O. L. Vrouw Hemelvaart A 2017

15 08 2017

Begroeting

Hartelijk welkom op deze feestdag,
in deze viering waarin Maria,
de moeder van onze Heer, centraal staat.
Laten wij met haar zingen en juichen
en danken voor de genade en het geluk
die de Heer ons schenkt.
Moge haar geest in ons midden zijn,
in de naam van Hem die wij noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Openingswoord 1

Zou er op deze wereld een vrouw zijn
van wie er meer portretten geschilderd
of beelden gebeiteld werden dan van Maria?
Zij kreeg overal veel lof,
maar de laatste jaren is het rond haar wat stiller geworden.
Sommigen zeggen:
het wordt bijna zo bescheiden als zijzelf moet zijn geweest.
En toch …
Als mensen in nood zitten,
komen ze vaak in stilte eerst bij haar met hun zorgen en beden.
De moeder Gods, dé moeder bij uitstek.
Zij was bij Jezus van bij zijn geboorte tot aan zijn graf.
En na zijn dood was zij bij zijn leerlingen,
de eerste missionarissen van onze Kerk.
Jezus zelf gaf haar aan ons.
Vandaag de tenhemelopneming van Maria:
het feest van zijn en onze moeder.

Openingswoord 2

Over Maria wordt in de evangelies niet zoveel gezegd.
Alsof de evangelisten denken
dat ze kunnen volstaan met een paar beschrijvingen
om Maria in heel haar grootheid neer te zetten.
Wat ook opvalt is dat je Maria weinig hoort praten in het evangelie:
een paar keer maar
en dan nog één keer in de vorm van een lied
dat wij vandaag horen.
Maria dóet vooral.
En ze doet heel veel.
Zo veel
dat we op dit feest kunnen zeggen:
Gij zijt onze koninklijke moeder.
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Vergevingsmoment 1

Dit feest van Maria brengt ons in herinnering
wat in Gods ogen belangrijk is.
Niet zozeer menselijke prestaties,
of wat wij weten of bezitten,
maar wel:
of wij eenvoudig genoeg zijn om te geloven
dat wij uiteindelijk door God gedragen worden.
Een mens die leeft in dat geloof,
is groot in de ogen van God.
Dat zien wij bij Maria.
Laten we daarom vergeving vragen voor ons tekortkomen.

-Uw levenshouding, Maria, was één en al bereidheid
om uw Zoon te volgen.
Vergeef het ons, als wij ons hart sluiten
om uw Zoon in ons leven te laten geboren worden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Moeder Maria,
jij bent een stille, rustige vrouw geweest.
Jij hebt zoveel verdriet en pijn bewaard in je hart,
maar toch bleef ‘vreugde’ de grondtoon van je leven.
Vergeef het ons, Heer, als wij zo gemakkelijk
onze innerlijke rust verliezen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Moeder Maria,
jij opende je hart en je schoot voor de komst van de Geest,
voor het nieuwe in je leven.
Geest van God, verwarm wat koud is,
maak bij ons open wat gesloten is.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Aan het begin van deze viering
willen we een ogenblik stil worden,
om midden in het leven van elke dag
even terug te komen bij onszelf.
Bij wat ons heeft geraakt, wat we hebben gedaan en gelaten.
En leggen we aan God voor waar we zijn tekortgeschoten.

-In Maria’s Magnificat horen we haar lofzang op God
omdat Hij omkijkt naar mensen die gering, die gewoon zijn.
Als wij, als christenen, dit vaak vergeten,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, Gij hebt ons gezegd dat we God en elkaar moeten liefhebben,
dat we onze naaste even graag moeten zien als onszelf.
Telkens uw moeder in het evangelie wordt vernoemd,
staat ze ten dienste van U en de anderen.
Dat kunnen we van onszelf niet altijd zeggen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn
en op moeilijke momenten twijfelen we nogal rap aan U.
Uw moeder heeft in haar leven heel vaak
moeilijke en donkere momenten gekend
en toch bleef zij steeds op U vertrouwen.
Omdat ons geloof dikwijls zo klein is,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
onder alle mensen hebt Gij Maria uitgekozen
om uw Zoon aan de wereld te schenken.
Wij vragen U, op haar voorspraak:
stimuleer ons,
opdat wij ons zouden inzetten voor het realiseren van uw droom,
een nieuwe wereld, waarin wij voor elkaar bestaan.
Help ons,
als wij in het leven van elke dag
onze beste krachten ten dienste willen stellen van anderen.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God,
wij zijn ons ervan bewust
dat wij nog een stuk moeten groeien
tot het niveau waar het écht om draait in dit leven.
Wij danken U dat Gij ons een voorbeeld geeft
waarnaar we kunnen opzien: uw moeder Maria.
Wij bidden U dat wij, door haar geïnspireerd,
leren luisteren naar uw Woord
en dienstbaar zijn voor mekaar. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar de beelden van Maria in de Schrift.

Eerste lezing (Openb., 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19            Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1
           Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2           Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3           Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4           Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5           Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6           De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10            En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing (alternatief)

In onze eerste lezing gaan onze gedachten uit naar de liefde  die wij van onze moeder mochten ondervinden. Om die te beschrijven doen we een beroep op de liefdeshymne van Paulus in zijn eerste brief aan de christenen  van Korinthe (1 Kor. 13,1-13)

1 Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
2 Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets.
3 Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen – als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.
4 De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets.
5 Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.
6 Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
7 Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.
8 De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen. Het spreken in talen, het zal verstommen. De kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. 9 Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren.
10 Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten.
12 Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.
13 Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde, maar de liefde is het voornaamste.

Tweede lezing (1 Kor., 15, 20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
20         Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21         Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22         Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23         Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24         Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25         Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26         En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27         Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 1, 39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39         In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40         Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.
41         Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.
42         Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43         Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44         Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45         Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46         Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47         met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48         want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49         want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50         barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51         Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52         Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53         Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54         Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55         zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56         Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995

Moderne Magnificatlezing

Maria zong:
wat is God toch grandioos.
Hij betekent alles voor mij.
Ik ben helemaal opgetogen
omdat Hij naar mij heeft omgekeken.
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders,
een doodgewoon meisje
dat graag voor anderen klaar staat.

Maar voortaan zal iedereen zeggen
dat ik het heel erg getroffen heb.
Hij is inderdaad machtig groot
en Hij heeft zijn naam waargemaakt
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs.

Zo doet Hij met ons.
Alle mensen die naar Hem opzien,
hebben dat steeds ondervonden.
Wie hem in de arm neemt,
staat sterk.
Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan
zal bedrogen uitkomen.

De machtigen laat Hij rustig vallen
maar de kleinen helpt Hij vooruit.
Aan ons, die nog zoveel tekortkomen,
geeft Hij wat we maar nodig hebben.
Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien
stuurt Hij weg met lege handen.
Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen
vanaf Abraham en zijn volk
tot nu toe en in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in God
die voor ons Vader, Zoon en Geest wil zijn.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder,
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.
Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben

om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Voorbeden 1

Goede God, vol vertrouwen komen wij naar U toe.
Wij bidden, samen met Maria,
dat de zachte kracht van de liefde het onrecht mag overwinnen.

-Bidden wij voor alle sterke vrouwen
die opkomen voor het leven van hun kinderen.
Voor de dwaze moeders, waar ook ter wereld,
die niet zwijgen en hun stem laten horen,
die het gevecht met onrecht aandurven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle moeders
die hun kinderen niet kunnen bieden waar ze om vragen:
eten en drinken, kleding en gezondheid, veiligheid.
Dat ze het gevecht mogen volhouden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle vrouwen
die zich het lot aantrekken van verlaten, verwaarloosde kinderen.
Voor allen die, als vrijwilligster,
deze wereld meer bewoonbaar trachten te maken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor vrouwen die ervan droomden ooit moeder te worden
maar wier droom – om welke reden dan ook –
nooit in vervulling is gegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die naar de naam van Maria genoemd zijn.
Dat haar weg
voor hen een teken mag zijn
van Gods liefde en trouw.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we dat ook wij,
naar het voorbeeld van Maria, die bij haar Zoon bleef tot op Golgotha,
onze vrienden en medemensen trouw nabij mogen blijven
in lijden en verdriet.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat ook wij een rotsvast geloof in de Heer mogen hebben,
zodat ook wij “ja” durven zeggen op zijn appél.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij, zoals Maria voor haar nicht Elisabeth,
spontaan de handen uit de mouwen zouden steken
wanneer een ander hulp nodig heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat we ons zouden openstellen voor Gods Goede Boodschap
en vertrouwen op zijn belofte van eeuwig leven bij Hem.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij brengen U deze gaven als tekenen van ons verlangen
U te ontvangen in ons leven
zoals Maria, de moeder van uw Zoon,
U wilde ontvangen.
Neem ze aan, schamel en beperkt als ze zijn
en maak ze tot tekenen van uw liefde
die onze tekorten vergeeft
en onze onvolmaaktheid voltooit.
Daartoe danken en prijzen wij U,
God van alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Diest

Gebed over de gaven 2

Goede God,
in deze gaven van brood en wijn
bieden wij onszelf aan
en zeggen we met fierheid “ja” tegen een leven in dienst van de andere.
Zo mogen wij, brekend en delend “Kerk” worden
in de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Heer God en Vader, wij danken U om Maria,
voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.

Wij danken Maria om haar groot geloof,
waarmee zij bereid was “Ja” te zeggen op uw uitnodiging.

Wij danken U om het groot vertrouwen
waarmee zij de weg is gegaan,
die Gij van haar hebt gevraagd,
een weg die zij vol moed en trouw tot het einde toe is gegaan.

Wij danken U, God, omdat Gij ons in Maria
hebt getoond wat een mens is in uw ogen,
en tot welke wondere, grote dingen
Gij een mens roept
die open en nederig van hart is.
naar Frans Weerts

Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Omwille van U en haar,
omwille van allen
die zich geven om anderen gelukkig te maken,
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet;
omwille van allen, die de zwaksten verdedigen
en zich kunnen verheugen om de grootheid van anderen,
danken wij U.

In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen,
herkennen wij Jezus van Nazareth
die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste.

Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken,
om al wat Hij voor ons betekent,
uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.

Toen de machtigen Hem naar het leven stonden,
heeft Hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden,
rond een tafel bijeengebracht.
Hij heeft het brood in zijn handen genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken
en het aan zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
” Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat er toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Samen willen wij werken
aan uw Rijk van vrede,
door Hem en met Hem,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als we in het voetspoor van Jezus willen treden,
kunnen we ons optrekken aan het voorbeeld van Maria.
Zoals zij, samen met zijn vrienden, zo vaak heeft gedaan,
mogen ook wij bidden tot Hem die onze Vader is.
Onze Vader…

Heer, laat ons blijven breken en delen,
opdat uw Rijk moge komen,
opdat er vrede en geluk moge zijn voor alle mensen,
vandaag en in de toekomst,
tot alles voltooid zal zijn,
bij uw wederkomst.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

In een wereld die barst van oorlog en geweld,
in een samenleving, getekend door onvrede en gebrokenheid,
door onmacht tot verzoening,
bidden wij toch om vrede, God,
om een nieuwe mentaliteit van vergeving en verzoening.
En wij vragen vooral: Heer, leg uw vrede in ons hart.
Dan zullen wij bekwaam worden om aan een vredevolle wereld te bouwen.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar die vrede van harte door.

Vredeswens 2

Op het kruis heeft Jezus
het begin gemaakt van de verzoening
tussen alle mensen.
Hij heeft ons Maria als moeder gegeven,
opdat wij met haar hulp
ons met elkaar verzoenen tot een hartelijke gemeenschap.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar van harte die vrede door.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods…

Bezinning 1

Moeder Maria,
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld
toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt.
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen,
hebt verhoord.
Als ik naar uw beeltenis kijk,
gaat er een warmte vanuit,
alsof gij zeggen wilt:
‘Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan’.
Men noemt u niet voor niets,
de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit,
altijd en overal,
laat ons niet alleen. Amen.
Uit het ‘Gebedenboekje’ van Toon Hermans

Bezinning 2

Maria,
jij bent zo heel gewoon
en toch ook weer gans anders,
met steeds nieuwe namen
de eeuwen door bedacht.
Gevierd, bezongen en vereerd
met altijd andere woorden
en duizend melodieën
als eindeloze litanieën
die jouw gelaat omkransen.

Men heeft jou willen vatten
in beelden, kleuren, lijnen.
Niet één creatie was volmaakt
want jij bent veel méér.

En toch… gewoon een vrouw
maar door de Geest gedreven
om Hem, Gods Zoon,
te dragen
in goede en kwade dagen
heel diep geborgen in jouw hart
of in je armen,
of op jouw schoot
tot in het bittere uur van duisternis en dood.

Leer ons, Maria,
hoe wij anderen kunnen dragen.

Bezinning 3

Stilaan is Maria me lief geworden.
Ik bid tot haar,
ik bid met haar,
ik zing voor haar.
Ze is een heerlijke vrouw.
Hoe komt ze anders aan zulke Zoon?

Maar ik weiger te geloven dat alles in haar leven vanzelf ging.
Dat alles van een leien dakje liep.
Zo’n Maria boeit me niet eens.

Ik hou van een Maria zoals ze vanuit de bijbel tot mij komt:
een Maria die een geloofsweg gegaan is.
Ik hou van een Maria die Gods lof zong,
ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen.

Ik hou van een Maria die krediet gaf aan haar Zoon,
ook al lag ze ’s nachts wakker van zorgen.

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten
dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen.

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo liefhad
(haar enige Zoon, want zo is er maar één)
dat ze uiteindelijk stond waar ik nooit hoop te staan,
onder het kruis.
Is het niet wat elke moeder doet?

Die kinderen van ons,
ze gaan hun eigen weg
maar in de nood gaat moeder hen opzoeken
en houdt de wacht.
Desnoods tot onder het kruis.

Goed dat we een moeder hebben van wie we veel kunnen leren: Maria.

Slotgebed 1

God, onze Heer,
wij danken U voor Maria, de Moeder van uw Zoon
dat zij voor ons een voorbeeld van ontvankelijkheid geworden is.
Wij vragen U op haar voorspraak:
raak ook ons aan in ons leven,
opdat wij vruchtbaar worden, net als zij,
en leid ons zo tot de heerlijkheid van het eeuwig leven. Amen.
naar Diest

Slotgebed 2

God,
wij danken U voor Maria,
die in een lied de wondere daden bezong
die Gij doet aan mensen die bij anderen niet in tel zijn.
Zegen ook ons, zo bidden wij U,
met aandacht voor het kleine,
en met een oog voor al wat kwetsbaar en onaanzienlijk is.
Maak ons zo, meer en meer, tot beeld en bondgenoot van U,
God van tijd en eeuwigheid. Amen.
Kerk in Herent

Zending en zegen

In Maria werd ons duidelijk
dat dankzij Gods zegen
zij die klein zijn in de ogen van de wereld,
groot worden in Gods ogen.
In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.