstaan met hun hart.
Voor alle zorgzame mensen
die de zwakken beschermen en het voor hen opnemen.
Voor hen die hun talenten met hart en ziel ten dienste stellen van de anderen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle moeders, hier en overal ter wereld.
Dat hun hart groot genoeg mag zijn
om hun kinderen in alle omstandigheden op te vangen.
Bidden we voor de kinderen, dat zij hun moeder zouden waarderen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die alleen in het leven staan,
voor de vergeten moeders.
Dat zij niet vereenzamen of verbitterd geraken,
maar steeds mensen mogen ontmoeten die hen waarderen
en hen in hun vriendschap opnemen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle vrouwen
die zich zoals Maria ten dienste stellen van de Kerk.
Dat hun inzet vrucht mag dragen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle zieke moeders,
of moeders in bejaardentehuizen.
Dat zij vandaag extra aandacht mogen krijgen,
zodat het ook voor hen een echt moederfeest mag zijn.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God ,
wij zijn we hier bij U te gast.
Het brood op deze tafel willen we breken en delen,
de beker willen we drinken en rondreiken als een teken
dat wij allen uitgenodigd zijn om,
ieder volgens onze eigen roeping,
belangeloos uw hemel op aarde te worden.
We hopen dat het kan,
vandaag en elke dag opnieuw tot in eeuwigheid. Amen.
Lembeke

Gebed over de gaven 2

Goede God,
wij bieden U dit brood en deze wijn aan,
tekens van onze zorg voor elkaar,
van de dagelijkse inzet van moeders en vaders,
van blije en dankbare kinderen,
van de goedheid van mensen die anderen nabij zijn.
Moge wij hierin uw Zoon Jezus herkennen
die zijn leven voor ons breekt en deelt. Amen.

Tafelgebed

Goede God,
wij danken U voor Maria, onze moeder.
Zij verenigde zich met uw Zoon in leven en sterven.
Zo werd zij één met Hem in zijn verrijzenis.
Haar leven was zuiver geloof in woord en daad.
Zij was een toonbeeld van dienende liefde,
zonder alles te willen begrijpen.
Zij zegt ons dat het goed is ons aan U toe te vertrouwen,
naar U te luisteren en eenvoudig te doen
wat Gij van ons verwacht.
Zij leert ons dat het geloof leven betekent en verlossing
uit zonde en dood.
Wij danken U voor Maria, onze moeder,
en voor Jezus, haar Zoon.
Samen met hen en met de anderen, die leven in uw heerlijkheid
willen wij U loven en prijzen met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond.
Dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschoppen,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons.
Dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen.
Dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Meer dan waarschijnlijk heeft Maria de kleine Jezus leren bidden.
Later leerde Jezus ook ons bidden toen Hij zei:
Onze Vader…

Vredeswens 1

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt ons laten zien
hoe oprechtheid, standvastigheid, geloof en trouw,
leiden tot vrede en verzoening.
Wij vragen U:
blijf ons inspireren
opdat wij uw vrede dichterbij brengen in onze wereld.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar die vrede van harte door.

Vredeswens 2

Heer, als wij liefdevol en dienstbaar zijn tegenover onze medemensen
zoals uw moeder was,
dan zal uw vrede over ons neerdalen
en ons één maken.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Laten wij dan breken en delen
om uitdrukking te geven aan onze verbondenheid
met elkaar,
met Maria, die, in vreugde en verdriet, haar geloof bewaarde,
en met haar Zoon Jezus, die onder ons aanwezig wil zijn.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods…


Bezinning 1

Maria,
luister genadig
naar een verlangen dat me diep beroert.

Zo graag zou ik ontvankelijk zijn voor God
met heel mijn hart
zoals gij het waart.

Zo graag zou ik Gods woord aanhoren
en het, in geloof,
met heel mijn ziel beamen,
zoals gij het hebt gedaan.

Zo gaarne zou ik Jezus volgen,
zoals gij Hem zijt gevolgd,
tot bij het kruis,
tot in de vreugde van Pasen,
tot in het pinkstervuur,
tot in de heerlijkheid van God.

Gij zijt mij daarin voorgegaan.

Bezinning 2

Dat Maria in de hemel is opgenomen
en daar als koningin gekroond,
herinnert ons eraan
dat wij allemaal heiligen moeten worden.
Hoe kun je heilig worden?
Kijk naar Maria.
Het begon met haar jawoord: mij geschiede naar uw woord.
Ja-zeggen : daar begint het mee,
En dat herhalen: keer op keer.
Telkens opnieuw.

Alle kleine en grote dingen die ons overkomen,
nodigen ons uit
om daarin een taak te zien, een opdracht die God ons geeft.
Daarbij horen vreugde en verdriet.

Denk dan aan het jawoord van Maria.
Eens zullen we definitief kiezen
als we dat ja uitspreken
wanneer we voor de hemelpoort staan.
Maar het ja op dat moment
wordt voorbereid
door ieder jawoord
dat we hier op aarde zeggen.
Diest

Bezinning 3

Als ontmoeting een lofzang wordt …

Warmte
genegenheid
geborgenheid

doen stappen zetten
naar het bergland trekken
van binnenuit ontmoeten.

Levens vol verwachting
vinden elkaar
worden één lofzang

om Hem die mensen aan mensen toevertrouwt
om Hem die leven geeft
om Hem die niets dan liefde is.

Zijn droom:
haar en ons
in zijn hemel van liefde opnemen
vandaag
altijd opnieuw
en eens voorgoed …
Mieke Kerckhof

Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij danken U voor deze dag
en voor dit uur van samenzijn.
Wij danken U om Maria, een gewone vrouw uit Nazareth,
in wie Gij uw wonderwerk hebt verricht.
Vervul ons van uw Geest, zodat ook wij geen macht en eer zoeken,
maar gewoon en nederig willen zijn.
Dan kunt Gij ook door ons uw werk doen:
leven en redding brengen aan velen. Amen.
Broechem

Slotgebed 2

Ik hoop dat je Mij met heel je hart
kunt en wilt eren en danken – zegt God –
net als Maria.
Want toen Ik mensen zocht
om mee te werken aan mijn droom
koos Ik ook jou uit.
Grote en wondere dingen heb Ik met je voor.
Durf daarom in Mij te geloven.
Vertrouw je toe aan mijn liefde.
Kleine mensen maak Ik groot
en aan armen geef Ik een onmetelijke rijkdom.
Als je je leven in mijn handen legt,
zal Ik je zegenen en
Ik zal je in overvloed laten delen in mijn warmhartigheid – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Lieve mensen,
ook voor ons is Maria een model en een bemoediging
om weer vreugde en blijheid,
moed en frisheid in onze kerken te brengen.
Om met nieuwe kracht naar buiten te treden
en een “Blijde Boodschap”
naar de wereld uit te dragen.
Maria laat ons hierbij niet los.
Zoals zij langs Jezus’ levensweg stond,
bescheiden maar duidelijk,
zo is zij ook aanwezig op onze pelgrimstocht door het leven.
In elke situatie is haar boodschap:
laat Gods Geest bij u aan huis komen…
dan wordt mogelijk wat anders niet kan,
dan komt er vreugde en diepe vrede in je hart.

Moge wij deze vrede uitdragen en ervan getuigen,
waar we ook heen gaan.
Moge God ons daartoe zegenen
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.