O. L. Vrouw Hemelvaart B 2021

15 augustus

Begroeting

Hartelijk welkom op deze feestdag,
in deze viering waarin Maria,
de moeder van onze Heer, centraal staat.
Laten wij met haar zingen en juichen
en danken voor de genade en het geluk
die de Heer ons schenkt.
Moge haar geest in ons midden zijn,
in de naam van Hem die wij noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Openingswoord 1

De betekenis van de Hemelvaart van Maria
wordt pas echt zichtbaar en voelbaar, als we ernaar kijken
vanuit de indrukwekkende werkelijkheid van haar leven.
Of met andere woorden,
haar tenhemelopneming krijgt betekenis en zeggingskracht
als je ernaar kijkt vanuit de weg
die ze gegaan is in haar leven.
Maria heeft een spoor getrokken door deze wereld,
een spoor waarin mensen zich veilig voelen.
Soms als het heel donker wordt, licht zij ons voor.
Zoiets vergeten mensen niet.

Wie was Maria ?
En wie is Maria voor ons, vandaag?
Dit feest – in volle zomer –
tekent ons geloof met schitterende kleuren.
Het vertelt ons waar het om gaat:
Gods belofte dat het leven voortduurt in eeuwigheid.
naar Diest

Openingswoord 2

Maria, moeder van onze Heer en onze moeder.
Maria was een doodgewone vrouw uit een klein dorp.
Zij was bij uitstek degene
die God in haar leven heeft binnengelaten,
en wel zó letterlijk,
dat Hij mens kon worden in Jezus, haar Zoon.

Haar moederschap kende heel wat blije dagen,
maar ook veel verdriet, onrust en twijfel.
Want Jezus heeft het haar beslist niet gemakkelijk gemaakt.
Maar zij probeerde Hem te begrijpen, te vertrouwen,
ook al was het voor haar niet altijd even duidelijk
wat Hij zegde en wat Hij deed.
Om eer te brengen aan zijn en onze moeder
vieren wij dit feest
van haar tenhemelopneming.

Openingswoord 3

Er is een tijd van weggooien
en een tijd van oprapen,
een tijd van vergeten
en een tijd van ontdekken
een tijd van overdrijven
en een tijd van herwaarderen…

Zo is het ook gegaan met het beeld van een vrouw
die in de bijbel staat vermeld
als de moeder van Christus:
Maria…

In de loop der eeuwen
raakte haar naam bedolven onder het kaarsvet
van veel misgroeide devoties,
onder een verflaag van dogma’s
en misplaatste eretitels,
beschadigd door roomse overdrijving
en protestantse afweer…

Toen kwamen de dagen van de ontnuchtering,
en in het huis van geloof verdween Maria
naar een hoek of op zolder,
zo’n plaats waar alles staat
wat zijn tijd heeft gehad…

Maar dan komt er weer een tijd,
misschien een uur als dit,
dat je haar door het stof en de verf
opnieuw herkent:
Maria, de gelovige vrouw,
de trouwe moeder van Christus…
J. Van Opbergen

Gebed om ontferming 1

-Maria, uw leven was blije ontvankelijkheid
voor het Woord van de Heer.
Wij zijn dikwijls onverschillig en koud
voor de Boodschap van uw Zoon.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Maria, uw leven was een blijvend JA
op de liefde van de Heer.
Wij sluiten ons zo gemakkelijk af voor zijn aanbod.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Maria, uw liefdevolle aandacht gaat reeds eeuwen lang uit
naar armen, zieken, zondaars en misdeelden.
Wij durven nogal eens langs anderen heen kijken
om alleen aan onszelf te denken.
Daarom vragen wij op uw voorspraak:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-Waar wij twijfelen, verdriet hebben, op onbegrip botsen,
nodigt Maria ons uit om te vertrouwen in de toekomst.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Waar wij aarzelen om lief te hebben, om vriendschap te delen,
nodigt Maria ons uit om te vertrouwen in de toekomst.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Waar wij moeizaam over de brug komen om te getuigen van ons geloof,
om te danken om wat ons soms te beurt valt,
nodigt Maria ons uit om te vertrouwen in de toekomst.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer God,
blijf met ons begaan en ontferm U over ons.
Moge Maria’s voorbeeld ons de weg wijzen
om hoopvol in het leven te blijven staan.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.


Gebed om ontferming 3

-Uw levenshouding, Maria, was één en al bereidheid
om uw Zoon te volgen.
Vergeef het ons, als wij ons hart sluiten
om uw Zoon in ons leven te laten geboren worden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Moeder Maria,
jij bent een stille, rustige vrouw geweest.
Jij hebt zoveel verdriet en pijn bewaard in je hart,
maar toch bleef ‘vreugde’ de grondtoon van je leven.
Vergeef het ons, Heer, als wij zo gemakkelijk
onze innerlijke rust verliezen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Moeder Maria,
jij opende je hart en je schoot voor de komst van de Geest,
voor het nieuwe in je leven.
Geest van God, verwarm wat koud is,
maak bij ons open wat gesloten is.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, barmhartige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Gij hebt uw Zoon Jezus laten opgroeien in de geborgenheid van een gezin.
Bij Jozef en Maria is Hij van dag tot dag meer mens geworden
en heeft Hij zijn opdracht in de wereld ontdekt.
Wij bidden U op deze feestdag van uw moeder:
om sterkte voor de gezinnen in goede en in kwade dagen.
Moge zij, naar het voorbeeld van uw moeder,
nooit moe worden zich in te zetten voor de anderen.
Zo werken zij mee aan de realisatie van uw Rijk. Amen.
vrij naar Broechem

Openingsgebed 2

Goede God,
wij danken U voor Maria, de moeder bij uitstek.
Zij leerde ons waarop het accent moet liggen
bij het luisteren naar uw Woord.
Geef dat wij het niet alleen beluisteren,
maar het ook verder dragen
zoals Maria deed.
Wij vragen U dit in naam van uw en haar Zoon,
Jezus die onze Broeder is. Amen.

Openingsgebed 3

Met ogen vol liefde, Maria,
zag je Jezus opgroeien van kind tot knaap,
tot volwassen man.
Je liet Hem gaan,
de weg van het groene Nazareth
naar het starre Jeruzalem.
Water werd wijn en wijn werd bloed.
De trouw aan je Zoon
bracht ook jou onder het kruis.
Maria, bid voor ons,
opdat wij, op onze beurt,
met open hart en handen Jezus zouden volgen. Amen.

God,
wij vragen U,
dat wij uit het leven
van deze eenvoudige en toch grote vrouw,
de moed mogen putten
om ook ja te zeggen aan uw oproep.
Dat wij dankzij haar ook leren zien
hoe Gij bevrijdend werkzaam zijt onder ons.
Dat wij, naar haar voorbeeld,
ook als broers en zussen zijn voor elkaar
die het leven en uw Woorden behoeden en doorgeven. Amen.

Lezingen

-De eerste lezing is genomen uit het Boek ‘Openbaring’.
De apostel Johannes hanteert daarin een soms wat vreemde beeld­spraak.
De barende vrouw waarover hij het heeft, is het beeld van de Kerk,
die ook in moeilijke tijden, Christus doet geboren worden in haar gelovigen.
-Het Magnificat is een lofzang van Maria
omdat de mach­tige God grote dingen heeft gedaan
aan zijn eenvoudige dienst­maagd.
Tegelijk is het een gebed
waarin armen en rechtelozen hun hoop en vertrouwen uitspreken
in een rechtvaardige God.

Eerste lezing (Openb., 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19            Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1
           Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2           Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3           Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4           Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5           Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6           De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10            En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing (alternatief)

In onze eerste lezing gaan onze gedachten uit naar de liefde  die wij van onze moeder mochten ondervinden. Om die te beschrijven doen we een beroep op de liefdeshymne van Paulus in zijn eerste brief aan de christenen  van Korinthe (1 Kor. 13,1-13)

1 Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb,
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
2 Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets.
3 Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen – als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.
4 De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets.
5 Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.
6 Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
7 Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.
8 De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen. Het spreken in talen, het zal verstommen. De kennis, ze zal ooit hebben afgedaan.
9 Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren.
10 Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten.
12 Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.
13 Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde, maar de liefde is het voornaamste.

Tweede lezing (1 Kor., 15, 20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

            Broeders en zusters,
20         Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21         Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22         Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23         Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24         Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25         Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26         En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27         Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 1, 39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39         In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40         Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.
41         Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.
42         Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43         Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44         Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45         Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46         Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47         met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48         want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49         want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50         barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51         Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52         Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53         Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54         Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55         zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56         Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995

Moderne Magnificatlezing

Maria zong:
wat is God toch grandioos.
Hij betekent alles voor mij.
Ik ben helemaal opgetogen
omdat Hij naar mij heeft omgekeken.
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders,
een doodgewoon meisje
dat graag voor anderen klaar staat.

Maar voortaan zal iedereen zeggen
dat ik het heel erg getroffen heb.
Hij is inderdaad machtig groot
en Hij heeft zijn naam waargemaakt
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs.

Zo doet Hij met ons.
Alle mensen die naar Hem opzien,
hebben dat steeds ondervonden.
Wie hem in de arm neemt,
staat sterk.
Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan
zal bedrogen uitkomen.

De machtigen laat Hij rustig vallen
maar de kleinen helpt Hij vooruit.
Aan ons, die nog zoveel tekortkomen,
geeft Hij wat we maar nodig hebben.
Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien
stuurt Hij weg met lege handen.
Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen
vanaf Abraham en zijn volk
tot nu toe en in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis 1

Belijden wij samen ons geloof in God
die voor ons Vader, Zoon en Geest wil zijn.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder,
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.
Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben

om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Wij, kleine mensen, zijn – net als Maria –
geroepen tot groot geloof.
Laten wij dat geloof samen belijden.

Ik geloof in een God
die als een moeder en een vader nabij is,

en ik hoop dat ik mij nog klein genoeg kan maken
om dit in donkere tijden te ervaren.

Ik geloof in Jezus Christus, de Verlosser,

en ik hoop dat ik vrij genoeg kan worden
om mij echt te laten verlossen.

Ik geloof in de Heilige Geest,

en ik hoop dat ik genoeg vertrouwen vind
om mij door Hem te laten leiden.

Ik geloof in de liefdevolle nabijheid van mensen,

en ik hoop dat ik voldoende open door het leven ga
om zelf liefde te geven en te ontvangen.

Ik geloof in vrede onder de mensen

en ik hoop dat ik zacht en sterk genoeg ben
om daaraan met anderen te bouwen.

Ik geloof in vergeving van zonden

en ik hoop dat ik voldoende snel
de balk in eigen ogen zie.

Ik geloof in een dienende Kerk,

en ik hoop dat ik – dienstbaar –
een stukje van haar uitstraling mag worden.

Ik geloof dat de verwachting van Liefde mijn geloof versterkt

en dat we met velen zijn om dit geloof te delen. Amen.

Voorbeden 1

Laten we bidden tot God,
die grote dingen doet aan kleine mensen.

-Bidden we voor de machtigen
die de tronen bezitten van deze wereld.
Dat zij niet achteloos zouden voorbijgaan aan het kwetsbare.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de heel gewone mensen
die op kleine schaal aan anderen hun wil proberen op te dringen.
Dat zij zouden leren dienstbaar te zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de mensen die honger hebben,
honger naar voedsel, honger naar wat aandacht.
Dat zij overladen mogen worden met gaven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf, wij die als geloofsgemeenschap
ons zorgen maken of er voor ons nog wel toekomst is.
Dat wij Gods lofzang van harte zouden blijven zingen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Broekhuijsen

Voorbeden 2

-God van Maria en van ons,
dankbaar vieren wij Maria’s Hemelvaart.
Moge zij ons blijvend inspireren.
Laten wij bidden…

-God van Maria en van ons,
wij bidden U voor alle mensen
die alleen nog schamper kunnen lachen om Hemelvaart.
Moge hun verbittering stukje bij beetje oplossen
door de warmte van onze geloofsgetuigenis.
Laten wij bidden…

-God van Maria en van ons,
wij bidden voor hen
die een grote devotie aan de dag leggen voor Maria.
Dat zij haar niet zodanig uitvergroten
dat haar beeld voor medegelovigen ongeloofwaardig wordt.
Laten wij bidden…

-God van Maria en van ons,
wij bidden dat in plaatsen die door pelgrims worden bezocht,
een eigentijdse liturgie mag worden aangeboden.
Dat daar – en uiteraard overal –
woorden worden gesproken
die de ziel van de moderne mens kunnen ontroeren.
Laten wij bidden…
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Voorbeden 3

Vragen wij Gods hulp om,
in alle bescheidenheid,
zijn liefde aan anderen zichtbaar te maken.

-Heer God, Gij die aanwezig zijt
als machtigen hun onmacht ervaren,
wees ook onze bron van geloof en vertrouwen
wanneer wij uw steun nodig hebben.
Laten wij bidden…

-Heer God, Gij die aanwezig zijt
als kleine mensen zich verwonderen om wat ze kunnen,
neem onze dank en vreugde aan
telkens als ons dit overkomt.
Laten wij bidden…

-Heer God, Gij die uit mensen geboren zijt,
zegen onze moeders, die ons door hun moederliefde
gemaakt hebben tot wie wij zijn.
Zegen ook hen, aan wie de vreugde van het moederschap
onverhoopt is voorbijgegaan.
Laten wij bidden…

Heer God, Gij die Maria bestemd hebt
tot nooit eindigend leven bij haar Zoon,
geef ons sterkte
om haar geloof en haar dienstbaarheid na te volgen
zodat wij eenmaal, met haar,
mogen delen in uw eeuwig leven. Amen.

Voorbeden 4

Op voorspraak van Maria bidden we tot de Levende Heer,
Hij die niet alleen met ons meegaat door het leven,
maar ook naar ons luistert als wij Hem aanspreken vanuit ons hart.

-Voor alle mama’s danken wij U,
zij die nieuw leven dragen en doorgeven.
Moge in hen uw liefde zichtbaar zijn.
Laten wij bidden. ..

-Voor alle vrouwen en moeders
die gebukt gaan onder het gemis van een kind, bidden wij U.
Moge zij uw troost ontvangen.
Laten wij bidden…

-Voor allen die goed kunnen luisteren,
bij wie mensen op verhaal mogen komen, bidden wij U.
Moge wij U herkennen in hun luisterend oor.
Laten wij bidden…

-Voor mensen die in deze tijd
blij getuigen van hun geloof in woord en daad.
Moge wij in hen uw Goede Geest aan het werk zien.
Laten wij bidden…

-Voor onze geliefden die gestorven zijn, bidden wij U.
In het bijzonder denken wij aan
onze overleden moeders, oma’s en overgrootmoeders
en aan alle kinderen die we betreuren.
Moge zij U ontmoeten als hun Gastheer
en Schenker van eeuwig leven.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij brengen U deze gaven als tekenen van ons verlangen
U te ontvangen in ons leven
zoals Maria, de moeder van uw Zoon,
U wilde ontvangen.
Neem ze aan, schamel en beperkt als ze zijn
en maak ze tot tekenen van uw liefde
die onze tekorten vergeeft
en onze onvolmaaktheid voltooit.
Daartoe danken en prijzen wij U,
God van alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Diest

Gebed over de gaven 2

Gij hebt ons reden tot vreugde gegeven, God,
Gij hebt ons door Maria uw reddende macht en uw onvermoede nabijheid getoond.
Laat deze gaven het teken zijn van de rijkdom die Gij ons schenkt.
Doe ons geloven in de grote dingen die Gij voor ons doet.
Bestendig onze vreugde door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Goede God,
wij danken U voor Maria, onze moeder.
Zij verenigde zich met uw Zoon in leven en sterven.
Zo werd zij één met Hem in zijn verrijzenis.
Haar leven was zuiver geloof in woord en daad.
Zij was een toonbeeld van dienende liefde,
zonder alles te willen begrijpen.
Zij zegt ons dat het goed is ons aan U toe te vertrouwen,
naar U te luisteren en eenvoudig te doen
wat Gij van ons verwacht.
Zij leert ons dat het geloof leven betekent en verlossing
uit zonde en dood.
Wij danken U voor Maria, onze moeder,
en voor Jezus, haar Zoon.
Samen met hen en met de anderen, die leven in uw heerlijkheid
willen wij U loven en prijzen met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond.
Dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschoppen,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons.
Dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen.
Dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als we in het voetspoor van Jezus willen treden,
kunnen we ons optrekken aan het voorbeeld van Maria.
Zoals zij, samen met zijn vrienden, zo vaak heeft gedaan,
mogen ook wij bidden tot Hem die onze Vader is.
Onze Vader…

Vredeswens 1

In een wereld die barst van oorlog en geweld,
in een samenleving, getekend door onvrede en gebrokenheid,
door onmacht tot verzoening,
bidden wij toch om vrede, God,
om een nieuwe mentaliteit van vergeving en verzoening.
En wij vragen vooral: Heer, leg uw vrede in ons hart.
Dan zullen wij bekwaam worden om aan een vredevolle wereld te bouwen.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar die vrede van harte door.

Vredeswens 2

Op het kruis heeft Jezus
het begin gemaakt van de verzoening
tussen alle mensen.
Hij heeft ons Maria als moeder gegeven,
opdat wij met haar hulp
ons met elkaar verzoenen tot een hartelijke gemeenschap.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar van harte die vrede door.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods…

Bezinning 1

Zij moest haar geluk met iemand kunnen delen,
er met een vrouw kunnen over spreken
die de taal verstond van haar lichaam
en haar zou inwijden in zoveel nieuwe gewaarwordingen.
Na een lange tocht over het bergland van Juda
was het witte huisje van Elisabeth een verademing,
met de koele dronk en de lieve woorden van welkom.
Elisabeth was zoveel ouder.
Bij haar kon zij terecht met al haar vragen,
met alles waarover zij de laatste tijd had nagedacht…
Zij hebben uren met elkaar gepraat
onder de oude olijfboom.
In de verte de silhouetten van Jeruzalem,
de muren van de tempel…
en voor hen het wijde land, zonovergoten.

“Weet ge waarom ik zo gelukkig ben, Elisabeth?
We zijn maar kleine mensen,
we hebben nooit iets te vertellen,
we zijn arm,
we zijn vrouwen.
Als God mij nu uitkiest om moeder te worden,
als God met mij iets voorheeft,
dan toont Hij daarmee dat Hij aan onze kant staat.
Hij roept geen koningin en geen kasteelvrouw,
maar Hij vraagt mij.
Eigenlijk moet ons dat niet verbazen
want zo is het altijd geweest in ons volk.
Als ze honger leden of verslagen waren,
als ze klein werden,
dan vooral liet Hij hen voelen dat Hij niet veraf was.
Daarom ben ik zo gelukkig.
Het zal veel mensen moed geven, als ze dat horen,
ook later, wie weet, vele eeuwen later.”
Manu Verhulst

Bezinning 2

Zij zag haar zoon opgroeien, jong en wild,
met iets ontembaars in zijn ogen en haren.
Zij zag Hem verre wegen gaan,
onbegaanbare paden in de bergen,
tot in de woestijn, dagenlang.
Ze luisterde vaak naar zijn verhalen en gedachtegangen,
maar verstond nooit helemaal wat Hij bedoelde.
Zij zag Hem over zieken gebogen,
zag Hem kleine kinderen optillen in het zonlicht.

Zij zag hoe Hij melaatsen tegemoet ging,
terwijl alle anderen terugweken.
Zij zag Hem binnengaan bij zondaars om er te eten,
en hoorde van een grote zondares die Hem gezalfd had.
Zij zag haar Zoon toen Hij werd weggevoerd
en hoorde mensen zeggen:
” Het moest er eens van komen”.
Op de heuveltop
waar alle misdadigers worden terechtgesteld,
heeft zij Hem teruggezien.
Hij scheen zo ver, zo onwezenlijk ver,
ook al kon zij nog enkele lieve woorden van Hem opvangen.

Zij werd de stille kracht bij de verslagen vrienden,
de vrouw die, alle leed gedragen, vrede had gevonden.
Zij heeft de leerlingen door de eerste strijd geloodst,
en door de eerste ruzies,
zodat zij ‘moeder’ gingen zeggen tegen haar.
Zij zag hen verre wegen gaan,
over zeeën en over bergen,
naar alle mensen, grote en kleine.

Zij luisterde naar hun verhalen
en zij begreep dat Hij nog altijd levend was.
En toen zag zij hoe, overal ter wereld,
slaven werden vrijgelaten,
en armen niet verstoten werden
en zieken met liefde werden opgenomen.
Toen zij het wonder zag gebeuren van de nieuwe wereld…
toen zei ze stilletjes voor zich uit:
“Magnificat. Hij maakt alles groot”.
Manu Verhulst

Bezinning 3

Stilaan is Maria me lief geworden.
Ik bid tot haar,
ik bid met haar,
ik zing voor haar.
Ze is een heerlijke vrouw.
Hoe komt ze anders aan zulke Zoon?

Maar ik weiger te geloven dat alles in haar leven vanzelf ging.
Dat alles van een leien dakje liep.
Zo’n Maria boeit me niet eens.

Ik hou van een Maria zoals ze vanuit de bijbel tot mij komt:
een Maria die een geloofsweg gegaan is.
Ik hou van een Maria die Gods lof zong,
ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen.

Ik hou van een Maria die krediet gaf aan haar Zoon,
ook al lag ze ’s nachts wakker van zorgen.

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten
dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen.

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo liefhad
(haar enige Zoon, want zo is er maar één)
dat ze uiteindelijk stond waar ik nooit hoop te staan,
onder het kruis.
Is het niet wat elke moeder doet?

Die kinderen van ons,
ze gaan hun eigen weg
maar in de nood gaat moeder hen opzoeken
en houdt de wacht.
Desnoods tot onder het kruis.

Goed dat we een moeder hebben van wie we veel kunnen leren: Maria.

Slotgebed 1

God, onze Heer,
wij danken U voor Maria, de Moeder van uw Zoon
dat zij voor ons een voorbeeld van ontvankelijkheid geworden is.
Wij vragen U op haar voorspraak:
raak ook ons aan in ons leven,
opdat wij vruchtbaar worden, net als zij,
en leid ons zo tot de heerlijkheid van het eeuwig leven. Amen.
naar Diest

Slotgebed 2

Goede God,
hier bijeen mochten wij een glimp van U opvangen
en even beseffen dat Gij ons nooit in de steek laat.
Wij danken U vandaag
voor alle mama’s, oma’s,
voor vrouwen en mannen die in woord en daad
laten zien dat Gij leeft.
Versterk ons geloof
en blijf ons liefdevol nabij
alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 3

Goede God,
wij danken U om Maria, moeder van Jezus.
Haar leven lang was zij een sterke vrouw
die veel heeft meegemaakt,
die haar Zoon de ruimte gaf om te doen
waartoe Gij Hem hebt geroepen.
Zij was een diepgelovige vrouw
en daardoor kon uw goddelijk leven in haar groeien.
De eeuwen door tot op vandaag was zij
een steun en toeverlaat van velen.
Wij vragen U op haar voorspraak,
blijf ons nabij
en help ons verder te leven naar uw Voorbeeld. Amen.

Kerk in Herent

Zending en zegen 1

In Maria werd ons duidelijk
dat dankzij Gods zegen
zij die klein zijn in de ogen van de wereld,
groot worden in Gods ogen.
In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

In vertrouwen ging Maria een weg van geloof,
een weg van overgave
en een weg van krachtig verzet
tegen alles wat de mensen klein houdt en onrecht aandoet.
Laten we van hier heengaan, gesterkt door dat vertrouwen van Maria.
Moge de Goede God ons daartoe zegenen
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.