O.L.Vrouw Hemelvaart C 2016

15 08 2016

Begroeting

Op het feest van de tenhemelopneming van Maria, Jezus’ moeder,
heet God ons welkom in zijn huis
in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Maria, moeder van onze Heer en onze moeder.
Maria was een doodgewone vrouw uit een klein dorp.
Zij was bij uitstek degene
die God in haar leven heeft binnengelaten,
en wel zó letterlijk,
dat Hij mens kon worden in Jezus, haar Zoon.

Haar moederschap kende heel wat blije dagen,
maar ook veel verdriet, onrust en twijfel.
Want Jezus heeft het haar beslist niet gemakkelijk gemaakt.
Maar zij probeerde Hem te begrijpen, te vertrouwen,
ook al was het voor haar niet altijd even duidelijk
wat Hij zegde en wat Hij deed.
Om eer te brengen aan zijn en onze moeder
vieren wij dit feest
van haar tenhemelopneming.

Openingswoord 2

Maria was een moedige vrouw.
Een vrouw uit één stuk,
onopvallend, meestal op de achtergrond,
maar toch zo belangrijk.
Waar zou Jezus gestaan hebben
had zij tegen haar Kind gezegd:
“Jongen, Jij doet zo raar,
ik denk dat Je er beter mee ophoudt.”?

In plaats daarvan heeft zij haar Kind ruimte gegeven,
ook al begreep ze er aanvankelijk niet veel van.
Hij was en bleef haar jongen.
Wat Hij ook deed en verkondigde,
ze bleef consequent achter Hem staan, ten einde toe.
Daar kunnen wij alvast een voorbeeld aan nemen.

Vergevingsmoment 1

-Omdat wij te weinig bereid zijn
onze persoonlijke belangen opzij te zetten
voor het geluk van hen met wie we dagelijks samenleven:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij zo gemakkelijk vergeten
dat ons leven en onze kwali­teiten
ons gegeven zijn als een geschenk,
en dat wij daarom, zoals Maria,
onszelf tot een geschenk moeten maken voor anderen:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat de grondhouding van ons leven zo heel anders is
dan die die Maria bezielde
tot een leven van echte trouw in dienende liefde:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge onze God zijn mantel van liefde spreiden
over onze gebroken wereld.
Moge Hij ons sterken opdat we meer gevende mensen worden,
meer zichtbaarheid geven
aan wie Jezus was en is en wil zijn voor onze wereld. Amen.

Gebed om ontferming 2

Maria komt ons het meest nabij in haar geloof,
in haar dienstbaarheid
en haar meeleven met het lijden van mensen naar wie haar hart uitgaat.
Omdat wij daarin vaak tekortschieten
vragen we God en elkaar om vergeving.

-Vaak is ons vertrouwen niet groot genoeg.
Help ons, Heer, volmondig “ja” te zeggen als Gij ons roept.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vaak is onze dienstbaarheid niet groot genoeg.
Help ons niet te aarzelen als iemand om onze hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vaak is ons hart niet groot genoeg.
Help ons Heer, niemand uit te sluiten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij komen hier samen
rond Maria, de moeder van uw Zoon.
Wij bidden U:
laat ons, zoals zij,
luisteren naar en ingaan op uw appél.
Dan zullen wij, zoals Maria, proberen
volgehouden uw weg te gaan in vreugde en verdriet,
niet alleen vandaag,
maar alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

God van alle leven,
in Maria, de moeder van uw Zoon,
laat Gij zien dat leven en liefde elke dood overwint.
Gij hebt haar immers bij U opgenomen
om haar te laten delen in uw heerlijkheid.
Leer ons, zoals Maria,
ontvankelijk te zijn voor Jezus, uw Zoon,
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Brasschaat

Lezingen

-De eerste lezing is genomen uit het Boek ‘Openbaring’.
De apostel Johannes hanteert daarin een soms wat vreemde beeld­spraak.
De barende vrouw waarover hij het heeft, is het beeld van de Kerk,
die ook in moeilijke tijden, Christus doet geboren worden in haar gelovigen.
-Het Magnificat is een lofzang van Maria
omdat de mach­tige God grote dingen heeft gedaan
aan zijn eenvoudige dienst­maagd.
Tegelijk is het een gebed
waarin armen en rechtelozen hun hoop en vertrouwen uitspreken
in een rechtvaardige God.

Eerste lezing (Openb., 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19             Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1
         Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2         Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3         Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4         Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5         Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6         De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10             En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 15, 20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

          Broeders en zusters,
20        Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21        Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22        Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23        Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24        Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25        Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26        En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27        Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 1, 39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39        In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40        Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.
41        Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.
42        Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43        Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44        Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45        Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46        Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47        met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48        want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49        want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50        barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51        Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52        Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53        Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54        Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55        zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56        Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God bij ons is,
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt
en dat Hij wil dat niemand tekort komt.

Ik geloof dat God bij iedere mens is,
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft,
die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.

Ik geloof dat wij Gods liefde mochten leren kennen
dankzij zijn Zoon, Jezus Christus,
die mens met de mensen is geworden.

Ik geloof dat God ons hoop geeft,
dat Hij ook de toekomst is,
dat zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof dat Gods Geest ook vandaag nog met ons meebouwt
aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,
waar het goed is om te wonen. Amen.
Marinus van den Berg

Voorbeden 1

Goede God, vol vertrouwen komen wij naar U toe.
Wij bidden, samen met Maria,
dat de zachte kracht van de liefde het onrecht mag overwinnen.

-Bidden wij omwille van Maria,
de gezegende onder de vrouwen,
voor alle vrouwen, waar ook ter wereld,
die elkaar gevonden hebben
en elk op hun manier
de vrede en het welzijn van anderen dienen.
Dat zij erkenning zouden krijgen voor wat zij doen
en de kracht zouden vinden om vol te houden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij omwille van Maria,
moeder van Jezus,
voor alle moeders
die in hun zorg en toewijding, meer dan wie ook,
beeld zijn van een God die liefde is.
Dat zij elke dag voldoening mogen vinden in hun opdracht.
Laten wij bidden…

-Bidden wij omwille van Maria
die zich verwant voelde met de armen en de kleinen,
voor alle vrouwen en mannen
die zich het lot aantrekken
van de ‘verworpenen der aarde’,
dicht bij huis of ver weg.
Dat het hun nooit mag ontbreken
aan kracht en fantasie op de lange weg die zij moeten gaan.
Laten wij bidden…

God, maak ons, zoals Maria,
open en ontvankelijk genoeg
om uw roepstem te horen
en ons aan U toe te vertrouwen. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden wij voor hen die onder onrecht gebukt gaan.
Dat zij nieuwe hoop mogen vinden,
zoals Maria voor hen zong in haar lied.
Dat zij daarin mogen blijven geloven
opdat een rechtvaardige wereld voor hen waarheid mag worden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de leiders van Kerk en wereld.
Dat zij rechtvaardige principes hanteren
en dat zij beseffen dat hun leiderschap bedoeld is om te dienen
en niet om te heersen.
Dat zij hun macht zouden aanwenden voor vrede
en voor een goede verstandhouding onder de mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die lichamelijk of psychisch ziek zijn.
Dat zij in hun nood
liefdevolle handen mogen vinden die hen ondersteunen.
Dat zij Maria mogen ervaren als een troostende moeder
die hen liefdevol omarmt.
Laten wij bidden…
naar Corry Schellekens

Voorbeden 3

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bid met ons, Maria,
voor elke vrouw die het leven laat gedijen in haar schoot.
Dat de scheppende God haar nabij mag zijn.
Laten wij bidden…

-Bid met ons, Maria,
voor de vrouw of de man,
die voor haar of zijn kinderen tegelijk moeder en vader moet zijn.
Dat God hun bondgenoot mag zijn.
Laten wij bidden…

-Bid met ons, Maria,
voor elkeen die levengevend met kinderen omgaat:
in de school, in de jeugdbeweging of in de catechese.
Moge zij beeld en gelijkenis van God zijn.
Laten wij bidden…

-Bid met ons, Maria,
voor allen die leven doorgeven,
die leven ontvangen,
die leven behoeden en verzorgen.
Moge God hen dragend nabij zijn.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede God,
brood en wijn zijn tekenen van uw gastvrijheid.
Als een moeder vraagt Gij ons te blijven eten.
Graag gaan wij in op uw uitnodiging.
Wij bidden U:
moge dit brood en deze wijn de vertrouwde smaak hebben
van een maaltijd thuis
en moge wij zo als echte broers en zusters één zijn
aan uw tafel van liefde. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer God,
aanvaard in deze gaven van brood en wijn
onze bereidheid tot nieuwe inzet voor elkaar.
Houd ons wakker in dienstbaarheid aan allen
die voor hun vreugde en geluk op ons rekenen,
in kracht van uw Zoon Jezus,
die bij U en met ons is,
vandaag en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tafelgebed

Heer God en Vader, wij danken U om Maria,
voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.

Wij danken Maria om haar groot geloof,
waarmee zij bereid was “Ja” te zeggen op uw uitnodiging.

Wij danken U om het groot vertrouwen
waarmee zij de weg is gegaan,
die Gij van haar hebt gevraagd,
een weg die zij vol moed en trouw tot het einde toe is gegaan.

Wij danken U, God, omdat Gij ons in Maria
hebt getoond wat een mens is in uw ogen,
en tot welke wondere, grote dingen
Gij een mens roept
die open en nederig van hart is.
naar Frans Weerts

Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Omwille van U en haar,
omwille van allen
die zich geven om anderen gelukkig te maken,
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet;
omwille van allen, die de zwaksten verdedigen
en zich kunnen verheugen om de grootheid van anderen,
danken wij U.

In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen,
herkennen wij Jezus van Nazareth
die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste.

Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken,
om al wat Hij voor ons betekent,
uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.

Toen de machtigen Hem naar het leven stonden,
heeft Hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden,
rond een tafel bijeengebracht.
Hij heeft het brood in zijn handen genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken
en het aan zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
” Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat er toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Samen willen wij werken
aan uw Rijk van vrede,
door Hem en met Hem,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Meer dan waarschijnlijk heeft Maria de kleine Jezus leren bidden.
Later leerde Jezus ook ons bidden toen Hij zei:
Onze Vader…

Vredeswens

Heer, als wij liefdevol en dienstbaar zijn tegenover onze medemensen
zoals uw moeder was,
dan zal uw vrede over ons neerdalen
en ons één maken.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods…

Bezinning 1

Maria,
luister genadig
naar een verlangen dat me diep beroert.

Zo graag zou ik ontvankelijk zijn voor God
met heel mijn hart
zoals gij het waart.

Zo graag zou ik Gods woord aanhoren
en het, in geloof,
met heel mijn ziel beamen,
zoals gij het hebt gedaan.

Zo gaarne zou ik Jezus volgen,
zoals gij Hem zijt gevolgd,
tot bij het kruis,
tot in de vreugde van Pasen,
tot in het pinkstervuur,
tot in de heerlijkheid van God.

Gij zijt mij daarin voorgegaan.

Bezinning 2

Als ontmoeting een lofzang wordt …

Warmte
genegenheid
geborgenheid

doen stappen zetten
naar het bergland trekken
van binnenuit ontmoeten.

Levens vol verwachting
vinden elkaar
worden één lofzang

om Hem die mensen aan mensen toevertrouwt
om Hem die leven geeft
om Hem die niets dan liefde is.

Zijn droom:
haar en ons
in zijn hemel van liefde opnemen
vandaag
altijd opnieuw
en eens voorgoed …
Mieke Kerckhof

Bezinning 3

Weesgegroet

Wees gegroet Maria,
vrouw van alle tijden,
moeder van alle moeders,
draagster van Jezus,
vruchtbare vrouw
in alle betekenissen van het woord.

Gezegend is de vrucht van uw schoot:
Jezus, die ons de weg toont, ook vandaag.
Die ons, zoals Gij, “ja” doet zeggen
op de wereld anders,
op vrede en gerechtigheid.

Wees een steun voor allen die gebeukt gaan
onder zorgen, pijn en verdriet.
Bemoeder en bemoedig ons in moeilijk dagen.
Bid met ons en voor ons
tot de God van alle leven,
in Wie wij geloven,
op Wie wij hopen
voor nu en altijd. Amen.

Slotgebed 1

Ik hoop dat je Mij met heel je hart
kunt en wilt eren en danken – zegt God –
net als Maria.
Want toen Ik mensen zocht
om mee te werken aan mijn droom
koos Ik ook jou uit.
Grote en wondere dingen heb Ik met je voor.
Durf daarom in Mij te geloven.
Vertrouw je toe aan mijn liefde.
Kleine mensen maak Ik groot
en aan armen geef Ik een onmetelijke rijkdom.
Als je je leven in mijn handen legt,
zal Ik je zegenen en
Ik zal je in overvloed laten delen in mijn warmhartigheid – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede God,
wij danken U om Maria, moeder van Jezus.
Haar leven lang was zij een sterke vrouw
die veel heeft meegemaakt,
die haar Zoon de ruimte gaf om te doen
waartoe Gij Hem hebt geroepen.
Zij was een diepgelovige vrouw
en daardoor kon uw goddelijk leven in haar groeien.
De eeuwen door tot op vandaag was zij
een steun en toeverlaat van velen.
Wij vragen U op haar voorspraak,
blijf ons nabij
en help ons verder te leven naar uw Voorbeeld. Amen.

Zending en zegen

Grote dingen komen slechts tot stand
waar mensen in eenvoud en bereidheid
beschikbaar blijven voor elkaar.
Moge Maria’s levensstijl ons inspireren
om te leren zien, van dag tot dag,
wat het leven van ons vraagt
en om weer de vreugde te ontdekken van de spontane dienst.
Hiertoe moge God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.