O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen C 2019

15 08 2019

Begroeting

Op het feest van de tenhemelopneming van Maria, Jezus’ moeder,
heet God ons welkom in zijn huis
in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De tenhemelopneming van Maria:
het grootste Mariafeest van het jaar.
Vandaag mogen wij God danken voor de moeder van Jezus.
Zij was eenvoudig en onopvallend onder de mensen,
maar de grootste in de ogen van God.
Moedig en dienstbaar door haar geloof en vertrouwen
in Jezus, haar Zoon,
werd haar leven voltooid en werd zij bij God in de hemel opgenomen.
Eenzelfde toekomst wacht allen
die God in hun leven centraal stellen.
Op vele plaatsen worden vandaag de moeders gevierd
en allen die de naam van Maria dragen.
Aan hen en aan u allen wensen wij een ‘zalige feestdag’
en een ‘zalige hoogdag’.
Brasschaat

Openingswoord 2

Maria is op een uitzonderlijke wijze door Gods liefde geraakt.
Vanuit de ervaring in haar eigen leven
wist zij zich aangesproken door God
om mee te werken aan het heil van alle mensen.
Zij was er zich goed van bewust
dat God haar heel graag zag
en dat haar kind een “zichtbaar teken” was
van een liefdevolle God.
Haar gedrevenheid, haar geestdrift voor Gods plan
maakte haar ook tot een vreugdevol iemand,
die de liefde deelde met allen die zij ontmoette.

Moge wij in dit vierend samenzijn
ook iets ervaren van die gedrevenheid.
De naam van Maria is ontegensprekelijk verbonden
met het woord “moeder”.

Vergevingsmoment 1

Dit feest van Maria brengt ons in herinnering
wat in Gods ogen belangrijk is.
Niet zozeer menselijke prestaties,
of wat wij weten of bezitten,
maar wel:
of wij eenvoudig genoeg zijn om te geloven
dat wij uiteindelijk door God gedragen worden.
Een mens die leeft in dat geloof,
is groot in de ogen van God.
Dat zien wij bij Maria.
Laten we daarom vergeving vragen voor ons tekortkomen.

-Omdat wij zo gemakkelijk vergeten
dat leven en talenten ons gegeven zijn als een geschenk
en wij ze tot gave moeten maken voor anderen,
zoals Maria deed:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij vaak vergeten dankbaar te zijn
voor alle moederliefde
en wij het vanzelfsprekend vinden dat onze moeder altijd voor ons klaarstaat:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om alles dat we als ouder, als kind,
hadden kunnen doen en zijn,
maar dat we toch ongezegd en ongedaan lieten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed m ontferming 2

-Maria, met de eenvoud van een kind
wilt gij ons vandaag de hemel tonen.
Maar wij zijn zo vaak verblind door prestige en bezit.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Maria,
het is voor ons soms zo moeilijk
om, zoals gij, blij te zijn met kleine dingen
en er dankbaar voor te zijn.
Daarom bidden wij tot uw Zoon:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Maria, het is voor ons vaak lastig
om anderen steeds vergeving te schenken
en om bij tegenslag, verdriet en pijn
God niet de rug toe te keren.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Maria,
moeder van God en onze moeder,
telkens ons hart verkilt
willen wij naar u komen.
Wijs ons dan de weg naar uw Zoon,
vandaag en alle dagen die wij leven mogen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij komen hier samen
rond Maria, de moeder van uw Zoon.
Wij bidden U:
laat ons, zoals zij,
luisteren naar en ingaan op uw appél.
Dan zullen wij, zoals Maria, proberen
volgehouden uw weg te gaan in vreugde en verdriet,
niet alleen vandaag,
maar alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij hebt Jezus, uw Zoon,
laten geboren worden uit Maria.
Gij hebt haar de kracht geschonken
om mee te groeien met haar Zoon.
Wij danken U voor haar
die ook onze moeder is
en wij bidden U:
leg in ons uw kracht
opdat wij, mild en vastberaden,
uw Woord ontvangen,
het bewaren en ervan getuigen
door Jezus Christus,
die met U en de H. Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar de beelden van Maria in de Schrift.

Eerste lezing (Openb., 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19            Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1
           Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2           Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3           Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4           Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5           Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6           De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10            En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 15, 20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
20         Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21         Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22         Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23         Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24         Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25         Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26         En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27         Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 1, 39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39         In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40         Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.
41         Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.
42         Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43         Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44         Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45         Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46         Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47         met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48         want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49         want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50         barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51         Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52         Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53         Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54         Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55         zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56         Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in God
die voor ons Vader, Zoon en Geest wil zijn.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder,
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.
Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben

om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Voorbeden 1

Goede God, vol vertrouwen komen wij naar U toe.
Wij bidden, samen met Maria,
dat de zachte kracht van de liefde het onrecht mag overwinnen.

-Bidden wij voor alle sterke vrouwen
die opkomen voor het leven van hun kinderen.
Voor de dwaze moeders, waar ook ter wereld,
die niet zwijgen en hun stem laten horen,
die het gevecht met onrecht aandurven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle moeders
die hun kinderen niet kunnen bieden waar ze om vragen:
eten en drinken, kleding en gezondheid, veiligheid.
Dat ze het gevecht mogen volhouden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle vrouwen
die zich het lot aantrekken van verlaten, verwaarloosde kinderen.
Voor allen die, als vrijwilligster,
deze wereld meer bewoonbaar trachten te maken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor vrouwen die ervan droomden ooit moeder te worden
maar wier droom – om welke reden dan ook –
nooit in vervulling is gegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die naar de naam van Maria genoemd zijn.
Dat haar weg
voor hen een teken mag zijn
van Gods liefde en trouw.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor hen die onder onrecht gebukt gaan.
Dat zij nieuwe hoop mogen vinden,
zoals Maria voor hen zong in haar Magnificat.
Dat zij daarin mogen blijven geloven
opdat een rechtvaardige wereld voor hen werkelijkheid mag worden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de leiders van Kerk en wereld.
Dat zij rechtvaardige principes hanteren
en dat zij beseffen dat hun leiderschap bedoeld is om te dienen
en niet om te heersen.
Dat zij hun macht zouden aanwenden voor vrede
en voor een goede verstandhouding onder de mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die lichamelijk of psychisch ziek zijn.
Dat zij in hun nood
liefdevolle handen mogen vinden die hen ondersteunen.
Dat zij Maria mogen ervaren als een troostende moeder
die hen liefdevol omarmt.
Laten wij bidden…
naar Corry Schellekens

Gebed over de gaven 1

Goede God,
brood en wijn zijn tekenen van uw gastvrijheid.
Als een moeder vraagt Gij ons te blijven eten.
Graag gaan wij in op uw uitnodiging.
Wij bidden U:
moge dit brood en deze wijn de vertrouwde smaak hebben
van een maaltijd thuis
en moge wij zo als echte broers en zusters één zijn
aan uw tafel van liefde. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
in deze gaven van brood en wijn
bieden wij onszelf aan
en zeggen we met fierheid “ja” tegen een leven in dienst van de andere.
Zo mogen wij, brekend en delend, “Kerk” worden
in de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Heer God en Vader, wij danken U om Maria,
voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.

Wij danken Maria om haar groot geloof,
waarmee zij bereid was “Ja” te zeggen op uw uitnodiging.

Wij danken U om het groot vertrouwen
waarmee zij de weg is gegaan,
die Gij van haar hebt gevraagd,
een weg die zij vol moed en trouw tot het einde toe is gegaan.

Wij danken U, God, omdat Gij ons in Maria
hebt getoond wat een mens is in uw ogen,
en tot welke wondere, grote dingen
Gij een mens roept
die open en nederig van hart is.
naar Frans Weerts

Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Omwille van U en haar,
omwille van allen
die zich geven om anderen gelukkig te maken,
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet;
omwille van allen, die de zwaksten verdedigen
en zich kunnen verheugen om de grootheid van anderen,
danken wij U.

In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen,
herkennen wij Jezus van Nazareth
die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste.

Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken,
om al wat Hij voor ons betekent,
uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.

Toen de machtigen Hem naar het leven stonden,
heeft Hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden,
rond een tafel bijeengebracht.
Hij heeft het brood in zijn handen genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken
en het aan zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
” Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat er toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Samen willen wij werken
aan uw Rijk van vrede,
door Hem en met Hem,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Hunkerend naar verlossing en bevrijding,
naar verbroedering en verzustering tussen mensen,
naar troost voor de treurenden,
vragen wij Maria met ons mee te bidden
met de woorden die haar Zoon ons heeft voorgebeden.
Onze Vader…

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.
Neem ons, in uw barmhartigheid, bij de hand
en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig
wanneer wij onze blik willen afwenden
van mensen die elkaar onrecht doen.
Geef ons rust en hoop
wanneer wij opgesloten zitten in onszelf.
Omdat Gij ons nabij wilt zijn
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt ons laten zien
hoe oprechtheid, standvastigheid, geloof en trouw,
leiden tot vrede en verzoening.
Wij vragen U:
blijf ons inspireren
opdat wij uw vrede dichterbij brengen in onze wereld.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar die vrede van harte door.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods…

Bezinning 1

Maria leeft in elke vrouw,
in elke mens
die om het even waar
wordt vergeten en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw,
in elke mens
van wie niemand iets verwacht.

Maria leeft in elke mens
die niet berust bij minachting of onmacht
maar die
– tenminste bij zichzelf –
de hoop wakker houdt
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal lopen.

Maria leeft in elke mens
die weigert te verlammen in de angst
en durft te geloven in dat woord:
‘Vrees niet,
met jou wil God iets nieuws beginnen.’

Ieder mens kan in zijn of haar leven
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst.

naar Carlos Desoete

Bezinning 2

Moeder Maria,
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld
toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt.
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen,
hebt verhoord.
Als ik naar uw beeltenis kijk,
gaat er een warmte vanuit,
alsof gij zeggen wilt:
‘Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan’.
Men noemt u niet voor niets,
de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit,
altijd en overal,
laat ons niet alleen. Amen.
Uit het ‘Gebedenboekje’ van Toon Hermans

Bezinning 3

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond,
een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug.
In kerken en kapellen, op hoeken van straten,
verkleurd door regen en wind,
in huiskamers, oud of modern,
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.
Een jonge vrouw uit Galilea,
met een leven getekend door het lijden van haar Zoon.
Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen.
Zij stond onder het kruis van Jezus, haar Zoon, op een moment
dat de leerlingen allemaal verdwenen waren.
Zij past in haar eenvoud niet meer in onze tijd.
Haar beeld is uit vele huiskamers verdwenen, en toch blijft haar leven
van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.
Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet,
bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.
Haar beeld zal mensen blijven troosten
en wegen laten vinden naar elkaar en naar God.
Een mens als wij is zij geweest: Maria,
met angst en tranen in de ogen,
met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal.
Een mens als wij is zij geweest,
staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine dingen.
Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons geloof,
en haar vertrouwen groter dan het onze.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons een sterke hoop groeien
en een grote toekomstverwachting.
Moge haar danklied ook ons lied worden tot U.
Dat vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.
naar Lembeke

Slotgebed 2

Maria, moeder van God en moeder van de Kerk,
leer ons zien waar de wijn op is
en het leven van mensen verwatert tot oppervlakkigheid.
En leer ons dan doen wat Jezus ons gezegd heeft.
Laat in onze gemeenschap een verbondenheid groeien
die haar oorsprong vindt in het doen van wat God wil.
Maak ons tot een Kerk waar de Heer hoog geprezen wordt,
en de droom levend gehouden van Gods Rijk,
waar kleinen worden groot gemaakt.
Maria,
wij noemen u onze moeder,
moeder van de Kerk en moeder van God.
Naar u kijken wij op,
en met u zeggen wij tot onze God:
“Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar uw Woord.”
naar Carlos Desoete

Zending en zegen

Grote dingen komen slechts tot stand
waar mensen in eenvoud en bereidheid
beschikbaar blijven voor elkaar.
Moge Maria’s levensstijl ons inspireren
om te leren zien, van dag tot dag,
wat het leven van ons vraagt
en om weer de vreugde te ontdekken van de spontane dienst.
Hiertoe moge God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Liturgische vieringen. Bookmark de permalink.